Download HinduNidhi App
Shri Krishna

કૃષ્ણ કવચં

Krishna Kavacham Gujarati

Shri KrishnaKavach (कवच संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| કૃષ્ણ કવચં ||

શ્રી નારદ ઉવાચ
ભગવન્સર્વધર્મજ્ઞ કવચં યત્પ્રકાશિતમ્ ।
ત્રૈલોક્યમંગળં નામ કૃપયા કથય પ્રભો ॥ 1 ॥

સનત્કુમાર ઉવાચ –
શૃણુ વક્ષ્યામિ વિપ્રેંદ્ર કવચં પરમાદ્ભુતમ્ ।
નારાયણેન કથિતં કૃપયા બ્રહ્મણે પુરા ॥ 2 ॥

બ્રહ્મણા કથિતં મહ્યં પરં સ્નેહાદ્વદામિ તે ।
અતિ ગુહ્યતરં તત્ત્વં બ્રહ્મમંત્રૌઘવિગ્રહમ્ ॥ 3 ॥

યદ્ધૃત્વા પઠનાદ્બ્રહ્મા સૃષ્ટિં વિતનુતે ધ્રુવમ્ ।
યદ્ધૃત્વા પઠનાત્પાતિ મહાલક્ષ્મીર્જગત્ત્રયમ્ ॥ 4 ॥

પઠનાદ્ધારણાચ્છંભુઃ સંહર્તા સર્વમંત્રવિત્ ।
ત્રૈલોક્યજનની દુર્ગા મહિષાદિમહાસુરાન્ ॥ 5 ॥

વરતૃપ્તાન્ જઘાનૈવ પઠનાદ્ધારણાદ્યતઃ ।
એવમિંદ્રાદયઃ સર્વે સર્વૈશ્વર્યમવાપ્નુયુઃ ॥ 6 ॥

ઇદં કવચમત્યંતગુપ્તં કુત્રાપિ નો વદેત્ ।
શિષ્યાય ભક્તિયુક્તાય સાધકાય પ્રકાશયેત્ ॥ 7 ॥

શઠાય પરશિષ્યાય દત્વા મૃત્યુમવાપ્નુયાત્ ।
ત્રૈલોક્યમંગળસ્યાઽસ્ય કવચસ્ય પ્રજાપતિઃ ॥ 8 ॥

ઋષિશ્છંદશ્ચ ગાયત્રી દેવો નારાયણસ્સ્વયમ્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ 9 ॥

પ્રણવો મે શિરઃ પાતુ નમો નારાયણાય ચ ।
ફાલં મે નેત્રયુગળમષ્ટાર્ણો ભુક્તિમુક્તિદઃ ॥ 10 ॥

ક્લીં પાયાચ્છ્રોત્રયુગ્મં ચૈકાક્ષરઃ સર્વમોહનઃ ।
ક્લીં કૃષ્ણાય સદા ઘ્રાણં ગોવિંદાયેતિ જિહ્વિકામ્ ॥ 11 ॥

ગોપીજનપદવલ્લભાય સ્વાહાઽનનં મમ ।
અષ્ટાદશાક્ષરો મંત્રઃ કંઠં પાતુ દશાક્ષરઃ ॥ 12 ॥

ગોપીજનપદવલ્લભાય સ્વાહા ભુજદ્વયમ્ ।
ક્લીં ગ્લૌં ક્લીં શ્યામલાંગાય નમઃ સ્કંધૌ રક્ષાક્ષરઃ ॥ 13 ॥

ક્લીં કૃષ્ણઃ ક્લીં કરૌ પાયાત્ ક્લીં કૃષ્ણાયાં ગતોઽવતુ ।
હૃદયં ભુવનેશાનઃ ક્લીં કૃષ્ણઃ ક્લીં સ્તનૌ મમ ॥ 14 ॥

ગોપાલાયાગ્નિજાયાતં કુક્ષિયુગ્મં સદાઽવતુ ।
ક્લીં કૃષ્ણાય સદા પાતુ પાર્શ્વયુગ્મમનુત્તમઃ ॥ 15 ॥

કૃષ્ણ ગોવિંદકૌ પાતુ સ્મરાદ્યૌજેયુતૌ મનુઃ ।
અષ્ટાક્ષરઃ પાતુ નાભિં કૃષ્ણેતિ દ્વ્યક્ષરોઽવતુ ॥ 16 ॥

પૃષ્ઠં ક્લીં કૃષ્ણકં ગલ્લ ક્લીં કૃષ્ણાય દ્વિરાંતકઃ ।
સક્થિની સતતં પાતુ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કૃષ્ણઠદ્વયમ્ ॥ 17 ॥

ઊરૂ સપ્તાક્ષરં પાયાત્ ત્રયોદશાક્ષરોઽવતુ ।
શ્રીં હ્રીં ક્લીં પદતો ગોપીજનવલ્લભપદં તતઃ ॥ 18 ॥

શ્રિયા સ્વાહેતિ પાયૂ વૈ ક્લીં હ્રીં શ્રીં સદશાર્ણકઃ ।
જાનુની ચ સદા પાતુ ક્લીં હ્રીં શ્રીં ચ દશાક્ષરઃ ॥ 19 ॥

ત્રયોદશાક્ષરઃ પાતુ જંઘે ચક્રાદ્યુદાયુધઃ ।
અષ્ટાદશાક્ષરો હ્રીં શ્રીં પૂર્વકો વિંશદર્ણકઃ ॥ 20 ॥

સર્વાંગં મે સદા પાતુ દ્વારકાનાયકો બલી ।
નમો ભગવતે પશ્ચાદ્વાસુદેવાય તત્પરમ્ ॥ 21 ॥

તારાદ્યો દ્વાદશાર્ણોઽયં પ્રાચ્યાં માં સર્વદાઽવતુ ।
શ્રીં હ્રીં ક્લીં ચ દશાર્ણસ્તુ ક્લીં હ્રીં શ્રીં ષોડશાર્ણકઃ ॥ 22 ॥

ગદાદ્યુદાયુધો વિષ્ણુર્મામગ્નેર્દિશિ રક્ષતુ ।
હ્રીં શ્રીં દશાક્ષરો મંત્રો દક્ષિણે માં સદાઽવતુ ॥ 23 ॥

તારો નમો ભગવતે રુક્મિણીવલ્લભાય ચ ।
સ્વાહેતિ ષોડશાર્ણોઽયં નૈરૃત્યાં દિશિ રક્ષતુ ॥ 24 ॥

ક્લીં હૃષીકેશ વંશાય નમો માં વારુણોઽવતુ ।
અષ્ટાદશાર્ણઃ કામાંતો વાયવ્યે માં સદાઽવતુ ॥ 25 ॥

શ્રીં માયાકામતૃષ્ણાય ગોવિંદાય દ્વિકો મનુઃ ।
દ્વાદશાર્ણાત્મકો વિષ્ણુરુત્તરે માં સદાઽવતુ ॥ 26 ॥

વાગ્ભવં કામકૃષ્ણાય હ્રીં ગોવિંદાય તત્પરમ્ ।
શ્રીં ગોપીજનવલ્લભાય સ્વાહા હસ્તૌ તતઃ પરમ્ ॥ 27 ॥

દ્વાવિંશત્યક્ષરો મંત્રો મામૈશાન્યે સદાઽવતુ ।
કાળીયસ્ય ફણામધ્યે દિવ્યં નૃત્યં કરોતિ તમ્ ॥ 28 ॥

નમામિ દેવકીપુત્રં નૃત્યરાજાનમચ્યુતમ્ ।
દ્વાત્રિંશદક્ષરો મંત્રોઽપ્યધો માં સર્વદાઽવતુ ॥ 29 ॥

કામદેવાય વિદ્મહે પુષ્પબાણાય ધીમહિ ।
તન્નોઽનંગઃ પ્રચોદયાદેષા માં પાતુચોર્ધ્વતઃ ॥ 30 ॥

ઇતિ તે કથિતં વિપ્ર બ્રહ્મમંત્રૌઘવિગ્રહમ્ ।
ત્રૈલોક્યમંગળં નામ કવચં બ્રહ્મરૂપકમ્ ॥ 31 ॥

બ્રહ્મણા કથિતં પૂર્વં નારાયણમુખાચ્છ્રુતમ્ ।
તવ સ્નેહાન્મયાઽખ્યાતં પ્રવક્તવ્યં ન કસ્યચિત્ ॥ 32 ॥

ગુરું પ્રણમ્ય વિધિવત્કવચં પ્રપઠેત્તતઃ ।
સકૃદ્દ્વિસ્ત્રિર્યથાજ્ઞાનં સ હિ સર્વતપોમયઃ ॥ 33 ॥

મંત્રેષુ સકલેષ્વેવ દેશિકો નાત્ર સંશયઃ ।
શતમષ્ટોત્તરં ચાસ્ય પુરશ્ચર્યા વિધિસ્સ્મૃતઃ ॥ 34 ॥

હવનાદીંદશાંશેન કૃત્વા તત્સાધયેદ્ધ્રુવમ્ ।
યદિ સ્યાત્સિદ્ધકવચો વિષ્ણુરેવ ભવેત્સ્વયમ્ ॥ 35 ॥

મંત્રસિદ્ધિર્ભવેત્તસ્ય પુરશ્ચર્યા વિધાનતઃ ।
સ્પર્ધામુદ્ધૂય સતતં લક્ષ્મીર્વાણી વસેત્તતઃ ॥ 36 ॥

પુષ્પાંજલ્યષ્ટકં દત્વા મૂલેનૈવ પઠેત્સકૃત્ ।
દશવર્ષસહસ્રાણિ પૂજાયાઃ ફલમાપ્નુયાત્ ॥ 37 ॥

ભૂર્જે વિલિખ્ય ગુળિકાં સ્વર્ણસ્થાં ધારયેદ્યદિ ।
કંઠે વા દક્ષિણે બાહૌ સોઽપિ વિષ્ણુર્ન સંશયઃ ॥ 38 ॥

અશ્વમેધસહસ્રાણિ વાજપેયશતાનિ ચ ।
મહાદાનાનિ યાન્યેવ પ્રાદક્ષિણ્યં ભુવસ્તથા ॥ 39 ॥

કળાં નાર્હંતિ તાન્યેવ સકૃદુચ્ચારણાત્તતઃ ।
કવચસ્ય પ્રસાદેન જીવન્મુક્તો ભવેન્નરઃ ॥ 40 ॥

ત્રૈલોક્યં ક્ષોભયત્યેવ ત્રૈલોક્યવિજયી સ હિ ।
ઇદં કવચમજ્ઞાત્વા યજેદ્યઃ પુરુષોત્તમમ્ ।
શતલક્ષપ્રજપ્તોઽપિ ન મંત્રસ્તસ્ય સિદ્ધ્યતિ ॥ 41 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download કૃષ્ણ કવચં PDF

કૃષ્ણ કવચં PDF

Leave a Comment