Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ

108 Names of Maa Lakshmi Odia

Lakshmi JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

||ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ||

ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିକୃତ୍ରୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପରମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵାଚେ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସୁଧାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ପାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦିତ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵସୁଧାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵସୁଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ କମଲସଂଭଵାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଅନଘାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଅମୃତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଲୋକଶୋକଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଧର୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ କରୁଣାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲାଧରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପଦ୍ମଗଂଧିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଗଂଧାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵଦନାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଦ୍ରସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଚଂଦ୍ରରୂପାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଇଂଦୁଶୀତଲାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଆହ୍ଲାଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶିଵକର୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିମଲାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଜନନ୍ୟୈ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପୀତପୁଷ୍କରଣ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାଂବରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଭାସ୍କର୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ବିଲ୍ଵନିଲୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଵସୁଂଧରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଉଦାରାଂଗାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ହେମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟକର୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ତ୍ରୈଣସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ନୃପଵେଶ୍ମଗତାନଂଦାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵରଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସମୁଦ୍ରତନୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷସ୍ଥଲସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ନାରାୟଣ ସମାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନିଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ନଵଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ |
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ PDF

ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ PDF

Leave a Comment