Download HinduNidhi App
Shri Ram

भगवान राम सहस्रनामावली

Ram Sahastra Namavali Hindi

Shri RamSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।।भगवान राम सहस्रनामावली।।

ॐ अकल्मषाय नमः।
ॐ अकायाय नमः।
ॐ अकारवाच्याय नमः।
ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः।
ॐ अक्रूराय नमः।
ॐ अक्षयाय नमः।
ॐ अक्षय्याय नमः।
ॐ अगदाय नमः।
ॐ अग्रगण्याय नमः।
ॐ अग्रण्ये नमः।
ॐ अघनाशनाय नमः।
ॐ अचलाय नमः।
ॐ अचलाय नमः।
ॐ अचलाय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अजेयाय नमः।
ॐ अतिथये नमः।
ॐ अतीन्द्राय नमः।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
ॐ अतुलाय नमः।
ॐ अदीनात्मने नमः।
ॐ अधर्मशत्रवे नमः।
ॐ अधिकारिणे नमः।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः।
ॐ अनन्तदृष्टये नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ अनर्थनाशनाय नमः।
ॐ अनसूयकाय नमः।
ॐ अनादये नमः।
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
ॐ अनिर्देशाय नमः।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अनुकूलाय नमः।
ॐ अनुत्तमाय नमः।
ॐ अनुत्तमाय नमः।
ॐ अपरिच्छेद्याय नमः।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अभयाय नमः।
ॐ अभिवन्द्याय नमः।
ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः।
ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः।
ॐ अमलाय नमः।
ॐ अमृतवपुषे नमः।
ॐ अमृतांशवे नमः।
ॐ अमृताय नमः।
ॐ अमृतेशाय नमः।
ॐ अमृत्यवे नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ अयनाय नमः।
ॐ अयोनये नमः।
ॐ अरिमर्दनाय नमः।
ॐ अलङ्करिष्णवे नमः।
ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ असंसृष्टाय नमः।
ॐ अहङ्काराय नमः।
ॐ अहल्यापावनाय नमः।
ॐ आजानुबाहवे नमः।
ॐ आत्मयोनये नमः।
ॐ आत्मयोनये नमः।
ॐ आत्मवते नमः।
ॐ आदिकर्त्रे नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ आदिदेवाय नमः।
ॐ आदिपुरुषाय नमः।
ॐ आनन्दविग्रहाय नमः।
ॐ आनन्दाय नमः।
ॐ आशवे नमः।
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः।
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः।
ॐ ईशाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ उग्राय नमः।
ॐ उग्राय नमः।
ॐ उत्तमाय नमः।
ॐ उत्तारणाय नमः।
ॐ उदारकीर्तये नमः।
ॐ उद्योगिने नमः।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
ॐ ऊर्जिताय नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ कठिनाय नमः।
ॐ कपर्दिने नमः।
ॐ कबन्धमथनाय नमः।
ॐ कमठाय नमः।
ॐ कमललोचनाय नमः।
ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः।
ॐ कमलापतये नमः।
ॐ कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नमः।
ॐ करणाय नमः।
ॐ करुणाय नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ कर्मकृते नमः।
ॐ कर्मणे नमः।
ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।
ॐ कर्मिणे नमः।
ॐ कलङ्कघ्ने नमः।
ॐ कलाधराय नमः।
ॐ कलानाथाय नमः।
ॐ कलानिधये नमः।
ॐ कल्पवृक्षाय नमः।
ॐ कल्पाय नमः।
ॐ कल्पाय नमः।
ॐ कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः।
ॐ कल्याणदाय नमः।
ॐ कल्याणप्रकृतये नमः।
ॐ कवचिने नमः।
ॐ कवचिने नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कव्यवाहाय नमः।
ॐ काकुत्स्थाय नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ कामदाय नमः।
ॐ कारणकारणाय नमः।
ॐ कारणाय नमः।
ॐ कारुण्यसागराय नमः।
ॐ कारुण्याय नमः।
ॐ कालकर्त्रे नमः।
ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः।
ॐ कालज्ञानिने नमः।
ॐ कालज्ञानिने नमः।
ॐ कालशेषाय नमः।
ॐ कालस्वरूपिणे नमः।
ॐ कालात्मने नमः।
ॐ कालात्मने नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ काव्याय नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ कीर्तिदाय नमः।
ॐ कुण्डलिने नमः।
ॐ कुण्डलिने नमः।
ॐ कुमुदाय नमः।
ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः।
ॐ कृतिने नमः।
ॐ कृपाकराय नमः।
ॐ कृपापीयूषजलधये नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ केशिघ्ने नमः।
ॐ कैटभमर्दनाय नमः।
ॐ कोदण्डिने नमः।
ॐ कोमलाङ्गाय नमः।
ॐ कौसलेयाय नमः।
ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः।
ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः।
ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः।
ॐ खड्गधराय नमः।
ॐ खड्गिने नमः।
ॐ खरध्वंसिने नमः।
ॐ गदापद्मरथाङ्गभृते नमः।
ॐ गदिने नमः।
ॐ गभीरात्मने नमः।
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
ॐ गिरीशाय नमः।
ॐ गुणग्राहिणे नमः।
ॐ गुणभृते नमः।
ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः।
ॐ गुणसम्पन्नाय नमः।
ॐ गुणसागराय नमः।
ॐ गुणाकाराय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ गुहावासाय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोपवल्लभाय नमः।
ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ गोवर्धनधराय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ ग्रसिष्णवे नमः।
ॐ ग्रहपतये नमः।
ॐ ग्रामण्ये नमः।
ॐ घनप्रभाय नमः।
ॐ घनश्यामाय नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ चण्डांशवे नमः।
ॐ चण्डाय नमः।
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
ॐ चतुर्मूर्तये नमः।
ॐ चतुर्वर्गफलाय नमः।
ॐ चाणूरमर्दनाय नमः।
ॐ चिद्रूपाय नमः।
ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः।
ॐ जगतां पतये नमः।
ॐ जगत्कर्त्रे नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः।
ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ जटिलाय नमः।
ॐ जनकप्रियकृते नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ जनेश्वराय नमः।
ॐ जन्मरहिताय नमः।
ॐ जयिने नमः।
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।
ॐ जविनां वराय नमः।
ॐ जानकीपतये नमः।
ॐ जानकीवल्लभाय नमः।
ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ जितमायाय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जितारये नमः।
ॐ जितारातये नमः।
ॐ जितारिषड्वर्गाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जेत्रे नमः।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
ॐ ज्ञानभव्याय नमः।
ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
ॐ ज्योतिषे नमः।
ॐ ज्योतिष्मते नमः।
ॐ ज्योतिष्मते नमः।
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ तत्त्ववादिने नमः।
ॐ तत्त्वस्वरूपिणे नमः।
ॐ तत्त्वात्मने नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तपनाय नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ तपस्वीशाय नमः।
ॐ तपोवासाय नमः।
ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः।
ॐ ताटकान्तकाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ तेजोधराय नमः।
ॐ त्रिकालज्ञाय नमः।
ॐ त्रिदशाधिपाय नमः।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ दयाकराय नमः।
ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ दिवसाय नमः।
ॐ दिवस्पतये नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ दिव्यायुधधराय नमः।
ॐ दीप्तास्याय नमः।
ॐ दुरासदाय नमः।
ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः।
ॐ दुर्धर्षाय नमः।
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
ॐ दुष्टदमनाय नमः।
ॐ दुस्सहाय नमः।
ॐ दुस्स्वप्ननाशनाय नमः।
ॐ दृढप्रज्ञाय नमः।
ॐ दृढाय नमः।
ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
ॐ देवचूडामणये नमः।
ॐ देवदेवाय नमः।
ॐ देवर्षये नमः।
ॐ देवहितावहाय नमः।
ॐ देवाग्रणये नमः।
ॐ देवाधिदेवाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः।
ॐ देवेन्द्राय नमः।
ॐ द्युतिमते नमः।
ॐ द्रवाय नमः।
ॐ द्विजेश्वराय नमः।
ॐ धनागमाय नमः।
ॐ धनुर्धराय नमः।
ॐ धनुर्वेदाय नमः।
ॐ धनुर्वेदाय नमः।
ॐ धराधाराय नमः।
ॐ धराधीशाय नमः।
ॐ धर्मधेनवे नमः।
ॐ धर्माय नमः।
ॐ धर्मिणे नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धुर्याय नमः।
ॐ धुर्याय नमः।
ॐ धृत्यै नमः।
ॐ ध्येयाय नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ ध्वजिने नमः।
ॐ नक्षत्रमालिने नमः।
ॐ नखायुधाय नमः।
ॐ नगधराय नमः।
ॐ नभोगतये नमः।
ॐ नयाय नमः।
ॐ नयिने नमः।
ॐ नरसिंहाय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ नाकेशाय नमः।
ॐ नाथाय नमः।
ॐ नारसिंहाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नित्यकल्याणाय नमः।
ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ निदाघाय नमः।
ॐ निधये नमः।
ॐ निधानगर्भाय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ निराकुलाय नमः।
ॐ निरामयाय नमः।
ॐ निराश्रयाय नमः।
ॐ निरीहाय नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ निर्मलाय नमः।
ॐ निर्लेपाय नमः।
ॐ निर्लेपाय नमः।
ॐ निर्विकल्पाय नमः।
ॐ निर्विकाराय नमः।
ॐ निर्व्याजाय नमः।
ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः।
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
ॐ निश्शब्दाय नमः।
ॐ निष्कलङ्काय नमः।
ॐ नीतिमते नमः।
ॐ नीललोहिताय नमः।
ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ नैकमायाय नमः।
ॐ नैकरूपाय नमः।
ॐ नैसर्गिकसुहृदे नमः।
ॐ न्यायाय नमः।
ॐ न्यायिने नमः।
ॐ पक्षाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ परपुरञ्जयाय नमः।
ॐ परबलापहृते नमः।
ॐ परमगोचराय नमः।
ॐ परमधार्मिकाय नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परमाय नमः।
ॐ परमार्थगुरवे नमः।
ॐ परमेश्वराय नमः।
ॐ परमेष्ठिने नमः।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
ॐ परस्मै धाम्ने नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः।
ॐ पराकाशाय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ परायणाय नमः।
ॐ परार्थवृत्तये नमः।
ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः।
ॐ परिवृढाय नमः।
ॐ पर्जन्याय नमः।
ॐ पवनाय नमः।
ॐ पवित्रपादाय नमः।
ॐ पशुपतये नमः।
ॐ पापघ्ने नमः।
ॐ पापनाशकृते नमः।
ॐ पापनाशनाय नमः।
ॐ पापारये नमः।
ॐ पितृभक्ताय नमः।
ॐ पिनाकमथनाय नमः।
ॐ पीतवाससे नमः।
ॐ पुंसे नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
ॐ पुण्यकृतागमाय नमः।
ॐ पुण्यदाय नमः।
ॐ पुण्याधिकाय नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुराणज्ञाय नमः।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
ॐ पुरातनाय नमः।
ॐ पुरुषपुङ्गवाय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ पुरुष्टुताय नमः।
ॐ पुरुष्टुताय नमः।
ॐ पुरुहूताय नमः।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
ॐ पुष्कराय नमः।
ॐ पूज्याय नमः।
ॐ पूरयित्रे नमः।
ॐ पूर्णमूर्तये नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूर्वस्मै नमः।
ॐ पेशलाय नमः।
ॐ प्रकटाय नमः।
ॐ प्रकृत्यै नमः।
ॐ प्रजागराय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ प्रजापतिपतये नमः।
ॐ प्रणवाय नमः।
ॐ प्रतप्ताय नमः।
ॐ प्रतापवते नमः।
ॐ प्रपितामहाय नमः।
ॐ प्रभविष्णवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रमाणभूताय नमः।
ॐ प्रमाथिने नमः।
ॐ प्रांशवे नमः।
ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः।
ॐ प्रियंवदाय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ प्रेरकाय नमः।
ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः।
ॐ बदरीनिलयाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ बलिमर्दनाय नमः।
ॐ बहुश्रुताय नमः।
ॐ बुद्ध्यै नमः।
ॐ बुधाय नमः।
ॐ बृहद्गर्भाय नमः।
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः।
ॐ ब्रह्मेशाय नमः।
ॐ भक्तकायस्थाय नमः।
ॐ भक्तजनप्रियाय नमः।
ॐ भक्तप्रियाय नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भद्राय नमः।
ॐ भरतवन्दिताय नमः।
ॐ भरताग्रजाय नमः।
ॐ भर्गाय नमः।
ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः।
ॐ भवभञ्जनाय नमः।
ॐ भवानीप्रियकृते नमः।
ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः।
ॐ भव्याय नमः।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भुवनेश्वराय नमः।
ॐ भूतकृते नमः।
ॐ भूतवाहनाय नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ भूतादये नमः।
ॐ भूतानां शरण्याय नमः।
ॐ भूतावासाय नमः।
ॐ भूतावासाय नमः।
ॐ भूतावासाय नमः।
ॐ भूतिकृते नमः।
ॐ भूत्यै नमः।
ॐ भूदेववन्द्याय नमः।
ॐ भूपतये नमः।
ॐ भूलीलापतये नमः।
ॐ भूशयाय नमः।
ॐ भूषणाय नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
ॐ मणिपूराय नमः।
ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
ॐ मथनाय नमः।
ॐ मदनाय नमः।
ॐ मधुराधिपाय नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ मध्यस्थाय नमः।
ॐ मनसे नमः।
ॐ मनोरूपिणे नमः।
ॐ मनोवेगिने नमः।
ॐ मन्त्रज्ञाय नमः।
ॐ मन्त्रभावनाय नमः।
ॐ मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महर्षये नमः।
ॐ महाकल्पाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ महागर्भाय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ महाधनुषे नमः।
ॐ महानिधये नमः।
ॐ महापटवे नमः।
ॐ महाबाहवे नमः।
ॐ महाभीमाय नमः।
ॐ महाभुजाय नमः।
ॐ महामतये नमः।
ॐ महामायाय नमः।
ॐ महायज्ञाय नमः।
ॐ महावटवे नमः।
ॐ महाविष्णवे नमः।
ॐ महावीर्याय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ महोदराय नमः।
ॐ महोरस्काय नमः।
ॐ मातरिश्वने नमः।
ॐ मातामहाय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मायाविने नमः।
ॐ मारीचमथनाय नमः।
ॐ मालिने नमः।
ॐ मितभाषणाय नमः।
ॐ मित्रवंशप्रवर्धनाय नमः।
ॐ मुदावासाय नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ मुनिसेविताय नमः।
ॐ मुसलिने नमः।
ॐ मेखलिने नमः।
ॐ मेघश्यामलाय नमः।
ॐ मोक्षदाय नमः।
ॐ यज्ञपालकाय नमः।
ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः।
ॐ यज्ञेशाय नमः।
ॐ यज्ञेशाय नमः।
ॐ यज्वने नमः।
ॐ यदुपतये नमः।
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
ॐ युगाय नमः।
ॐ यूने नमः।
ॐ योगाचार्याय नमः।
ॐ योगीशाय नमः।
ॐ योद्ध्रे नमः।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः।
ॐ रघवे नमः।
ॐ रघुनायकाय नमः।
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।
ॐ रघूत्तमाय नमः।
ॐ रघूद्वहाय नमः।
ॐ रञ्जनाय नमः।
ॐ रत्नगर्भाय नमः।
ॐ रम्याय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ रसात्मकाय नमः।
ॐ रसाय नमः।
ॐ राक्षसान्तकृते नमः।
ॐ राजीवलोचनाय नमः।
ॐ राजेन्द्राय नमः।
ॐ रामभद्राय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः।
ॐ रोगहर्त्रे नमः।
ॐ रोचिष्णवे नमः।
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः।
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः।
ॐ लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः।
ॐ लाङ्गलिने नमः।
ॐ लोककृते नमः।
ॐ लोककृते नमः।
ॐ लोकगर्भाय नमः।
ॐ लोकचरिताय नमः।
ॐ लोकज्ञाय नमः।
ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः।
ॐ लोकभावनाय नमः।
ॐ लोकभृते नमः।
ॐ लोकवन्द्याय नमः।
ॐ लोकसाक्षिणे नमः।
ॐ लोकसाराय नमः।
ॐ लोकात्मने नमः।
ॐ लोकात्मने नमः।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ॐ लोकाभिरामाय नमः।
ॐ लोकारिमर्दनाय नमः।
ॐ लोहिताक्षाय नमः।
ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरप्रदाय नमः।
ॐ वराहाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ वर्णवाह्याय नमः।
ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः।
ॐ वर्णाश्रमकराय नमः।
ॐ वर्णिने नमः।
ॐ वर्णिने नमः।
ॐ वर्ण्यगुणोज्ज्वलाय नमः।
ॐ वर्ण्याय नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ वसिष्ठाय नमः।
ॐ वसुदाय नमः।
ॐ वसुश्रवसे नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वाङ्मयाय नमः।
ॐ वाचस्पतये नमः।
ॐ वाणारिमर्दनाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ वालखिल्याय नमः।
ॐ वालिमर्दनाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ विक्रमोत्तमाय नमः।
ॐ विगतकल्मषाय नमः।
ॐ विद्याराशये नमः।
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ विनीतात्मने नमः।
ॐ विपुलांसाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः।
ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः।
ॐ वियद्गोप्त्रे नमः।
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।
ॐ विरिञ्चाय नमः।
ॐ विलक्षणाय नमः।
ॐ विवस्वते नमः।
ॐ विविक्ताय नमः।
ॐ विविक्ताय नमः।
ॐ विशारदाय नमः।
ॐ विशालाक्षाय नमः।
ॐ विशेषाय नमः।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः।
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
ॐ विश्वकृते नमः।
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।
ॐ विश्वदृशे नमः।
ॐ विश्वभावनाय नमः।
ॐ विश्वभोक्त्रे नमः।
ॐ विश्वभोजनाय नमः।
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
ॐ विश्वयोनये नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ विश्वरूपिणे नमः।
ॐ विश्वसृजे नमः।
ॐ विश्वहर्त्रे नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।
ॐ विश्वामित्रभयापहाय नमः।
ॐ विश्वामित्राय नमः।
ॐ विश्वेश्वराय नमः।
ॐ विष्टरश्रवसे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
ॐ विहायसगतये नमः।
ॐ वीतरागाय नमः।
ॐ वीतसाध्वसाय नमः।
ॐ वीरघ्ने नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वीर्यवते नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ वेदवित्तमाय नमः।
ॐ वेद्याय नमः।
ॐ वेद्याय नमः।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
ॐ वैद्याय नमः।
ॐ वैद्युतप्रभाय नमः।
ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः।
ॐ व्यापकाय नमः।
ॐ व्यापिने नमः।
ॐ व्यापिने नमः।
ॐ व्यापिने नमः।
ॐ व्यालमर्दनाय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ शक्तये नमः।
ॐ शक्तित्रयफलाय नमः।
ॐ शक्तिमते नमः।
ॐ शक्तिमते नमः।
ॐ शङ्करस्तुताय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ शङ्खभृते नमः।
ॐ शङ्खाय नमः।
ॐ शङ्खिने नमः।
ॐ शतमूर्तये नमः।
ॐ शताननाय नमः।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः।
ॐ शत्रुजिते नमः।
ॐ शत्रुजिते नमः।
ॐ शत्रुजिते नमः।
ॐ शत्रुतापनाय नमः।
ॐ शत्रुतापनाय नमः।
ॐ शब्दपतये नमः।
ॐ शब्दागोचराय नमः।
ॐ शब्दातिगाय नमः।
ॐ शमनाय नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ शरासनविशारदाय नमः।
ॐ शर्वरीपतये नमः।
ॐ शान्तये नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शान्तिवर्धनाय नमः।
ॐ शार्ङ्गपाणये नमः।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शास्त्रकराय नमः।
ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ शास्त्राय नमः।
ॐ शास्त्रे नमः।
ॐ शास्त्रे नमः।
ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः।
ॐ शिवपूजारताय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शिवारम्भाय नमः।
ॐ शिशिरात्मकाय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शेषशायिने नमः।
ॐ शेषाय नमः।
ॐ शौरये नमः।
ॐ श्यामाय नमः।
ॐ श्यामाय नमः।
ॐ श्रियः पतये नमः।
ॐ श्रिये नमः।
ॐ श्रीदाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
ॐ श्रीपतये नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीरामाय नमः।
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः।
ॐ श्रीवल्लभाय नमः।
ॐ श्रीवासाय नमः।
ॐ श्रीशाय नमः।
ॐ श्रुतिसागराय नमः।
ॐ श्लक्ष्णाय नमः।
ॐ षडाश्रयाय नमः।
ॐ संन्यासिने नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः।
ॐ संसारतारकाय नमः।
ॐ संसारभयनाशनाय नमः।
ॐ संहताय नमः।
ॐ सङ्कल्पाय नमः।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः।
ॐ सत्यकीर्तये नमः।
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
ॐ सत्यवते नमः।
ॐ सत्यवादिने नमः।
ॐ सत्यवासाय नमः।
ॐ सत्यव्रताय नमः।
ॐ सत्यव्रताय नमः।
ॐ सत्यसन्धाय नमः।
ॐ सत्यसन्धाय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सदसन्मयाय नमः।
ॐ सदाचाराय नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ सनातनतमाय नमः।
ॐ सनातनतमाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सप्तजिह्वाय नमः।
ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः।
ॐ समगाय नमः।
ॐ समञ्जसाय नमः।
ॐ समर्थाय नमः।
ॐ समर्थाय नमः।
ॐ समात्मने नमः।
ॐ समाय नमः।
ॐ समाय नमः।
ॐ समृद्धिमते नमः।
ॐ सम्पूर्णकामाय नमः।
ॐ सम्पूर्णाङ्गाय नमः।
ॐ सम्भवाय नमः।
ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः।
ॐ सर्वकामदाय नमः।
ॐ सर्वकोविदाय नमः।
ॐ सर्वगताय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
ॐ सर्वगोचराय नमः।
ॐ सर्वजिते नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः।
ॐ सर्वदुःखविमोक्षकृते नमः।
ॐ सर्वदुःखातिगाय नमः।
ॐ सर्वदृशे नमः।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
ॐ सर्वदेवादये नमः।
ॐ सर्वदेहिनां शरण्याय नमः।
ॐ सर्वपावनाय नमः।
ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः।
ॐ सर्वभूतसुहृदे नमः।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
ॐ सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः।
ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः।
ॐ सर्वभूताशयस्थिताय नमः।
ॐ सर्वभूतेशाय नमः।
ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः।
ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः।
ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः।
ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः।
ॐ सर्वलोकेशाय नमः।
ॐ सर्वलोकेश्वराय नमः।
ॐ सर्वव्यापिने नमः।
ॐ सर्वव्यापिने नमः।
ॐ सर्वशक्तिमते नमः।
ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वादये नमः।
ॐ सर्वादये नमः।
ॐ सर्वामरमुनीश्वराय नमः।
ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः।
ॐ सर्वावासाय नमः।
ॐ सर्वेशाय नमः।
ॐ सर्वेश्वरेश्वराय नमः।
ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः।
ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सहनाय नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ सहस्रमूर्तये नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहिष्णवे नमः।
ॐ साक्षिणे नमः।
ॐ साक्षिणे नमः।
ॐ साक्षिणे नमः।
ॐ सात्त्विकाय नमः।
ॐ सात्त्विकाय नमः।
ॐ सात्त्विकाय नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ सामगेयाय नमः।
ॐ सामवेदप्रियाय नमः।
ॐ सारज्ञाय नमः।
ॐ सारथये नमः।
ॐ सिंहस्कन्धाय नमः।
ॐ सिद्धिदाय नमः।
ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः।
ॐ सुकीर्तये नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुखप्रदाय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुग्रीववरदाय नमः।
ॐ सुघोषाय नमः।
ॐ सुदीप्तिमते नमः।
ॐ सुधिये नमः।
ॐ सुनिष्पन्नाय नमः।
ॐ सुन्दराय नमः।
ॐ सुभुजाय नमः।
ॐ सुमनसे नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ सुरकार्यहिताय नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।
ॐ सुरेन्द्राय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सुललाटाय नमः।
ॐ सुलोचनाय नमः।
ॐ सुविक्रमाय नमः।
ॐ सुविक्रमाय नमः।
ॐ सुविक्रमाय नमः।
ॐ सुव्रताय नमः।
ॐ सुशीलाय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सूत्रकाराय नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ सेवकप्रियाय नमः।
ॐ सेव्याय नमः।
ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ॐ स्तव्याय नमः।
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ स्थूलाय नमः।
ॐ स्मितभाषिणे नमः।
ॐ स्मृतिमते नमः।
ॐ स्मृत्यै नमः।
ॐ स्रग्विणे नमः।
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
ॐ स्वभावभद्राय नमः।
ॐ स्वभावभद्राय नमः।
ॐ स्वभुवे नमः।
ॐ स्वयंतेजसे नमः।
ॐ स्वर्गदाय नमः।
ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हनुमत्प्रभवे नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हलिने नमः।
ॐ हारिणे नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ हृत्पुण्डरीकशयनाय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।

॥ इति श्रीराम सहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download भगवान राम सहस्रनामावली PDF

भगवान राम सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment