Download HinduNidhi App
Misc

ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ

Narayana Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ ||

ನ್ಯಾಸಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಂ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಂ ಉದರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ಉರಸಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾಂ ಮುಖೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ಶಿರಸಿ ನಮಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣತರ್ಜನ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ದಕ್ಷಿಣಮಧ್ಯಮಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಂ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಮಿಕಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂ ದಕ್ಷಿಣಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂ ವಾಮಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ವಾಮಾನಿಕಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಂ ವಾಮಮಧ್ಯಮಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮತರ್ಜನ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।

ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ಹೃದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಂ ಮೂರ್ಧ್ನೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಂ ಭ್ರುರ್ವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಂ ಶಿಖಾಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂ ನೇತ್ರಯೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ನೈಋತ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ವಾಯವ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಊರ್ಧ್ವಾಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಅಧರಾಯಾಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಶ್ರೀ ಹರಿಃ

ಅಥ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚ

॥ರಾಜೋವಾಚ॥
ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್।
ಕ್ರೀಡನ್ನಿವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಬುಭುಜೇ ಶ್ರಿಯಂ॥1॥

ಭಗವಂಸ್ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಂ।
ಯಥಾಸ್ಸ್ತತಾಯಿನಃ ಶತ್ರೂನ್ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋಸ್ಜಯನ್ಮೃಧೇ॥2॥

॥ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ॥
ವೃತಃ ಪುರೋಹಿತೋಸ್ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರಾಯಾನುಪೃಚ್ಛತೇ।
ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವರ್ಮಾಹ ತದಿಹೈಕಮನಾಃ ಶೃಣು॥3॥

ವಿಶ್ವರೂಪ ಉವಾಚಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಾಣಿರಾಚಮ್ಯ ಸಪವಿತ್ರ ಉದಙ್ ಮುಖಃ।
ಕೃತಸ್ವಾಂಗಕರನ್ಯಾಸೋ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಯತಃ ಶುಚಿಃ॥4॥

ನಾರಾಯಣಮಯಂ ವರ್ಮ ಸಂನಹ್ಯೇದ್ ಭಯ ಆಗತೇ।
ಪಾದಯೋರ್ಜಾನುನೋರೂರ್ವೋರೂದರೇ ಹೃದ್ಯಥೋರಸಿ॥5॥

ಮುಖೇ ಶಿರಸ್ಯಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾದೋಂಕಾರಾದೀನಿ ವಿನ್ಯಸೇತ್।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ವಿಪರ್ಯಯಮಥಾಪಿ ವಾ॥6॥

ಕರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾದ್ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಿದ್ಯಯಾ।
ಪ್ರಣವಾದಿಯಕಾರಂತಮಂಗುಲ್ಯಂಗುಷ್ಠಪರ್ವಸು॥7॥

ನ್ಯಸೇದ್ ಹೃದಯ ಓಂಕಾರಂ ವಿಕಾರಮನು ಮೂರ್ಧನಿ।
ಷಕಾರಂ ತು ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಣಕಾರಂ ಶಿಖಯಾ ದಿಶೇತ್॥8॥

ವೇಕಾರಂ ನೇತ್ರಯೋರ್ಯುಂಜ್ಯಾನ್ನಕಾರಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು।
ಮಕಾರಮಸ್ತ್ರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭವೇದ್ ಬುಧಃ॥9॥

ಸವಿಸರ್ಗಂ ಫಡಂತಂ ತತ್ ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ವಿನಿರ್ದಿಶೇತ್।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮ ಇತಿ ॥10॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾಯೇದ ಧ್ಯೇಯಂ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಯುತಂ।
ವಿದ್ಯಾತೇಜಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಮಿಮಂ ಮಂತ್ರಮುದಾಹರೇತ ॥11॥

ಓಂ ಹರಿರ್ವಿದಧ್ಯಾನ್ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ ಪತಗೇಂದ್ರಪೃಷ್ಠೇ।
ದರಾರಿಚರ್ಮಾಸಿಗದೇಷುಚಾಪಾಶಾನ್ ದಧಾನೋಸ್ಷ್ಟಗುಣೋಸ್ಷ್ಟಬಾಹುಃ ॥12॥

ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಯಾದೋಗಣೇಭ್ಯೋ ವರೂಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್।
ಸ್ಥಲೇಷು ಮಾಯಾವಟುವಾಮನೋಸ್ವ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಖೇಽವತು ವಿಶ್ವರೂಪಃ ॥13॥

ದುರ್ಗೇಷ್ವಟವ್ಯಾಜಿಮುಖಾದಿಷು ಪ್ರಭುಃ ಪಾಯಾನ್ನೃಸಿಂಹೋಽಸುರಯುಥಪಾರಿಃ।
ವಿಮುಂಚತೋ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಂ ದಿಶೋ ವಿನೇದುರ್ನ್ಯಪತಂಶ್ಚ ಗರ್ಭಾಃ ॥14॥

ರಕ್ಷತ್ವಸೌ ಮಾಧ್ವನಿ ಯಜ್ಞಕಲ್ಪಃ ಸ್ವದಂಷ್ಟ್ರಯೋನ್ನೀತಧರೋ ವರಾಹಃ।
ರಾಮೋಽದ್ರಿಕೂಟೇಷ್ವಥ ವಿಪ್ರವಾಸೇ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣೋಸ್ವ್ಯಾದ್ ಭರತಾಗ್ರಜೋಸ್ಸ್ಮಾನ್ ॥15॥

ಮಾಮುಗ್ರಧರ್ಮಾದಖಿಲಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತು ನರಶ್ಚ ಹಾಸಾತ್।
ದತ್ತಸ್ತ್ವಯೋಗಾದಥ ಯೋಗನಾಥಃ ಪಾಯಾದ್ ಗುಣೇಶಃ ಕಪಿಲಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ ॥16॥

ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ವತು ಕಾಮದೇವಾದ್ಧಯಶೀರ್ಷಾ ಮಾಂ ಪಥಿ ದೇವಹೇಲನಾತ್।
ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಃ ಪುರೂಷಾರ್ಚನಾಂತರಾತ್ ಕೂರ್ಮೋ ಹರಿರ್ಮಾಂ ನಿರಯಾದಶೇಷಾತ್ ॥17॥

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪಥ್ಯಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಾದ್ ಭಯಾದೃಷಭೋ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ।
ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಲೋಕಾದವತಾಜ್ಜನಾಂತಾದ್ ಬಲೋ ಗಣಾತ್ ಕ್ರೋಧವಶಾದಹೀಂದ್ರಃ ॥18॥

ದ್ವೈಪಾಯನೋ ಭಗವಾನಪ್ರಬೋಧಾದ್ ಬುದ್ಧಸ್ತು ಪಾಖಂಡಗಣಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾತ್।
ಕಲ್ಕಿಃ ಕಲೇ ಕಾಲಮಲಾತ್ ಪ್ರಪಾತು ಧರ್ಮಾವನಾಯೋರೂಕೃತಾವತಾರಃ ॥19॥

ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದಯಾ ಪ್ರಾತರವ್ಯಾದ್ ಗೋವಿಂದ ಆಸಂಗವಮಾತ್ತವೇಣುಃ।
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಹ್ಣ ಉದಾತ್ತಶಕ್ತಿರ್ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಿಷ್ಣುರರೀಂದ್ರಪಾಣಿಃ ॥20॥

ದೇವೋಸ್ಪರಾಹ್ಣೇ ಮಧುಹೋಗ್ರಧನ್ವಾ ಸಾಯಂ ತ್ರಿಧಾಮಾವತು ಮಾಧವೋ ಮಾಂ।
ದೋಷೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ಉತಾರ್ಧರಾತ್ರೇ ನಿಶೀಥ ಏಕೋಸ್ವತು ಪದ್ಮನಾಭಃ ॥21॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಧಾಮಾಪರರಾತ್ರ ಈಶಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಈಶೋಽಸಿಧರೋ ಜನಾರ್ದನಃ।
ದಾಮೋದರೋಽವ್ಯಾದನುಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಃ ॥22॥

ಚಕ್ರಂ ಯುಗಾಂತಾನಲತಿಗ್ಮನೇಮಿ ಭ್ರಮತ್ ಸಮಂತಾದ್ ಭಗವತ್ಪ್ರಯುಕ್ತಂ।
ದಂದಗ್ಧಿ ದಂದಗ್ಧ್ಯರಿಸೈನ್ಯಮಾಸು ಕಕ್ಷಂ ಯಥಾ ವಾತಸಖೋ ಹುತಾಶಃ ॥23॥

ಗದೇಽಶನಿಸ್ಪರ್ಶನವಿಸ್ಫುಲಿಂಗೇ ನಿಷ್ಪಿಂಢಿ ನಿಷ್ಪಿಂಢ್ಯಜಿತಪ್ರಿಯಾಸಿ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೈನಾಯಕಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಗ್ರಹಾಂಶ್ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯಾರೀನ್ ॥24॥

ತ್ವಂ ಯಾತುಧಾನಪ್ರಮಥಪ್ರೇತಮಾತೃಪಿಶಾಚವಿಪ್ರಗ್ರಹಘೋರದೃಷ್ಟೀನ್।
ದರೇಂದ್ರ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೃಷ್ಣಪೂರಿತೋ ಭೀಮಸ್ವನೋಽರೇರ್ಹೃದಯಾನಿ ಕಂಪಯನ್ ॥25॥

ತ್ವಂ ತಿಗ್ಮಧಾರಾಸಿವರಾರಿಸೈನ್ಯಮೀಶಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮಮ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ।
ಚರ್ಮಂಛತಚಂದ್ರ ಛಾದಯ ದ್ವಿಷಾಮಘೋನಾಂ ಹರ ಪಾಪಚಕ್ಷುಷಾಮ್ ॥26॥

ಯನ್ನೋ ಭಯಂ ಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ಭೂತ್ ಕೇತುಭ್ಯೋ ನೃಭ್ಯ ಏವ ಚ।
ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯೋ ದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋಂಽಹೋಭ್ಯ ಏವ ವಾ ॥27॥

ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಭಗನ್ನಾಮರೂಪಾಸ್ತ್ರಕೀರ್ತನಾತ್।
ಪ್ರಯಾಂತು ಸಂಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯೇ ನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರತೀಪಕಾಃ ॥28॥

ಗರೂಡ್ಕ್ಷೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ತೋಭಶ್ಛಂದೋಮಯಃ ಪ್ರಭುಃ।
ರಕ್ಷತ್ವಶೇಷಕೃಚ್ಛ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವನಾಮಭಿಃ ॥29॥

ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ನಾಮರೂಪಯಾನಾಯುಧಾನಿ ನಃ।
ಬುದ್ಧಿಂದ್ರಿಯಮನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪಾಂತು ಪಾರ್ಷದಭೂಷಣಾಃ ॥30॥

ಯಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನೇವ ವಸ್ತುತಃ ಸದ್ಸಚ್ಚ ಯತ್।
ಸತ್ಯನಾನೇನ ನಃ ಸರ್ವೇ ಯಾಂತು ನಾಶಮುಪಾದ್ರವಾಃ ॥31॥

ಯಥೈಕಾತ್ಮ್ಯಾನುಭಾವಾನಾಂ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಃ ಸ್ವಯಂ।
ಭೂಷಣಾಯುದ್ಧಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಧತ್ತೇ ಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಮಾಯಯಾ ॥32॥

ತೇನೈವ ಸತ್ಯಮಾನೇನ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ।
ಪಾತು ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವರೂಪೈರ್ನಃ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಗಃ ॥33

ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಸಮಂತಾದಂತರ್ಬಹಿರ್ಭಗವಾನ್ ನಾರಸಿಂಹಃ।
ಪ್ರಹಾಪಯ~ಂಲ್ಲೋಕಭಯಂ ಸ್ವನೇನ ಗ್ರಸ್ತಸಮಸ್ತತೇಜಾಃ ॥34॥

ಮಘವನ್ನಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ವರ್ಮ ನಾರಯಣಾತ್ಮಕಂ।
ವಿಜೇಷ್ಯಸ್ಯಂಜಸಾ ಯೇನ ದಂಶಿತೋಽಸುರಯೂಥಪಾನ್ ॥35॥

ಏತದ್ ಧಾರಯಮಾಣಸ್ತು ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ।
ಪದಾ ವಾ ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ ಸದ್ಯಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥36॥

ನ ಕುತಶ್ಚಿತ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಧಾರಯತೋ ಭವೇತ್।
ರಾಜದಸ್ಯುಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥37॥

ಇಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೌಶಿಕೋ ಧಾರಯನ್ ದ್ವಿಜಃ।
ಯೋಗಧಾರಣಯಾ ಸ್ವಾಂಗಂ ಜಹೌ ಸ ಮರೂಧನ್ವನಿ ॥38॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ವಿಮಾನೇನ ಗಂಧರ್ವಪತಿರೇಕದಾ।
ಯಯೌ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸ್ತ್ರೀರ್ಭಿವೃತೋ ಯತ್ರ ದ್ವಿಜಕ್ಷಯಃ ॥39॥

ಗಗನಾನ್ನ್ಯಪತತ್ ಸದ್ಯಃ ಸವಿಮಾನೋ ಹ್ಯವಾಕ್ ಶಿರಾಃ।
ಸ ವಾಲಖಿಲ್ಯವಚನಾದಸ್ಥೀನ್ಯಾದಾಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ।
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಚೀಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಧಾಮ ಸ್ವಮನ್ವಗಾತ್ ॥40॥

॥ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ॥
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಕಾಲೇ ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಚಾದೃತಃ।
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ॥41॥

ಏತಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಧಿಗತೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚ್ಛತಕ್ರತುಃ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬುಭುಜೇ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯಽಮೃಧೇಸುರಾನ್ ॥42॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ PDF

ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment