Download HinduNidhi App
Misc

శ్రీ నరసింహ కవచం

Narasimha Kavacham Telugu

MiscKavach (कवच संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీ నరసింహ కవచం ||

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా ।
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ ॥ 1 ॥

సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ ।
ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ ॥ 2 ॥

వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభమ్ ।
లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ ॥ 3 ॥

చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితమ్ ।
సరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ ॥ 4 ॥ [రత్నకేయూరశోభితం]

తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనమ్ ।
ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః ॥ 5 ॥

విరాజితపదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః ।
గరుత్మతా సవినయం స్తూయమానం ముదాన్వితమ్ ॥ 6 ॥

స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ ।
నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షాత్మసంభవః ॥ 7 ॥

సర్వగోఽపి స్తంభవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిమ్ ।
నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ 8 ॥

స్మృతిం మే పాతు నృహరిర్మునివర్యస్తుతిప్రియః ।
నాసాం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీముఖప్రియః ॥ 9 ॥

సర్వవిద్యాధిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ ।
వక్త్రం పాత్విందువదనః సదా ప్రహ్లాదవందితః ॥ 10 ॥

నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ భూభరణాంతకృత్ ।
దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహః పాతు మే భుజౌ ॥ 11 ॥

కరౌ మే దేవవరదో నృసింహః పాతు సర్వతః ।
హృదయం యోగిసాధ్యశ్చ నివాసం పాతు మే హరిః ॥ 12 ॥

మధ్యం పాతు హిరణ్యాక్షవక్షఃకుక్షివిదారణః ।
నాభిం మే పాతు నృహరిః స్వనాభి బ్రహ్మసంస్తుతః ॥ 13 ॥

బ్రహ్మాండకోటయః కట్యాం యస్యాసౌ పాతు మే కటిమ్ ।
గుహ్యం మే పాతు గుహ్యానాం మంత్రాణాం గుహ్యరూపధృక్ ॥ 14 ॥

ఊరూ మనోభవః పాతు జానునీ నరరూపధృక్ ।
జంఘే పాతు ధరాభారహర్తా యోఽసౌ నృకేసరీ ॥ 15 ॥

సురరాజ్యప్రదః పాతు పాదౌ మే నృహరీశ్వరః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః పాతు మే సర్వశస్తనుమ్ ॥ 16 ॥

మహోగ్రః పూర్వతః పాతు మహావీరాగ్రజోఽగ్నితః ।
మహావిష్ణుర్దక్షిణే తు మహాజ్వాలస్తు నైరృతౌ ॥ 17 ॥

పశ్చిమే పాతు సర్వేశో దిశి మే సర్వతోముఖః ।
నృసింహః పాతు వాయవ్యాం సౌమ్యాం భూషణవిగ్రహః ॥ 18 ॥

ఈశాన్యాం పాతు భద్రో మే సర్వమంగళదాయకః ।
సంసారభయదః పాతు మృత్యోర్మృత్యుర్నృకేసరీ ॥ 19 ॥

ఇదం నృసింహకవచం ప్రహ్లాదముఖమండితమ్ ।
భక్తిమాన్యః పఠేన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ 20 ॥

పుత్రవాన్ ధనవాన్ లోకే దీర్ఘాయురుపజాయతే ।
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయమ్ ॥ 21 ॥

సర్వత్ర జయమాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
భూమ్యంతరిక్షదివ్యానాం గ్రహాణాం వినివారణమ్ ॥ 22 ॥

వృశ్చికోరగసంభూతవిషాపహరణం పరమ్ ।
బ్రహ్మరాక్షసయక్షాణాం దూరోత్సారణకారణమ్ ॥ 23 ॥

భూర్జే వా తాళపత్రే వా కవచం లిఖితం శుభమ్ ।
కరమూలే ధృతం యేన సిధ్యేయుః కర్మసిద్ధయః ॥ 24 ॥

దేవాసురమనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్ ।
ఏకసంధ్యం త్రిసంధ్యం వా యః పఠేన్నియతో నరః ॥ 25 ॥

సర్వమంగళమాంగళ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి ।
ద్వాత్రింశతిసహస్రాణి పఠేచ్ఛుద్ధాత్మనాం నృణామ్ ॥ 26 ॥

కవచస్యాస్య మంత్రస్య మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే ।
అనేన మంత్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిమంత్రణమ్ ॥ 27 ॥

తిలకం విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహభయం హరేత్ ।
త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యభిమంత్ర్య చ ॥ 28 ॥

ప్రాశయేద్యో నరో మంత్రం నృసింహధ్యానమాచరేత్ ।
తస్య రోగాః ప్రణశ్యంతి యే చ స్యుః కుక్షిసంభవాః ॥ 29 ॥

కిమత్ర బహునోక్తేన నృసింహసదృశో భవేత్ ।
మనసా చింతితం యత్తు స తచ్చాప్నోత్యసంశయమ్ ॥ 30 ॥

గర్జంతం గర్జయంతం నిజభుజపటలం స్ఫోటయంతం హఠంతం
రూప్యంతం తాపయంతం దివి భువి దితిజం క్షేపయంతం క్షిపంతమ్ ।
క్రందంతం రోషయంతం దిశి దిశి సతతం సంహరంతం భరంతం
వీక్షంతం ఘూర్ణయంతం శరనికరశతైర్దివ్యసింహం నమామి ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీ నృసింహ కవచమ్ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీ నరసింహ కవచం PDF

శ్రీ నరసింహ కవచం PDF

Leave a Comment