Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ

108 Names of Lord Hanuman Odia

Hanuman JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

||ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ||

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ |
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୀତାଦେଵିମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵମାୟାଵିଭଂଜନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ପରଵିଦ୍ୟାପରିହାରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରଶୌର୍ୟଵିନାଶନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରମଂତ୍ରନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ପରୟଂତ୍ରପ୍ରଭେଦକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଭୀମସେନସହାୟକୃତେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖହରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକଚାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପାରିଜାତଧୃମମୂଲସ୍ଥାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵୟଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗହରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ |
ଓଂ ବଲସିଦ୍ଧିକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାସଂପତ୍ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କପିସେନାନାୟକାୟ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ଭଵିଷ୍ୟଚ୍ଚତୁରାନନାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୁମାରବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ରତ୍ନକୁଂଡଲଦୀପ୍ତିମତେ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଚଲଦ୍ଵାଲ ସନ୍ନଦ୍ଧଲଂବମାନ ଶିଖୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵଵିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ |
ଓଂ କାରାଗୃହଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଶୃଂଖଲାବଂଧମୋଚକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସାଗରୋତ୍ତାରକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ଵାନରାୟ ନମଃ |
ଓଂ କେସରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୀତାଶୋକନିଵାରଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଂଜନାଗର୍ଭସଂଭୂତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ବାଲାର୍କସଦୃଶାନନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରିୟକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ କୁଲାଂତକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵିନେ ନମଃ |
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦୈତ୍ୟକାର୍ୟଵିଘାତକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅକ୍ଷହଂତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ କାଂଚନାଭାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ |
ଓଂ ଲଂକିଣୀଭଂଜନାୟ ନମଃ || ୬୦ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ PDF

ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ PDF

Leave a Comment