Download HinduNidhi App
Share This

|| Lalitha Ashtottara Shatanamavali ||

om aim hrim srim rajatachala srngagra madhyasthayai namonamah
om aim hrim srim himachala mahavamsa pavanayai namonamah
om aim hrim srim sankarardhanga saundarya sarirayai namonamah
om aim hrim srim lasanmarakata svachChavigrahayai namonamah
om aim hrim srim mahatisaya saundarya lavanyayai namonamah
om aim hrim srim sasankasekhara pranavallabhayai namonamah
om aim hrim srim sada panchadasatmaikya svarūpayai namonamah
om aim hrim srim vajramanikya kataka kiritayai namonamah
om aim hrim srim kastūri tilakollasita nitalayai namonamah
om aim hrim srim bhasmarekhankita lasanmastakayai namonamah (10)

om aim hrim srim vikachambhoruhadala lochanayai namonamah
om aim hrim srim sarachchampeya puspabha nasikayai namonamah
om aim hrim srim lasatkanchana tatanka yugalayai namonamah
om aim hrim srim manidarpana sankasa kapolayai namonamah
om aim hrim srim tambūlapūritasmera vadanayai namonamah
om aim hrim srim supakvadadimibija vadanayai namonamah
om aim hrim srim kambupūga samachChaya kandharayai namonamah
om aim hrim srim sthūlamuktaphalodara suharayai namonamah
om aim hrim srim girisabaddamangalya mangalayai namonamah
om aim hrim srim padmapasankusa lasatkarabjayai namonamah (20)

om aim hrim srim padmakairava mandara sumalinyai namonamah
om aim hrim srim suvarna kumbhayugmabha sukuchayai namonamah
om aim hrim srim ramaniyachaturbahu samyuktayai namonamah
om aim hrim srim kanakangada keyūra bhūsitayai namonamah
om aim hrim srim brhatsauvarna saundarya vasanayai namonamah
om aim hrim srim brhannitamba vilasajjaghanayai namonamah
om aim hrim srim saubhagyajata srngara madhyamayai namonamah
om aim hrim srim divyabhūsana sandoha ranjitayai namonamah
om aim hrim srim parijata gunadhikya padabjayai namonamah
om aim hrim srim supadmaraga sankasa charanayai namonamah (30)

om aim hrim srim kamakoti mahapadma pithasthayai namonamah
om aim hrim srim srikanthanetra kumuda chandrikayai namonamah
om aim hrim srim sachamara ramavani vijitayai namonamah
om aim hrim srim bhakta raksana daksinya kataksayai namonamah
om aim hrim srim bhūtesalinganodhbūta pulakangyai namonamah
om aim hrim srim ananga janakapanga viksanayai namonamah
om aim hrim srim brahmopendra siroratna ranjitayai namonamah
om aim hrim srim sachimukhyamaravadhū sevitayai namonamah
om aim hrim srim lilakalpita brahmandamandalayai namonamah
om aim hrim srim amrtadi mahasakti samvrtayai namonamah (40)

om aim hrim srim ekatapatra samrajyadayikayai namonamah
om aim hrim srim sanakadi samaradhya padukayai namonamah
om aim hrim srim devarsibhih stūyamana vaibhavayai namonamah
om aim hrim srim kalasodbhava durvasa pūjitayai namonamah
om aim hrim srim mattebhavaktra sadvaktra vatsalayai namonamah
om aim hrim srim chakraraja mahamantra madhyavaryai namonamah
om aim hrim srim chidagnikundasambhūta sudehayai namonamah
om aim hrim srim sasankakhandasamyukta makutayai namonamah
om aim hrim srim mattahamsavadhū mandagamanayai namonamah
om aim hrim srim vandaru janasandoha vanditayai namonamah (50)

om aim hrim srim antarmukha janananda phaladayai namonamah
om aim hrim srim pativratanganabhista phaladayai namonamah
om aim hrim srim avyajakarunapūrapūritayai namonamah
om aim hrim srim nitanta sachchidananda samyuktayai namonamah
om aim hrim srim sahasrasūrya samyukta prakasayai namonamah
om aim hrim srim ratnachintamani grhamadhyasthayai namonamah
om aim hrim srim hanivrddhi gunadhikya rahitayai namonamah
om aim hrim srim mahapadmatavimadhya nivasayai namonamah
om aim hrim srim jagrat svapna susuptinam saksibhūtyai namonamah
om aim hrim srim mahapapaughatapanam vinasinyai namonamah (60)

om aim hrim srim dustabhiti mahabhiti bhanjanayai namonamah
om aim hrim srim samasta devadanuja prerakayai namonamah
om aim hrim srim samasta hrdayambhoja nilayayai namonamah
om aim hrim srim anahata mahapadma mandirayai namonamah
om aim hrim srim sahasrara sarojata vasitayai namonamah
om aim hrim srim punaravrttirahita purasthayai namonamah
om aim hrim srim vani gayatri savitri sannutayai namonamah
om aim hrim srim ramabhūmisutaradhya padabjayai namonamah
om aim hrim srim lopamudrarchita srimachcharanayai namonamah
om aim hrim srim sahasrarati saundarya sarirayai namonamah (70)

om aim hrim srim bhavanamatra santusta hrdayayai namonamah
om aim hrim srim satyasampūrna vijnana siddhidayai namonamah
om aim hrim srim srilochana krtollasa phaladayai namonamah
om aim hrim srim srisudhabdhi manidvipa madhyagayai namonamah
om aim hrim srim daksadhvara vinirbheda sadhanayai namonamah
om aim hrim srim srinatha sodaribhūta sobhitayai namonamah
om aim hrim srim chandrasekhara bhaktarti bhanjanayai namonamah
om aim hrim srim sarvopadhi vinirmukta chaitanyayai namonamah
om aim hrim srim namaparayanabhista phaladayai namonamah
om aim hrim srim srsti sthiti tirodhana sankalpayai namonamah (80)

om aim hrim srim srisodasaksari mantra madhyagayai namonamah
om aim hrim srim anadyanta svayambhūta divyamūrtyai namonamah
om aim hrim srim bhaktahamsa parimukhya viyogayai namonamah
om aim hrim srim matr mandala samyukta lalitayai namonamah
om aim hrim srim bhandadaitya mahasattva nasanayai namonamah
om aim hrim srim krūrabhanda siraChcheda nipunayai namonamah
om aim hrim srim dhatrachyuta suradhisa sukhadayai namonamah
om aim hrim srim chandamunda nisumbhadi khandanayai namonamah
om aim hrim srim raktaksa raktajihvadi siksanayai namonamah
om aim hrim srim mahisasuradorvirya nigrahayai namonamah (90)

om aim hrim srim abhrakesa mahotsaha karanayai namonamah
om aim hrim srim mahesayukta natana tatparayai namonamah
om aim hrim srim nijabhartr mukhambhoja chintanayai namonamah
om aim hrim srim vrsabhadhvaja vijnana bhavanayai namonamah
om aim hrim srim janmamrtyu jararoga bhanjanayai namonamah
om aim hrim srim vidheyamukti vijnana siddhidayai namonamah
om aim hrim srim kamakrodhadi sadvarga nasanayai namonamah
om aim hrim srim rajarajarchita padasarojayai namonamah
om aim hrim srim sarvavedanta samsidda sutattvayai namonamah
om aim hrim srim srivirabhakta vijnana nidhanayai namonamah (100)

om aim hrim srim asesa dustadanuja sūdanayai namonamah
om aim hrim srim saksachchridaksinamūrti manojnayai namonamah
om aim hrim srim hayamedhagra sampūjya mahimayai namonamah
om aim hrim srim daksaprajapatisuta vesadhyayai namonamah
om aim hrim srim sumabaneksu kodanda manditayai namonamah
om aim hrim srim nityayauvana mangalya mangalayai namonamah
om aim hrim srim mahadeva samayukta sarirayai namonamah
om aim hrim srim mahadeva ratyautsukya mahadevyai namonamah (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Lalitha Ashtottara Shatanamavali PDF

Lalitha Ashtottara Shatanamavali PDF

Leave a Comment