Download HinduNidhi App
Shri Krishna

श्री कृष्ण सहस्रनामावली

Krishna Sahastra Namavali Hindi

Shri KrishnaSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।।श्री कृष्ण सहस्रनामावली।।

ॐ हरये स्वाहा।
ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा।
ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा।
ॐ परात्मने स्वाहा।
ॐ पीताम्बराय स्वाहा।
ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।
ॐ रमेशाय स्वाहा।
ॐ कृष्णाय स्वाहा।
ॐ परेशाय स्वाहा।
ॐ पुराणाय स्वाहा।
ॐ सुरेशाय स्वाहा।
ॐ अच्युताय स्वाहा।
ॐ वासुदेवाय स्वाहा।
ॐ देवाय स्वाहा।
ॐ धराभारहर्त्रे स्वाहा।
ॐ कृतिने स्वाहा।
ॐ राधिकेशाय स्वाहा।
ॐ परस्मै स्वाहा।
ॐ भूवराय स्वाहा।
ॐ दिव्यगोलोकनाथाय स्वाहा।
ॐ सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे स्वाहा।
ॐ घृणिने स्वाहा।
ॐ मानिनीमानदाय स्वाहा।
ॐ दिव्यलोकाय स्वाहा।
ॐ लसद्गोपवेशाय स्वाहा।
ॐ अजाय स्वाहा।
ॐ राधिकात्मने स्वाहा।
ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।
ॐ कुंतलिने स्वाहा।
ॐ कुन्तलस्रजे स्वाहा।
ॐ कदाचिद्-राधाया रथस्थाय स्वाहा।
ॐ दिव्यरत्नाय स्वाहा।
ॐ सुधासौधभूचारणाय स्वाहा।
ॐ दिव्यवाससे स्वाहा।
ॐ कदावृन्दकारण्यचारिणे स्वाहा।
ॐ स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय स्वाहा।
ॐ प्रशान्ताय स्वाहा।
ॐ महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय स्वाहा।
ॐ चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय स्वाहा।
ॐ सुखिने स्वाहा।
ॐ कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय स्वाहा।
ॐ क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये स्वाहा।
ॐ शुभांघ्रये स्वाहा।
ॐ सुजानवे स्वाहा।
ॐ रंभाशुभोरवे स्वाहा।
ॐ कृशांगाय स्वाहा।
ॐ प्रतापिने स्वाहा।
ॐ इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय स्वाहा।
ॐ जपापुष्पहस्ताय स्वाहा।
ॐ शातोदरश्रिये स्वाहा।
ॐ महापद्मवक्षः स्थलाय स्वाहा।
ॐ चन्द्रहासाय स्वाहा।
ॐ लसत्कुंददंताय स्वाहा।
ॐ विम्बाधरश्रिये स्वाहा।
ॐ शरत्पद्मनेत्राय स्वाहा।
ॐ किरीटोज्ज्वलाभाय स्वाहा।
ॐ सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय स्वाहा।
ॐ निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय स्वाहा।
ॐ नवांगाय स्वाहा।
ॐ धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय स्वाहा।
ॐ यदवे स्वाहा।
ॐ देवकीसौख्यदाय स्वाहा।
ॐ बंधनच्छिदे स्वाहा।
ॐ सशेषाय स्वाहा।
ॐ विभवे स्वाहा।
ॐ योगमायिने स्वाहा।
ॐ विष्णवे स्वाहा।
ॐ व्रजे नंदपुत्राय स्वाहा।
ॐ यशोदासुताख्याय स्वाहा।
ॐ महासौख्यदाय स्वाहा।
ॐ बालरूपाय स्वाहा।
ॐ शुभांगाय स्वाहा।
ॐ पूतनामोक्षदाय स्वाहा।
ॐ श्यामरूपाय स्वाहा।
ॐ दयालवे स्वाहा।
ॐ अनोभंजनाय स्वाहा।
ॐ पल्लवांघ्रये स्वाहा।
ॐ तृणावर्त्तसंहारकारिणे स्वाहा।
ॐ गोपाय स्वाहा।
ॐ यशोदायशसे स्वाहा।
ॐ विश्वरूपदर्शिने स्वाहा।
ॐ गर्गदिष्टाय स्वाहा।
ॐ भाग्योदयश्रिये स्वाहा।
ॐ लसद्वालकेलये स्वाहा।
ॐ सरामाय स्वाहा।
ॐ सुवाचाय स्वाहा।
ॐ क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे स्वाहा।
ॐ जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय स्वाहा।
ॐ दधिस्पृशे स्वाहा।
ॐ हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे स्वाहा।
ॐ दधिस्तेयकृते स्वाहा।
ॐ दुग्धभुजे स्वाहा।
ॐ भांडभेत्रे स्वाहा।
ॐ मृद्भुक्तवते स्वाहा।
ॐ गोपजाय स्वाहा।
ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।
ॐ प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय स्वाहा।
ॐ यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय स्वाहा।
ॐ आद्याय स्वाहा।
ॐ मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय स्वाहा।
ॐ दामबद्धाय स्वाहा।
ॐ कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय स्वाहा।
ॐ कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय स्वाहा।
ॐ कदागोपनन्दांकाय स्वाहा।
ॐ गोपालरूपिणे स्वाहा।
ॐ कलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।
ॐ वर्तमानाय स्वाहा।
ॐ घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय स्वाहा।
ॐ गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय स्वाहा।
ॐ साममन्त्रपूजिताय स्वाहा।
ॐ रसिने स्वाहा।
ॐ मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे स्वाहा।
ॐ रमेशः धरानाथाय स्वाहा।
ॐ आनंददाय स्वाहा।
ॐ अनिकेताय स्वाहा।
ॐ वनेशाय स्वाहा।
ॐ धनिने स्वाहा।
ॐ सुन्दराय स्वाहा।
ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।
ॐ कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय स्वाहा।
ॐ यशोदाकरैर्लालिताय स्वाहा।
ॐ मन्दहासाय स्वाहा।
ॐ क्वापि भयिने स्वाहा।
ॐ बृन्दारकारण्यवासिने स्वाहा।
ॐ महामन्दिरवासकृते स्वाहा।
ॐ देवपूज्याय स्वाहा।
ॐ वने वत्सचारिणे स्वाहा।
ॐ महावत्सहारिणे स्वाहा।
ॐ बकारये स्वाहा।
ॐ सुरपूजिताय स्वाहा।
ॐ अघारिनाम्ने स्वाहा।
ॐ वने वत्सकृते स्वाहा।
ॐ गोपकृते स्वाहा।
ॐ गोपवेशाय स्वाहा।
ॐ कदाब्रह्मणा संस्तुताय स्वाहा।
ॐ पद्मनाभाय स्वाहा।
ॐ विहारिणे स्वाहा।
ॐ तालभुजे स्वाहा।
ॐ धेनुकारये स्वाहा।
ॐ सदा रक्षकाय स्वाहा।
ॐ गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।
ॐ कालियस्य दमिने स्वाहा।
ॐ फणेषु नृत्यकारिणे स्वाहा।
ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा।
ॐ सलीलाय स्वाहा।
ॐ शमिने स्वाहा।
ॐ ज्ञानदाय स्वाहा।
ॐ कामपूराय स्वाहा।
ॐ गोपयुजे स्वाहा।
ॐ गोपाय स्वाहा।
ॐ आनंदकारिणे स्वाहा।
ॐ स्थिराय स्वाहा।
ॐ अग्नियुजे स्वाहा।
ॐ पालकाय स्वाहा।
ॐ बाललीलाय स्वाहा।
ॐ सुरागाय स्वाहा।
ॐ वंशीधराय स्वाहा।
ॐ पुष्पशीलाय स्वाहा।
ॐ प्रलम्बप्रभानाशकाय स्वाहा।
ॐ गौरवर्णाय स्वाहा।
ॐ बलाय स्वाहा।
ॐ रोहिणीजाय स्वाहा।
ॐ रामाय स्वाहा।
ॐ शेषाय स्वाहा।
ॐ बलिने स्वाहा।
ॐ पद्मनेत्राय स्वाहा।
ॐ कृष्णाग्रजाय स्वाहा।
ॐ धरेशाय स्वाहा।
ॐ फणीशाय स्वाहा।
ॐ महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय स्वाहा।
ॐ अग्निहारकाय स्वाहा।
ॐ ब्रजेशाय स्वाहा।
ॐ शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय स्वाहा।
ॐ कृष्णावर्णाय स्वाहा।
ॐ ब्रजे गोपिकापूजिताय स्वाहा।
ॐ चीरहर्त्रे स्वाहा।
ॐ कदम्बस्थिताय स्वाहा।
ॐ चीरदाय स्वाहा।
ॐ सुन्दरीशाय स्वाहा।
ॐ सुधानाशकृते स्वाहा।
ॐ यज्ञपत्नीमनः स्पृशे स्वाहा।
ॐ कृपाकारकाय स्वाहा।
ॐ केलिकर्त्रे स्वाहा।
ॐ अवनीशाय स्वाहा।
ॐ ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय स्वाहा।
ॐ अमिताशिने स्वाहा।
ॐ शुनासीरमोहप्रदाय स्वाहा।
ॐ बालरूपिणे स्वाहा।
ॐ गिरिपूजकाय स्वाहा।
ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।
ॐ अगधाय स्वाहा।
ॐ कृपाकृते स्वाहा।
ॐ गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने स्वाहा।
ॐ वातावर्षाहराय स्वाहा।
ॐ रक्षकाय स्वाहा।
ॐ व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय स्वाहा।
ॐ अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय स्वाहा।
ॐ प्राक्‌स्तुताय स्वाहा।
ॐ मृषाशिक्षकाय स्वाहा।
ॐ गोविन्ददेवनाम्ने स्वाहा।
ॐ व्रजाधीशरक्षाकराय स्वाहा।
ॐ पाशिपूज्याय स्वाहा।
ॐ अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने स्वाहा।
ॐ चलच्चारु-वंशी-क्वणाय स्वाहा।
ॐ कामिनीशाय स्वाहा।
ॐ व्रजे कामिनीमोहदाय स्वाहा।
ॐ कामरूपाय स्वाहा।
ॐ रसाक्ताय स्वाहा।
ॐ रसी-रासकृते स्वाहा।
ॐ राधिकेशाय स्वाहा।
ॐ महामोहदाय स्वाहा।
ॐ मानिनीमानहारिणे स्वाहा।
ॐ विहारीवराय स्वाहा।
ॐ मानहृताय स्वाहा।
ॐ राधिकांगाय स्वाहा।
ॐ धराद्वीपगाय स्वाहा।
ॐ खण्डचारिणे स्वाहा।
ॐ वनस्थाय स्वाहा।
ॐ प्रियाय स्वाहा।
ॐ अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे स्वाहा।
ॐ सराधाय स्वाहा।
ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।
ॐ प्रियार्थ-पद्महारिणे स्वाहा।
ॐ वटस्थाय स्वाहा।
ॐ सुराय स्वाहा।
ॐ चन्दनाक्ताय स्वाहा।
ॐ प्रसक्ताय स्वाहा।
ॐ राधया व्रजमागताय स्वाहा।
ॐ मोहिनीषुमहामोहकृते स्वाहा।
ॐ गोपिकागीतकीर्त्तये स्वाहा।
ॐ रसस्थाय स्वाहा।
ॐ पटिने स्वाहा।
ॐ दुःखिताकामिनीशाय स्वाहा।
ॐ वने गोपिकात्यागकृते स्वाहा।
ॐ पादचिह्नप्रदर्शिने स्वाहा।
ॐ कलाकारकाय स्वाहा।
ॐ काममोहिने स्वाहा।
ॐ वशिने स्वाहा।
ॐ गोपिकामध्यगाय स्वाहा।
ॐ पेशवाचाय स्वाहा।
ॐ प्रियाप्रीतिकृते स्वाहा।
ॐ रासरक्ताय स्वाहा।
ॐ कलेशाय स्वाहा।
ॐ रसारक्तचित्ताय स्वाहा।
ॐ अनन्तस्वरूपाय स्वाहा।
ॐ स्रजासंवृताय स्वाहा।
ॐ वल्लवीमध्यसंस्थाय स्वाहा।
ॐ सुबाहवे स्वाहा।
ॐ सुपादाय स्वाहा।
ॐ सुवेशाय स्वाहा।
ॐ सुकेशव्रजेशाय स्वाहा।
ॐ सख्ये स्वाहा।
ॐ वल्लभेशाय स्वाहा।
ॐ सुदेशाय स्वाहा।
ॐ क्वणत्किंकिणीजालभृते स्वाहा।
ॐ नूपुराढ्याय स्वाहा।
ॐ लसत्कंकणाय स्वाहा।
ॐ अंगदिने स्वाहा।
ॐ हारभाराय स्वाहा।
ॐ किरीटिने स्वाहा।
ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।
ॐ अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय स्वाहा।
ॐ मालतीमण्डितांगाय स्वाहा।
ॐ महानृत्यकृते स्वाहा।
ॐ रासरंगाय स्वाहा।
ॐ कालाढ्याय स्वाहा।
ॐ चलद्धारभाय स्वाहा।
ॐ भामिनीनृत्ययुक्ताय स्वाहा।
ॐ कलिन्दांगजाकेलिकृते स्वाहा।
ॐ कुंकुमश्रिये स्वाहा।
ॐ नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय स्वाहा।
ॐ सुखाढ्याय स्वाहा।
ॐ राधापतये स्वाहा।
ॐ पूर्णबोधाय स्वाहा।
ॐ कुटिलकटाक्षस्मितिने स्वाहा।
ॐ वल्गितभ्रूविलासाय स्वाहा।
ॐ सुरम्याय स्वाहा।
ॐ अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय स्वाहा।
ॐ स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय स्वाहा।
ॐ महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये स्वाहा।
ॐ सदा मोक्षदाय स्वाहा।
ॐ शंखचूडप्रणाशिने स्वाहा।
ॐ प्रजारक्षकाय स्वाहा।
ॐ गोपिकागीयमानाय स्वाहा।
ॐ कुद्मिप्रणाशप्रयासाय स्वाहा।
ॐ सुरेज्याय स्वाहा।
ॐ कलये स्वाहा।
ॐ क्रोधकृते स्वाहा।
ॐ कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे स्वाहा।
ॐ अक्रूरमन्त्रोपदेशिने स्वाहा।
ॐ सुरार्थाय स्वाहा।
ॐ केशिघ्ने स्वाहा।
ॐ पुष्पवर्षामलश्रिये स्वाहा।
ॐ अमलश्रिये स्वाहा।
ॐ नारदादेशतो व्योमहन्त्रे स्वाहा।
ॐ अक्रूरसेवापराय स्वाहा।
ॐ सर्वदर्शिने स्वाहा।
ॐ व्रजे गोपिकामोहदाय स्वाहा।
ॐ कूलवर्त्तिने स्वाहा।
ॐ सतीराधिकाबोधदाय स्वाहा।
ॐ स्वप्नकर्त्रे स्वाहा।
ॐ विलासिने स्वाहा।
ॐ महामोहनाशिने स्वाहा।
ॐ स्वबोधाय स्वाहा।
ॐ व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय स्वाहा।
ॐ महामोहदावाग्निदग्धापतये स्वाहा।
ॐ सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय स्वाहा।
ॐ आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे स्वाहा।
ॐ व्रजे राधया रथस्थाय स्वाहा।
ॐ कृष्णचन्द्राय स्वाहा।
ॐ गोपकैःसुगुप्तगमिने स्वाहा।
ॐ चारुलीलाय स्वाहा।
ॐ जले अक्रूरसंदर्शिताय स्वाहा।
ॐ दिव्यरूपाय स्वाहा।
ॐ दिदृक्षवे स्वाहा।
ॐ पुरीमोहिनीचित्तमोहिने स्वाहा।
ॐ रंगकारप्रणाशिने स्वाहा।
ॐ सुवस्त्राय स्वाहा।
ॐ स्रजिने स्वाहा।
ॐ वायकप्रीतिकृते स्वाहा।
ॐ मालिपूज्याय स्वाहा।
ॐ महाकीर्त्तिदाय स्वाहा।
ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा।
ॐ स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय स्वाहा।
ॐ प्रचण्डाय स्वाहा।
ॐ भटार्त्तिप्रदाय स्वाहा।
ॐ कंसदुःस्वप्नकारिणे स्वाहा।
ॐ महामल्लवेशाय स्वाहा।
ॐ करीन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ महामात्यघ्ने स्वाहा।
ॐ रंगभूमिप्रवेशिने स्वाहा।
ॐ रसाढ्याय स्वाहा।
ॐ यशःस्पृशे स्वाहा।
ॐ बलीवाक्पटुश्रिये स्वाहा।
ॐ महामल्लघ्ने स्वाहा।
ॐ युद्धकृते स्वाहा।
ॐ स्त्रीवचोऽर्थिने स्वाहा।
ॐ धरानायककंसहन्त्रे स्वाहा।
ॐ प्राग्‌यदवे स्वाहा।
ॐ सदापूजिताय स्वाहा।
ॐ उग्रसेनप्रसिद्धाय स्वाहा।
ॐ धराराज्यदाय स्वाहा।
ॐ यादवैर्मण्डितांगाय स्वाहा।
ॐ गुरोः पुत्रदाय स्वाहा।
ॐ ब्रह्मविदे स्वाहा।
ॐ ब्रह्मपाठिने स्वाहा।
ॐ महाशंखग्ने स्वाहा।
ॐ दण्डधृकृपूज्याय स्वाहा।
ॐ व्रजे उद्धवप्रेषिताय स्वाहा।
ॐ गोपमोहिने स्वाहा।
ॐ यशोदाघृणिने स्वाहा।
ॐ गोपिकाज्ञानदेशिने स्वाहा।
ॐ सदास्नेहकृते स्वाहा।
ॐ कुब्जापूजितांगाय स्वाहा।
ॐ अक्रूरगेहगमिने स्वाहा।
ॐ मन्त्रवेत्रे स्वाहा।
ॐ पाण्डवप्रेषिताक्रूराय स्वाहा।
ॐ सुखीसर्वदर्शिने स्वाहा।
ॐ नृपानन्दकारिणे स्वाहा।
ॐ महाक्षौहिणीघ्ने स्वाहा।
ॐ जरासन्धमानोद्धराय स्वाहा।
ॐ द्वारकाकारकाय स्वाहा।
ॐ मोक्षकर्त्रे स्वाहा।
ॐ रणिने स्वाहा।
ॐ सार्वभौमस्तुताय स्वाहा।
ॐ ज्ञानदात्रे स्वाहा।
ॐ जरासन्धसंकल्पकृते स्वाहा।
ॐ धावदंगघ्रिये स्वाहा।
ॐ नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने स्वाहा।
ॐ रेवतीभूषणाय स्वाहा।
ॐ तालचिह्नयदवे स्वाहा।
ॐ रुक्मिणीहारकाय स्वाहा।
ॐ चैद्यभेद्याय स्वाहा।
ॐ रुक्मिरूपप्रणाशिने स्वाहा।
ॐ सुखाशिने स्वाहा।
ॐ अनन्ताय स्वाहा।
ॐ माराय स्वाहा।
ॐ कार्ष्णिने स्वाहा।
ॐ कामाय स्वाहा।
ॐ मनोजाय स्वाहा।
ॐ शम्बरारये स्वाहा।
ॐ रतीशाय स्वाहा।
ॐ रथिने स्वाहा।
ॐ मन्मथाय स्वाहा।
ॐ मीनकेतवे स्वाहा।
ॐ शरिणे स्वाहा।
ॐ स्मराय स्वाहा।
ॐ दर्पकाय स्वाहा।
ॐ मानघ्ने स्वाहा।
ॐ पंचबाणाय स्वाहा।
ॐ प्रियसत्यभामापतये स्वाहा।
ॐ यादवेशाय स्वाहा।
ॐ सत्राजित्‌ प्रेमपूराय स्वाहा।
ॐ प्रहासाय स्वाहा।
ॐ महारत्नदाय स्वाहा।
ॐ जाम्बवद्युद्धकारिणे स्वाहा।
ॐ महाचक्रधृषे स्वाहा।
ॐ खंगधृषे स्वाहा।
ॐ रामसन्धये स्वाहा।
ॐ विहारस्थिताय स्वाहा।
ॐ पाण्डवप्रेमकारिणे स्वाहा।
ॐ कलिन्दांगगजामोहनाय स्वाहा।
ॐ खाण्डवार्थिने स्वाहा।
ॐ फाल्गुनप्रीतिकृत्सख्ये स्वाहा।
ॐ नम्नकर्त्रे स्वाहा।
ॐ मित्रविन्दापतये स्वाहा।
ॐ क्रीडनार्थिने स्वाहा।
ॐ नृपप्रेमकृते स्वाहा।
ॐ सप्तरूपगोजयिने स्वाहा।
ॐ सत्यापतये स्वाहा।
ॐ पारिबर्हिणे स्वाहा।
ॐ यथेष्टाय स्वाहा।
ॐ नृपैः संवृताय स्वाहा।
ॐ भद्रापतये स्वाहा।
ॐ मधोर्विलासिने स्वाहा।
ॐ मानिनीशाय स्वाहा।
ॐ जनेशाय स्वाहा।
ॐ शुनासीरमोहावृताय स्वाहा।
ॐ सत्यभार्याय स्वाहा।
ॐ सतार्क्ष्याय स्वाहा।
ॐ मुरारये स्वाहा।
ॐ पुरीसंघभेत्रे स्वाहा।
ॐ सुवीरशिरःखण्डनाय स्वाहा।
ॐ दैत्यनाशिने स्वाहा।
ॐ शरिणे भौमघ्ने स्वाहा।
ॐ चण्डवेगाय स्वाहा।
ॐ प्रवीराय स्वाहा।
ॐ धरासंस्तुताय स्वाहा।
ॐ कुण्डलछत्रहर्त्रे स्वाहा।
ॐ महारत्नयुजे स्वाहा।
ॐ राजकन्याभिरामाय स्वाहा।
ॐ शचीपूजिताय स्वाहा।
ॐ शक्रजिते स्वाहा।
ॐ मानहर्त्रे स्वाहा।
ॐ पारिजातापहारिरमेशाय स्वाहा।
ॐ गृहीचामरैः शोभिताय स्वाहा।
ॐ भीष्मककन्यापतये स्वाहा।
ॐ हास्यकृते स्वाहा।
ॐ मानिनीमानकारिणे स्वाहा।
ॐ रुक्मिणीवाक्पटवे स्वाहा।
ॐ प्रेमगेहाय स्वाहा।
ॐ सतीमोहनाय स्वाहा।
ॐ कामदेवापरश्रिये स्वाहा।
ॐ सुदेष्णाय स्वाहा।
ॐ सुचारवे स्वाहा।
ॐ चारुदेष्णाय स्वाहा।
ॐ चारुदेहाय स्वाहा।
ॐ बलीचारुगुप्ताय स्वाहा।
ॐ सुतीभद्रचारवे स्वाहा।
ॐ चारुचन्द्राय स्वाहा।
ॐ विचारवे स्वाहा।
ॐ चारवे स्वाहा।
ॐ रथीपुत्ररूपाय स्वाहा।
ॐ सुभानवे स्वाहा।
ॐ प्रभानवे स्वाहा।
ॐ चन्द्रभानवे स्वाहा।
ॐ बृहद्भानवे स्वाहा।
ॐ अष्टभानवे स्वाहा।
ॐ साम्बाय स्वाहा।
ॐ सुमित्राय स्वाहा।
ॐ क्रतवे स्वाहा।
ॐ चित्रकेतवे स्वाहा।
ॐ वीर-अश्वसेनाय स्वाहा।
ॐ वृषाय स्वाहा।
ॐ चित्रगवे स्वाहा।
ॐ चन्द्रबिम्बाय स्वाहा।
ॐ विशंगवे स्वाहा।
ॐ वसवे स्वाहा।
ॐ श्रुताय स्वाहा।
ॐ भद्राय स्वाहा।
ॐ सुबाहवेवृषाय स्वाहा।
ॐ पूर्णमासाय स्वाहा।
ॐ सोमावराय स्वाहा।
ॐ शान्तये स्वाहा।
ॐ प्रघोषाय स्वाहा।
ॐ सिंहाय स्वाहा।
ॐ बलोर्ध्वराय स्वाहा।
ॐ वर्धनाय स्वाहा।
ॐ उन्नादाय स्वाहा।
ॐ महाशाय स्वाहा।
ॐ वृकाय स्वाहा।
ॐ पावनाय स्वाहा।
ॐ वह्निमित्राय स्वाहा।
ॐ क्षुधये स्वाहा।
ॐ हर्षकाय स्वाहा।
ॐ अनिलाय स्वाहा।
ॐ अमित्रजिते स्वाहा।
ॐ सुभद्राय स्वाहा।
ॐ जयोय स्वाहा।
ॐ सत्यकाय स्वाहा।
ॐ वामाय स्वाहा।
ॐ आयुषे यदवे स्वाहा।
ॐ कोटिशः पुत्रपौत्रप्रसिद्धाय स्वाहा।
ॐ हलीदण्डधृषे स्वाहा।
ॐ रुक्मघ्ने स्वाहा।
ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा।
ॐ राजभिर्हास्यगाय स्वाहा।
ॐ द्यूतकर्त्रे स्वाहा।
ॐ मधवे स्वाहा।
ॐ ब्रह्मसुवे स्वाहा।
ॐ बाणपुत्रीपतये स्वाहा।
ॐ महासुन्दराय स्वाहा।
ॐ कामपुत्राय स्वाहा।
ॐ बलीशाय स्वाहा।
ॐ महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय स्वाहा।
ॐ पुरीभंजनाय स्वाहा।
ॐ भूतसंत्रासकारिणे स्वाहा।
ॐ मृधे रुद्रजिते स्वाहा।
ॐ रुद्रमोहिने स्वाहा।
ॐ मृधार्थिने स्वाहा।
ॐ स्कन्दजिते स्वाहा।
ॐ कूपकर्णप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ धनुर्भंजनाय स्वाहा।
ॐ बाणामानप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ ज्वरोत्पत्तिकृते स्वाहा।
ॐ ज्वरेणसंस्तुताय स्वाहा।
ॐ भुजाच्छेदकृते स्वाहा।
ॐ बाणसंत्रासकर्त्रे स्वाहा।
ॐ मृणप्रस्तुताय स्वाहा।
ॐ युद्धकृते स्वाहा।
ॐ भूमिभर्त्रे स्वाहा।
ॐ नृगमुक्तिदाय स्वाहा।
ॐ यादवानां ज्ञानदाय स्वाहा।
ॐ रथस्थाय स्वाहा।
ॐ व्रजप्रेमपाय स्वाहा।
ॐ गोपमुख्याय स्वाहा।
ॐ महासुन्दरीक्रीडिताय स्वाहा।
ॐ पुष्पमालिने स्वाहा।
ॐ कलिन्दांगगजाभेदनाय स्वाहा।
ॐ सीरपाणये स्वाहा।
ॐ महादम्भिघ्ने स्वाहा।
ॐ पौण्ड्रमानप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ शिरश्छेदकाय स्वाहा।
ॐ काशिराजप्रणाशिने स्वाहा।
ॐ महाअक्षौहिणीध्वंसकृते स्वाहा।
ॐ चक्रहस्ताय स्वाहा।
ॐ पुरीदीपकाय स्वाहा।
ॐ राक्षसीनाशकर्त्रे स्वाहा।
ॐ अनन्ताय स्वाहा।
ॐ महीध्राय स्वाहा।
ॐ फणिने स्वाहा।
ॐ वानरारये स्वाहा।
ॐ स्फुरद्-गौरवर्णाय स्वाहा।
ॐ महापद्मिनेत्राय स्वाहा।
ॐ कुरुग्रामतिर्यग्गतये स्वाहा।
ॐ गौरवार्थकौरवस्तुताय स्वाहा।
ॐ ससाम्बपारिबर्हिणे स्वाहा।
ॐ महावैभविने स्वाहा।
ॐ द्वारकेशाय स्वाहा।
ॐ अनेकाय स्वाहा।
ॐ चलन्नारदाय स्वाहा।
ॐ श्रीप्रभादर्शकाय स्वाहा।
ॐ महर्षिस्तुताय स्वाहा।
ॐ ब्रह्मदेवाय स्वाहा।
ॐ पुराणाय स्वाहा।
ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय स्वाहा।
ॐ गृहिणे स्वाहा।
ॐ लोकरक्षापराय स्वाहा।
ॐ लोकरीतये स्वाहा।
ॐ प्रभवे स्वाहा।
ॐ उग्रसेनावृताय स्वाहा।
ॐ दुर्गयुक्ताय स्वाहा।
ॐ राजदूतस्तुताय स्वाहा।
ॐ बन्धभेतृस्थिताय स्वाहा।
ॐ नारदप्रस्तुताय स्वाहा।
ॐ पाण्डववार्थिने स्वाहा।
ॐ नृपैर्मन्त्रकृते स्वाहा।
ॐ उद्धवप्रीतिपूर्णाय स्वाहा।
ॐ पुत्रपौत्रैर्वृताय स्वाहा।
ॐ कुरुग्रामगन्ताघृणिने स्वाहा।
ॐ धर्मराजस्तुताय स्वाहा।
ॐ भीमयुक्ताय स्वाहा।
ॐ परानन्ददाय स्वाहा।
ॐ धर्मजेन मन्त्रकृते स्वाहा।
ॐ दिशाजिताबलिने स्वाहा।
ॐ राजसूयार्थकारिणे स्वाहा।
ॐ जरासन्धघ्ने स्वाहा।
ॐ भीमसेनस्वरूपाय स्वाहा।
ॐ विप्ररूपाय स्वाहा।
ॐ गदायुद्धकर्त्रे स्वाहा।
ॐ कृपालवे स्वाहा।
ॐ महाबन्धनच्छेदकारिणे स्वाहा।
ॐ नृपैः संस्तुताय स्वाहा।
ॐ धर्मगेहमागताय स्वाहा।
ॐ द्विजैः संवृताय स्वाहा।
ॐ यज्ञसंभारकर्त्रे स्वाहा।
ॐ जनैः पूजिताय स्वाहा।
ॐ चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय स्वाहा।
ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।
ॐ अरेः शिरच्छेदकारिणे स्वाहा।
ॐ महायज्ञशोभाकराय स्वाहा।
ॐ चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे स्वाहा।
ॐ सुहारिणे विहारिणे स्वाहा।
ॐ सभासंवृताय स्वाहा।
ॐ कौरवस्य स्वाहा।
ॐ शाल्वसंहारकाय स्वाहा।
ॐ यानहन्त्रे स्वाहा।
ॐ सभोजाय स्वाहा।
ॐ वृष्णिने स्वाहा।
ॐ मधवे स्वाहा।
ॐ शूरसेनाय स्वाहा।
ॐ दशार्हाय स्वाहा।
ॐ यदवे अन्धकाय स्वाहा।
ॐ लोकजिते स्वाहा।
ॐ द्युमन्मानहारिणे स्वाहा।
ॐ वर्मधृषे स्वाहा।
ॐ दिव्यशस्त्रिणे स्वाहा।
ॐ स्वबोधाय स्वाहा।
ॐ सदारक्षकाय स्वाहा।
ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा।
