Download HinduNidhi App
Sita Mata

श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली

Valmiki Krit Sita Sahastra Namavali Hindi

Sita MataSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।।श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली।।

ॐ अकलङ्कायै नमः।
ॐ अक्षुद्रायै नमः।
ॐ अगोत्रायै नमः।
ॐ अचिन्त्यमहिम्ने नमः।
ॐ अचिन्त्यायै नमः।
ॐ अचिन्त्यायै नमः।
ॐ अच्युतायै नमः।
ॐ अतिलालसायै नमः।
ॐ अदित्यै नमः।
ॐ अनन्तदृष्ट्यै नमः।
ॐ अनन्तवर्णायै नमः।
ॐ अनन्तशयनायै नमः।
ॐ अनन्तायै नमः।
ॐ अनन्तायै नमः।
ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः।
ॐ अनन्यस्थायै नमः।
ॐ अनवच्छिन्नायै नमः।
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः।
ॐ अनादये नमः।
ॐ अनादये नमः।
ॐ अनादिनिधनायै नमः।
ॐ अनादिमायासम्भिन्नायै नमः।
ॐ अनाद्यनन्तविभवायै नमः।
ॐ अनाद्यायै नमः।
ॐ अनाहतायै नमः।
ॐ अनिलाशनायै नमः।
ॐ अपां योन्यै नमः।
ॐ अपूज्यायै नमः।
ॐ अपूर्वायै नमः।
ॐ अप्रमेयाख्यायै नमः।
ॐ अभिन्नायै नमः।
ॐ अभेद्यायै नमः।
ॐ अमलायै नमः।
ॐ अमितप्रभायै नमः।
ॐ अमूर्तिकायै नमः।
ॐ अमृतजीविन्यै नमः।
ॐ अमृतप्रदायै नमः।
ॐ अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः।
ॐ अमृताश्रयायै नमः।
ॐ अमृताश्रवायै नमः।
ॐ अमृतास्वादायै नमः।
ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
ॐ अमृत्यवे नमः।
ॐ अम्बिकायै नमः।
ॐ अम्बिकोपात्तसंश्रयायै नमः।
ॐ अयुताक्षरायै नमः।
ॐ अयोध्यानिलयायै नमः।
ॐ अरुन्धत्यै नमः।
ॐ अवर्णायै नमः।
ॐ अविद्यायै नमः।
ॐ अव्यक्तगुणायै नमः।
ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः।
ॐ अव्ययायै नमः।
ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः।
ॐ अशोच्यायै नमः।
ॐ अष्टादशभुजायै नमः।
ॐ असङ्ख्येयायै नमः।
ॐ आकाशयोन्यै नमः।
ॐ आत्मभावितायै नमः।
ॐ आत्मविद्यायै नमः।
ॐ आदित्यवर्णायै नमः।
ॐ आद्यायै नमः।
ॐ आप्यायन्त्यै नमः।
ॐ आस्पदायै नमः।
ॐ इन्दवे नमः।
ॐ इन्द्रजायै नमः।
ॐ इष्टायै नमः।
ॐ ईशवीरणायै नमः।
ॐ ईशानायै नमः।
ॐ ईश्वराण्यै नमः।
ॐ ईश्वरार्द्धासनगतायै नमः।
ॐ उत्तमायै नमः।
ॐ उत्सुकायै नमः।
ॐ उन्मीलन्यै नमः।
ॐ उमायै नमः।
ॐ उमायै नमः।
ॐ उर्व्यै नमः।
ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः।
ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
ॐ ऐश्वर्यरत्ननिलयायै नमः।
ॐ कंसप्राणापहारिण्यै नमः।
ॐ ककुद्मिन्यै नमः।
ॐ कक्षायै नमः।
ॐ कनकप्रभायै नमः।
ॐ कनकाभायै नमः।
ॐ कपाल्यै नमः।
ॐ कपिलाकान्तायै नमः।
ॐ कपिलायै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कम्प्रायै नमः।
ॐ कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः।
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः।
ॐ करालायै नमः।
ॐ करीषिण्यै नमः।
ॐ कर्णिकारकरायै नमः।
ॐ कर्मकरण्यै नमः।
ॐ कर्षिण्यै नमः।
ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः।
ॐ कलाकुलायै नमः।
ॐ कलातीतायै नमः।
ॐ कलान्तरायै नमः।
ॐ कलायै नमः।
ॐ कलायै नमः।
ॐ कलावत्यै नमः।
ॐ कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः।
ॐ कलिप्रियायै नमः।
ॐ कल्याण्यै नमः।
ॐ कात्यायन्यै नमः।
ॐ कान्तायै नमः।
ॐ कामचारिण्यै नमः।
ॐ कामधेनवे नमः।
ॐ कामपूरायै नमः।
ॐ कामयोन्यै नमः।
ॐ कामरूपिण्यै नमः।
ॐ कामुक्यै नमः।
ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ काम्यायै नमः।
ॐ कारणात्मने नमः।
ॐ कार्यजनन्यै नमः।
ॐ कालकर्णिकायै नमः।
ॐ कालकारिण्यै नमः।
ॐ कालरात्र्यै नमः।
ॐ काश्यप्यै नमः।
ॐ काष्ठायै नमः।
ॐ काष्ठायै नमः।
ॐ किरीटिन्यै नमः।
ॐ कीर्त्यै नमः।
ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
ॐ कूटस्थायै नमः।
ॐ कूष्माण्ड्यै नमः।
ॐ कृष्णायै नमः।
ॐ केवलायै नमः।
ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः।
ॐ कौमार्यै नमः।
ॐ कौमुद्यै नमः।
ॐ कौशिक्यै नमः।
ॐ क्रियावत्यै नमः।
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः।
ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः।
ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः।
ॐ क्षोभिकायै नमः।
ॐ खरध्वजायै नमः।
ॐ खरारूढायै नमः।
ॐ खस्थायै नमः।
ॐ खिलायै नमः।
ॐ खेचर्यै नमः।
ॐ ख्यात्यै नमः।
ॐ गणाग्रण्यै नमः।
ॐ गणात्मिकायै नमः।
ॐ गणेश्वरनमस्कृतायै नमः।
ॐ गत्यै नमः।
ॐ गन्धदायिन्यै नमः।
ॐ गन्धर्वयक्षसेवितायै नमः।
ॐ गन्धायै नमः।
ॐ गरुडासनायै नमः।
ॐ गरुत्मत्यै नमः।
ॐ गव्यप्रियायै नमः।
ॐ गान्धर्व्यै नमः।
ॐ गारुड्यै नमः।
ॐ गार्ग्यै नमः।
ॐ गिरिजायै नमः।
ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः।
ॐ गुणाढ्यायै नमः।
ॐ गुणातीतायै नमः।
ॐ गुणान्तरायै नमः।
ॐ गुणाय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ गुर्व्यै नमः।
ॐ गुहप्रियायै नमः।
ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
ॐ गुहावल्यै नमः।
ॐ गुहोत्पत्त्यै नमः।
ॐ गुह्यरूपायै नमः।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
ॐ गुह्यशक्त्यै नमः।
ॐ गुह्यातीतायै नमः।
ॐ गुह्योपनिषदे नमः।
ॐ गोप्त्र्यै नमः।
ॐ गोमत्यै नमः।
ॐ गोश्रियै नमः।
ॐ गौर्यै नमः।
ॐ गौर्यै नमः।
ॐ चक्रहस्तायै नमः।
ॐ चण्डविक्रमायै नमः।
ॐ चण्ड्यै नमः।
ॐ चतुर्वर्गप्रदर्शितायै नमः।
ॐ चन्द्रनिलयायै नमः।
ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
ॐ चर्चिकायै नमः।
ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः।
ॐ चान्द्र्यै नमः।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः।
ॐ चितान्तःस्थायै नमः।
ॐ चित्रनिलयायै नमः।
ॐ चित्राम्बरधरायै नमः।
ॐ चिदे नमः।
ॐ चिन्मय्यै नमः।
ॐ चेकितान्यै नमः।
ॐ चैत्र्यै नमः।
ॐ छिन्नसंशयायै नमः।
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः।
ॐ जगत्प्रियायै नमः।
ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः।
ॐ जगत्सृष्टिविवर्द्धिन्यै नमः।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः।
ॐ जगद्योन्यै नमः।
ॐ जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः।
ॐ जगन्मात्रे नमः।
ॐ जगन्मात्रे नमः।
ॐ जगन्मूर्त्यै नमः।
ॐ जनशक्त्यै नमः।
ॐ जनानन्दायै नमः।
ॐ जन्ममृत्युजरातिगायै नमः।
ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः।
ॐ जन्यायै नमः।
ॐ जयदायै नमः।
ॐ जयन्त्यै नमः।
ॐ जयशालिन्यै नमः।
ॐ जयश्रियै नमः।
ॐ जरातीतायै नमः।
ॐ जरातुरायै नमः।
ॐ जानक्यै नमः।
ॐ जितश्रमायै नमः।
ॐ जित्वर्यै नमः।
ॐ जैत्र्यै नमः।
ॐ ज्ञानपारगायै नमः।
ॐ ज्ञानमूर्तिर्विकासिन्यै नमः।
ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः।
ॐ ज्ञानायै नमः।
ॐ ज्ञेयायै नमः।
ॐ ज्योतिरूपायै नमः।
ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः।
ॐ ज्योत्स्नायै नमः।
ॐ ज्वालामालासहस्राढ्यायै नमः।
ॐ ज्वालिन्यै नमः।
ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः।
ॐ तनयायै नमः।
ॐ तपस्विन्यै नमः।
ॐ तपस्विन्यै नमः।
ॐ तपिन्यै नमः।
ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः।
ॐ तरुण्यै नमः।
ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः।
ॐ तापस्यै नमः।
ॐ तापिन्यै नमः।
ॐ तामस्यै नमः।
ॐ तारायै नमः।
ॐ तारिण्यै नमः।
ॐ तार्क्ष्यै नमः।
ॐ तुष्ट्यै नमः।
ॐ तैजस्यै नमः।
ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः।
ॐ त्रितत्त्वायै नमः।
ॐ त्रिदशार्त्तिविनाशन्यै नमः।
ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः।
ॐ त्रिलोचनायै नमः।
ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः।
ॐ त्रिविधायै नमः।
ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः।
ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः।
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः।
ॐ दक्षिणायै नमः।
ॐ दहनायै नमः।
ॐ दान्तायै नमः।
ॐ दिवापरायै नमः।
ॐ दिविसंस्थितायै नमः।
ॐ दिव्यगन्धायै नमः।
ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः।
ॐ दिव्यायै नमः।
ॐ दीक्षायै नमः।
ॐ दीप्तायै नमः।
ॐ दीप्त्यै नमः।
ॐ दीर्घायै नमः।
ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः।
ॐ दुरतिक्रमायै नमः।
ॐ दुरत्ययायै नमः।
ॐ दुरासदायै नमः।
ॐ दुर्गायै नमः।
ॐ दुर्जयायै नमः।
ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः।
ॐ दुर्धर्षायै नमः।
ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः।
ॐ दुर्लेखायै नमः।
ॐ दुर्वारायै नमः।
ॐ दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ दुष्प्रकम्पायै नमः।
ॐ दृषद्वत्यै नमः।
ॐ देवक्यै नमः।
ॐ देवतायै नमः।
ॐ देवदेव्यै नमः।
ॐ देवमूर्त्यै नमः।
ॐ देवसेनायै नमः।
ॐ देवात्मने नमः।
ॐ दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः।
ॐ दैत्यमथिन्यै नमः।
ॐ दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः।
ॐ धनदप्रियायै नमः।
ॐ धनप्रियायै नमः।
ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः।
ॐ धनाध्यक्षायै नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ धन्यायै नमः।
ॐ धराधरायै नमः।
ॐ धरायै नमः।
ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः।
ॐ धर्मज्ञायै नमः।
ॐ धर्मपूर्वायै नमः।
ॐ धर्ममध्यायै नमः।
ॐ धर्ममय्यै नमः।
ॐ धर्मलभ्यायै नमः।
ॐ धर्मवाहनायै नमः।
ॐ धर्मशक्त्यै नमः।
ॐ धर्मशास्त्रार्थकुशलायै नमः।
ॐ धर्मशीलायै नमः।
ॐ धर्मात्मने नमः।
ॐ धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः।
ॐ धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः।
ॐ धर्मान्तरायै नमः।
ॐ धर्मोपदेशायै नमः।
ॐ धात्रीशायै नमः।
ॐ धारिण्यै नमः।
ॐ धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः।
ॐ धीमत्यै नमः।
ॐ धीरायै नमः।
ॐ धुन्वत्यै नमः।
ॐ धृत्यै नमः।
ॐ ध्रुवायै नमः।
ॐ नन्दप्रथमजायै नमः।
ॐ नन्दवल्लभायै नमः।
ॐ नन्दिन्यै नमः।
ॐ नन्दिन्यै नमः।
ॐ नन्द्यायै नमः।
ॐ नरनारायणोद्भवायै नमः।
ॐ नरवाहिन्यै नमः।
ॐ नर्मोदयायै नमः।
ॐ नलिन्यै नमः।
ॐ नवोद्भूतायै नमः।
ॐ नाट्यायै नमः।
ॐ नादविग्रहायै नमः।
ॐ नादाख्यायै नमः।
ॐ नाभ्यै नमः।
ॐ नाभ्यै नमः।
ॐ नारायण्यै नमः।
ॐ नार्यै नमः।
ॐ निःसङ्कल्पायै नमः।
ॐ निःसारायै नमः।
ॐ नित्यतुष्टायै नमः।
ॐ नित्यदृष्ट्यै नमः।
ॐ नित्यविभवायै नमः।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
ॐ नित्यसिद्धायै नमः।
ॐ नित्यायै नमः।
ॐ नित्योदितायै नमः।
ॐ नियतायै नमः।
ॐ निरङ्कुशरणोद्भभवायै नमः।
ॐ निरञ्जनायै नमः।
ॐ निरपत्रपायै नमः।
ॐ निरातङ्कायै नमः।
ॐ निराधारायै नमः।
ॐ निरानन्दायै नमः।
ॐ निरामयायै नमः।
ॐ निरालोकायै नमः।
ॐ निराश्रयायै नमः।
ॐ निराश्रयायै नमः।
ॐ निराहारायै नमः।
ॐ निरिन्द्रियायै नमः।
ॐ निर्गुणायै नमः।
ॐ निर्यन्त्रायै नमः।
ॐ निर्वर्णायै नमः।
ॐ निर्विकारायै नमः।
ॐ निर्वृत्त्यै नमः।
ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः।
ॐ निष्कलायै नमः।
ॐ नीतिज्ञायै नमः।
ॐ नीलोत्पलदलप्रभायै नमः।
ॐ नृसिंह्यै नमः।
ॐ पङ्कजायतलोचनायै नमः।
ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः।
ॐ पञ्चभूतवरप्रदायै नमः।
ॐ पद्मगर्भायै नमः।
ॐ पद्मधारिण्यै नमः।
ॐ पद्मनिभायै नमः।
ॐ पद्ममालायै नमः।
ॐ पद्मरोधिकायै नमः।
ॐ पद्मवासिन्यै नमः।
ॐ पद्मासनायै नमः।
ॐ पद्मिन्यै नमः।
ॐ परदेवतायै नमः।
ॐ परमाक्षरायै नमः।
ॐ परमात्मात्ऽऽमविग्रहायै नमः।
ॐ परमात्मिकायै नमः।
ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः।
ॐ परमानन्दायै नमः।
ॐ परमायै नमः।
ॐ परमायै नमः।
ॐ परमालिन्यै नमः।
ॐ परमेश्वर्यै नमः।
ॐ परमेष्ठिन्यै नमः।
ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः।
ॐ परात्मने नमः।
ॐ परान्तजातमहिमायै नमः।
ॐ परापरविधानज्ञायै नमः।
ॐ परापरविभूतिदायै नमः।
ॐ परापरविभेदिकायै नमः।
ॐ परायै गत्यै नमः।
ॐ परायै मात्रे नमः।
ॐ परार्ध्यायै नमः।
ॐ परेश्वर्यै नमः।
ॐ पापहरायै नमः।
ॐ पार्वत्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पिङ्गललोचनायै नमः।
ॐ पिङ्गलाकारायै नमः।
ॐ पीवर्यै नमः।
ॐ पुंसामादये नमः।
ॐ पुण्यायै नमः।
ॐ पुरन्दरपुरःसरायै नमः।
ॐ पुराण्यै नमः।
ॐ पुरुप्लुतायै नमः।
ॐ पुरुषरूपिण्यै नमः।
ॐ पुरुषान्तरवासिन्यै नमः।
ॐ पुरुषाय बलिने नमः।
ॐ पुरुहूतायै नमः।
ॐ पुष्करिण्यै नमः।
ॐ पुष्ट्यै नमः।
ॐ पुष्पनिरन्तरायै नमः।
ॐ पूजायै नमः।
ॐ पूज्यायै नमः।
ॐ पूर्णायै नमः।
ॐ पृथ्व्यै नमः।
ॐ पोषण्यै नमः।
ॐ पोषिण्यै नमः।
ॐ पौरुष्यै नमः।
ॐ प्रकृत्यै नमः।
ॐ प्रक्रियायै नमः।
ॐ प्रचण्डायै नमः।
ॐ प्रणतर्धिविवर्धिन्यै नमः।
ॐ प्रतिज्ञायै नमः।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः।
ॐ प्रथमजायै नमः।
ॐ प्रद्युम्नदयितायै नमः।
ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः।
ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः।
ॐ प्रधानपुरुषायै नमः।
ॐ प्रधानपुरुषेशानायै नमः।
ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः।
ॐ प्रधानायै नमः।
ॐ प्रभायै नमः।
ॐ प्रभावत्यै नमः।
ॐ प्रसूतिकायै नमः।
ॐ प्राणरूपायै नमः।
ॐ प्राणविद्यायै नमः।
ॐ प्राणशक्त्यै नमः।
ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ प्राणेश्वर्यै नमः।
ॐ प्रियामूर्त्यै नमः।
ॐ बलज्ञायै नमः।
ॐ बलदायै नमः।
ॐ बलीन्द्रायै नमः।
ॐ बल्यै नमः।
ॐ बालिकायै नमः।
ॐ बाह्यायै नमः।
ॐ बिन्दुनाद्समुत्पत्त्यै नमः।
ॐ बीजरूपायै नमः।
ॐ बीजसम्भवायै नमः।
ॐ बीजाङ्कुरसमुद्भूत्यै नमः।
ॐ बुद्धिमत्यै नमः।
ॐ बुद्ध्यै नमः।
ॐ बृहत्यै नमः।
ॐ ब्रह्मकलायै नमः।
ॐ ब्रह्मभूतायै नमः।
ॐ ब्रह्ममूर्तये नमः।
ॐ ब्रह्मर्षये नमः।
ॐ ब्रह्मवादिमनोमलायै नमः।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः।
ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः।
ॐ ब्रह्मसंश्रयायै नमः।
ॐ ब्रह्महृदयायै नमः।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः।
ॐ ब्रह्मास्यायै नमः।
ॐ ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः।
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः।
ॐ भक्तार्त्तिनाशिन्यै नमः।
ॐ भक्तिगम्यपरायणायै नमः।
ॐ भगवत्पत्न्यै नमः।
ॐ भगिन्यै नमः।
ॐ भगिन्यै नमः।
ॐ भद्रकालिकायै नमः।
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
ॐ भयावन्यै नमः।
ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः।
ॐ भवान्यै नमः।
ॐ भव्यायै नमः।
ॐ भव्यायै नमः।
ॐ भानुमत्यै नमः।
ॐ भारत्यै नमः।
ॐ भावाङ्गनिलयालयायै नमः।
ॐ भाविन्यै नमः।
ॐ भिन्नविषयायै नमः।
ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः।
ॐ भीमायै नमः।
ॐ भीषणायै नमः।
ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः।
ॐ भुक्त्यै नमः।
ॐ भूतान्तरात्मने नमः।
ॐ भूतिभूषणायै नमः।
ॐ भेदरहितायै नमः।
ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः।
ॐ भोक्त्र्यै नमः।
ॐ भोगदायिन्यै नमः।
ॐ भोगदायै नमः।
ॐ भ्रान्त्यै नमः।
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः।
ॐ भ्रूमध्यनिलयायै नमः।
ॐ मङ्गलायै नमः।
ॐ मङ्गल्यायै नमः।
ॐ मणिदायै नमः।
ॐ मत्यै नमः।
ॐ मधुसूदन्यै नमः।
ॐ मध्यायै नमः।
ॐ मनस्विन्यै नमः।
ॐ मनोजवायै नमः।
ॐ मनोज्ञायै नमः।
ॐ मनोन्मन्यै नमः।
ॐ मनोमय्यै नमः।
ॐ मनोरक्ष्यै नमः।
ॐ मनोहर्यै नमः।
ॐ मन्त्रवाहस्थायै नमः।
ॐ मन्त्रिण्यै नमः।
ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः।
ॐ मन्मथोद्भूतायै नमः।
ॐ मन्युमात्रे नमः।
ॐ मयूरवरवाहिन्यै नमः।
ॐ मरुत्सुतायै नमः।
ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः।
ॐ मलवर्जितायै नमः।
ॐ मलहारिण्यै नमः।
ॐ मलातीतायै नमः।
ॐ मलिनायै नमः।
ॐ महत्यै नमः।
ॐ महाकालसमुद्भवायै नमः।
ॐ महाकाल्यै नमः।
ॐ महाज्वालायै नमः।
ॐ महादेवमनोरमायै नमः।
ॐ महादेवाश्रयायै नमः।
ॐ महादेव्यै नमः।
ॐ महानदायै नमः।
ॐ महानन्दायै नमः।
ॐ महानिद्रासमुद्भूतायै नमः।
ॐ महानुभावमध्यस्थायै नमः।
ॐ महापीठायै नमः।
ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः।
ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः।
ॐ महापुरुषसाक्षिण्यै नमः।
ॐ महाफलायै नमः।
ॐ महाभगवत्यै नमः।
ॐ महामत्यै नमः।
ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः।
ॐ महामहिषमर्दिन्यै नमः।
ॐ महामायायै नमः।
ॐ महामायायै नमः।
ॐ महामाहेश्वर्यै नमः।
ॐ महामूर्त्यै नमः।
ॐ महामोहायै नमः।
ॐ महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः।
ॐ महारात्र्यै नमः।
ॐ महारात्र्यै नमः।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
ॐ महाविद्यायै नमः।
ॐ महाविभूतिदायै नमः।
ॐ महाविभूत्यै नमः।
ॐ महावेगायै नमः।
ॐ महाशक्त्यै नमः।
ॐ महाशक्त्यै नमः।
ॐ महाशालायै नमः।
ॐ महाश्रिये नमः।
ॐ महासुरविनाशिन्यै नमः।
ॐ महिमायै नमः।
ॐ महिषवाहनायै नमः।
ॐ महीयस्यै नमः।
ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः।
ॐ महेन्द्रविनिपातिन्यै नमः।
ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः।
ॐ महेश्यै नमः।
ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः।
ॐ महोत्कटायै नमः।
ॐ मातामह्यै नमः।
ॐ मातृकायै नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ माधव्यै नमः।
ॐ मानस्यै नमः।
ॐ मानिन्यै नमः।
ॐ मान्यायै नमः।
ॐ मायातीतायै नमः।
ॐ मायायै नमः।
ॐ मालायै नमः।
ॐ मालायै नमः।
ॐ माहेश्वर्यै नमः।
ॐ माहेश्वर्यै नमः।
ॐ मिथिलानन्दायै नमः।
ॐ मुक्त्यै नमः।
ॐ मुदितमानसायै नमः।
ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः।
ॐ मूलप्रकृत्रीश्वर्यै नमः।
ॐ मेधायै नमः।
ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः।
ॐ मोहनाशिन्यै नमः।
ॐ यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः।
ॐ यशस्विन्यै नमः।
ॐ यशोदायै नमः।
ॐ युगन्धरायै नमः।
ॐ युगान्तदलनात्मिकायै नमः।
ॐ युगावर्त्तायै नमः।
ॐ युग्मदृष्ट्यै नमः।
ॐ योगदायै नमः।
ॐ योगनिद्रायै नमः।
ॐ योगमात्रे नमः।
ॐ योगमायायै नमः।
ॐ योगरूपिण्यै नमः।
ॐ योगस्थायै नमः।
ॐ योगिज्ञेयायै नमः।
ॐ योगिन्यै नमः।
ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ योग्यायै नमः।
ॐ योषायै नमः।
ॐ रक्तशुक्लायै नमः।
ॐ रघूत्तमपतिव्रतायै नमः।
ॐ रजन्यै नमः।
ॐ रजोरूपायै नमः।
ॐ रणप्रियायै नमः।
ॐ रत्नगर्भायै नमः।
ॐ रत्नमालायै नमः।
ॐ रम्यायै नमः।
ॐ रम्यायै नमः।
ॐ राक्षसान्तविधायिन्यै नमः।
ॐ राजितायै नमः।
ॐ रात्र्यै नमः।
ॐ रामवक्षःस्थलालयायै नमः।
ॐ रामायै नमः।
ॐ रावणान्तकर्यै नमः।
ॐ रुद्राण्यै नमः।
ॐ रुद्रायै नमः।
ॐ रौद्रिकायै नमः।
ॐ रौद्र्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
ॐ लतायै नमः।
ॐ ललितायै नमः।
ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।
ॐ लीलायै नमः।
ॐ लेलिहानायै नमः।
ॐ लेलिहानायै नमः।
ॐ लोहितायै नमः।
ॐ वंशकर्यै नमः।
ॐ वंशहारिण्यै नमः।
ॐ वंशिन्यै नमः।
ॐ वज्रजिह्वायै नमः।
ॐ वज्रदंष्ट्रायै नमः।
ॐ वज्रविग्रहायै नमः।
ॐ वडवायै नमः।
ॐ वनमालिन्यै नमः।
ॐ वन्द्यायै नमः।
ॐ वपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः।
ॐ वरदर्पितायै नमः।
ॐ वरदायै नमः।
ॐ वरारोहायै नमः।
ॐ वरार्हायै नमः।
ॐ वरेण्यायै नमः।
ॐ वर्णरहितायै नमः।
ॐ वशिन्यै नमः।
ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः।
ॐ वसुन्धरासमुद्भवायै नमः।
ॐ वसुमत्यै नमः।
ॐ वसोर्धारायै नमः।
ॐ वहन्त्यै नमः।
ॐ वागीश्वर्यै नमः।
ॐ वाग्देवतायै नमः।
ॐ वाच्यायै नमः।
ॐ वाच्यायै नमः।
ॐ वाण्यै नमः।
ॐ वामलोचनायै नमः।
ॐ वामायै नमः।
ॐ वामायै नमः।
ॐ वारिजायै नमः।
ॐ वासव्यै नमः।
ॐ वाहनप्रियायै नमः।
ॐ विकृत्यै नमः।
ॐ विचित्रगहनायै नमः।
ॐ विचित्रमुकुटाननायै नमः।
ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः।
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
ॐ विद्याधरक्रियायै नमः।
ॐ विद्याधरनिराकृत्यै नमः।
ॐ विद्याधर्यै नमः।
ॐ विद्यामय्यै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः।
ॐ विद्युन्मालायै नमः।
ॐ विद्येश्वरप्रियायै नमः।
ॐ विधर्मायै नमः।
ॐ विनयप्रदायै नमः।
ॐ विनयायै नमः।
ॐ विनीतायै नमः।
ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः।
ॐ विभावज्ञायै नमः।
ॐ विभावर्यै नमः।
ॐ विभावर्यै नमः।
ॐ विभ्राजमानायै नमः।
ॐ विमानस्थायै नमः।
ॐ वियन्मात्रायै नमः।
ॐ वियन्मूर्त्यै नमः।
ॐ विरक्तायै नमः।
ॐ विरूपाक्ष्यै नमः।
ॐ विरूपायै नमः।
ॐ विवाहनायै नमः।
ॐ विशिष्टायै नमः।
ॐ विशोकायै नमः।
ॐ विश्वधर्मिण्यै नमः।
ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः।
ॐ विश्वम्भर्यै नमः।
ॐ विश्वामरेश्वरायै नमः।
ॐ विश्वायै नमः।
ॐ विश्वावस्थायै नमः।
ॐ विश्वेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।
ॐ विसङ्गायै नमः।
ॐ विहायस्यै नमः।
ॐ वीणावादनतत्परायै नमः।
ॐ वीरभद्रहितप्रियायै नमः।
ॐ वीरमुक्त्यै नमः।
ॐ वीरायै नमः।
ॐ वृद्धमात्रे नमः।
ॐ वृद्धायै नमः।
ॐ वृषवाहनायै नमः।
ॐ वृषावेषायै नमः।
ॐ वृषासनगतायै नमः।
ॐ वेदगर्भायै नमः।
ॐ वेदमात्रे नमः।
ॐ वेदरूपिण्यै नमः।
ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः।
ॐ वेदविद्याव्रतरतायै नमः।
ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः।
ॐ वेदशक्त्यै नमः।
ॐ वेदान्तविषयायै नमः।
ॐ वैदेह्यै नमः।
ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः।
ॐ वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मने नमः।
ॐ वैश्वानर्यै नमः।
ॐ वैष्णव्यै नमः।
ॐ व्यक्तायै नमः।
ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः।
ॐ व्यापिन्यै नमः।
ॐ व्याप्तायै नमः।
ॐ व्याप्त्यै नमः।
ॐ व्योमधारायै नमः।
ॐ व्योमनिलयायै नमः।
ॐ व्योममय्यै नमः।
ॐ व्योममूर्त्यै नमः।
ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः।
ॐ व्योमशक्त्यै नमः।
ॐ शक्तायै नमः।
ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः।
ॐ शक्त्यै नमः।
ॐ शक्त्यै नमः।
ॐ शक्रासनगतायै नमः।
ॐ शङ्करार्द्धशरीरिण्यै नमः।
ॐ शङ्करेच्छानुवर्तिन्यै नमः।
ॐ शङ्कर्यै नमः।
ॐ शङ्खचक्रगदाधरायै नमः।
ॐ शङ्खिन्यै नमः।
ॐ शच्यै नमः।
ॐ शतरूपायै नमः।
ॐ शतानन्दायै नमः।
ॐ शतावर्त्तायै नमः।
ॐ शब्दमय्यै नमः।
ॐ शब्दयोन्यै नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ शवासनायै नमः।
ॐ शवासनायै नमः।
ॐ शशिप्रभायै नमः।
ॐ शाकलामूर्त्यै नमः।
ॐ शाक्र्यै नमः।
ॐ शाङ्कर्यै नमः।
ॐ शान्तमानसायै नमः।
ॐ शान्तविग्रहायै नमः।
ॐ शान्तायै नमः।
ॐ शान्तिदायै नमः।
ॐ शान्तिवर्द्धिन्यै नमः।
ॐ शान्त्यतीतायै नमः।
ॐ शान्त्यै नमः।
ॐ शारदायै नमः।
ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः।
ॐ शाश्वत्यै नमः।
ॐ शास्त्रयोन्यै नमः।
ॐ शास्त्र्यै नमः।
ॐ शिरोहयायै नमः।
ॐ शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ शिवाख्यायै नमः।
ॐ शिवात्मने नमः।
ॐ शिवानन्दायै नमः।
ॐ शिवामृतायै नमः।
ॐ शिष्टाशिष्टप्रपूजितायै नमः।
ॐ शिष्टेष्टायै नमः।
ॐ शुद्धकुलोद्भवायै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शुद्ध्यै नमः।
ॐ शुभदायै नमः।
ॐ शुभायै नमः।
ॐ शुभ्रायै नमः।
ॐ शुम्भार्यै नमः।
ॐ शून्यायै नमः।
ॐ शोकनाशिन्यै नमः।
ॐ शोभायै नमः।
ॐ श्रिये नमः।
ॐ श्रीकर्यै नमः।
ॐ श्रीधरायै नमः।
ॐ श्रीधर्यै नमः।
ॐ श्रीनिवासायै नमः।
ॐ श्रीफल्यै नमः।
ॐ श्रीमत्यै नमः।
ॐ श्रीवसुप्रदायै नमः।
ॐ श्रीशायै नमः।
ॐ श्रीसमुत्पत्त्यै नमः।
ॐ श्रुत्यै नमः।
ॐ श्रेष्ठायै नमः।
ॐ षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः।
ॐ षड्गुणात्मिकायै नमः।
ॐ संवत्सरायै नमः।
ॐ संविदे नमः।
ॐ संसारतारिण्यै नमः।
ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः।
ॐ संसारयोन्यै नमः।
ॐ संसारसारायै नमः।
ॐ सकलायै नमः।
ॐ सकलायै नमः।
ॐ सकृद्विभावितायै नमः।
ॐ सङ्कर्षणसमुत्पत्त्यै नमः।
ॐ सङ्कर्षण्यै नमः।
ॐ सङ्कल्पसिद्धायै नमः।
ॐ सङ्क्षोभकारिण्यै नमः।
ॐ सतां कीर्त्यै नमः।
ॐ सत्क्रियायै नमः।
ॐ सत्त्ववेगायै नमः।
ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः।
ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः।
ॐ सत्यदेवतायै नमः।
ॐ सत्यमात्रायै नमः।
ॐ सत्यसन्धायै नमः।
ॐ सत्यायै नमः।
ॐ सत्यायै नमः।
ॐ सदाशिवायै नमः।
ॐ सनातन्यै नमः।
ॐ सन्धिवर्जितायै नमः।
ॐ सन्मनसे नमः।
ॐ समाधिस्थायै नमः।
ॐ समीक्षायै नमः।
ॐ समुत्पन्नायै नमः।
ॐ समुत्पन्नायै नमः।
ॐ समुद्रान्तरवासिन्यै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ सरोजनयनासनायै नमः।
ॐ सरोजनिलयायै नमः।
ॐ सर्गस्थित्यन्तकरिण्यै नमः।
ॐ सर्वकामदुहे नमः।
ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः।
ॐ सर्वगोचरायै नमः।
ॐ सर्वतोभद्रायै नमः।
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः।
ॐ सर्वदायै नमः।
ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः।
ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः।
ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः।
ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः।
ॐ सर्वभूताशयस्थितायै नमः।
ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वमात्रे नमः।
ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्ववर्णायै नमः।
ॐ सर्ववादाश्रयायै नमः।
ॐ सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः।
ॐ सर्वविदे नमः।
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
ॐ सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः।
ॐ सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः।
ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः।
ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः।
ॐ सर्वशक्त्या समारूढायै नमः।
ॐ सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः।
ॐ सर्वशक्त्यै नमः।
ॐ सर्वसमुद्भूत्यै नमः।
ॐ सर्वसमुद्रपरिशोषिण्यै नमः।
ॐ सर्वसहायै नमः।
ॐ सर्वस्यै नमः।
ॐ सर्वाण्यै नमः।
ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः।
ॐ सर्वात्मिकायै नमः।
ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः।
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः।
ॐ सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः।
ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वेषां निवृत्त्यै नमः।
ॐ सहस्ररश्मिपद्मस्थायै नमः।
ॐ सहस्रश्रवणात्मजायै नमः।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः।
ॐ साङ्ख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः।
ॐ साङ्ख्ययोगसमुद्भवायै नमः।
ॐ साङ्ख्यायै नमः।
ॐ साङ्ख्यायै नमः।
ॐ साध्व्यै नमः।
ॐ सामगीत्यै नमः।
ॐ सामवेदायै नमः।
ॐ साम्यस्थायै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ सिंहवाहिन्यै नमः।
ॐ सिंहस्थायै नमः।
ॐ सिंहिकायै नमः।
ॐ सिद्धायै नमः।
ॐ सिद्ध्यै नमः।
ॐ सिनीवाल्यै नमः।
ॐ सीतायै नमः।
ॐ सीतायै नमः।
ॐ सुकीर्त्यै नमः।
ॐ सुकृत्यै नमः।
ॐ सुखदायै नमः।
ॐ सुगन्धायै नमः।
ॐ सुगुणायै नमः।
ॐ सुतरां गौर्यै नमः।
ॐ सुदर्शनायै नमः।
ॐ सुदुर्लभायै नमः।
ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः।
ॐ सुदुष्पूरायै नमः।
ॐ सुद्युम्नायै नमः।
ॐ सुनाभ्यै नमः।
ॐ सुनिर्मलायै नमः।
ॐ सुन्दर्यै नमः।
ॐ सुप्रभायै नमः।
ॐ सुप्रवेशिन्यै नमः।
ॐ सुभद्रायै नमः।
ॐ सुमङ्गलायै नमः।
ॐ सुमन्त्रायै नमः।
ॐ सुमालिन्यै नमः।
ॐ सुमूर्त्यै नमः।
ॐ सुरभये नमः।
ॐ सुरभ्यै नमः।
ॐ सुरायै नमः।
ॐ सुरार्चितायै नमः।
ॐ सुरूपायै नमः।
ॐ सुरूपायै नमः।
ॐ सुरेन्द्रमात्रे नमः।
ॐ सुशोभनायै नमः।
ॐ सुषुम्नायै नमः।
ॐ सुसूक्ष्मज्ञानरूपिण्यै नमः।
ॐ सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः।
ॐ सुसेनायै नमः।
ॐ सुसौम्यायै नमः।
ॐ सूक्ष्मायै नमः।
ॐ सूर्यमात्रे नमः।
ॐ सूर्यसंस्थितायै नमः।
ॐ सेवायै नमः।
ॐ सेविकायै नमः।
ॐ सेवितायै नमः।
ॐ सौदामिन्यै नमः।
ॐ सौम्यायै नमः।
ॐ स्थानेश्वर्यै नमः।
ॐ स्मृत्यै नमः।
ॐ स्रग्विण्यै नमः।
ॐ स्वकार्यायै नमः।
ॐ स्वधायै नमः।
ॐ स्वधायै नमः।
ॐ स्वयञ्ज्योतिषे नमः।
ॐ स्वयम्भूत्यै नमः।
ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः।
ॐ स्वाहायै नमः।
ॐ स्वाहायै नमः।
ॐ हंसगत्यै नमः।
ॐ हंसाख्यायै नमः।
ॐ हरिप्रियायै नमः।
ॐ हर्षवर्धिन्यै नमः।
ॐ हव्यवाहसमुद्भवायै नमः।
ॐ हव्यवाहान्तरायै नमः।
ॐ हिमवत्पुत्र्यै नमः।
ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः।
ॐ हिरण्यमय्यै नमः।
ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः।
ॐ हिरण्यायै नमः।
ॐ हृत्कमलोद्भूतायै नमः।
ॐ हृदिस्थितायै नमः।
ॐ हृद्गुहारम्यायै नमः।
ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः।
ॐ हैम्यै नमः।
ॐ ह्लादिन्यै नमः।

॥ इति श्री वाल्मीकिविरचिते सीतासहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली PDF

श्री वाल्मीकि कृत सीता सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment