Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍

Hanuman Kavacham Punjabi

Hanuman JiKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ ||

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ ਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਸਿਸ਼੍ਠ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਂਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜ ਇਤਿ ਬੀਜਂ ਅਂਜਨਾਸੂਨੁਰਿਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰ ਇਤਿ ਕੀਲਕਂ ਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਉਲ੍ਲਂਘ੍ਯ ਸਿਂਧੋਸ੍ਸਲਿਲਂ ਸਲੀਲਂ
ਯਸ਼੍ਸ਼ੋਕਵਹ੍ਨਿਂ ਜਨਕਾਤ੍ਮਜਾਯਾਃ ।
ਆਦਾਯ ਤੇਨੈਵ ਦਦਾਹ ਲਂਕਾਂ
ਨਮਾਮਿ ਤਂ ਪ੍ਰਾਂਜਲਿਰਾਂਜਨੇਯਮ੍ ॥ 1

ਮਨੋਜਵਂ ਮਾਰੁਤਤੁਲ੍ਯਵੇਗਂ
ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਂ ਵਰਿਸ਼੍ਠਮ੍ ।
ਵਾਤਾਤ੍ਮਜਂ ਵਾਨਰਯੂਥਮੁਖ੍ਯਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਦੂਤਂ ਸ਼ਿਰਸਾ ਨਮਾਮਿ ॥ 2

ਉਦ੍ਯਦਾਦਿਤ੍ਯਸਂਕਾਸ਼ਂ ਉਦਾਰਭੁਜਵਿਕ੍ਰਮਮ੍ ।
ਕਂਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਮ੍ ॥ 3

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਨਂਦਂ ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਮਹੀਰੁਹਮ੍ ।
ਅਭਯਂ ਵਰਦਂ ਦੋਰ੍ਭ੍ਯਾਂ ਕਲਯੇ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਮ੍ ॥ 4

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮੇਤਿ ਰਮੇ ਰਾਮੇ ਮਨੋਰਮੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਤਤ੍ਤੁਲ੍ਯਂ ਰਾਮਨਾਮ ਵਰਾਨਨੇ ॥ 5

ਪਾਦੌ ਵਾਯੁਸੁਤਃ ਪਾਤੁ ਰਾਮਦੂਤਸ੍ਤਦਂਗੁਲ਼ੀਃ ।
ਗੁਲ੍ਫੌ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਜਂਘੇ ਚਾਰ੍ਣਵਲਂਘਨਃ ॥ 6

ਜਾਨੁਨੀ ਮਾਰੁਤਿਃ ਪਾਤੁ ਊਰੂ ਪਾਤ੍ਵਸੁਰਾਂਤਕਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਵਜ੍ਰਤਨੁਃ ਪਾਤੁ ਜਘਨਂ ਤੁ ਜਗਦ੍ਧਿਤਃ ॥ 7

ਆਂਜਨੇਯਃ ਕਟਿਂ ਪਾਤੁ ਨਾਭਿਂ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਜੀਵਨਃ ।
ਉਦਰਂ ਪਾਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਗੇਹੀ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਚ ਮਹਾਬਲਃ ॥ 8

ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਲਾਯੁਧਃ ਪਾਤੁ ਸ੍ਤਨੌ ਚਾਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੌ ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਃ ਪਾਤੁ ਬਾਹੂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਮਂਤ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ॥ 9

ਕਰਾਵਕ੍ਸ਼ ਜਯੀ ਪਾਤੁ ਹਨੁਮਾਂਸ਼੍ਚ ਤਦਂਗੁਲ਼ੀਃ ।
ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਦ੍ਰ੍ਬਹ੍ਮਾ ਚ ਸ੍ਕਂਧੌ ਮਤਿ ਮਤਾਂ ਵਰਃ ॥ 10

ਕਂਠਂ ਪਾਤੁ ਕਪਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮੁਖਂ ਰਾਵਣਦਰ੍ਪਹਾ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਚ ਵਕ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਰਵਣੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ਦੇਵਗਣਸ੍ਤੁਤਃ ॥ 11

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਸਨ੍ਮਾਨਕਰੋ ਭ੍ਰੁਵੌ ਮੇ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਪੋਲੇ ਮੇ ਫਾਲਂ ਵਜ੍ਰਨਖੋਵਤੁ ॥ 12

ਸ਼ਿਰੋ ਮੇ ਪਾਤੁ ਸਤਤਂ ਜਾਨਕੀਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਭਕ੍ਤਪ੍ਰਵਰਃ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਕਲ਼ੇਬਰਮ੍ ॥ 13

ਮਾਮਹ੍ਨਿ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪਾਤੁ ਰਾਤ੍ਰੌ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਵਿਵਸ੍ਵਦਂਤੇਵਾਸੀ ਚ ਸਂਧ੍ਯਯੋਃ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ 14

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਤਾਦਤ੍ਤਵਰਃ ਪਾਤੁ ਨਿਰਂਤਰਮ੍ ।
ਯ ਇਦਂ ਕਵਚਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠੇਚ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁਯਾਨ੍ਨਰਃ ॥ 15

ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਰਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਬਲਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਂ ਚ ਵਿਂਦਤਿ ।
ਪਾਦਾਕ੍ਰਾਂਤਾ ਭਵਿਸ਼੍ਯਂਤਿ ਪਠਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰਵਃ ।
ਸ੍ਥਿਰਾਂ ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਮਾਰੋਗ੍ਯਂ ਲਭਤੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸੁਖਮ੍ ॥ 16

ਇਤਿ ਨਿਗਦਿਤਵਾਕ੍ਯਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ ਤੁਭ੍ਯਂ
ਸਕਲਮਪਿ ਸ੍ਵਯਮਾਂਜਨੇਯ ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਮ੍ ।
ਅਪਿ ਨਿਜਜਨਰਕ੍ਸ਼ਣੈਕਦੀਕ੍ਸ਼ੋ
ਵਸ਼ਗ ਤਦੀਯ ਮਹਾਮਨੁਪ੍ਰਭਾਵਃ ॥ 17

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ ਕਵਚਮ੍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਤ੍ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment