Download HinduNidhi App
Misc

गरुड़ देव सहस्रनामावली

Garuda Dev Sahastra Namavali Hindi

MiscSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।। गरुड़ देव सहस्रनामावली ।।

ॐ आकण्ठ-कुङ्कुगाभाय नमः।
ॐ आकाशगतये नमः।
ॐ आकेशान्तात्सितेतराय नमः।
ॐ आत्मक्रीडाय नमः।
ॐ आत्मने नमः।
ॐ आत्मरतये नमः।
ॐ आनन्दाय नमः।
ॐ आर्याय नमः।
ॐ आशाकृते नमः।
ॐ आशुगमनाय नमः।
ॐ आहृतपीपूषाय नमः।
ॐ क्षणदाय नमः।
ॐ क्षणाय नमः।
ॐ क्षतजाक्षाय नमः।
ॐ क्षत्रियपूज्याय नमः।
ॐ क्षमाभूषाय नमः।
ॐ क्षयरहिताय नमः।
ॐ क्षयादिरोगहराय नमः।
ॐ क्षरान्तनासाय नमः।
ॐ क्षवधुहराय नमः।
ॐ क्षान्तये नमः।
ॐ क्षान्ताश्रितापराधाय नमः।
ॐ क्षामक्षोभप्रणाशनाय नमः।
ॐ क्षितिक्षमाशालिने नमः।
ॐ क्षितितल-वासिने नमः।
ॐ क्षितिसुरनम्याय नमः।
ॐ क्षिपवर्णघटितमन्त्राय नमः।
ॐ क्षिप्र-शुभोत्करदायिने नमः।
ॐ क्षीणारातये नमः।
ॐ क्षीरभुजे नमः।
ॐ क्षीराब्धिवासनिरताय नमः।
ॐ क्षुण्णक्ष्माभृते नमः।
ॐ क्षुद्रग्रहमर्दिने नमः।
ॐ क्षुधितजनान्नप्रदाय नमः।
ॐ क्षुभ्यन्नीरधिवेगाय नमः।
ॐ क्षेपिष्ठाय नमः।
ॐ क्षेमकराय नमः।
ॐ क्षेमिणे नमः।
ॐ क्षौद्ररसाशिने नमः।
ॐ क्षौमाम्बरशालिने नमः।
ॐ क्ष्माधराय नमः।
ॐ गकारादिमनाम्ने नमः।
ॐ गगनाभाय नमः।
ॐ गणपूज्याय नमः।
ॐ गण्याय नमः।
ॐ गतक्रोधाय नमः।
ॐ गतिदायिने नमः।
ॐ गतिमतां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ गतिमते नमः।
ॐ गदहारिणे नमः।
ॐ गन्धर्वार्च्याय नमः।
ॐ गभीराय नमः।
ॐ गम्भीरघोषाय नमः।
ॐ गरुडाय नभः नमः।
ॐ गरुडाय नमः।
ॐ गरुत्मते नमः।
ॐ गर्गनुताय नमः।
ॐ गर्भवासविच्छेदिने नमः।
ॐ गर्विष्ठाहिप्रभञ्जनाय नमः।
ॐ गवां नाथाय नमः।
ॐ गव्यप्रियाय नमः।
ॐ गहनाय नमः।
ॐ गात्रद्युतिजितरुक्माय नमः।
ॐ गानप्रियाय नमः।
ॐ गानासक्ताय नमः।
ॐ गालवमित्राय नमः।
ॐ गिरां नाथाय नमः।
ॐ गिरिजाराध्याय नमः।
ॐ गिरिसन्निभाय नमः।
ॐ गीतिज्ञाय नमः।
ॐ गीरष्ठर्स्तये नमः।
ॐ गीर्णाहये नमः।
ॐ गीर्वाणेशाय नमः।
ॐ गीष्पतिनुताय नमः।
ॐ गुञ्जाक्षाय नमः।
ॐ गुणसिन्धवे नमः।
ॐ गुण्याय नमः।
ॐ गुत्सभृते नमः।
ॐ गुप्तस्वभक्तनिवहाय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ गुरुदायिने नमः।
ॐ गुरुपक्षाय नमः।
ॐ गुरुभक्ताय नमः।
ॐ गुल्महराय नमः।
ॐ गुहवन्दिताय नमः।
ॐ गुह्याय नमः।
ॐ गूढाय नमः।
ॐ गेयवरकीर्तये नमः।
ॐ गेयाय नमः।
ॐ गोकुलरक्षिणे नमः।
ॐ गोत्रभिन्मान्याय नमः।
ॐ गोदाननिरतसुखकृते नमः।
ॐ गोनसारातये नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ गोप्रियाय नमः।
ॐ गोरसादिने नमः।
ॐ गोलेशाय नमः।
ॐ गोवर्द्धनाय नमः।
ॐ गौतमाराध्याय नमः।
ॐ गौरवभृते नमः।
ॐ ग्रहचारपीडनध्वंसिने नमः।
ॐ ग्रहभयघ्ने नमः।
ॐ चक्रधराय नमः।
ॐ चञ्चद्गुणनिकराय नमः।
ॐ चञ्चूपुटभिन्नाहये नमः।
ॐ चन्दनचर्चितदेहाय नमः।
ॐ चन्दनरसशीतलापाङ्गाय नमः।
ॐ चम्पकमालाविराजदुरुवक्षसे नमः।
ॐ चराचरस्वामिने नमः।
ॐ चरितपवित्रितभुवनाय नमः।
ॐ चरितादिमपूजनाध्वगप्रियकृते नमः।
ॐ चर्वितकमठाय नमः।
ॐ चलच्चेलाय नमः।
ॐ चाटूक्तये नमः।
ॐ चामीकरप्रदायिने नमः।
ॐ चारुगतये नमः।
ॐ चारुपदाय नमः।
ॐ चिकुरधृतहल्लकाय नमः।
ॐ चित्तज्ञाय नमः।
ॐ चित्रकराय नमः।
ॐ चित्राय नमः।
ॐ चित्रितपक्षाय नमः।
ॐ चिदूपिणे नमः।
ॐ चिद्घनाय नमः।
ॐ चिन्निलयाय नमः।
ॐ चिरजीविने नमः।
ॐ चीराम्बर-मानसावासाय नमः।
ॐ चूर्णितपुलिन्दवृन्दाय नमः।
ॐ चेतनपूज्याय नमः।
ॐ चोदनार्थज्ञाय नमः।
ॐ चोरभयघ्ने नमः।
ॐ चोरविध्वंसिने नमः।
ॐ छत्रभृन्महिताय नमः।
ॐ छन्दः प्रतिपादितवैभवाय नमः।
ॐ छन्दश्शास्त्रार्थविदे नमः।
ॐ छन्दोऽङ्गाय नमः।
ॐ छन्दोगध्यातशुभमूर्तये नमः।
ॐ छन्दोनिरताय नमः।
ॐ छन्दोमयाय नमः।
ॐ छन्दोविदे नमः।
ॐ छन्दोवेद्याय नमः।
ॐ छर्दितविप्राय नमः।
ॐ छलमुखदोषविहीनाय नमः।
ॐ छविनिर्जितखर्जूराय नमः।
ॐ छागवपाऽऽहुतितृप्ताय नमः।
ॐ छात्रोत्करसेव्याय नमः।
ॐ छादितदिविषत्प्रभावाय नमः।
ॐ छान्दसशुभङ्कराय नमः।
ॐ छायानश्यद्भुजङ्गौघाय नमः।
ॐ छायापुत्रोद्भवार्तिविच्छेदिने नमः।
ॐ छिन्नारातये नमः।
ॐ छूनायतोज्ज्वलद्बाहवे नमः।
ॐ जगदात्मने नमः।
ॐ जडिमविध्वंसिने नमः।
ॐ जनिधन्यकश्यपाय नमः।
ॐ जयदाय नमः।
ॐ जवनिर्जितपवनाय नमः।
ॐ जितसुरसङ्घाय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जीवोत्करस्तुत्याय नमः।
ॐ जैत्राय नमः।
ॐ ज्ञप्तये नमः।
ॐ ज्ञप्तिशरीराय नमः।
ॐ ज्ञप्तिहताविद्यकाय नमः।
ॐ ज्ञमणये नमः।
ॐ ज्ञातिजभयहारिणे नमः।
ॐ ज्ञातृज्ञेयात्मकाय नमः।
ॐ ज्ञात्यहिमर्दनदक्षाय नमः।
ॐ ज्ञात्रे नमः।
ॐ ज्ञानघनाय नमः।
ॐ ज्ञानदाय नमः।
ॐ ज्ञाननिधये नमः।
ॐ ज्ञानप्रतिबन्धकर्मविच्छेदिने नमः।
ॐ ज्ञानहताशुभनिवहाय नमः।
ॐ ज्ञानादिमगुणपूर्णाय नमः।
ॐ ज्ञानिने नमः।
ॐ ज्ञानिप्रियकृते नमः।
ॐ ज्ञानीशवन्द्यचरणाय नमः।
ॐ ज्ञानेन हताज्ञानध्वान्ताय नमः।
ॐ ज्ञेयाय नमः।
ॐ ज्योतीरूपाय नमः।
ॐ डमरहराय नमः।
ॐ डमरुनादसन्तुष्टाय नमः।
ॐ डम्भादिदोषहीनाय नमः।
ॐ डहुरसमिश्रान्नादिने नमः।
ॐ डाकिन्यादिक्षुद्रग्रहमर्दिने नमः।
ॐ डिण्डिमरवतृप्तमानसाय नमः।
ॐ डिम्भप्रियकृते नमः।
ॐ डुण्डुभारातये नमः।
ॐ डोलायितनिगमशायिने नमः।
ॐ ढक्कानादसुतृप्ताय नमः।
ॐ तक्षकवैरिणे नमः।
ॐ तटस्थाय नमः।
ॐ तटिद्गौराय नमः।
ॐ तटिनीतीरनिवासिने नमः।
ॐ तटिन्निभाय नमः।
ॐ ततपक्षाय नमः।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः।
ॐ तत्त्वनिष्णाताय नमः।
ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः।
ॐ तत्त्वप्रियाय नमः।
ॐ तत्त्वात्मने नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तथ्यवचसे नमः।
ॐ तनयार्थ्यर्च्याय नमः।
ॐ तनुजितरुक्माय नमः।
ॐ तनुत्राणाय नमः।
ॐ तनुत्रालङ्कृतमूर्तये नमः।
ॐ तनुमध्याय नमः।
ॐ तन्त्राराध्याय नमः।
ॐ तन्त्रिणे नमः।
ॐ तन्त्रीस्वानाय नमः।
ॐ तन्द्रीरहिताय नमः।
ॐ तन्वीड्याय नमः।
ॐ तपनद्युतिमकुटाय नमः।
ॐ तपनीयकान्तये नमः।
ॐ तपनीयभ्राजमानपक्षाय नमः।
ॐ तपस्वीन्द्राय नमः।
ॐ तपस्सिन्धवे नमः।
ॐ तपोरूपाय नमः।
ॐ तप्तद्रुतकनकाङ्गदधारिणे नमः।
ॐ तमोहन्त्रे नमः।
ॐ तरलाय नमः।
ॐ तरवारिभ्राममानकटिदेशाय नमः।
ॐ तरुकोटरवासनिरताय नमः।
ॐ तरुणाय नमः।
ॐ तर्कज्ञेयाय नमः।
ॐ तर्काय नमः।
ॐ तर्क्याय नमः।
ॐ तर्जितरक्षस्सङ्घाय नमः।
ॐ तलताडननिहतारये नमः।
ॐ तान्त्रिकजनसेविताय नमः।
ॐ तापत्रयघ्ने नमः।
ॐ तापध्वंसिने नमः।
ॐ तापसहितकारिणे नमः।
ॐ तापिञ्छहरितवाससे नमः।
ॐ तामसगुणनाशिने नमः।
ॐ ताम्रास्याय नमः।
ॐ तारध्वानाय नमः।
ॐ तारात्मने नमः।
ॐ तारादिम-पञ्चार्णाय नमः।
ॐ ताराधीशद्युतये नमः।
ॐ ताराय नमः।
ॐ तार्क्ष्याय नमः।
ॐ तालध्वजसोदरोज्ज्वलत्केतवे नमः।
ॐ तिग्मनखाय नमः।
ॐ तिमिरादिरोगहारिणे नमः।
ॐ तिलकोज्ज्वलनिटिलाय नमः।
ॐ तीर्थकृते नमः।
ॐ तीर्थाय नमः।
ॐ तुङ्गाय नमः।
ॐ तुङ्गासाय नमः।
ॐ तुम्बरुगेयाय नमः।
ॐ तुरगपतिसेविताय नमः।
ॐ तुरगमुखप्रीतिकृते नमः।
ॐ तुरङ्गगतये नमः।
ॐ तुरीयपुरुषार्थदाय नमः।
ॐ तुर्याश्रमिजायमनमो नमः।
ॐ तुलनाहीनाय नमः।
ॐ तुलितहरये नमः।
ॐ तुष्टाय नमः।
ॐ तुष्यज्जनार्दनाय नमः।
ॐ तुहिनोरवे नमः।
ॐ तूर्णगतये नमः।
ॐ तूर्यादिवाद्यसन्तुष्टाय नमः।
ॐ तृणीकृतारातये नमः।
ॐ तृप्तये नमः।
ॐ तृप्ताय नमः।
ॐ तृषिताच्युततृष्णापहतटिनीजनकाय नमः।
ॐ तृष्णाचिहीनाय नमः।
ॐ तृष्णापाशच्छेदिने नमः।
ॐ तेजसां राशये नमः।
ॐ तेजोधिक्कृतमिहिराय नमः।
ॐ तोयचरारिणे नमः।
ॐ तोषितात्मजननीकाय नमः।
ॐ त्यागिने नमः।
ॐ त्रयीधराय नमः।
ॐ त्रयीरूपाय नमः।
ॐ त्रय्यन्तेड्याय नमः।
ॐ त्रसरेण्वादिमनिखिलज्ञात्रे नमः।
ॐ त्रस्यत्पन्नगवृन्दाय नमः।
ॐ त्रासितदैत्याय नमः।
ॐ त्रिगुणातीताय नमः।
ॐ त्रिजगन्नाथाय नमः।
ॐ त्रिदशभीतिपीरमोषिणे नमः।
ॐ त्रिनयनपूज्याय नमः।
ॐ त्रिपुरारिश्लाघिताय नमः।
ॐ त्रिभुवनमहिताय नमः।
ॐ त्रिमूर्तिसमतेजसे नमः।
ॐ त्रियुगगुणाढ्याय नमः।
ॐ त्रियुगाय नमः।
ॐ त्रिलोक-परिरक्षिणे नमः।
ॐ त्रिवर्गफलदायिने नमः।
ॐ त्रिवलीरञ्जित-जठराय नमः।
ॐ त्रिवृदात्मस्तोमशीर्षाय नमः।
ॐ त्रिषवणमज्जन्महात्महृन्नीडाय नमः।
ॐ त्रिसमयपूज्याय नमः।
ॐ त्रेताहोमप्रभावसञ्जाताय नमः।
ॐ त्र्यक्षाय नमः।
ॐ त्वग्भवरोगविमर्दिने नमः।
ॐ त्वरान्विताय नमः।
ॐ दंष्ट्रारुचिरमुरवाय नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ दण्डधराय नमः।
ॐ दण्डितदुर्जनसङ्घाय नमः।
ॐ दण्डितसाधुविपक्षाय नमः।
ॐ दन्तद्युतिजितकुन्दाय नमः।
ॐ दमनकधारिणे नमः।
ॐ दमनाय नमः।
ॐ दमितपविगर्वकूटाय नमः।
ॐ दयासिन्धवे नमः।
ॐ दयिताय नमः।
ॐ दरधराय नमः।
ॐ दरनाशिने नमः।
ॐ दवनाशाय नमः।
ॐ दशदिग्गामिने नमः।
ॐ दस्युप्राणप्रहराय नमः।
ॐ दात्रे नमः।
ॐ दानधर्मनिरताय नमः।
ॐ दानप्रियाय नमः।
ॐ दानवदर्पहराय नमः।
ॐ दान्तप्रियकृते नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ दारितेतये नमः।
ॐ दारिद्र्यध्वंसनाय नमः।
ॐ दासीकृतत्रिदशाय नमः।
ॐ दिनेश्वराराध्याय नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ दीक्षितवरदाय नमः।
ॐ दीधितिमालाधारिणे नमः।
ॐ दीनजनगोप्त्रे नमः।
ॐ दीनभक्तजनरक्षिणे नगः नमः।
ॐ दीप्ताग्रनासिकास्याय नमः।
ॐ दीप्ताय नमः।
ॐ दीप्तास्याय नमः।
ॐ दुरात्मदूरस्थाय नमः।
ॐ दुरितविनाशिने नमः।
ॐ दुर्गतिध्वंसिने नमः।
ॐ दुर्धर्षाय नमः।
ॐ दुर्बोधहराय नमः।
ॐ दुष्कृतघ्ने नमः।
ॐ दुष्कृत्यनाशकृते नमः।
ॐ दुस्सहाय नमः।
ॐ दुस्स्वप्ननाशनाय नमः।
ॐ दृढोज्ज्वलत्पक्षाय नमः।
ॐ देवाग्रण्ये नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ दैन्यहराय नमः।
ॐ दोधूयमानभुवनाय नमः।
ॐ दोषविहीनाय नमः।
ॐ द्विजवर्याय नमः।
ॐ धनञ्जयार्चिश्शमनाय नमः।
ॐ धनदाय नमः।
ॐ धनदार्च्याय नमः।
ॐ धनिकाय नमः।
ॐ धन्वीड्याय नमः।
ॐ धराग्रस्थाय नमः।
ॐ धराय नमः।
ॐ धर्मज्ञाय नमः।
ॐ धर्मात्मने नमः।
ॐ धर्माराध्याय नमः।
ॐ धर्मिजनसेव्याय नमः।
ॐ धर्मिष्ठाय नमः।
ॐ धर्मोद्युक्तप्रियाय नमः।
ॐ धवाय नमः।
ॐ धान्यदाय नमः।
ॐ धिक्कृतसुरासुरास्त्राय नमः।
ॐ धिक्कृतारातये नमः।
ॐ धीधिक्कृतकुमताय नमः।
ॐ धीधिष्ण्याय नमः।
ॐ धीनिर्जितधिषणाय नमः।
ॐ धीमते नमः।
ॐ धीमत्प्रवरार्थिताय नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धुरीणाय नमः।
ॐ धूर्तार्तिप्रापकाय नमः।
ॐ धृतवैकुण्ठेशानाय नमः।
ॐ धृतिमते नमः।
ॐ धृष्टाय नमः।
ॐ धैर्योदधये नमः।
ॐ ध्येयाय नमः।
ॐ नखयोधिने नमः।
ॐ नगग्रनिलयाय नमः।
ॐ नगतुल्याय नमः।
ॐ नतरक्षिणे नमः।
ॐ नताराध्याय नमः।
ॐ नतेड्याय नमः।
ॐ नन्दनवनचारिणे नमः।
ॐ नन्दनाय नमः।
ॐ नन्दिस्तुतकीर्तये नमः।
ॐ नमस्कार्याय नमः।
ॐ नम्याय नमः।
ॐ नयविदे नमः।
ॐ नयोपेताय नमः।
ॐ नरकदकर्मनिहन्त्रे नमः।
ॐ नरपूज्याय नमः।
ॐ नरप्रियाय नमः।
ॐ नर्मप्रियाय नमः।
ॐ नवग्रहार्च्याय नमः।
ॐ नवचम्पकमालाभृते नमः।
ॐ नवनिधिसेव्याय नमः।
ॐ नवनीरदकेशाय नमः।
ॐ नव्याय नमः।
ॐ नाकिहितकृते नमः।
ॐ नाकौकसे नमः।
ॐ नाकौकस्स्तूयमानचरिताय नमः।
ॐ नागारये नमः।
ॐ नादात्मने नमः।
ॐ नानार्थप्रापकाय नमः।
ॐ नानाविधतापविध्वंसिने नमः।
ॐ नामार्चकवरदायिने नमः।
ॐ नारदगेयाय नमः।
ॐ नारायणनित्यवहनाय नमः।
ॐ नाशिताहिविषकूटाय नमः।
ॐ निखिलेड्याय नमः।
ॐ निगमोदितविभवाय नमः।
ॐ नितान्तरक्षिणे नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ निनदहताशुभनिवहाय नमः।
ॐ नियन्त्रे नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ निरवद्याय नमः।
ॐ निरस्तदुरितौघाय नमः।
ॐ निरातङ्काय नमः।
ॐ निरुद्वेगाय नमः।
ॐ निरुपद्रवाय नमः।
ॐ निर्जराय नमः।
ॐ निर्ज्वराय नमः।
ॐ निर्णयात्यकाय नमः।
ॐ निर्दोषाय नमः।
ॐ निर्द्बन्द्वाय नमः।
ॐ निर्धार्याय नमः।
ॐ निर्भीकाय नमः।
ॐ निर्ममाय नमः।
ॐ निर्मलचित्ताय नमः।
ॐ निर्मात्रे नमः।
ॐ निर्मोहाय नमः।
ॐ निर्लेपाय नमः।
ॐ निर्वाणात्मने नमः।
ॐ निश्चलात्मने नमः।
ॐ निष्कलाय नमः।
ॐ निष्कामाय नमः।
ॐ निष्णाताय नमः।
ॐ निस्तीर्णसंविदे नमः।
ॐ नीडस्थाय नमः।
ॐ नीतये नमः।
ॐ नीतिज्ञाय नमः।
ॐ नीरन्ध्राय नमः।
ॐ नीरोगाय नमः।
ॐ नीवारान्नप्रियाय नमः।
ॐ नुतिप्रियाय नमः।
ॐ नूतनविद्रुमकण्ठाय नमः।
ॐ नृदेवशुभदायिने नमः।
ॐ नेत्रानन्दाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ नेयाय नमः।
ॐ नैयायिकसौख्यदायिने नमः।
ॐ पक्षिणे नमः।
ॐ पङ्केरुहार्चिताङ्घ्रये नमः।
ॐ पञ्जरावासिने नमः।
ॐ पटुनिनदाय नमः।
ॐ पणितगुणौघाय नमः।
ॐ पण्डितपूज्याय नमः।
ॐ पतगाय नमः।
ॐ पतगेन्द्राय नमः।
ॐ पतितत्राणाय नमः।
ॐ पत्ररथाय नमः।
ॐ पत्रिणे नमः।
ॐ पदाहृतद्विरदाय नमः।
ॐ पद्मादिनागवैरिणे नमः।
ॐ पद्माप्रियदास्यकृते नमः।
ॐ पद्मार्च्याय नमः।
ॐ पन्नगभूषाय नमः।
ॐ परनुन्नग्रहदाहिने नमः।
ॐ परनुन्नग्रहभवार्तिविच्छेदिने नमः।
ॐ परभेदिने नमः।
ॐ परयन्त्रतन्त्रभेदिने नमः।
ॐ पराक्रमिणे नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ परात्मने नमः।
ॐ पराय नमः।
ॐ परार्ध्यहाराय नमः।
ॐ परिधृतपन्नगशैलाय नमः।
ॐ परिधृतहरितसुवाससे नमः।
ॐ परिनिष्ठितकार्याय नमः।
ॐ परिपालितविहगकुलाय नमः।
ॐ परिहृतपाकारिदर्पकूटाय नमः।
ॐ पर्णाशिभाविताय नमः।
ॐ पवनगतये नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ पाञ्चरात्रपूज्याय नमः।
ॐ पाणिप्रोद्यत्सुधाकुम्भाय नमः।
ॐ पातालपतितवसुरक्षिणे नमः।
ॐ पात्रे नमः।
ॐ पार्थिववन्द्याय नमः।
ॐ पावककान्तये नमः।
ॐ पाषण्डतूलदहनाय नमः।
ॐ पीनांसाय नमः।
ॐ पीनाय नमः।
ॐ पुण्यप्रदाय नमः।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुराणविदे नमः।
ॐ पुराणेड्याय नमः।
ॐ पुरातनाय नमः।
ॐ पुष्टाय नमः।
ॐ पूताय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूर्णाशयाय नमः।
ॐ पूर्वाय नमः।
ॐ पृथुतरबाहवे नमः।
ॐ पृधुकीर्तये नमः।
ॐ पैशाचभयनिहन्त्रे नमः।
ॐ पोषितभक्ताय नमः।
ॐ प्रकृष्टमतये नमः।
ॐ प्रचण्डदोर्दण्डाय नमः।
ॐ प्रचलद्धाराय नमः।
ॐ प्रचुरयशसे नमः।
ॐ प्रथिताय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
ॐ प्रबलाय नमः।
ॐ प्रभुनम्याय नमः।
ॐ प्रयताय नमः।
ॐ प्रवरगुणाय नमः।
ॐ प्रवराय नमः।
ॐ प्रसन्नवदनयुताय नमः।
ॐ प्रसरत्कीर्तये नमः।
ॐ प्रसिद्धाय नमः।
ॐ प्रांशवे नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ प्राणाधिपाय नमः।
ॐ प्राप्ताभीष्टाय नमः।
ॐ प्रार्थ्याय नमः।
ॐ प्रियंवदाय नमः।
ॐ प्रेङ्खत्कुण्डलगण्डाय नमः।
ॐ प्रेमरसार्द्राय नमः।
ॐ फणिकटकाय नमः।
ॐ फणिकटिसूत्राय नमः।
ॐ फणियज्ञसूत्रधारिणे नमः।
ॐ फलदाय नमः।
ॐ फलभुजे नमः।
ॐ फलमूलाशिध्येयाय नमः।
ॐ फलरूपिणे नमः।
ॐ फलोद्वहाय नमः।
ॐ फल्गुनसेव्याय नमः।
ॐ फालोज्ज्वलत्पुण्ड्राय नमः।
ॐ बृहत्पक्षाय नमः।
ॐ ब्रह्मगुप्ताय नमः।
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्रह्मध्यायिने नमः।
ॐ ब्रह्मरताय नमः।
ॐ ब्रह्मसमाय नमः।
ॐ ब्रह्मांशाय नमः।
ॐ ब्रह्मात्मने नमः।
ॐ ब्राह्मणपूजितमूर्तये नमः।
ॐ मखरक्षिणे नमः।
ॐ मखिपूज्याय नमः।
ॐ मङ्गलकारिणे नमः।
ॐ मङ्गलरूपिणे नमः।
ॐ मञ्जवे नमः।
ॐ मञ्जीरोज्ज्वलचरणाय नमः।
ॐ मञ्जुध्वानाय नमः।
ॐ मञ्जुलभाषिणे नमः।
ॐ मणिहाराय नमः।
ॐ मण्डलगतये नमः।
ॐ मतिमते नमः।
ॐ मतिमद्ध्येयाय नमः।
ॐ मदघ्ने नमः।
ॐ मधुरोक्तये नमः।
ॐ मनोजवाय नमः।
ॐ मनोज्ञाय नमः।
ॐ मन्त्रकृते नमः।
ॐ मन्त्राराध्याय नमः।
ॐ मन्त्रिणे नमः।
ॐ मन्दराद्रिनिभमूर्तये नमः।
ॐ मन्दारप्रसवधारिणे नमः।
ॐ मन्देतरगतये नमः।
ॐ मरकतमयकिङ्किणीकाय नमः।
ॐ मरुदर्चिताय नमः।
ॐ मर्त्यधर्मरहिताय नमः।
ॐ मर्यादाकृते नमः।
ॐ मलयजलिप्ताय नमः।
ॐ मलयवासिमुनिपूज्याय नमः।
ॐ मल्लीदामोज्ज्वलत्तनवे नमः।
ॐ मल्लीसूनार्चिताय नमः।
ॐ महदञ्चितचरणाब्जाय नमः।
ॐ महनीयाय नमः।
ॐ महर्द्ध्यिते नमः।
ॐ महाकुलोद्भूताय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ महितात्मने नमः।
ॐ महिलाजनशुभकृते नमः।
ॐ महीयसे नमः।
ॐ महोदयाय नमः।
ॐ महोद्यमाय नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ माधववाहाय नमः।
ॐ मानिने नमः।
ॐ मान्याय नमः।
ॐ मायाकूटविनाशिने नमः।
ॐ मायातीताय नमः।
ॐ मार्जारदंशनोद्भवरोगध्वंसिने नमः।
ॐ मालिने नमः।
ॐ मुक्तात्मने नमः।
ॐ मुख्याय नमः।
ॐ मुदितात्मने नमः।
ॐ मुदिताय नमः।
ॐ मुनिपुत्राय नमः।
ॐ मुनीन्द्रेड्याय नमः।
ॐ मुरार्यंशाय नमः।
ॐ मुषितार्तये नमः।
ॐ मूषिकविषदाहिने नमः।
ॐ मृगनाथविक्रमाय नमः।
ॐ मृगनाभिलिप्तनिटिलाय नमः।
ॐ मृग्याय नमः।
ॐ मृत्युहराय नमः।
ॐ मृदितकषायाय नमः।
ॐ मृदुभाषिणे नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मेयाय नमः।
ॐ मोचितविनतादास्याय नमः।
ॐ मौक्तिकोज्ज्वलद्धाराय नमः।
ॐ मौनिने नमः।
ॐ मौलिलग्नमकुटाय नमः।
ॐ यक्षसेव्याय नमः।
ॐ यजनादिषट्कनिरतार्च्याय नमः।
ॐ यजुरुपपादितमहिम्ने नमः।
ॐ यजुर्नाम्ने नमः।
ॐ यज्ञप्रियाय नमः।
ॐ यज्ञभुजे नमः।
ॐ यज्ञस्वामिने नमः।
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
ॐ यज्ञात्मने नमः।
ॐ यज्ञेशाय नमः।
ॐ यज्ञोद्भूताय नमः।
ॐ यज्वप्रियकृते नमः।
ॐ यज्वेड्याय नमः।
ॐ यततामिष्टप्रदाय नमः।
ॐ यतात्मने नमः।
ॐ यतिपूज्याय नमः।
ॐ यतिमुक्तिरूपफलदाय नमः।
ॐ यतिवन्दितचरणाब्जाय नमः।
ॐ यतिसंसृतिदाहकाय नमः।
ॐ यतीश्वरप्रणयिने नमः।
ॐ यत्नार्च्याय नमः।
ॐ यथार्थज्ञाय नमः।
ॐ यथार्थवित्प्रियकृते नमः।
ॐ यथार्थाय नमः।
ॐ यन्त्रस्थिताय नमः।
ॐ यन्त्राराध्याय नमः।
ॐ यन्त्रार्चककाम्यदाय नमः।
ॐ यन्त्रे नमः।
ॐ यमनाय नमः।
ॐ यमभयहारिणे नमः।
ॐ यमयुतयोगिप्रेक्ष्याय नमः।
ॐ यमार्चिताय नमः।
ॐ यमिनम्याय नमः।
ॐ यमीशाय नमः।
ॐ ययातीड्याय नमः।
ॐ यवनारये नमः।
ॐ यवनासाय नमः।
ॐ यशस्विने नमः।
ॐ यशोदायिने नमः।
ॐ यशोधनाय नमः।
ॐ यशोराशये नमः।
ॐ यागचिताग्निसमानाय नमः।
ॐ यागप्रभवाय नमः।
ॐ यागफलरूपवेत्त्रे नमः।
ॐ यागोद्युक्तस्वर्णप्रदाय नमः।
ॐ याचकजनहितकारिणे नमः।
ॐ याचितफलप्रदायिने नमः।
ॐ याजकसेव्याय नमः।
ॐ याज्याय नमः।
ॐ यातनाहन्त्रे नमः।
ॐ यात्रोद्युक्तशुभंयवे नमः।
ॐ यादवहितकृते नमः।
ॐ यामाराध्याय नमः।
ॐ यायावरशुभकृते नमः।
ॐ युक्ताय नमः।
ॐ युक्ताराध्याय नमः।
ॐ युक्ताहाराय नमः।
ॐ युक्तिज्ञाय नमः।
ॐ युगकृते नमः।
ॐ युगबाहवे नमः।
ॐ युगवेदिने नमः।
ॐ युगादये नमः।
ॐ युगावर्ताय नमः।
ॐ युगेशानाय नमः।
ॐ युञ्जानाय नमः।
ॐ युतरतिकेलये नमः।
ॐ युतरुद्राय नमः।
ॐ युतहेतये नमः।
ॐ युतानन्दाय नमः।
ॐ युद्धज्ञाय नमः।
ॐ युद्धप्रियाय नमः।
ॐ युयुत्सवे नमः।
ॐ युयुधानाय नमः।
ॐ युवतिजनेप्सितदाय नमः।
ॐ युवपूज्याय नमः।
ॐ युवाग्रण्ये नमः।
ॐ यूथपाय नमः।
ॐ यूथस्थाय नमः।
ॐ यूने नमः।
ॐ योगज्ञज्ञाताय नमः।
ॐ योगपराय नमः।
ॐ योगप्रमाणवेत्त्रे नमः।
ॐ योगफलदायिने नमः।
ॐ योगाचार्याय नमः।
ॐ योगाय नमः।
ॐ योगाराध्याय नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योग्याय नमः।
ॐ योजनसहस्रगामिने नमः।
ॐ योजितापदरये नमः।
ॐ योद्ध्रे नमः।
ॐ योषिदभीप्सितफलदाय नमः।
ॐ यौवनाश्वसम्पूज्याय नमः।
ॐ रंहस्समूहरूपिणे नमः।
ॐ रक्तप्रभकण्ठाय नमः।
ॐ रक्ताय नमः।
ॐ रक्षस्सङ्घविनाशिने नमः।
ॐ रक्षाकराय नमः।
ॐ रघुपत्यहि-पाशबन्धविच्छेत्रे नमः।
ॐ रङ्गेड्याय नमः।
ॐ रङ्गेशचारुमित्राय नमः।
ॐ रजतनिभसक्थये नमः।
ॐ रजोहराय नमः।
ॐ रञ्जितखगनिवहाय नमः।
ॐ रणद्भूषाय नमः।
ॐ रणशूराय नमः।
ॐ रतिप्रियाय नमः।
ॐ रतिमते नमः।
ॐ रत्नाभरणान्विताय नमः।
ॐ रत्नालङ्कृत-मूर्तये नमः।
ॐ रथाङ्गपाणिरथाय नमः।
ॐ रथिकवरार्च्याय नमः।
ॐ रदनद्युतिरञ्जिताशाय नमः।
ॐ रभसगतये नमः।
ॐ रमणकनिलयाय नमः।
ॐ रम्भादिस्तुत्यचारुचरिताय नमः।
ॐ रम्याकाराय नमः।
ॐ रयशालिने नमः।
ॐ रयसचिवाय नमः।
ॐ रयिमते नमः।
ॐ रल्लकसङ्ख्यानाय नमः।
ॐ रवकृते नमः।
ॐ रविसारथिसहजाय नमः।
ॐ रशनारञ्जितमध्याय नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ रसदाय नमः।
ॐ रसदाय नमः।
ॐ रसनानृत्यद्विद्याय नमः।
ॐ रसविदे नमः।
ॐ रसिकाय नमः।
ॐ रहिताघौघाय नमः।
ॐ रहितार्तये नमः।
ॐ रागविहीनाय नमः।
ॐ राङ्कवास्तरणाय नमः।
ॐ राजदुरुपक्षाय नमः।
ॐ राजद्रत्नसुभूषाय नमः।
ॐ राजीवचारुचरणयुगाय नमः।
ॐ राजीवहारभृते नमः।
ॐ राज्ञे नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रिक्तसाधुधनदायिने नमः।
ॐ रिपुहन्त्रे नमः।
ॐ रिरंसवे नमः।
ॐ रीतिज्ञाय नमः।
ॐ रुक्मसूनार्च्याय नमः।
ॐ रुक्मोज्ज्वलजानवे नमः।
ॐ रुचिनिर्जितकनकाद्रये नमः।
ॐ रुचिराय नमः।
ॐ रुजाहीनाय नमः।
ॐ रुद्राकान्ताय नमः।
ॐ रूपाधरीकृतस्वर्णाय नमः।
ॐ रूपिणे नमः।
ॐ रोगध्वंसिने नमः।
ॐ रोगहराय नमः।
ॐ रोचनाग्रनिलयाय नमः।
ॐ रोचिष्णवे नमः।
ॐ रोचिष्मते नमः।
ॐ रोषहराय नमः।
ॐ लम्बोरुहारभृते नमः।
ॐ वक्त्रे नमः।
ॐ वज्रनखाग्राय नमः।
ॐ वदान्यवरदाय नमः।
ॐ वन्दारुवृन्दशुभकृते नमः।
ॐ वन्दिप्रियाय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ वयः प्रदाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ वर्चस्विने नमः।
ॐ वर्ण्याय नमः।
ॐ वर्द्धिष्णवे नमः।
ॐ वल्मीकौकोभयङ्कराय नमः।
ॐ वसुदाय नमः।
ॐ वसुपूज्याय नमः।
ॐ वसुप्रियाय नमः।
ॐ वाच्याय नमः।
ॐ वाणीशसमाय नमः।
ॐ वारिताघकूटाय नमः।
ॐ वाल्मीकिगेयकीर्तये नमः।
ॐ वासाधिकारविधिपूज्याय नमः।
ॐ विजयाय नमः।
ॐ विजयिने नमः।
ॐ विज्ञानात्मने नमः।
ॐ विततसुकीर्तये नमः।
ॐ विदग्धाय नमः।
ॐ विदिताय नमः।
ॐ विद्यानाथाय नमः।
ॐ विद्यानिधये नमः।
ॐ विद्युन्निभाय नमः।
ॐ विद्वत्प्रवराय नमः।
ॐ विधानज्ञाय नमः।
ॐ विधिकृते नमः।
ॐ विनतातनुजाय नमः।
ॐ विनुताय नमः।
ॐ वियच्चारिणे नमः।
ॐ विरक्तेड्याय नमः।
ॐ विरजसे नमः।
ॐ विराजे नमः।
ॐ विवृद्धाय नमः।
ॐ विशुद्धाय नमः।
ॐ विश्वेशाय नमः।
ॐ विषहृते नमः।
ॐ विष्णुसमाय नमः।
ॐ विहगराजे नमः।
ॐ विहिताय नमः।
ॐ वीणागानसुरक्ताय नमः।
ॐ वीतरागभवनाशिने नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वीर्यजितलोकाय नमः।
ॐ वीर्याढ्याय नमः।
ॐ वीर्योद्रिक्ताय नमः।
ॐ वीशाय नमः।
ॐ वृकदंशजन्यरोगध्वंसिने नमः।
ॐ वृत्रारिमानहारिणे नमः।
ॐ वृश्चिकलूतादिविषदाहिने नमः।
ॐ वृषदाय नमः।
ॐ वृषदायिने नमः।
ॐ वृषप्रियाय नमः।
ॐ वृष्णिवराध्युषितांसाय नमः।
ॐ वैकुण्ठलोकवासिने नमः।
ॐ वैखानसपूजिताय नमः।
ॐ वैदिककर्मसुतृप्ताय नमः।
ॐ वैदिकपूज्याय नमः।
ॐ वैश्वानरसन्निभाय नमः।
ॐ व्यक्ताय नमः।
ॐ शकुनाय नमः।
ॐ शकुन्ताग्र्याय नमः।
ॐ शतदशलोचनसहजाय नमः।
ॐ शतमखवैरिप्रभञ्जनाय नमः।
ॐ शतमूर्तये नमः।
ॐ शमिताघौघाय नमः।
ॐ शमिध्याताय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ शशधरकीर्तये नमः।
ॐ शश्वत्प्रियदाय नमः।
ॐ शात्रववीरुद्दात्राय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शास्त्रकृते नमः।
ॐ शास्त्रज्ञाय नमः।
ॐ शास्त्रे नमः।
ॐ शितनासाग्राय नमः।
ॐ शिशिरात्मने नमः।
ॐ शुभकृते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीलाय नमः।
ॐ षट्कर्मनिरतहितदाय नमः।
ॐ षट्कालपूजनीयाय नमः।
ॐ षडङ्गज्ञाय नमः।
ॐ षडङ्गवित्पूज्याय नमः।
ॐ षडध्वनिरताय नमः।
ॐ षडर्धनयनसमाय नमः।
ॐ षडूर्म्यसंस्पृष्टदिव्यात्मने नमः।
ॐ षड्गुणपूर्णाय नमः।
ॐ षड्गुणरत्नाकराय नमः।
ॐ षड्जादिस्वरवेदिने नमः।
ॐ षड्दर्शनीप्रदाय नमः।
ॐ षड्रसभोजिने नमः।
ॐ षड्रसवेदिने नमः।
ॐ षड्वर्गगन्धरहिताय नमः।
ॐ षड्विंशतितत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ षण्डावेद्याय नमः।
ॐ षण्डीकृतसुरतेजसे नमः।
ॐ षण्णवतिश्राद्धकृद्धितकृते नमः।
ॐ षण्मुखनुतचरिताय नमः।
ॐ षाष्टिकचरुप्रियाय नमः।
ॐ षिद्गानर्च्याय नमः।
ॐ षोडशविधविग्रहाराध्याय नमः।
ॐ षोडशियागसुतृप्ताय नमः।
ॐ संशयच्छेत्रे नमः।
ॐ सकलप्रदाय नमः।
ॐ सकलाय नमः।
ॐ सकलेशाय नमः।
ॐ सगरस्यालाय नमः।
ॐ सत्पथचारिणे नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सन्तानवृद्धिकृते नमः।
ॐ समरहिताय नमः।
ॐ समर्थाय नमः।
ॐ सरसाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वदृशे नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ सर्वातीताय नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वाधाराय नमः।
ॐ सर्वाराध्याय नमः।
ॐ सर्वेड्याय नमः।
ॐ सर्वेशाय नमः।
ॐ सवप्रियाय नमः।
ॐ सहजबलाय नमः।
ॐ सागरतीरविहारिणे नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ साध्याराध्याय नमः।
ॐ सामात्मने नमः।
ॐ साराय नमः।
ॐ सिद्धध्येयाय नमः।
ॐ सिद्धप्रियकृते नमः।
ॐ सिद्धये नमः।
ॐ सुकीर्तिनाथाय नमः।
ॐ सुकृतिने नमः।
ॐ सुखकृते नमः।
ॐ सुखरूपिणे नमः।
ॐ सुखास्पदाय नमः।
ॐ सुखितनिजभक्ताय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुचरितसेव्याय नमः।
ॐ सुजनपरित्रात्रे नमः।
ॐ सुतदायिने नमः।
ॐ सुधाहारिणे नमः।
ॐ सुनयाय नमः।
ॐ सुन्दरबाहवे नमः।
ॐ सुन्दरमूर्तये नमः।
ॐ सुपर्णाय नमः।
ॐ सुपृष्ठराजद्धरये नमः।
ॐ सुबलाय नमः।
ॐ सुभगाय नमः।
ॐ सुभद्राय नमः।
ॐ सुभराय नमः।
ॐ सुभानवे नमः।
ॐ सुमतये नमः।
ॐ सुमनसे नमः।
ॐ सुमुखाभिध-पन्नगेड्भ्त्षाय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ सुयशसे नमः।
ॐ सुरम्याय नमः।
ॐ सुरवोद्वहाय नमः।
ॐ सुरसङ्घसेविताङ्घ्रये नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सुवहाय नमः।
ॐ सुहृद्वन्द्याव नमः।
ॐ सूक्ष्माम्बराय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सूदितखलाय नमः।
ॐ सूदितारातये नमः।
ॐ सूरये नमः।
ॐ सूर्यकोटिसङ्काशाय नमः।
ॐ सोमप्रियदर्शनाय नमः।
ॐ सोमरसादिप्रियकृते नमः।
ॐ सौधीभूतश्रुतये नमः।
ॐ सौम्यवृत्ताय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ॐ स्तम्बेरमभोजनाय नमः।
ॐ स्वङ्गाय नमः।
ॐ स्वर्णनिभाय नमः।
ॐ स्वात्युद्भवाय नमः।
ॐ स्वादुफलाशिने नमः।
ॐ स्वामिने नमः।
ॐ हठयोगकृत्सुसेव्याय नमः।
ॐ हतार्तये नमः।
ॐ हयमेधप्रीतमानसाय नमः।
ॐ हरिकथासक्ताय नमः।
ॐ हरिकृपापात्राय नमः।
ॐ हरिकैङ्कर्यरताय नमः।
ॐ हरितवर्णचेलाय नमः।
ॐ हरिदासाय नमः।
ॐ हरिपादन्यस्तात्मात्मीयभराय नमः।
ॐ हरिपादवहनसक्ताय नमः।
ॐ हरिपुरस्स्थायिने नमः।
ॐ हरिपूजननियतात्मने नमः।
ॐ हरिभक्तध्यातदिव्यशुभरूपाय नमः।
ॐ हरिभक्ताय नमः।
ॐ हरिमन्दिरचिह्नमूर्तये नमः।
ॐ हितदाय नमः।
ॐ हितोद्युक्ताय नमः।
ॐ हीरोज्ज्वलभूषणाय नमः।
ॐ हुतवहजायावसानमन्त्राय नमः।
ॐ हृत्पुण्डरीकनिलयाय नमः।
ॐ हृद्याय नमः।
ॐ हृद्रोगप्रशमनाय नमः।
ॐ हेतिभृद्वन्द्याय नमः।
ॐ हेतीश्वरप्रणयिने नमः।
ॐ हेमाब्जहारधारिणे नमः।
ॐ हेलिने नमः।
ॐ हैयङ्गवीनभोक्त्रे नमः।
ॐ होत्रे नमः।
ॐ होमप्रियाय नमः।
ॐ होराशास्त्रार्थविदे नमः।

॥ इति श्री गरुड़ सहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download गरुड़ देव सहस्रनामावली PDF

गरुड़ देव सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment