Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ

Hanuman Chalisa Punjabi

Hanuman JiChalisa (चालीसा संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

॥ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ॥

ਦੋਹਾ

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਰਜ
ਨਿਜ ਮਨੁ ਮੁਕੁਰੁ ਸੁਧਾਰਿ ।
ਬਰਨਊਂ ਰਘੁਬਰ ਬਿਮਲ ਜਸੁ
ਜੋ ਦਾਯਕੁ ਫਲ ਚਾਰਿ ॥
ਬੁੱਧਿਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਿਕੇ
ਸੁਮਿਰੌਂ ਪਵਨਕੁਮਾਰ ।
ਬਲ ਬੁੱਧਿ ਬਿਦ੍ਯਾ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿੰ
ਹਰਹੁ ਕਲੇਸ ਬਿਕਾਰ ॥

ਚੌਪਾਈ

ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਜ੍ਞਾਨ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ।
ਜਯ ਕਪੀਸ ਤਿਹੁੰ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ ॥
ਰਾਮ ਦੂਤ ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਧਾਮਾ ।
ਅੰਜਨਿਪੁਤ੍ਰ ਪਵਨਸੁਤ ਨਾਮਾ ॥

ਮਹਾਬੀਰ ਬਿਕ੍ਰਮ ਬਜਰੰਗੀ ।
ਕੁਮਤਿ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਸੰਗੀ ॥
ਕੰਚਨ ਬਰਨ ਬਿਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ ।
ਕਾਨਨ ਕੁੰਡਲ ਕੁੰਚਿਤ ਕੇਸਾ ॥

ਹਾਥ ਬਜ੍ਰ ਔ ਧ੍ਵਜਾ ਬਿਰਾਜੈ ।
ਕਾਂਧੇ ਮੂੰਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੈ ॥
ਸੰਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀਨੰਦਨ ।
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬੰਦਨ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ ਗੁਨੀ ਅਤਿ ਚਾਤੁਰ ।
ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਆਤੁਰ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੁਨਿਬੇ ਕੋ ਰਸਿਯਾ ।
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਸਿਯਾ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰੂਪ ਧਰਿ ਸਿਯਹਿੰ ਦਿਖਾਵਾ ।
ਬਿਕਟ ਰੂਪ ਧਰਿ ਲੰਕ ਜਰਾਵਾ ॥
ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਰਿ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰੇ ।
ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੇ ॥

ਲਾਯ ਸਜੀਵਨ ਲਖਨ ਜਿਯਾਯੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਬੀਰ ਹਰਸ਼਼ਿ ਉਰ ਲਾਯੇ ॥
ਰਘੁਪਤਿ ਕੀਨ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾਈ ।
ਤੁਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤਹਿ ਸਮ ਭਾਈ ॥

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵੈਂ ।
ਅਸ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਕੰਠ ਲਗਾਵੈਂ ॥
ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ ਮੁਨੀਸਾ ।
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਹਿਤ ਅਹੀਸਾ ॥

ਜਮ ਕੁਬੇਰ ਦਿਗਪਾਲ ਜਹਾਂ ਤੇ ।
ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ॥
ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵਹਿੰ ਕੀਨ੍ਹਾ ।
ਰਾਮ ਮਿਲਾਯ ਰਾਜ ਪਦ ਦੀਨ੍ਹਾ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਭੀਸ਼਼ਨ ਮਾਨਾ ।
ਲੰਕੇਸ੍ਵਰ ਭਏ ਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ ॥
ਜੁਗ ਸਹਸ੍ਰ ਜੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੂ ।
ਲੀਲ੍ਯੋ ਤਾਹਿ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੂ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾਹੀਂ ।
ਜਲਧਿ ਲਾਂਘਿ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਹੀਂ ॥
ਦੁਰ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ ।
ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਤੇਤੇ ॥

ਰਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ।
ਹੋਤ ਨ ਆਜ੍ਞਾ ਬਿਨੁ ਪੈਸਾਰੇ ॥
ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ।
ਤੁਮ ਰੱਛਕ ਕਾਹੂ ਕੋ ਡਰ ਨਾ ॥

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸੰਹਾਰੋ ਆਪੈ ।
ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ ਹਾਂਕ ਤੇਂ ਕਾਂਪੈ ॥
ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਨਿਕਟ ਨਹਿੰ ਆਵੈ ।
ਮਹਾਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ॥

ਨਾਸੈ ਰੋਗ ਹਰੈ ਸਬ ਪੀਰਾ ।
ਜਪਤ ਨਿਰੰਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ ॥
ਸੰਕਟ ਤੇਂ ਹਨੁਮਾਨ ਛੁੜਾਵੈ ।
ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਧ੍ਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੈ ॥

ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸ੍ਵੀ ਰਾਜਾ ।
ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ ॥
ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੈ ।
ਸੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥

ਚਾਰੋਂ ਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ।
ਹੈ ਪਰਸਿੱਧ ਜਗਤ ਉਜਿਯਾਰਾ ॥
ਸਾਧੁ ਸੰਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ।
ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ ॥

ਅਸ਼਼੍ਟ ਸਿੱਧਿ ਨੌ ਨਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ।
ਅਸ ਬਰ ਦੀਨ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਪਾਸਾ ।
ਸਦਾ ਰਹੋ ਰਘੁਪਤਿ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ ।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥
ਅੰਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ ।
ਜਹਾਂ ਜਨ੍ਮ ਹਰਿਭਕ੍ਤ ਕਹਾਈ ॥

ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਚਿੱਤ ਨ ਧਰਈ ।
ਹਨੁਮਤ ਸੇਈ ਸਰ੍ਬ ਸੁਖ ਕਰਈ ॥
ਸੰਕਟ ਕਟੈ ਮਿਟੈ ਸਬ ਪੀਰਾ ॥
ਜੋ ਸੁਮਿਰੈ ਹਨੁਮਤ ਬਲਬੀਰਾ ॥

ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਸਾਈੰ ।
ਕ੍ਰੁਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈੰ ॥
ਜੋ ਸਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ ।
ਛੂਟਹਿ ਬੰਦਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ॥

ਜੋ ਯਹ ਪਢ਼ੈ ਹਨੁਮਾਨ ਚਲੀਸਾ ।
ਹੋਯ ਸਿੱਧਿ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ ॥
ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚੇਰਾ ।
ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹ੍ਰੁਦਯ ਮੰਹ ਡੇਰਾ ॥

ਦੋਹਾ

ਪਵਨਤਨਯ ਸੰਕਟ ਹਰਨ
ਮੰਗਲ ਮੂਰਤਿ ਰੂਪ ।
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਹਿਤ
ਹ੍ਰੁਦਯ ਬਸਹੁ ਸੁਰ ਭੂਪ ॥

ਸਿਯਾਵਰ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰਜੀ ਕੀ ਜਯ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ PDF

ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ PDF

Leave a Comment