Download HinduNidhi App
Misc

శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం

Viththala Hridayam Telugu

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం ||

శ్రీపార్వత్యువాచ .

మహాశంభో దేవదేవ భక్తానుగ్రహకారక .
శ్రీవిఠ్ఠలారవ్యం హృదయం తన్మే బ్రూహి సదాశివ .. 1..

శ్రీశంకర ఉవాచ .

శృణు దేవి మహాదేవి పార్వతి ప్రాణవల్లభే .
గుహ్యాద్గుయతరం శ్రేష్ఠం నాస్తి గుహ్యమతః పరం .. 2..

జీవస్య జీవనం సాక్షాత్ప్రాణినాం ప్రాణ ఉచ్యతే .
యోగినాం హి మహాగమ్యం పాండురంగాభిధానకం .. 3..

అద్యాపి మహిమా తస్య సర్వథా జ్ఞాయతే న హి .
నిత్యనూతనతత్క్షేత్రస్యోపమా నాస్తి నిశ్చితం .. 4..

ముఖం కంజేన తులితం పద్మపత్రసమేక్షణం .
కథం సామ్యం భవేద్దేవి హ్యంతరం మహదంతరం .. 5..

గజైరావతయోశ్చైవ అశ్వోచ్చైఃశ్రవసోస్తథా .
స్పర్శపాషాణాయోశ్చైవ హ్యంతరం మహదంతరం .. 6..

కాశ్యాః శతగుణ శ్రేష్ఠం ద్వారవత్యా ద్విలక్షయోః .
ఏవం సర్వాణి తీర్థాని కలాం నార్హంతి కానిచిత్ .. 7..

తీర్థం క్షేత్రం దైవతం చ మంత్రః స్తోత్రం మహాద్భుతం .
ఏతత్సర్వం యథాశక్త్యా వర్ణయామి మమ ప్రియే .. 8..

ఏకదా క్షీరసంస్థానే దేవదేవం జగద్గురుం .
గతోఽహం పాదపూజార్థం సురేన్న్ద్రబ్రాహ్యణైః సహ .. 9..

శేషనారదపక్షీంద్రైర్లక్ష్మీకాంతం గణైః సహ .
ప్రణమ్య పరమాత్మానం తమువాచ చతుర్ముఖః .. 10..

బ్రహ్మోవాచ .

మహావిష్ణో జగన్నాథ సర్వవిశ్వగుహాశయ .
తవ యచ్చ ప్రియం దేవ సంస్థానం బ్రూహి కేశవ .. 11..

శ్రీభగవానువాచ .

శృణు బ్రహ్మన్ మహాశంభో అధిష్ఠానం మమాలయం .
పాండురంగమితి ఖ్యాతం న సామ్యం భువనత్రయే .. 11..

పాండురంగం చ వైకుంఠం తులయిత్వా మయాఽధునా .
పాండురంగం గురుం మత్వా పూర్ణత్వేనాస్థితోఽస్మ్యహం .. 13..

నాహం తిష్ఠామి క్షీరాబ్ధౌ నాస్మి సూర్యేందుమండలే .
మన్నామకర్తినస్థానే తత్ర తిష్ఠామి శంకర .. 14..

కార్యకారణకర్తృత్వే సంభవక్షేత్రముచ్యతే .
తాదృశం నాస్తి తత్క్షేత్రం యత్ర తిష్ఠామి సర్వదా .. 15..

సుఖే సంజయతి బ్రహ్మ బ్రహ్మబీజం ప్రశస్యతే .
బీజేన వ్యజ్యతే బిందుర్బిందోర్నాదః ప్రకీర్తితః .. 16..

ఆహతోఽనాహతశ్చేతి ద్విధా నాదస్తు విద్యతే .
ఓంకారోఽనాహతో మూర్తిరాహతో నామకీర్తనం .. 17..

బిందునాదాత్మకం క్షేత్రం నాదోఽవ్యక్తః ప్రదృశ్యతే .
యత్ర సంకీర్తనేనైవ సాక్షాద్బ్రహ్మమయో భవేత్ .. 18..

కీదృశం ధృతవాన్ రూపమిత్యాహ పరమేశ్వరః .
ఇష్టికాయాం సమపదం తత్త్వమస్యాదిలక్షపాం .. 19..

కటివిన్యస్తహస్తాబ్జం ప్రణవాకృతిసౌరసం .
ఊర్ధ్వబీజసమాఖ్యాతం పూర్ణేందుముఖమండనం .. 20..

సర్వభూషణశోభాఢ్యమీదృశం మోక్షదం నృణాం .
అజ్ఞానజనబోధార్థం తిష్ఠామీహ జనార్దనః .. 21..

విఠ్ఠలః పరమో దేవస్త్రయీరూపేణ తిష్ఠతి .
తీర్థం క్షేత్రం తథా దేవో బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదాం వర .. 22..

గుహ్యాద్గుహ్యతరం దేవం క్షేత్రాణాం క్షేత్రముత్తమం .
చంద్రభాగావరం తీర్థం న భూతం న భవిష్యతి .. 23..

ఇతి శ్రుత్వా రమేశస్య వచనం పరమామృతం .
బ్రహ్మా నారదసంయుక్తో హృదయం కీర్తయన్ యయౌ .. 24..

ఇదం విఠ్ఠలహృదయం సర్వదారిద్ర్యనాశనం .
సకృత్పఠనమాత్రేణ లభతే పరమం పదం .. 25..

ఓమస్య హృదయమంత్రస్య పరబ్రహ్మ ఋషిః స్మృతః .
ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రవిఖ్యాతో దేవః శ్రీవిఠ్ఠలో మహః .. 26..

ఓం నమో బీజమాఖ్యాతం శ్రీం పాతు శక్తిరీడితా .
ఓం శ్రీం క్లీం కీలకం యస్య వేధకో దేవవిఠ్ఠలః .. 27..

త్రిబీజైరంగులిన్యాసః షడంగాని తతః పరం .
ధ్యానాదికం మహాదివ్యం హృదయం హృదయే స్మరేత్ .. 28..

ఓం అస్య శ్రీవిఠ్ఠలహృదయస్తోత్రమత్రస్య పరబ్రహా ఋషిః .
అనుష్టుప్ ఛందః . శ్రీవిఠ్ఠలః పరమాత్మా దేవతా . ఓం నమ ఇతి బీజం .
ఓం శ్రీం శక్తిః . ఓం శ్రీం క్లీం కీలకం . ఓం శ్రీం విఠ్ఠలో వేధకః .
శ్రీవిఠ్ఠలప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః .
ఓం శ్రీం క్లీం అంగుల్యాది- షడగన్యాసః ..

అథ ధ్యానం

ఓం శ్రీం క్లీం ప్రహసితముఖచంద్రం ప్రోల్లసత్పూర్ణబింబం
ప్రణమదభయహస్తం చారునీలాంబుదాభం .
సమపదకమనీయం తత్త్వబోధావగమ్యం
సదయవరదదేవం విఠ్ఠలం తం నమామి .. 29..

క్లీం శ్రీం ఓం ఓం శ్రీం క్లీం ..

పాండురంగః శిఖాం పాతు మూర్ధానం పాతు విఠ్ఠలః .
మస్తకం మాధవః పాతు తిలకం పాతు శ్రీకరః .. 30..

భర్గః పాతు భువోర్మధ్యే లోచనే విష్ణురోజసా .
దృష్టిం సుదర్శనః పాతు శ్రోత్రే పాతు దిగంబరః .. 31..

నాసాగ్రం సృష్టిసౌందర్య ఓష్ఠౌ పాతు సుధార్ణవః .
దంతాన్ దయానిధిః పాతు జిహ్వాం మే వేదవల్లభః .. 32..

తాలుదేశం హరిః పాతు రసనాం గోరసప్రియః .
చిబుకం చిన్మయః పాతు గ్రీవాం మే గరుడధ్వజః .. 33..

కంఠం తు కంబుకంఠశ్చ స్కంధౌ పాతు మహాబలః .
భుజౌ గిరిధరః పాతు బాహూ మే మధుసూదనః .. 34..

కూర్పరౌ కృపయావిష్టః కరౌ మే కమలాపతిః .
అగులీరచ్యుతః పాతు నఖాని నరకేసరీ .. 35..

వక్షః శ్రీలాంఛనః పాతు స్తనౌ మే స్తనలాలసః .
హృదయం శ్రీహృషీకేశ ఉదరం పరమామృతః .. 36..

నాభిం మే పద్మనాభశ్చ కుక్షిం బ్రహయాడనాయకః .
కటిం పాతు కటికరో జఘనం తు జనార్దనః .. 37..

శిశ్నం పాతు స్మరాధీశో వృషణే వృషభః పతిః .
గుహ్యం గుహ్యతరః పాతు ఊరూ పాతూరువిక్రమః .. 38..

జానూ పాతు జగన్నాథో జంఘే మే మనమోహనః .
గుల్ఫౌ పాతు గణాధీశః పాదౌ పాతు త్రివిక్రమః .. 39..

శరీరం చాఖిలం పాతు నరనారాయణో హరిః .
అగ్రే హ్యగ్రతరః పాతు దక్షిణే దక్షకప్రియః .. 40..

పృష్ఠే పుష్టికరః పాతు వామే మే వాసవప్రభుః .
పూర్వే పూర్వాపరః పాతు ఆగ్నేయ్యాం చాగ్నిరక్షకః .. 41..

దక్షిణే దీక్షితార్థశ్చ నైరృత్యామృతునాయకః .
పశ్చిమే వరుణాధీశో వాయవ్యే వాతజాపతిః .. 42..

ఉత్తరే ధృతఖడ్గశ్చ ఈశాన్యే పాతు ఈశ్వరః .
ఉపరిష్టాత్తు భగవానంతరిక్షే చిదంబరః .. 43..

భూతలే ధరణీనాథః పాతాలే కూర్మనాయకః .
స్వర్గే పాతు సురేద్రేంద్రో బ్రహ్మాండే బ్రహ్మణస్పతిః .. 44..

అటవ్యాం నృహరిః పాతు జీవనే విశ్వజీవనః .
మార్గే పాతు మనోగమ్యః స్థానే పాతు స్థిరాసనః .. 45..

సబాహ్యాభ్యంతరం పాతు పుండరీకవరప్రియః .
విష్ణుర్మే విషయాన్ పాతు వాసనాః పాతు వామనః .. 46..

కర్తా కర్మేంద్రియం పాతు జ్ఞాతా జ్ఞానేంద్రియం సదా .
ప్రాణాన్ పాతు ప్రాణనాథ ఆత్మారామో మనాదిషు .. 47..

జాగతిం మే జగద్బ్రహ్మ స్వప్నం పాతు సుతేజకః .
సుషుప్తిం మే సమాధీశస్తుర్యాం పాతు మునిప్రియః .. 48..

భార్యాం పాతు రమాకాంతః పుత్రాన్పాతు ప్రజానిధిః .
కన్యాం మే కరుణానాథో బాంధవాన్భక్తవత్సలః .. 49..

ధనం పాతు ధనాధ్యక్షో ధాన్యం విశ్వకుటుంబకః .
పశూన్మే పాలకః పాతు విద్యాం పాతు కలానిధిః .. 50..

వాచస్పతిః పాతు వాదే సభాయాం విశ్వమోహనః .
కామక్రోధోద్భవాత్పాతు పూర్ణకామో మనోరమః .. 51..

వస్త్రం రత్నం భూషణం చ నామ రూపం కులం గహం .
సర్వం సర్వాత్మకః పాతు శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పరః .. 52..

క్లీ శ్రీం ఓం ఓం శ్రీ క్లీం .

విష్టలం మూర్ధ్ని విన్యస్య లలాటే శ్రీకరం న్యసేత్ .
పాండురంగం భ్రువోర్మధ్యే నేత్రయోర్వ్యాపకం న్యసేత్ .. 53..

కర్ణయోర్నిగమార్థం చ గల్లయోర్వల్లభం న్యసేత్ .
నాసికాయాం న్యసేత్కృష్ణం ముఖే వై మాధవం న్యసేత్ .. 54..

ఓష్ఠయోర్మురలీకాంతం దంతపంక్త్యాం సుహాసకం .
రసనాయాం రసాధీశం జిహ్వారగ్రే కీర్తనం న్యసేత్ .. 55..

కంఠే న్యసేన్మహావిష్ణుం స్కంధయోః కమలాపతిం .
బాహ్వోర్బలానుజం న్యస్య కరే చక్రధరం న్యసేత్ .. 56..

పాణితలే పద్మధరం కరాగ్రే వరదాభయం .
వక్షఃస్థలే వరేణ్యం చ హృదయే శ్రీహరిం న్యసేత్ .. 1 7..

ఉదరే విశ్వభర్తారం నాభౌ నాభికరం న్యసేత్ .
కట్యాం న్యసేత్క్రియాతీతమూరౌ తు ఉద్ధవప్రియం .. 58..

జానుద్వయే న్యసేచ్ఛక్తిం పాదయోః పావనం న్యసేత్ .
సబాహ్యాభ్యంతరం న్యస్య దేవదేవం జగద్గురుం .. 59..

క్లీం శ్రీం ఓం ఓం శ్రీం క్లీం .

విష్ఠలాయ నమస్తుభ్యం నమో విజ్ఞానహేతవే .
విష్ణుజిష్ణుస్వరూపాయ శ్రీవిష్ణవే నమో నమః .. 60..

నమః పుండరీకాక్షాయ పూర్ణబింబాత్మభే నమః .
నమస్తే పాండురంగాయ పావనాయ నమో నమః .. 61..

నమః పూర్ణప్రకాశాయ నమస్తే పూర్ణతేజసే .
పూర్ణైశ్వర్యస్వరూపాయ పూర్ణజ్ఞానాత్మనే నమః .. 62..

సచ్చిదానందకందాయ నమోఽనంతసుఖాత్మనే .
నమోఽనంతాయ శాంతాయ శ్రీరామాయ నమో నుమః .. 63..

నమో జ్యోతిఃస్వరూపాయ నమో జ్యోతిర్మయాత్మనే .
నమో జ్యోతిఃప్రకాశాయ సర్వోత్కృష్టాత్మనే నమః .. 64..

ఓం నమోబ్రహ్మరూపాయ నమ ఓంంకారమూర్తయే .
నిర్వికల్పాయ సత్యాయ శుద్ధసత్త్వాత్మనే నమః .. 65..

మహద్బ్రహ్మ నమస్తేఽస్తు సత్యసంకల్పహేతవే .
నమః సృష్టిప్రకాశాయ గుణసామ్యాయతే నమః .. 66..

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాయ నానావర్ణాత్మరూపిణే .
సదోదితాయ శుద్ధాయ గుణాతీతాయ తే నమః .. 67..

నమః సహస్రనామ్నే చ నమః సహస్రరూపిణే .
నమః సహస్రవక్త్రాయ సహస్రాక్షాయతే నమః .. 68..

కేశవాయ నమస్తుభ్యం నమో నారాయణాయచ .
మాధవాయ నమస్తేఽస్తు గోవిందాయ నమో నమః .. 69..

శ్రీవిష్ణవే నమస్తుభ్యం మధుసూదనరూపిణే .
త్రివిక్రమ సుదీర్ఘాయ వామనాయ నమో నమః .. 70..

శ్రీధరాయ నమస్తుభ్యం హృషీకేశాయ తే నమః .
నమస్తే పద్మనాభాయ దామోదరాయ తే నమః .. 71..

నమస్తే సంకర్షణాయ వాసుదేవాయ తే నమః .
ప్రద్యుమ్నాయ నమస్తేఽస్తు అనిరుద్ధాయతే నమః .. 72..

నమః పురుషోత్తమాయాధోక్షజాయ తే నమో నమః .
నమస్తే నారసింహాయ అచ్యుతాయ నమో నమః .. 73..

నమో జనార్దనాయాస్తూపేంద్రాయ చ నమో నమః .
శ్రీహరయే నమస్తుభ్యం శ్రీకృష్ణాయ నమో నమః .. 74..

నమః పంఢరినాథాయ భీమాతీరనివాసినే .
నమో ఋషిప్రసన్నాయ వరదాయ నమో నమః .. 75..

ఇష్టికారూఢరూపాయ సమపాదాయ తే నమః .
కటివిన్యస్తహస్తాయ ముఖబ్రహ్మాత్మనే నమః .. 76..

నమస్తీర్థస్వరూపాయ క్షేత్రరూపాత్మనే నమః .
నమోఽస్తు మూర్తిమూర్తాయ త్రిమూర్తయే నమో నమః .. 77..

నమస్తే బిందుతీర్థాయ నమోఽమృతేశ్వరాయ చ .
నమః పుష్కరతీర్థాయ చంద్రభాగాయ తే నమః .. 78..

నమస్తే జానుదేవాయ ధీరావత్యై నమో నమః .
నమస్తే పుండరీకాయ భీమరథ్యై నమో నమః .. 79..

ముక్తికేశప్రవరాయ వేణువాదాత్మనే నమః .
నమస్తేఽనంతపాదాయ ద్విపదాయ నమో నమః .. 80..

నమో గోవత్సపాదాయ గోపాలాయ నమో నమః .
నమస్తే పద్మతీర్థాయ నరనారాయణాత్మనే .. 81..

నమస్తే పితృతీర్థాయ లక్ష్మీతీర్థాయ తే నమః .
నమోఽస్తు శంఖచక్రాయ గదాపద్మాయ తే నమః .. 82..

నమోఽశ్వత్థనృసింహాయ కుండలాఖ్యస్వరూపిణే .
నమస్తే క్షేత్రపాలాయ మహాలింగాయ తే నమః .. 83..

నమస్తే రంగశాలాయ నమః కీర్తనరూపిణే .
మమౌ రుక్మిణినాథాయ మహామూర్త్యై నమో నమః .. 84..

నమో వైకుంఠనాథాయ నమః క్షీరాబ్ధిశాయినే .
సర్వబ్రహ్మ నమస్తుభ్యమహంబ్రహ్మాత్మనే నమః .. 85..

నమో నమో నమస్తుభ్యం నమస్తేఽస్తు నమో నమః .
క్లీం శ్రీం ఓం .
ఆద్యంతే సంపుటీకృత్య బీజైశ్చ ప్రాణవల్లభే .. 86..

అష్టోత్తరశతం మంత్రాన్ హృదయం నమనైః సహ .
ఉరనన్యైః కీర్తితం యైశ్చ తేషామాజ్ఞాం వహామ్యహం .. 87..

యావద్యస్య యథా భావో యన్నామన్యాసపూర్వకం .
తావదేవ హి విజ్ఞానం గదితం మదనుగ్రహాత్ .. 88..

శ్రీశంకర ఉవాచ .

ఇత్యుక్తం వాసుదేత్రోక్తం గోప్యాద్గోప్యతరం మహత్ .
నిత్యం సంకీర్తనం యస్య ప్రాప్తముక్తిర్న సంశయః .. 89..

ఇదం గుహ్యం హి హృదయం విఠ్ఠలస్య మహాద్భుతం .
శృణుయాచ్ఛ్రద్ధయా యుక్తో వైకుంఠే లభతే రతిం .. 90..

ఏవముక్త్వా మహాదేవః పార్వతీమనుకంపయా .
సమాధిస్థోఽభవచ్ఛభుః సుస్మితః కమలాననః .. 91..

ఇతి విఠ్ఠలహృదయం సంపూర్ణం .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం PDF

శ్రీవిఠ్ఠలహృదయం PDF

Leave a Comment