Download HinduNidhi App
Misc

ਨਾਰਾਯਣ ਕਵਚਮ੍

Narayana Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਨਾਰਾਯਣ ਕਵਚਮ੍ ||

ਨ੍ਯਾਸਃ

ਅਂਗਨ੍ਯਾਸਃ
ਓਂ ਓਂ ਪਾਦਯੋਃ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਂ ਜਾਨੁਨੋਃ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੋਂ ਊਰ੍ਵੋਃ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਂ ਉਦਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂ ਉਰਸਿ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਣਾਂ ਮੁਖੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਨਮਃ ।

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ
ਓਂ ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤਰ੍ਜਨ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਧ੍ਯਮਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੋਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਨਾਮਿਕਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂ ਵਾਮਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਂ ਵਾਮਾਨਿਕਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੇਂ ਵਾਮਮਧ੍ਯਮਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਂ ਵਾਮਤਰ੍ਜਨ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂਗੁਸ਼੍ਠੋਰ੍ਧ੍ਵਪਰ੍ਵਣਿ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂਗੁਸ਼੍ਠਾਧਃ ਪਰ੍ਵਣਿ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਂ ਵਾਮਾਂਗੁਸ਼੍ਠੋਰ੍ਧ੍ਵਪਰ੍ਵਣਿ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂ ਵਾਮਾਂਗੁਸ਼੍ਠਾਧਃ ਪਰ੍ਵਣਿ ਨਮਃ ।

ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਨ੍ਯਾਸਃ
ਓਂ ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਂ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਂ ਭ੍ਰੁਰ੍ਵੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਣਂ ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਂ ਨੇਤ੍ਰਯੋਃ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਂ ਸਰ੍ਵਸਂਧਿਸ਼ੁ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਃ ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਨੈਰੁਰੁਇਤ੍ਯੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਪ੍ਰਤੀਚ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਵਾਯਵ੍ਯੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਉਦੀਚ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਐਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਓਂ ਮਃ ਅਧਰਾਯਾਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਃ

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਾਯਣਕਵਚ

॥ਰਾਜੋਵਾਚ॥
ਯਯਾ ਗੁਪ੍ਤਃ ਸਹਸ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਵਾਹਾਨ੍ ਰਿਪੁਸੈਨਿਕਾਨ੍।
ਕ੍ਰੀਡਨ੍ਨਿਵ ਵਿਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਤ੍ਰਿਲੋਕ੍ਯਾ ਬੁਭੁਜੇ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍॥1॥

ਭਗਵਂਸ੍ਤਨ੍ਮਮਾਖ੍ਯਾਹਿ ਵਰ੍ਮ ਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਮ੍।
ਯਥਾਸ੍ਸ੍ਤਤਾਯਿਨਃ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨ੍ ਯੇਨ ਗੁਪ੍ਤੋਸ੍ਜਯਨ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਧੇ॥2॥

॥ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੁਕ ਉਵਾਚ॥
ਵ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਪੁਰੋਹਿਤੋਸ੍ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹੇਂਦ੍ਰਾਯਾਨੁਪ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛਤੇ।
ਨਾਰਾਯਣਾਖ੍ਯਂ ਵਰ੍ਮਾਹ ਤਦਿਹੈਕਮਨਾਃ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ॥3॥

ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ ਉਵਾਚਧੌਤਾਂਘ੍ਰਿਪਾਣਿਰਾਚਮ੍ਯ ਸਪਵਿਤ੍ਰ ਉਦਙ੍ ਮੁਖਃ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ੍ਵਾਂਗਕਰਨ੍ਯਾਸੋ ਮਂਤ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਵਾਗ੍ਯਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ॥4॥

ਨਾਰਾਯਣਮਯਂ ਵਰ੍ਮ ਸਂਨਹ੍ਯੇਦ੍ ਭਯ ਆਗਤੇ।
ਪਾਦਯੋਰ੍ਜਾਨੁਨੋਰੂਰ੍ਵੋਰੂਦਰੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯਥੋਰਸਿ॥5॥

ਮੁਖੇ ਸ਼ਿਰਸ੍ਯਾਨੁਪੂਰ੍ਵ੍ਯਾਦੋਂਕਾਰਾਦੀਨਿ ਵਿਨ੍ਯਸੇਤ੍।
ਓਂ ਨਮੋ ਨਾਰਾਯਣਾਯੇਤਿ ਵਿਪਰ੍ਯਯਮਥਾਪਿ ਵਾ॥6॥

ਕਰਨ੍ਯਾਸਂ ਤਤਃ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਵਿਦ੍ਯਯਾ।
ਪ੍ਰਣਵਾਦਿਯਕਾਰਂਤਮਂਗੁਲ੍ਯਂਗੁਸ਼੍ਠਪਰ੍ਵਸੁ॥7॥

ਨ੍ਯਸੇਦ੍ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਓਂਕਾਰਂ ਵਿਕਾਰਮਨੁ ਮੂਰ੍ਧਨਿ।
ਸ਼ਕਾਰਂ ਤੁ ਭ੍ਰੁਵੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਣਕਾਰਂ ਸ਼ਿਖਯਾ ਦਿਸ਼ੇਤ੍॥8॥

ਵੇਕਾਰਂ ਨੇਤ੍ਰਯੋਰ੍ਯੁਂਜ੍ਯਾਨ੍ਨਕਾਰਂ ਸਰ੍ਵਸਂਧਿਸ਼ੁ।
ਮਕਾਰਮਸ੍ਤ੍ਰਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ ਬੁਧਃ॥9॥

ਸਵਿਸਰ੍ਗਂ ਫਡਂਤਂ ਤਤ੍ ਸਰ੍ਵਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਵਿਨਿਰ੍ਦਿਸ਼ੇਤ੍।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮ ਇਤਿ ॥10॥

ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਪਰਮਂ ਧ੍ਯਾਯੇਦ ਧ੍ਯੇਯਂ ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਭਿਰ੍ਯੁਤਮ੍।
ਵਿਦ੍ਯਾਤੇਜਸ੍ਤਪੋਮੂਰ੍ਤਿਮਿਮਂ ਮਂਤ੍ਰਮੁਦਾਹਰੇਤ ॥11॥

ਓਂ ਹਰਿਰ੍ਵਿਦਧ੍ਯਾਨ੍ਮਮ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਨ੍ਯਸ੍ਤਾਂਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮਃ ਪਤਗੇਂਦ੍ਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠੇ।
ਦਰਾਰਿਚਰ੍ਮਾਸਿਗਦੇਸ਼ੁਚਾਪਾਸ਼ਾਨ੍ ਦਧਾਨੋਸ੍ਸ਼੍ਟਗੁਣੋਸ੍ਸ਼੍ਟਬਾਹੁਃ ॥12॥

ਜਲੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਮਤ੍ਸ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਾਦੋਗਣੇਭ੍ਯੋ ਵਰੂਣਸ੍ਯ ਪਾਸ਼ਾਤ੍।
ਸ੍ਥਲੇਸ਼ੁ ਮਾਯਾਵਟੁਵਾਮਨੋਸ੍ਵ੍ਯਾਤ੍ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ਖੇ਽ਵਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਃ ॥13॥

ਦੁਰ੍ਗੇਸ਼੍ਵਟਵ੍ਯਾਜਿਮੁਖਾਦਿਸ਼ੁ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਾਯਾਨ੍ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹੋ਽ਸੁਰਯੁਥਪਾਰਿਃ।
ਵਿਮੁਂਚਤੋ ਯਸ੍ਯ ਮਹਾਟ੍ਟਹਾਸਂ ਦਿਸ਼ੋ ਵਿਨੇਦੁਰ੍ਨ੍ਯਪਤਂਸ਼੍ਚ ਗਰ੍ਭਾਃ ॥14॥

ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਸੌ ਮਾਧ੍ਵਨਿ ਯਜ੍ਞਕਲ੍ਪਃ ਸ੍ਵਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਯੋਨ੍ਨੀਤਧਰੋ ਵਰਾਹਃ।
ਰਾਮੋ਽ਦ੍ਰਿਕੂਟੇਸ਼੍ਵਥ ਵਿਪ੍ਰਵਾਸੇ ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਸ੍ਵ੍ਯਾਦ੍ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜੋਸ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ॥15॥

ਮਾਮੁਗ੍ਰਧਰ੍ਮਾਦਖਿਲਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਦਾਨ੍ਨਾਰਾਯਣਃ ਪਾਤੁ ਨਰਸ਼੍ਚ ਹਾਸਾਤ੍।
ਦਤ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਯੋਗਾਦਥ ਯੋਗਨਾਥਃ ਪਾਯਾਦ੍ ਗੁਣੇਸ਼ਃ ਕਪਿਲਃ ਕਰ੍ਮਬਂਧਾਤ੍ ॥16॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰੋ ਵਤੁ ਕਾਮਦੇਵਾਦ੍ਧਯਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਮਾਂ ਪਥਿ ਦੇਵਹੇਲਨਾਤ੍।
ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਯਃ ਪੁਰੂਸ਼ਾਰ੍ਚਨਾਂਤਰਾਤ੍ ਕੂਰ੍ਮੋ ਹਰਿਰ੍ਮਾਂ ਨਿਰਯਾਦਸ਼ੇਸ਼ਾਤ੍ ॥17॥

ਧਨ੍ਵਂਤਰਿਰ੍ਭਗਵਾਨ੍ ਪਾਤ੍ਵਪਥ੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਵਂਦ੍ਵਾਦ੍ ਭਯਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭੋ ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਤ੍ਮਾ।
ਯਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਦਵਤਾਜ੍ਜਨਾਂਤਾਦ੍ ਬਲੋ ਗਣਾਤ੍ ਕ੍ਰੋਧਵਸ਼ਾਦਹੀਂਦ੍ਰਃ ॥18॥

ਦ੍ਵੈਪਾਯਨੋ ਭਗਵਾਨਪ੍ਰਬੋਧਾਦ੍ ਬੁਦ੍ਧਸ੍ਤੁ ਪਾਖਂਡਗਣਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਦਾਤ੍।
ਕਲ੍ਕਿਃ ਕਲੇ ਕਾਲਮਲਾਤ੍ ਪ੍ਰਪਾਤੁ ਧਰ੍ਮਾਵਨਾਯੋਰੂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਵਤਾਰਃ ॥19॥

ਮਾਂ ਕੇਸ਼ਵੋ ਗਦਯਾ ਪ੍ਰਾਤਰਵ੍ਯਾਦ੍ ਗੋਵਿਂਦ ਆਸਂਗਵਮਾਤ੍ਤਵੇਣੁਃ।
ਨਾਰਾਯਣ ਪ੍ਰਾਹ੍ਣ ਉਦਾਤ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਧ੍ਯਂਦਿਨੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਰੀਂਦ੍ਰਪਾਣਿਃ ॥20॥

ਦੇਵੋਸ੍ਪਰਾਹ੍ਣੇ ਮਧੁਹੋਗ੍ਰਧਨ੍ਵਾ ਸਾਯਂ ਤ੍ਰਿਧਾਮਾਵਤੁ ਮਾਧਵੋ ਮਾਮ੍।
ਦੋਸ਼ੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉਤਾਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਨਿਸ਼ੀਥ ਏਕੋਸ੍ਵਤੁ ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ॥21॥

ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਧਾਮਾਪਰਰਾਤ੍ਰ ਈਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ ਈਸ਼ੋ਽ਸਿਧਰੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ।
ਦਾਮੋਦਰੋ਽ਵ੍ਯਾਦਨੁਸਂਧ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਕਾਲਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥22॥

ਚਕ੍ਰਂ ਯੁਗਾਂਤਾਨਲਤਿਗ੍ਮਨੇਮਿ ਭ੍ਰਮਤ੍ ਸਮਂਤਾਦ੍ ਭਗਵਤ੍ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਮ੍।
ਦਂਦਗ੍ਧਿ ਦਂਦਗ੍ਧ੍ਯਰਿਸੈਨ੍ਯਮਾਸੁ ਕਕ੍ਸ਼ਂ ਯਥਾ ਵਾਤਸਖੋ ਹੁਤਾਸ਼ਃ ॥23॥

ਗਦੇ਽ਸ਼ਨਿਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਵਿਸ੍ਫੁਲਿਂਗੇ ਨਿਸ਼੍ਪਿਂਢਿ ਨਿਸ਼੍ਪਿਂਢ੍ਯਜਿਤਪ੍ਰਿਯਾਸਿ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਂਡਵੈਨਾਯਕਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ੋਭੂਤਗ੍ਰਹਾਂਸ਼੍ਚੂਰ੍ਣਯ ਚੂਰ੍ਣਯਾਰੀਨ੍ ॥24॥

ਤ੍ਵਂ ਯਾਤੁਧਾਨਪ੍ਰਮਥਪ੍ਰੇਤਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਪਿਸ਼ਾਚਵਿਪ੍ਰਗ੍ਰਹਘੋਰਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟੀਨ੍।
ਦਰੇਂਦ੍ਰ ਵਿਦ੍ਰਾਵਯ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਪੂਰਿਤੋ ਭੀਮਸ੍ਵਨੋ਽ਰੇਰ੍ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਨਿ ਕਂਪਯਨ੍ ॥25॥

ਤ੍ਵਂ ਤਿਗ੍ਮਧਾਰਾਸਿਵਰਾਰਿਸੈਨ੍ਯਮੀਸ਼ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੋ ਮਮ ਛਿਂਧਿ ਛਿਂਧਿ।
ਚਰ੍ਮਂਛਤਚਂਦ੍ਰ ਛਾਦਯ ਦ੍ਵਿਸ਼ਾਮਘੋਨਾਂ ਹਰ ਪਾਪਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾਮ੍ ॥26॥

ਯਨ੍ਨੋ ਭਯਂ ਗ੍ਰਹੇਭ੍ਯੋ ਭੂਤ੍ ਕੇਤੁਭ੍ਯੋ ਨ੍ਰੁਰੁਇਭ੍ਯ ਏਵ ਚ।
ਸਰੀਸ੍ਰੁਰੁਇਪੇਭ੍ਯੋ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਿਭ੍ਯੋ ਭੂਤੇਭ੍ਯੋਂ਽ਹੋਭ੍ਯ ਏਵ ਵਾ ॥27॥

ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯੇਤਾਨਿ ਭਗਨ੍ਨਾਮਰੂਪਾਸ੍ਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍।
ਪ੍ਰਯਾਂਤੁ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਸਦ੍ਯੋ ਯੇ ਨਃ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪ੍ਰਤੀਪਕਾਃ ॥28॥

ਗਰੂਡ੍ਕ੍਷ੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਤੋਭਸ਼੍ਛਂਦੋਮਯਃ ਪ੍ਰਭੁਃ।
ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਃ ਸ੍ਵਨਾਮਭਿਃ ॥29॥

ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਭ੍ਯੋ ਹਰੇਰ੍ਨਾਮਰੂਪਯਾਨਾਯੁਧਾਨਿ ਨਃ।
ਬੁਦ੍ਧਿਂਦ੍ਰਿਯਮਨਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪਾਂਤੁ ਪਾਰ੍ਸ਼ਦਭੂਸ਼ਣਾਃ ॥30॥

ਯਥਾ ਹਿ ਭਗਵਾਨੇਵ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਸਦ੍ਸਚ੍ਚ ਯਤ੍।
ਸਤ੍ਯਨਾਨੇਨ ਨਃ ਸਰ੍ਵੇ ਯਾਂਤੁ ਨਾਸ਼ਮੁਪਾਦ੍ਰਵਾਃ ॥31॥

ਯਥੈਕਾਤ੍ਮ੍ਯਾਨੁਭਾਵਾਨਾਂ ਵਿਕਲ੍ਪਰਹਿਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍।
ਭੂਸ਼ਣਾਯੁਦ੍ਧਲਿਂਗਾਖ੍ਯਾ ਧਤ੍ਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤੀਃ ਸ੍ਵਮਾਯਯਾ ॥32॥

ਤੇਨੈਵ ਸਤ੍ਯਮਾਨੇਨ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਹਰਿਃ।
ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵੈਃ ਸ੍ਵਰੂਪੈਰ੍ਨਃ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਗਃ ॥33

ਵਿਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਦਿਕ੍ਸ਼ੂਰ੍ਧ੍ਵਮਧਃ ਸਮਂਤਾਦਂਤਰ੍ਬਹਿਰ੍ਭਗਵਾਨ੍ ਨਾਰਸਿਂਹਃ।
ਪ੍ਰਹਾਪਯ~ਂਲ੍ਲੋਕਭਯਂ ਸ੍ਵਨੇਨ ਗ੍ਰਸ੍ਤਸਮਸ੍ਤਤੇਜਾਃ ॥34॥

ਮਘਵਨ੍ਨਿਦਮਾਖ੍ਯਾਤਂ ਵਰ੍ਮ ਨਾਰਯਣਾਤ੍ਮਕਮ੍।
ਵਿਜੇਸ਼੍ਯਸ੍ਯਂਜਸਾ ਯੇਨ ਦਂਸ਼ਿਤੋ਽ਸੁਰਯੂਥਪਾਨ੍ ॥35॥

ਏਤਦ੍ ਧਾਰਯਮਾਣਸ੍ਤੁ ਯਂ ਯਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ।
ਪਦਾ ਵਾ ਸਂਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੇਤ੍ ਸਦ੍ਯਃ ਸਾਧ੍ਵਸਾਤ੍ ਸ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥36॥

ਨ ਕੁਤਸ਼੍ਚਿਤ ਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਧਾਰਯਤੋ ਭਵੇਤ੍।
ਰਾਜਦਸ੍ਯੁਗ੍ਰਹਾਦਿਭ੍ਯੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਦਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ਹਿਚਿਤ੍ ॥37॥

ਇਮਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਪੁਰਾ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਕੌਸ਼ਿਕੋ ਧਾਰਯਨ੍ ਦ੍ਵਿਜਃ।
ਯੋਗਧਾਰਣਯਾ ਸ੍ਵਾਂਗਂ ਜਹੌ ਸ ਮਰੂਧਨ੍ਵਨਿ ॥38॥

ਤਸ੍ਯੋਪਰਿ ਵਿਮਾਨੇਨ ਗਂਧਰ੍ਵਪਤਿਰੇਕਦਾ।
ਯਯੌ ਚਿਤ੍ਰਰਥਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਰ੍ਭਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤੋ ਯਤ੍ਰ ਦ੍ਵਿਜਕ੍ਸ਼ਯਃ ॥39॥

ਗਗਨਾਨ੍ਨ੍ਯਪਤਤ੍ ਸਦ੍ਯਃ ਸਵਿਮਾਨੋ ਹ੍ਯਵਾਕ੍ ਸ਼ਿਰਾਃ।
ਸ ਵਾਲਖਿਲ੍ਯਵਚਨਾਦਸ੍ਥੀਨ੍ਯਾਦਾਯ ਵਿਸ੍ਮਿਤਃ।
ਪ੍ਰਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਚੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾਂ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਧਾਮ ਸ੍ਵਮਨ੍ਵਗਾਤ੍ ॥40॥

॥ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੁਕ ਉਵਾਚ॥
ਯ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁਯਾਤ੍ ਕਾਲੇ ਯੋ ਧਾਰਯਤਿ ਚਾਦ੍ਰੁਰੁਇਤਃ।
ਤਂ ਨਮਸ੍ਯਂਤਿ ਭੂਤਾਨਿ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਤੋ ਭਯਾਤ੍ ॥41॥

ਏਤਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਮਧਿਗਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਚ੍ਛਤਕ੍ਰਤੁਃ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਬੁਭੁਜੇ ਵਿਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਧੇਸੁਰਾਨ੍ ॥42॥

॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਾਯਣਕਵਚਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਨਾਰਾਯਣ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਨਾਰਾਯਣ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment