Download HinduNidhi App
Misc

শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা

Gayatri Chalisa Assamese

MiscBhajan (भजन संग्रह)অসমীয়া
Share This

|| শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা ||

হ্ৰীং শ্ৰীং ক্লীং মেধা
প্ৰভা জীৱন জ্যোতি প্ৰচণ্ড ।
শান্তি কান্তি জাগৃত
প্ৰগতি ৰচনা শক্তি অখণ্ড ॥

জগত জননী মঙ্গল
কৰনিং গায়ত্ৰী সুখধাম ।
প্ৰণৱোং সাৱিত্ৰী স্ৱধা
স্ৱাহা পূৰন কাম ॥

ভূৰ্ভুৱঃ স্ৱঃ ওঁ যুত জননী ।
গায়ত্ৰী নিত কলিমল দহনী ॥

অক্ষৰ চৌৱিস পৰম পুনীতা ।
ইনমেং বসেং শাস্ত্ৰ শ্ৰুতি গীতা ॥

শাশ্ৱত সতোগুণী সত ৰূপা ।
সত্য সনাতন সুধা অনূপা ।
হংসাৰূঢ সিতম্বৰ ধাৰী ।
স্ৱৰ্ণ কান্তি শুচি গগন-বিহাৰী ॥

পুস্তক পুষ্প কমণ্ডলু মালা ।
শুভ্ৰ ৱৰ্ণ তনু নয়ন ৱিশালা ॥

ধ্যান ধৰত পুলকিত হিত হোঈ ।
সুখ উপজত দুঃখ দুৰ্মতি খোঈ ॥

কামধেনু তুম সুৰ তৰু ছায়া ।
নিৰাকাৰ কী অদ্ভুত মায়া ॥

তুম্হৰী শৰণ গহৈ জো কোঈ ।
তৰৈ সকল সঙ্কট সোং সোঈ ॥

সৰস্ৱতী লক্ষ্মী তুম কালী ।
দিপৈ তুম্হাৰী জ্যোতি নিৰালী ॥

তুম্হৰী মহিমা পাৰ ন পাৱৈং ।
জো শাৰদ শত মুখ গুন গাৱৈং ॥

চাৰ ৱেদ কী মাত পুনীতা ।
তুম ব্ৰহ্মাণী গৌৰী সীতা ॥

মহামন্ত্ৰ জিতনে জগ মাহীং ।
কোঈ গায়ত্ৰী সম নাহীং ॥

সুমিৰত হিয় মেং জ্ঞান প্ৰকাসৈ ।
আলস পাপ অৱিদ্যা নাসৈ ॥

সৃষ্টি বীজ জগ জননি ভৱানী ।
কালৰাত্ৰি ৱৰদা কল্যাণী ॥

ব্ৰহ্মা ৱিষ্ণু ৰুদ্ৰ সুৰ জেতে ।
তুম সোং পাৱেং সুৰতা তেতে ॥

তুম ভক্তন কী ভকত তুম্হাৰে ।
জননিহিং পুত্ৰ প্ৰাণ তে প্যাৰে ॥

মহিমা অপৰম্পাৰ তুম্হাৰী ।
জয় জয় জয় ত্ৰিপদা ভয়হাৰী ॥

পূৰিত সকল জ্ঞান ৱিজ্ঞানা ।
তুম সম অধিক ন জগমে আনা ॥

তুমহিং জানি কছু ৰহৈ ন শেষা ।
তুমহিং পায় কছু ৰহৈ ন কলেসা ॥

জানত তুমহিং তুমহিং হৈ জাঈ ।
পাৰস পৰসি কুধাতু সুহাঈ ॥

তুম্হৰী শক্তি দিপৈ সব ঠাঈ ।
মাতা তুম সব ঠৌৰ সমাঈ ॥

গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড ঘনেৰে ।
সব গতিৱান তুম্হাৰে প্ৰেৰে ॥

সকল সৃষ্টি কী প্ৰাণ ৱিধাতা ।
পালক পোষক নাশক ত্ৰাতা ॥

মাতেশ্ৱৰী দয়া ৱ্ৰত ধাৰী ।
তুম সন তৰে পাতকী ভাৰী ॥

জাপৰ কৃপা তুম্হাৰী হোঈ ।
তাপৰ কৃপা কৰেং সব কোঈ ॥

মন্দ বুদ্ধি তে বুধি বল পাৱেং ।
ৰোগী ৰোগ ৰহিত হো জাৱেং ॥

দৰিদ্ৰ মিটৈ কটৈ সব পীৰা ।
নাশৈ দূঃখ হৰৈ ভৱ ভীৰা ॥

গৃহ ক্লেশ চিত চিন্তা ভাৰী ।
নাসৈ গায়ত্ৰী ভয় হাৰী ॥

সন্ততি হীন সুসন্ততি পাৱেং ।
সুখ সম্পতি যুত মোদ মনাৱেং ॥

ভূত পিশাচ সবৈ ভয় খাৱেং ।
যম কে দূত নিকট নহিং আৱেং ॥

জে সধৱা সুমিৰেং চিত ঠাঈ ।
অছত সুহাগ সদা শুবদাঈ ॥

ঘৰ ৱৰ সুখ প্ৰদ লহৈং কুমাৰী ।
ৱিধৱা ৰহেং সত্য ৱ্ৰত ধাৰী ॥

জয়তি জয়তি জগদম্ব ভৱানী ।
তুম সম থোৰ দয়ালু ন দানী ॥

জো সদ্গুৰু সো দীক্ষা পাৱে ।
সো সাধন কো সফল বনাৱে ॥

সুমিৰন কৰে সুৰূয়ি বডভাগী ।
লহৈ মনোৰথ গৃহী ৱিৰাগী ॥

অষ্ট সিদ্ধি নৱনিধি কী দাতা ।
সব সমৰ্থ গায়ত্ৰী মাতা ॥

ঋষি মুনি যতী তপস্ৱী যোগী ।
আৰত অৰ্থী চিন্তিত ভোগী ॥

জো জো শৰণ তুম্হাৰী আৱেং ।
সো সো মন ৱাঞ্ছিত ফল পাৱেং ॥

বল বুধি ৱিদ্যা শীল স্ৱভাও ।
ধন ৱৈভৱ যশ তেজ উছাও ॥

সকল বঢেং উপজেং সুখ নানা ।
জে যহ পাঠ কৰৈ ধৰি ধ্যানা ॥

যহ চালীসা ভক্তি যুত
পাঠ কৰৈ জো কোঈ ।
তাপৰ কৃপা প্ৰসন্নতা
গায়ত্ৰী কী হোয় ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা PDF

শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা PDF

Leave a Comment