Download HinduNidhi App
Misc

శ్రీదత్తాత్రేయహృదయం

Dattatreya Hridayam Telugu

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీదత్తాత్రేయహృదయం ||

ప్రహ్లాద ఏకదారణ్యం పర్యటన్మృగయామిషాత్ .
భాగ్యాద్దదర్శ సహ్యాద్రౌ కావేర్యాం నిద్రితా భువి ..

కర్మాద్యైర్వర్ణలింగాద్యైరప్రతక్ర్యం రజస్వలం .
నత్వా ప్రాహావధూతం తం నిగూఢామలతేజసం ..

కథం భోగీవ ధత్తేఽస్వః పీనాం తనుమనుద్యమః .
ఉద్యోగాత్స్వం తతో భోగో భోగాత్పీనా తనుర్భవేత్ ..

శయానోఽనుద్యమోఽనీహో భవానిహ తథాప్యసౌ .
పీనా తనుం కథం సిద్ధో భవాన్వదతు చేత్క్షమం ..

విద్వాందక్షోఽపి చతురశ్చిత్రప్రియకథో భవాన్ .
దృష్ట్వాపీహ జనాంశ్చిత్రకర్మణో వర్తతే సమః ..

ఇత్థం శ్రీభగవాంస్తేన ప్రహ్యాదేనాత్రినందనః .
సంపృష్టః ప్రాహ సంతుష్టః కృపాలుః ప్రహసన్నివ ..

శ్రీనృసింహోఽవతీర్ణోఽత్ర యదర్థం స త్వమేవ హి .
దైత్యజోఽపి మునిచ్ఛాత్ర శృణు భాగవతోత్తమ ..

మందః స్వజ్ఞో భ్రమంస్తృష్ణానద్యేమం లోకమాగతః .
కర్మయోగేన ముక్తిస్వర్మోహద్వారం యదృచ్ఛయా ..

నివృత్తోఽస్మ్యత్ర యతతాం వ్యత్యయం వీక్ష్య శర్మణే .
ఆత్మనోఽస్య సుఖం రూపం క్లిష్టే నష్టే స్వయం ప్రభం ..

జ్ఞాత్వా సంస్పర్శజాన్భోగాందుఃఖాత్స్వప్స్యామి దైవభుక్ .
విస్మృత్యాముం జనః స్వార్థం సంతం యాత్యుగ్రసంసృతిం ..

స్వార్థం మాయావృతం త్యక్త్వా తదర్థ్యన్యత్ర ధావతి .
శైవాలఛన్నకం త్యక్త్వా యథాంబ్వర్థీ మరీచికాం ..

అభాగ్యస్య క్రియా మోఘాః సుఖప్రాప్త్యై ప్రయోజితాః .
తత్సాఫల్యేఽప్యసద్భిః కిం కార్యం మత్ర్యస్య కృచ్ఛ్రజైః ..

కామార్తేచ్ఛోర్మోహశోకరాగద్వేషశ్రమాదయః .
యతోఽజితాత్మనో నైతి నిద్రాపి భయశంకయా ..

ప్రాణార్థేచ్ఛా హి మధుకృచ్ఛిక్షితేన మయోఝ్ఝితా .
రాజార్థిహింస్రచోరద్విట్కాలేభ్యో న బిభేమ్యతః ..

నిరిచ్ఛః పరితుష్టాత్మా యదృచ్ఛాలాభతోఽస్మి సన్ .
బహుకాలం శయే నో చేద్విద్వాన్ ధైర్యాన్మహాహివత్ ..

భూర్యల్పం స్వాదు వాఽస్వాదు కదన్నం మానవర్జితం .
సమానం క్వాపి భుంజేఽహ్ని నిశి భుక్త్వాపి వా న వా ..

హరత్యన్యః పతిం హత్వా కృచ్ఛ్రాప్తం మధువద్ధనం .
శిక్షితం మధుకృత్తోఽతో విరక్తోఽస్మ్యపరిగ్రహః ..

దైవాప్తం చర్మ వల్కం వా వస్త్రం క్షౌమం వసే న వా .
క్వచిచ్ఛయేఽశ్మభస్మాదౌ కశిపౌ వా జనే వనే ..

క్వచిత్స్నాతోఽలంకృతోఽహం స్రగ్వీ సువసనో న వా .
రథేభాశ్వౌశ్చరే క్వాపి మునివత్క్వాపి ముగ్ధవత్ ..

నాహం నిందే న చ స్తౌమి స్వభావవిషమం నరం .
ఏతేషాం శ్రేయ ఆశాస ఉతైకాత్మ్యమథాత్మని ..

బ్రహ్మాసక్తో బ్రహ్మనిష్ఠో బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మధీరహం .
సంస్కృతే బ్రాహ్మణేఽన్త్యే వా సమదృగ్గవి శున్యపి ..

సమాసమాభ్యాం విషమసమే పూజాత ఓదనం .
నాద్యాదిత్యజ్ఞగృహిణో దోషో న సమదృగ్యతేః ..

స్వరూపేఽవాసనస్తిష్ఠామ్యాన్వీక్షిక్యాఽనయా దివి .
యోఽముమిచ్ఛేత్తు తస్యాయముపాయో విదుషః సుఖః ..

హునేద్వికల్పం చిత్తౌ తాం మనస్యర్థభ్రమే తు తత్ .
వైకారికే తం మాయాయాం తాం స్వస్మిన్విరమేత్తతః ..

శుద్ధః సోఽహం పరాత్మైక ఇతి దార్ఢ్యే విముచ్యతే .
హృదయం మే సుగుప్తం తే ప్రోక్తం తత్త్వం విచారయ ..

ఇతీశేనోపదిష్టః స జ్ఞాత్వాత్మానం ప్రపూజ్య చ .
తదాజ్ఞప్తో యయౌ రాజ్యం కుర్వన్నపి స దైవభుక్ ..

రాజ్యశ్రీపుత్రదారాఢ్యోఽలిప్తః స్వాత్మదృక్సదా .
భుక్త్వారబ్ధం చిరం రాజ్యం దత్వా పుత్రే విరోచనే ..

ముక్తసంగశ్చచార క్ష్మాం సమదృక్స గురూక్తవత్ ..

ఇతి శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీవిరచితం శ్రీదత్తపురాణాంతర్గతం శ్రీదత్తాత్రేయహృదయం సంపూర్ణం .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీదత్తాత్రేయహృదయం PDF

శ్రీదత్తాత్రేయహృదయం PDF

Leave a Comment