ॐ दन्तवक्त्रप्रणाशिने स्वाहा।
ॐ गदाधृषे स्वाहा।
ॐ जगत्तीर्थयात्राकराय स्वाहा।
ॐ पद्महाराय स्वाहा।
ॐ कुशीसूतहन्त्र स्वाहा।
ॐ कृपाकृते स्वाहा।
ॐ स्मृतीशाय स्वाहा।
ॐ अमलाय स्वाहा।
ॐ बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे स्वाहा।
ॐ भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे स्वाहा।
ॐ अपराय स्वाहा।
ॐ रोहिणीसौख्यदाय स्वाहा।
ॐ रेवतीशाय स्वाहा।
ॐ महादानकृते स्वाहा।
ॐ विप्रदारिद्र्‌यघ्ने स्वाहा।
ॐ सदाप्रेमयुजे स्वाहा।
ॐ श्रीसुदाम्नः सहायाय स्वाहा।
ॐ सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे स्वाहा।
ॐ श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने स्वाहा।
ॐ महासेनाऽऽस्थिताय स्वाहा।
ॐ स्नानयुक्ताय महादानकृते स्वाहा।
ॐ मित्रसम्मेलनार्थिने स्वाहा।
ॐ पाण्डवप्रीतिदाय स्वाहा।
ॐ कुन्तिजार्थिने स्वाहा।
ॐ विशालाक्षमोहप्रदाय स्वाहा।
ॐ शान्तिदाय स्वाहा।
ॐ सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय स्वाहा।
ॐ राधिकाप्राणनाथाय स्वाहा।
ॐ सखीमोहदावाग्निघ्ने स्वाहा।
ॐ वैभववेशाय स्वाहा।
ॐ स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय स्वाहा।
ॐ सखीराधिकादुःखनाशिने स्वाहा।
ॐ विलासिने स्वाहा।
ॐ सखीमध्यगाय स्वाहा।
ॐ शापघ्ने स्वाहा।
ॐ माधवीशाय स्वाहा।
ॐ शतवर्षविक्षेपहृते स्वाहा।
ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।
ॐ नन्दवक्षोगताय स्वाहा।
ॐ शीतलांगाय स्वाहा।
ॐ यशोदाशुचः स्नानकृते स्वाहा।
ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा।
ॐ सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय स्वाहा।
ॐ देवकीरोहिणीस्तुताय स्वाहा।
ॐ सुरेन्द्राय स्वाहा।
ॐ रहो गोपिकाज्ञानदाय स्वाहा।
ॐ मानदाय स्वाहा।
ॐ पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने स्वाहा।
ॐ सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय स्वाहा।
ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय स्वाहा।
ॐ शुकाय स्वाहा।
ॐ व्यासदेवाय स्वाहा।
ॐ सुमन्तवे स्वाहा।
ॐ सिताय स्वाहा।
ॐ भरद्वाजकाय स्वाहा।
ॐ गौतमाय स्वाहा।
ॐ आसुरये स्वाहा।
ॐ सद्वशिष्ठाय स्वाहा।
ॐ शतानन्दाय स्वाहा।
ॐ आद्यरामाय स्वाहा।
ॐ पर्वतमुनये स्वाहा।
ॐ नारदाय स्वाहा।
ॐ धौम्याय स्वाहा।
ॐ इन्द्राय स्वाहा।
ॐ आसिताय स्वाहा।
ॐ अत्रये स्वाहा।
ॐ विभाण्डाय स्वाहा।
ॐ प्रचेतसे स्वाहा।
ॐ कृपाय स्वाहा।
ॐ कुमाराय स्वाहा।
ॐ सनन्दाय स्वाहा।
ॐ याज्ञवल्क्याय स्वाहा।
ॐ ऋभवे स्वाहा।
ॐ अंगिरसे स्वाहा।
ॐ देवलाय स्वाहा।
ॐ श्रीमृकण्डाय स्वाहा।
ॐ मरीचये स्वाहा।
ॐ क्रतवे स्वाहा।
ॐ और्वकाय स्वाहा।
ॐ लोमशाय स्वाहा।
ॐ पुलस्त्याय स्वाहा।
ॐ भृगवे स्वाहा।
ॐ ब्रह्मरातवशिष्ठाय स्वाहा।
ॐ नरनारायणाय स्वाहा।
ॐ दत्ताय स्वाहा।
ॐ पाणिनये स्वाहा।
ॐ पिंगलाय स्वाहा।
ॐ भाष्यकाराय स्वाहा।
ॐ कात्यायनाय स्वाहा।
ॐ विप्रपातंजलिने स्वाहा।
ॐ गर्गाय स्वाहा।
ॐ गुरवे स्वाहा।
ॐ गीष्पतये स्वाहा।
ॐ गौतमीशाय स्वाहा।
ॐ मुनिजाजलिने स्वाहा।
ॐ कश्यपाय स्वाहा।
ॐ गालवाय स्वाहा।
ॐ द्विजसौभरये स्वाहा।
ॐ ऋष्यश्रृंगाय स्वाहा।
ॐ कण्वाय स्वाहा।
ॐ द्विताय स्वाहा।
ॐ एकताय स्वाहा।
ॐ जातूद्भवाय स्वाहा।
ॐ घनाय स्वाहा।
ॐ कर्दमात्मजाय स्वाहा।
ॐ कर्दमाय स्वाहा।
ॐ भार्गवाय स्वाहा।
ॐ कौत्साय स्वाहा।
ॐ आरुणये स्वाहा।
ॐ शुचिपिप्पलादाय स्वाहा।
ॐ मृकण्डपुत्राय स्वाहा।
ॐ पैलाय स्वाहा।
ॐ जैमिनये स्वाहा।
ॐ सत्सुमन्तवे स्वाहा।
ॐ वरो गांगलाय स्वाहा।
ॐ स्फोटगेहफलादाय स्वाहा।
ॐ सदापूजितब्राह्मणाय स्वाहा।
ॐ सर्वरूपिणे स्वाहा।
ॐ महामोहनाशमुनीशाय स्वाहा।
ॐ प्रागमराय स्वाहा।
ॐ मुनीशस्तुताय स्वाहा।
ॐ शौरिविज्ञानदात्रे स्वाहा।
ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।
ॐ अवभृथस्नानपूज्याय स्वाहा।
ॐ सदादक्षिणादाय स्वाहा।
ॐ नृपैः पारिवर्हिषे स्वाहा।
ॐ व्रजानन्ददाय स्वाहा।
ॐ द्वारकागेहदर्शिने स्वाहा।
ॐ महाज्ञानदाय स्वाहा।
ॐ देवकीपुत्रदाय स्वाहा।
ॐ असुरैः पूजिताय स्वाहा।
ॐ इन्द्रसेनादृताय स्वाहा।
ॐ सदाफाल्गुनप्रीतिकृते स्वाहा।
ॐ सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय स्वाहा।
ॐ मानयानाय स्वाहा।
ॐ भुवे स्वाहा।
ॐ मैथिलेन प्रयुक्ताय स्वाहा।
ॐ आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय स्वाहा।
ॐ मैथिले कृतिने स्वाहा।
ॐ लोकवेदोपदेशिने स्वाहा।
ॐ सदावेदवाक्यैः स्तुताय स्वाहा।
ॐ शेषशायिने स्वाहा।
ॐ अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय स्वाहा।
ॐ भृगुप्रार्थिताय स्वाहा।
ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा।
ॐ ईशरक्षिणे स्वाहा।
ॐ अर्जुनसख्ये स्वाहा।
ॐ अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ विप्रपुत्रप्रदाय स्वाहा।
ॐ धामगन्त्रे स्वाहा।
ॐ माधवीभिर्विहारस्थिताय स्वाहा।
ॐ कलांगाय स्वाहा।
ॐ महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय स्वाहा।
ॐ यदवेउग्रसेननृपाय स्वाहा।
ॐ अक्रूराय स्वाहा।
ॐ उद्धवाय स्वाहा।
ॐ शूरसेनाय स्वाहा।
ॐ शूराय स्वाहा।
ॐ हृदीकाय स्वाहा।
ॐ सत्राजिते स्वाहा।
ॐ अप्रमेयाय स्वाहा।
ॐ गदाय स्वाहा।
ॐ सारणाय स्वाहा।
ॐ सात्यकये स्वाहा।
ॐ देवभागाय स्वाहा।
ॐ मानसाय स्वाहा।
ॐ संजयाय स्वाहा।
ॐ श्यामकाय स्वाहा।
ॐ वृकाय स्वाहा।
ॐ वत्सकाय स्वाहा।
ॐ देवकाय स्वाहा।
ॐ भद्रसेनाय स्वाहा।
ॐ नृपअजातशत्रवे स्वाहा।
ॐ जयाय स्वाहा।
ॐ माद्रीपुत्राय स्वाहा।
ॐ भीष्माय स्वाहा।
ॐ कृपाय स्वाहा।
ॐ बुद्धिचक्षुषे स्वाहा।
ॐ पाण्डवे स्वाहा।
ॐ शान्तनवे स्वाहा।
ॐ देववाह्लीकाय स्वाहा।
ॐ भूरिश्रवसे स्वाहा।
ॐ चित्रवीर्याय स्वाहा।
ॐ विचित्राय स्वाहा।
ॐ शलाय स्वाहा।
ॐ दुर्योधनाय स्वाहा।
ॐ कर्णाय स्वाहा।
ॐ सुभद्रासुताय स्वाहा।
ॐ प्रसिद्धविष्णुराताय स्वाहा।
ॐ जनमेजयाय स्वाहा।
ॐ पाण्डवाय स्वाहा।
ॐ कौरवाय स्वाहा।
ॐ सर्वतेजहरये स्वाहा।
ॐ सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय स्वाहा।
ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।
ॐ वराय स्वाहा।
ॐ रासलीलापराय स्वाहा।
ॐ दिव्यरूपिणे स्वाहा।
ॐ रथस्थाय स्वाहा।
ॐ नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने स्वाहा।
ॐ महामानदाय स्वाहा।
ॐ गोपजाय स्वाहा।
ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।
ॐ सनन्दाय स्वाहा।
ॐ नन्दाय स्वाहा।
ॐ वृषाय स्वाहा।
ॐ वल्लवेशाय स्वाहा।
ॐ सुदाम्ने स्वाहा।
ॐ अर्जुनाय स्वाहा।
ॐ सौबलाय स्वाहा।
ॐ सकृष्णस्तोकाय स्वाहा।
ॐ अंशुकाय स्वाहा।
ॐ सद्विशालर्षभाख्याय स्वाहा।
ॐ सुतेजस्विकाय स्वाहा।
ॐ कृष्णमित्रबरूथाय स्वाहा।
ॐ कुशेशाय स्वाहा।
ॐ वनेशाय स्वाहा।
ॐ वृन्दावनेशाय स्वाहा।
ॐ माथुरेशाधिपाय स्वाहा।
ॐ गोकुलेशाय स्वाहा।
ॐ सदागोगणाय स्वाहा।
ॐ गोपतये स्वाहा।
ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।
ॐ गोवर्धनाय स्वाहा।
ॐ गोपतये स्वाहा।
ॐ कन्यकेशाय स्वाहा।
ॐ अनादये स्वाहा।
ॐ आत्मने स्वाहा।
ॐ हरये स्वाहा।
ॐ परस्मै पुरुषाय स्वाहा।
ॐ निर्गुणाय स्वाहा।
ॐ ज्योतिःरूपाय स्वाहा।
ॐ निरीहाय स्वाहा।
ॐ सदा निर्विकाराय स्वाहा।
ॐ प्रपंचात्पराय स्वाहा।
ॐ ससत्याय स्वाहा।
ॐ पूर्णाय स्वाहा।
ॐ परेशाय स्वाहा।
ॐ सूक्ष्माय स्वाहा।
ॐ द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे स्वाहा।
ॐ अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे स्वाहा।
ॐ पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये स्वाहा।
ॐ गोपिकानां च भर्ते स्वाहा।
ॐ सदैकस्मै स्वाहा।
ॐ अनेकाय स्वाहा।
ॐ प्रभापूरितांगाय स्वाहा।
ॐ योगमायाकराय स्वाहा।
ॐ कालजिते स्वाहा।
ॐ सुदृष्टये स्वाहा।
ॐ महत्तत्त्वरूपाय स्वाहा।
ॐ प्रजाताय स्वाहा।
ॐ कूटस्थाय स्वाहा।
ॐ आद्यांकुराय स्वाहा।
ॐ वृक्षरूपाय स्वाहा।
ॐ विकारस्थिताय स्वाहा।
ॐ वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय स्वाहा।
ॐ नभसे स्वाहा।
ॐ दिशे स्वाहा।
ॐ समीराय स्वाहा।
ॐ सूर्याय स्वाहा।
ॐ प्रचेतोऽश्विह्नये स्वाहा।
ॐ शक्राय स्वाहा।
ॐ उपेन्द्राय स्वाहा।
ॐ मित्राय स्वाहा।
ॐ श्रुतये स्वाहा।
ॐ त्वचे स्वाहा।
ॐ दृग्भ्यां स्वाहा।
ॐ घ्राणाय स्वाहा।
ॐ जिह्वायै स्वाहा।
ॐ गिरे स्वाहा।
ॐ भुजाभ्यां स्वाहा।
ॐ मेढरकाय स्वाहा।
ॐ पायवे स्वाहा।
ॐ अंघ्रये स्वाहा।
ॐ सचेष्टाय स्वाहा।
ॐ धरायै स्वाहा।
ॐ व्यो स्वाहा।
ॐ वारे स्वाहा।
ॐ मारुताय स्वाहा।
ॐ तेजसे स्वाहा।
ॐ रूपाय स्वाहा।
ॐ रसाय स्वाहा।
ॐ गन्धाय स्वाहा।
ॐ शब्दाय स्वाहा।
ॐ स्पर्शाय स्वाहा।
ॐ सचित्ताय स्वाहा।
ॐ बुद्ध्‌यै स्वाहा।
ॐ विराजे स्वाहा।
ॐ कालरूपाय स्वाहा।
ॐ वासुदेवाय स्वाहा।
ॐ जगत्कृते स्वाहा।
ॐ अण्डेशयानाय स्वाहा।
ॐ सशेषाय स्वाहा।
ॐ सहस्रस्वरूपाय स्वाहा।
ॐ रमानाथाय स्वाहा।
ॐ आद्योऽवताराय स्वाहा।
ॐ सदासर्गकृते स्वाहा।
ॐ पद्मजाय स्वाहा।
ॐ कर्मकर्त्रे स्वाहा।
ॐ नाभिपद्मोद्भवाय स्वाहा।
ॐ दिव्यवर्णाय स्वाहा।
ॐ कवये स्वाहा।
ॐ लोककृते स्वाहा।
ॐ कालकृते स्वाहा।
ॐ सूर्यरूपाय स्वाहा।
ॐ अनिमेषाय स्वाहा।
ॐ अभवाय स्वाहा।
ॐ वत्सरान्ताय स्वाहा।
ॐ महीयसे स्वाहा।
ॐ तिथिभ्यो स्वाहा।
ॐ वारेभ्यो स्वाहा।
ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा।
ॐ योगेभ्यो स्वाहा।
ॐ लग्नेभ्यो स्वाहा।
ॐ मासेभ्यो स्वाहा।
ॐ घटीभ्यो स्वाहा।
ॐ क्षणेभ्यो स्वाहा।
ॐ काष्ठिकाभ्यो स्वाहा।
ॐ मुहूर्त्तेभ्यो स्वाहा।
ॐ यामेभ्यो स्वाहा।
ॐ ग्रहेभ्यो स्वाहा।
ॐ यामिनीभ्यो स्वाहा।
ॐ दिनेभ्यो स्वाहा।
ॐ ऋक्षमालागताय स्वाहा।
ॐ देवपुत्राय स्वाहा।
ॐ कृतेभ्यो स्वाहा।
ॐ त्रेताभ्यो स्वाहा।
ॐ द्वापरेभ्यो स्वाहा।
ॐ असौकलये स्वाहा।
ॐ युगानां सहस्राय स्वाहा।
ॐ मन्वन्तरेभ्यो स्वाहा।
ॐ लयाय स्वाहा।
ॐ पालनाय स्वाहा।
ॐ सत्कृतये स्वाहा।
ॐ परार्द्धाभ्यां स्वाहा।
ॐ सदोत्पत्तिकृते स्वाहा।
ॐ द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय स्वाहा।
ॐ रुद्रसर्गाय स्वाहा।
ॐ कौमारसर्गाय स्वाहा।
ॐ मुनेः सर्गकृते स्वाहा।
ॐ देवकृते स्वाहा।
ॐ प्राकृताय स्वाहा।
ॐ श्रुतिभ्यो स्वाहा।
ॐ स्मृतिभ्यो स्वाहा।
ॐ स्तोत्रेभ्यो स्वाहा।
ॐ पुराणेभ्यो स्वाहा।
ॐ धनुर्वेदाय स्वाहा।
ॐ इज्जायै स्वाहा।
ॐ गान्धर्ववेदाय स्वाहा।
ॐ विधात्रे स्वाहा।
ॐ नारायणाय स्वाहा।
ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा।
ॐ वराह-नारदाभ्यां स्वाहा।
ॐ धर्मपुत्राय स्वाहा।
ॐ मुनिकर्दमस्यात्मजाय स्वाहा।
ॐ स यज्ञदत्ताय स्वाहा।
ॐ अमराय नाभिजाय स्वाहा।
ॐ श्रीपृथवे स्वाहा।
ॐ सुमत्स्याय स्वाहा।
ॐ कूर्माय स्वाहा।
ॐ धन्वन्तरये स्वाहा।
ॐ मोहिन्यै स्वाहा।
ॐ प्रतनारसिंहाय स्वाहा।
ॐ द्विजवामनाय स्वाहा।
ॐ रेणुकापुत्ररूपाय स्वाहा।
ॐ श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय स्वाहा।
ॐ धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय स्वाहा।
ॐ सीतापतये स्वाहा।
ॐ भारहृते स्वाहा।
ॐ रावणारये स्वाहा।
ॐ नृपसेतुकृते स्वाहा।
ॐ वानरेन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।
ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।
ॐ प्रचण्डराघवेन्द्राय स्वाहा।
ॐ बलाय कृष्णचन्द्राय स्वाहा।
ॐ कल्किकलेशाय स्वाहा।
ॐ प्रसिद्धबुद्धाय स्वाहा।
ॐ हंसाय स्वाहा।
ॐ अश्वाय स्वाहा।
ॐ ऋषीन्द्रोऽजिताय स्वाहा।
ॐ देववैकुण्ठनाथाय स्वाहा।
ॐ अमूर्त्तये स्वाहा।
ॐ मन्वन्तरस्यावताराय स्वाहा।
ॐ गजोद्धारणाय स्वाहा।
ॐ ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे स्वाहा।
ॐ दानशीलाय स्वाहा।
ॐ दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय स्वाहा।
ॐ संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते स्वाहा।
ॐ स्थावरजंगमाय स्वाहा।
ॐ अल्पमहते स्वाहा।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री कृष्ण सहस्रनामावली PDF

श्री कृष्ण सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment