Download HinduNidhi App
Shri Ram

ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍

Ram Hridayam Odia

Shri RamHridayam (हृदयम् संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍ ||

ତତୋ ରାମଃ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାହ ହନୁମନ୍ତମୁପସ୍ଥିତମ୍ ।
ଶୃଣୁ ଯତ୍ୱଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ହ୍ୟାତ୍ମାନାତ୍ମପରାତ୍ମନାମ୍ ॥

ଆକାଶସ୍ୟ ଯଥା ଭେଦସ୍ତ୍ରିବିଧୋ ଦୃଶ୍ୟତେ ମହାନ୍ ।
ଜଲାଶୟେ ମହାକାଶସ୍ତଦବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବ ହି ।
ପ୍ରତିବିମ୍ବାଖ୍ୟମପରଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ତ୍ରିବିଧଂ ନଭଃ ॥

ବୁଦ୍ଧ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନଚୈତନ୍ୟମେକଂ ପୂର୍ଣମଥାପରମ୍ ।
ଆଭାସସ୍ତ୍ୱପରଂ ବିମ୍ବଭୂତମେବଂ ତ୍ରିଧା ଚିତିଃ ॥

ସାଭାସବୁଦ୍ଧେଃ କର୍ତୃତ୍ୱମବିଚ୍ଛିନ୍ନେଽବିକାରିଣି ।
ସାକ୍ଷିଣ୍ୟାରୋପ୍ୟତେ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଜୀବତ୍ୱଂ ଚ ତଥାଽବୁଧୈଃ ॥

ଆଭାସସ୍ତୁ ମୃଷାବୁଦ୍ଧିରବିଦ୍ୟାକାର୍ୟମୁଚ୍ୟତେ ।
ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଂ ତୁ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବିଚ୍ଛେଦସ୍ତୁ ବିକଲ୍ପିତଃ ॥

ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନସ୍ୟ ପୂର୍ଣେନ ଏକତ୍ୱଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ ।
ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିବାକ୍ୟୈଶ୍ଚ ସାଭାସସ୍ୟାହମସ୍ତଥା ॥

ଐକ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଯଦୋତ୍ପନ୍ନଂ ମହାବାକ୍ୟେନ ଚାତ୍ମନୋଃ ।
ତଦାଽବିଦ୍ୟା ସ୍ୱକାର୍ୟୈଶ୍ଚ ନଶ୍ୟତ୍ୟେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥

ଏତଦ୍ୱିଜ୍ଞାୟ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ଭାବାୟୋପପଦ୍ୟତେ
ମଦ୍ଭକ୍ତିବିମୁଖାନାଂ ହି ଶାସ୍ତ୍ରଗର୍ତେଷୁ ମୁହ୍ୟତାମ୍ ।
ନ ଜ୍ଞାନଂ ନ ଚ ମୋକ୍ଷଃ ସ୍ୟାତ୍ତେଷାଂ ଜନ୍ମଶତୈରପି ॥

ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ହୃଦୟଂ ମମାତ୍ମନୋ
ମୟୈବ ସାକ୍ଷାତ୍କଥିତଂ ତବାନଘ ।
ମଦ୍ଭକ୍ତିହୀନାୟ ଶଠାୟ ନ ତ୍ୱୟା
ଦାତବ୍ୟମୈନ୍ଦ୍ରାଦପି ରାଜ୍ୟତୋଽଧିକମ୍ ॥

॥ ଶ୍ରୀମଦଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣେ ବାଲକାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍ PDF

ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟମ୍ PDF

Leave a Comment