Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

గణేష్ కవచం

Ganesh Kavach Telugu

Shri GaneshKavach (कवच संग्रह)తెలుగు
Share This

|| గణేష్ కవచం ||

ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో ।

అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ ॥ 1 ॥

దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః ।

అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి ॥ 2 ॥

ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ ।

ఈ ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుం తుర్యే
తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా ॥ 3 ॥

వినాయక శ్శిఖాంపాతు పరమాత్మా పరాత్పరః ।

అతిసుందర కాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః ॥ 4 ॥

లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః ।

నయనే బాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్యోష్ఠ పల్లవౌ ॥ 5 ॥

జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః ।

వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్​ రక్షతు దుర్ముఖః ॥ 6 ॥

శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః ।

గణేశస్తు ముఖం పాతు కంఠం పాతు గణాధిపః ॥ 7 ॥

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనే విఘ్నవినాశనః ।
హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ ॥ 8 ॥

ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః ।
లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః ॥ 9 ॥

గజక్రీడో జాను జంఘో ఊరూ మంగళకీర్తిమాన్ ।
ఏకదంతో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదావతు ॥ 10 ॥

క్షిప్ర ప్రసాదనో బాహు పాణీ ఆశాప్రపూరకః ।
అంగుళీశ్చ నఖాన్ పాతు పద్మహస్తో రినాశనః ॥ 11 ॥

సర్వాంగాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదావతు ।
అనుక్తమపి యత్ స్థానం ధూమకేతుః సదావతు ॥ 12 ॥

ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోవతు ।
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః ॥ 13 ॥

దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైఋత్యాం తు గణేశ్వరః ।

ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తా వ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః ॥ 14 ॥

కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యావిశనందనః ।

దివావ్యాదేకదంత స్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు యఃవిఘ్నహృత్ ॥ 15 ॥

రాక్షసాసుర బేతాళ గ్రహ భూత పిశాచతః ।

పాశాంకుశధరః పాతు రజస్సత్త్వతమస్స్మృతీః ॥ 16 ॥

జ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీ చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ ।

ఈ వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహం దారాస్సుతాన్సఖీన్ ॥ 17 ॥

సర్వాయుధ ధరః పౌత్రాన్ మయూరేశో వతాత్ సదా ।

కపిలో జానుకం పాతు గజాశ్వాన్ వికటోవతు ॥ 18 ॥

భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కంఠే ధారయేత్ సుధీః ।

న భయం జాయతే తస్య యక్ష రక్షః పిశాచతః ॥ 19 ॥

త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసార తనుర్భవేత్ ।

యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ ॥ 20 ॥

యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువమ్ ।

మారణోచ్చాటనాకర్ష స్తంభ మోహన కర్మణి ॥ 21 ॥

సప్తవారం జపేదేతద్దనానామేకవింశతిః ।

తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః ॥ 22 ॥

ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః ।

కారాగృహగతం సద్యో రాజ్ఞావధ్యం చ మోచయోత్ ॥ 23 ॥

రాజదర్శన వేళాయాం పఠేదేతత్ త్రివారతః ।

స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ ॥ 24 ॥

ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సవిరితమ్ ।

ముద్గలాయ చ తే నాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే ॥ 25 ॥

మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వ సిద్ధిదమ్ ।

న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ ॥ 26 ॥

అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్ వ్యాచిత్ ।

రాక్షసాసుర బేతాళ దైత్య దానవ సంభవాః ॥ 27 ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే శ్రీ గణేశ కవచం సంపూర్ణమ్ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download గణేష్ కవచం PDF

గణేష్ కవచం PDF

Leave a Comment