Download HinduNidhi App
Shiva

శివాష్టకం

Shiv Ashtakam Telugu

ShivaAshtakam (अष्टकम निधि)తెలుగు
Share This

॥ శివాష్టకం ॥

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజామ్ ।
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాల కాలం గణేశాది పాలమ్ ।
జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ ।
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ ।
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ ।
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్ ।
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ ।
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం।
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం,
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నమ్ ।
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం
విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శివాష్టకం PDF

శివాష్టకం PDF

Leave a Comment