Download HinduNidhi App
Misc

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ

Siddha Kunjika Stotram Kannada

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ||

|| ಶಿವ ಉವಾಚ ||

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ.
ಯೇನ ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವೇಣ ಚಂಡೀಜಾಪ: ಭವೇತ್..1..

ನ ಕವಚಂ ನಾರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೀಲಕಂ ನ ರಹಸ್ಯಕಂ.
ನ ಸೂಕ್ತಂ ನಾಪಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ನ ನ್ಯಾಸೋ ನ ಚ ವಾರ್ಚನಂ..2..
ಕುಂಜಿಕಾಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾಪಾಠಫಲಂ ಲಭೇತ್.
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ದೇವಿ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ..3..

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಪಾರ್ವತಿ.
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ವಶ್ಯಂ ಸ್ತಂಭನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ.
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಸಿದ್ಧ್ ಯೇತ್ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಂ..4..

|| ಅಥ ಮಂತ್ರ ||

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ. ಓಂ ಗ್ಲೌ ಹುಂ ಕ್ಲೀಂ ಜೂಂ ಸ:
ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ
ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೇ ಜ್ವಲ ಹಂ ಸಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ.”

..ಇತಿ ಮಂತ್ರ:..

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಮರ್ದಿನಿ.
ನಮ: ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನ..1..
ನಮಸ್ತೇ ಶುಂಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ಚ ನಿಶುಂಭಾಸುರಘಾತಿನ..2..

ಜಾಗ್ರತಂ ಹಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ.
ಐಂಕಾರೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಕಾ..3..

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ಬೀಜರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಘಾತೀ ಚ ಯೈಕಾರೀ ವರದಾಯಿನೀ..4..

ವಿಚ್ಚೇ ಚಾಭಯದಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ..5..
ಧಾಂ ಧೀಂ ಧೂ ಧೂರ್ಜಟೇ: ಪತ್ನೀ ವಾಂ ವೀಂ ವೂಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ.
ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಿಶಾಂ ಶೀಂ ಶೂಂ ಮೇ ಶುಭಂ ಕುರು..6..

ಹುಂ ಹು ಹುಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ಜಂ ಜಂ ಜಂ ಜಂಭನಾದಿನೀ.
ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಭೈರವೀ ಭದ್ರೇ ಭವಾನ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ..7..

ಅಂ ಕಂ ಚಂ ಟಂ ತಂ ಪಂ ಯಂ ಶಂ ವೀಂ ದುಂ ಐಂ ವೀಂ ಹಂ ಕ್ಷಂ
ಧಿಜಾಗ್ರಂ ಧಿಜಾಗ್ರಂ ತ್ರೋಟಯ ತ್ರೋಟಯ ದೀಪ್ತಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ..
ಪಾಂ ಪೀಂ ಪೂಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಖಾಂ ಖೀಂ ಖೂಂ ಖೇಚರೀ ತಥಾ.. 8..
ಸಾಂ ಸೀಂ ಸೂಂ ಸಪ್ತಶತೀ ದೇವ್ಯಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂಕುರುಷ್ವ ಮೇ..
ಇದಂತು ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಜಾಗರ್ತಿಹೇತವೇ.

ಅಭಕ್ತೇ ನೈವ ದಾತವ್ಯಂ ಗೋಪಿತಂ ರಕ್ಷ ಪಾರ್ವತಿ..
ಯಸ್ತು ಕುಂಜಿಕಯಾ ದೇವಿಹೀನಾಂ ಸಪ್ತಶತೀಂ ಪಠೇತ್.
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಸಿದ್ಧಿರರಣ್ಯೇ ರೋದನಂ ಯಥಾ..

. ಇತಿಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಗೌರೀತಂತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀ ಸಂವಾದೇ ಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ PDF

ಸಿದ್ಧ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ PDF

Leave a Comment