Download HinduNidhi App
Shri Ram

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Lord Ram Punjabi

Shri RamAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

||ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ||

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਾਜੇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਘੁਪੁਂਗਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜੈਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਾਂਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਰਣਤ੍ਰਾਣਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਲਿਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਙ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵਾਚੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਵ੍ਰਤਧਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਦਾ ਹਨੁਮਦਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕੋਸਲੇਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਖਰਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਰਾਧਵਧਪਂਡਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਕੋਦਂਡ ਖਂਡਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਪ੍ਤਸਾਲ ਪ੍ਰਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸ਼ਿਰੋਹਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਮਹਾਦਰ੍ਪਦਲ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਤਾਟਕਾਂਤਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੇਦਾਂਤ ਸਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੇਦਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਵਰੋਗਸ੍ਯ ਭੇਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੂਸ਼ਣਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਹਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਂਡਕਾਰਣ੍ਯਕਰ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਹਲ੍ਯਾਸ਼ਾਪਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਵਾਨਰਸਂਘਾਤਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 50॥

ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਯਂਤਤ੍ਰਾਣ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਪੁਤ੍ਰ ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਦਿਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਵਾਨਰਜੀਵਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਾਯਾਮਾਰੀਚਹਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭੁਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮੁਨਿਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹੋਦਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵੇਪ੍ਸਿਤ ਰਾਜ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਾਧਿਕ ਫਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਸਰ੍ਵਾਘਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਪੁਣ੍ਯੋਦਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਯਾਸਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਰਾਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਮਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਿਤਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੂਰ੍ਵਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਾਘਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਂਤਗੁਣਗਂਭੀਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤ ਗੁਣੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਚਾਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਦੇਵਾਦਿ ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੇਤੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਿਤਵਾਰਾਸ਼ਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਮਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾਂਗਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਂਦਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੀਤਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਯਜ੍ਵਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਵਲਿਂਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਵਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਾਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment