Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ਹਨੁਮ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Lord Hanuman Punjabi

Hanuman JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

||ਹਨੁਮ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ||

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਜਨੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਨੁਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੀਤਾਦੇਵੀਮੁਦ੍ਰਾਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼ੋਕਵਨਿਕਾਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਾਯਾਵਿਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਬਂਧਵਿਮੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ । 10 ।

ਓਂ ਪਰਵਿਦ੍ਯਾਪਰੀਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਸ਼ੌਰ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਂਤ੍ਰਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਯਂਤ੍ਰਪ੍ਰਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹਵਿਨਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਮਸੇਨਸਹਾਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਜਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਰਿਜਾਤਦ੍ਰੁਮੂਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । 20 ।

ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਂਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਤਂਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਯਂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਪੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਕਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਸਿਦ੍ਧਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਪਿਸੇਨਾਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । 30 ।

ਓਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਚ੍ਚਤੁਰਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਮਾਰਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਕੁਂਡਲਦੀਪ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਚਲਦ੍ਵਾਲਸਨ੍ਨਦ੍ਧਲਂਬਮਾਨਸ਼ਿਖੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਰਾਗ੍ਰੁਰੁਇਹਵਿਮੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਖਲਾਬਂਧਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਗਰੋਤ੍ਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । 40 ।

ਓਂ ਰਾਮਦੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਨਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੇਸਰੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਜਨਾਗਰ੍ਭਸਂਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲਾਰ੍ਕਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਭੀਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਕੁਲਾਂਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । 50 ।

ਓਂ ਵਜ੍ਰਕਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਰਂਜੀਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਮਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਕਾਰ੍ਯਵਿਘਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ਹਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਚਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਤਪਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਂਕਿਣੀਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ । 60 ।

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਿਕਾਪ੍ਰਾਣਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂਧਮਾਦਨਸ਼ੈਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਂਕਾਪੁਰਵਿਦਾਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਚਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਕੁਲਾਂਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਤੇਜਸੇ ਨਮਃ । 70 ।

ਓਂ ਰਾਮਚੂਡਾਮਣਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਿਂਗਲ਼ਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਰ੍ਧਿਮੈਨਾਕਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਬਲ਼ੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਾਰ੍ਤਾਂਡਮਂਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਮਸੁਗ੍ਰੀਵਸਂਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਿਰਾਵਣਮਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਫਟਿਕਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । 80 ।

ਓਂ ਨਵਵ੍ਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਪਂਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਨਬਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਜੀਵਨਨਗਾਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲਨੇਮਿਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਨਮਃ । 90 ।

ਓਂ ਹਰਿਮਰ੍ਕਟਮਰ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤਕਂਠਮਦਾਪਹ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਮਕਥਾਲੋਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੀਤਾਨ੍ਵੇਸ਼ਣਪਂਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਜ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਜ੍ਰਨਖਾਯ ਨਮਃ । 100 ।

ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਵੀਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਜਿਤ੍ਪ੍ਰਹਿਤਾਮੋਘਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਰ੍ਥਧ੍ਵਜਾਗ੍ਰਸਂਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਪਂਜਰਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਸ਼ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਾਂਬਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪਾਦਸੇਵਾਧੁਰਂਧਰਾਯ ਨਮਃ । 108 ।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਹਨੁਮ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਹਨੁਮ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment