Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Maa Lakshmi Punjabi

Lakshmi JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

||ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ||

ਓਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤ ਹਿਤਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਭੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਭ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਚੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ (10)

ਓਂ ਪਦ੍ਮਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਾਹਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਧਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਭਾਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ (20)

ਓਂ ਅਦਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੀਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਸੁਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਮਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਂਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਦਸਂਭਵਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਪਰਾਯੈ ਨਮਃ (30)

ਓਂ ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਘਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਿਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਸ਼ੋਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੀਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਲੋਕਸ਼ੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਧਰ੍ਮਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਲੋਕਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ (40)

ਓਂ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਸੁਂਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਨਾਭਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਧਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ (50)

ਓਂ ਪਦ੍ਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਗਂਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਗਂਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾਭਿਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ (60)

ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਇਂਦਿਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਇਂਦੁਸ਼ੀਤਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਆਹ੍ਲੋਦਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਵਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ (70)

ਓਂ ਤੁਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰੀਤਿਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਮਾਲ੍ਯਾਂਬਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਾਸ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਬਿਲ੍ਵਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ (80)

ਓਂ ਵਸੁਂਧਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਦਾਰਾਂਗਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹੇਮਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਧਨਧਾਨ੍ਯ ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਦਾਸੌਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪਵੇਸ਼੍ਮਗਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਂਦਾਯੈ ਨਮਃ (90)

ਓਂ ਵਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਪ੍ਰਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਮੁਦ੍ਰ ਤਨਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲ ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਤ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ (100)

ਓਂ ਨਾਰਾਯਣ ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯ ਧ੍ਵਂਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵ ਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਕਾਲ਼੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਜ੍ਞਾਨ ਸਂਪਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ (108)

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment