Shiv ji Aarti

॥ Aarti ॥

Om Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara।
Brahma Vishnu Sadashiv Ardhaangi Dhaara॥

Om Jai Shiv Omkara…

Ekanan Chaturanan Panchanan Raajey।
Hansanan Garurasan Vrishvaahan Saajey॥

Om Jai Shiv Omkara…

Do Bhuj Chaar Chaturbhuj Das Bhuj Te Sohey।
Teeno Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohey॥

Om Jai Shiv Omkara….

Akshmala Banmala Mundmala Dhaari।
Chandan Mrigmad Sohay Bholay Shubhkari॥

Om Jai Shiv Omkara….

Shwetambar Pitambar Baagambar Angey।
Sankadik Brahmadik Bhutadik Sangey॥

Om Jai Shiv Omkara….

Karkey Madhya Kamandal Chakra Trishul Dharta।
Jagkarta Jagbharta Jagsanhaarkarta॥

Om Jai Shiv Omkara…

Brahma Vishnu Sada Shiv Jaanat Aviveka।
Pranvaakshar Madhye Ye Teeno Eka॥

Om Jai Shiv Omkara….

Trigun Shivji Ki Aarti Jo Koi Nar Gaavey।
Kahat Shivanand Swami Manvaanchit Phal Paavey॥

Om Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara।
Brahma Vishnu Sadashiv Ardhaangi Dhaara॥

Leave a Comment