Download HinduNidhi App
Sita Mata

ਜਾਨਕੀ ਸ੍ਤੁਤਿ

Janaki Stuti Punjabi

Sita MataStuti (स्तुति संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਜਾਨਕੀ ਸ੍ਤੁਤਿ ||

ਭਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੁਮਾਰੀ
ਭੂਮਿ-ਵਿਦਾਰੀ
ਜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਯਹਾਰੀ ।
ਅਤੁਲਿਤ ਛਬਿ ਭਾਰੀ
ਮੁਨਿ-ਮਨਹਾਰੀ
ਜਨਕਦੁਲਾਰੀ ਸੁਕੁਮਾਰੀ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰ ਸਿੰਹਾਸਨ
ਤੇਹਿੰ ਪਰ ਆਸਨ
ਕੋਟਿ ਹੁਤਾਸ਼ਨ ਦ੍ਯੁਤਿਕਾਰੀ ।
ਸਿਰ ਛਤ੍ਰ ਬਿਰਾਜੈ
ਸਖਿ ਸੰਗ ਭ੍ਰਾਜੈ
ਨਿਜ -ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕਰਧਾਰੀ ॥

ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਸੁਜਾਨਾ
ਹਨੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਮਾਨਾ ਸਮੁਦਾਈ ।
ਬਰਸ਼਼ਹਿੰ ਬਹੁਫੂਲਾ
ਮੰਗਲ ਮੂਲਾ
ਅਨੁਕੂਲਾ ਸਿਯ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥

ਦੇਖਹਿੰ ਸਬ ਠਾੜ੍ਹੇ
ਲੋਚਨ ਗਾੜ੍ਹੇਂ
ਸੁਖ ਬਾੜ੍ਹੇ ਉਰ ਅਧਿਕਾਈ ।
ਅਸ੍ਤੁਤਿ ਮੁਨਿ ਕਰਹੀਂ
ਆਨਨ੍ਦ ਭਰਹੀਂ
ਪਾਯਨ੍ਹ ਪਰਹੀਂ ਹਰਸ਼਼ਾਈ ॥

ਰੁਸ਼਼ਿ ਨਾਰਦ ਆਯੇ
ਨਾਮ ਸੁਨਾਯੇ
ਸੁਨਿ ਸੁਖ ਪਾਯੇ ਨ੍ਰੁਪ ਜ੍ਞਾਨੀ ।
ਸੀਤਾ ਅਸ ਨਾਮਾ
ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ
ਸਬ ਸੁਖਧਾਮਾ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ॥

ਸਿਯ ਸਨ ਮੁਨਿਰਾਈ
ਵਿਨਯ ਸੁਨਾਈ
ਸਤਯ ਸੁਹਾਈ ਮ੍ਰੁਦੁਬਾਨੀ ।
ਲਾਲਨਿ ਤਨ ਲੀਜੈ
ਚਰਿਤ ਸੁਕੀਜੈ
ਯਹ ਸੁਖ ਦੀਜੈ ਨ੍ਰੁਪਰਾਨੀ ॥

ਸੁਨਿ ਮੁਨਿਬਰ ਬਾਨੀ
ਸਿਯ ਮੁਸਕਾਨੀ
ਲੀਲਾ ਠਾਨੀ ਸੁਖਦਾਈ ।
ਸੋਵਤ ਜਨੁ ਜਾਗੀਂ
ਰੋਵਨ ਲਾਗੀਂ
ਨ੍ਰੁਪ ਬੜਭਾਗੀ ਉਰ ਲਾਈ ॥

ਦਮ੍ਪਤਿ ਅਨੁਰਾਗੇਉ
ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਪਾਗੇਉ
ਯਹ ਸੁਖ ਲਾਯਉੰ ਮਨਲਾਈ ।
ਅਸ੍ਤੁਤਿ ਸਿਯ ਕੇਰੀ
ਪ੍ਰੇਮਲਤੇਰੀ
ਬਰਨਿ ਸੁਚੇਰੀ ਸਿਰ ਨਾਈ ॥

॥ ਦੋਹਾ ॥

ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਮਖਭੂਮਿ ਤੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਭਈਂ ਸਿਯ ਆਯ ।
ਚਰਿਤ ਕਿਯੇ ਪਾਵਨ ਪਰਮ
ਬਰਧਨ ਮੋਦ ਨਿਕਾਯ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਜਾਨਕੀ ਸ੍ਤੁਤਿ PDF

ਜਾਨਕੀ ਸ੍ਤੁਤਿ PDF

Leave a Comment