Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਮ੍

Ganesh Kavach Punjabi

Shri GaneshKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਮ੍ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਮ੍ ||

ਏਸ਼ੋਤਿ ਚਪਲੋ ਦੈਤ੍ਯਾਨ੍ ਬਾਲ੍ਯੇਪਿ ਨਾਸ਼ਯਤ੍ਯਹੋ ।
ਅਗ੍ਰੇ ਕਿਂ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਤੇਤਿ ਨ ਜਾਨੇ ਮੁਨਿਸਤ੍ਤਮ ॥ 1 ॥

ਦੈਤ੍ਯਾ ਨਾਨਾਵਿਧਾ ਦੁਸ਼੍ਟਾਸ੍ਸਾਧੁ ਦੇਵਦ੍ਰੁਮਃ ਖਲਾਃ ।
ਅਤੋਸ੍ਯ ਕਂਠੇ ਕਿਂਚਿਤ੍ਤ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਸਂਬਦ੍ਧੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ 2 ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਿਂਹਗਤਂ ਵਿਨਾਯਕਮਮੁਂ ਦਿਗ੍ਬਾਹੁ ਮਾਦ੍ਯੇ ਯੁਗੇ
ਤ੍ਰੇਤਾਯਾਂ ਤੁ ਮਯੂਰ ਵਾਹਨਮਮੁਂ ਸ਼ਡ੍ਬਾਹੁਕਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।ਈ
ਦ੍ਵਾਪਰੇਤੁ ਗਜਾਨਨਂ ਯੁਗਭੁਜਂ ਰਕ੍ਤਾਂਗਰਾਗਂ ਵਿਭੁਂ ਤੁਰ੍ਯੇ
ਤੁ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਸਿਤਾਂਗਰੁਚਿਰਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ 3 ॥

ਵਿਨਾਯਕ ਸ਼੍ਸ਼ਿਖਾਂਪਾਤੁ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਅਤਿਸੁਂਦਰ ਕਾਯਸ੍ਤੁ ਮਸ੍ਤਕਂ ਸੁਮਹੋਤ੍ਕਟਃ ॥ 4 ॥

ਲਲਾਟਂ ਕਸ਼੍ਯਪਃ ਪਾਤੁ ਭ੍ਰੂਯੁਗਂ ਤੁ ਮਹੋਦਰਃ ।
ਨਯਨੇ ਬਾਲਚਂਦ੍ਰਸ੍ਤੁ ਗਜਾਸ੍ਯਸ੍ਤ੍ਯੋਸ਼੍ਠ ਪਲ੍ਲਵੌ ॥ 5 ॥

ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਪਾਤੁ ਗਜਕ੍ਰੀਡਸ਼੍ਚੁਬੁਕਂ ਗਿਰਿਜਾਸੁਤਃ ।
ਵਾਚਂ ਵਿਨਾਯਕਃ ਪਾਤੁ ਦਂਤਾਨ੍​ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਦੁਰ੍ਮੁਖਃ ॥ 6 ॥

ਸ਼੍ਰਵਣੌ ਪਾਸ਼ਪਾਣਿਸ੍ਤੁ ਨਾਸਿਕਾਂ ਚਿਂਤਿਤਾਰ੍ਥਦਃ ।
ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਮੁਖਂ ਪਾਤੁ ਕਂਠਂ ਪਾਤੁ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ 7 ॥

ਸ੍ਕਂਧੌ ਪਾਤੁ ਗਜਸ੍ਕਂਧਃ ਸ੍ਤਨੇ ਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਗਣਨਾਥਸ੍ਤੁ ਹੇਰਂਬੋ ਜਠਰਂ ਮਹਾਨ੍ ॥ 8 ॥

ਧਰਾਧਰਃ ਪਾਤੁ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੌ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਂ ਵਿਘ੍ਨਹਰਸ਼੍ਸ਼ੁਭਃ ।
ਲਿਂਗਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਵਕ੍ਰਤੁਂਡੋ ਮਹਾਬਲਃ ॥ 9 ॥

ਗਜਕ੍ਰੀਡੋ ਜਾਨੁ ਜਂਘੋ ਊਰੂ ਮਂਗਲ਼ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਏਕਦਂਤੋ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪਾਦੌ ਗੁਲ੍ਫੌ ਸਦਾਵਤੁ ॥ 10 ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਨੋ ਬਾਹੁ ਪਾਣੀ ਆਸ਼ਾਪ੍ਰਪੂਰਕਃ ।
ਅਂਗੁਲ਼ੀਸ਼੍ਚ ਨਖਾਨ੍ ਪਾਤੁ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤੋ ਰਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ 11 ॥

ਸਰ੍ਵਾਂਗਾਨਿ ਮਯੂਰੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਸਦਾਵਤੁ ।
ਅਨੁਕ੍ਤਮਪਿ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਂ ਧੂਮਕੇਤੁਃ ਸਦਾਵਤੁ ॥ 12 ॥

ਆਮੋਦਸ੍ਤ੍ਵਗ੍ਰਤਃ ਪਾਤੁ ਪ੍ਰਮੋਦਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਤੋਵਤੁ ।
ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਬੁਦ੍ਧੀਸ਼ ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਃ ॥ 13 ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ੍ਯਾਮੁਮਾਪੁਤ੍ਰੋ ਨੈਰੁਰੁਇਤ੍ਯਾਂ ਤੁ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਤੀਚ੍ਯਾਂ ਵਿਘ੍ਨਹਰ੍ਤਾ ਵ੍ਯਾਦ੍ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਗਜਕਰ੍ਣਕਃ ॥ 14 ॥

ਕੌਬੇਰ੍ਯਾਂ ਨਿਧਿਪਃ ਪਾਯਾਦੀਸ਼ਾਨ੍ਯਾਵਿਸ਼ਨਂਦਨਃ ।
ਦਿਵਾਵ੍ਯਾਦੇਕਦਂਤ ਸ੍ਤੁ ਰਾਤ੍ਰੌ ਸਂਧ੍ਯਾਸੁ ਯਃਵਿਘ੍ਨਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ॥ 15 ॥

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਸੁਰ ਬੇਤਾਲ਼ ਗ੍ਰਹ ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚਤਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਧਰਃ ਪਾਤੁ ਰਜਸ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਤਮਸ੍ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤੀਃ ॥ 16 ॥

ਜ੍ਞਾਨਂ ਧਰ੍ਮਂ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਚ ਲਜ੍ਜਾਂ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਤਥਾ ਕੁਲਮ੍ । ਈ
ਵਪੁਰ੍ਧਨਂ ਚ ਧਾਨ੍ਯਂ ਚ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਂ ਦਾਰਾਸ੍ਸੁਤਾਨ੍ਸਖੀਨ੍ ॥ 17 ॥

ਸਰ੍ਵਾਯੁਧ ਧਰਃ ਪੌਤ੍ਰਾਨ੍ ਮਯੂਰੇਸ਼ੋ ਵਤਾਤ੍ ਸਦਾ ।
ਕਪਿਲੋ ਜਾਨੁਕਂ ਪਾਤੁ ਗਜਾਸ਼੍ਵਾਨ੍ ਵਿਕਟੋਵਤੁ ॥ 18 ॥

ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰੇ ਲਿਖਿਤ੍ਵੇਦਂ ਯਃ ਕਂਠੇ ਧਾਰਯੇਤ੍ ਸੁਧੀਃ ।
ਨ ਭਯਂ ਜਾਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਯਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਪਿਸ਼ਾਚਤਃ ॥ 19 ॥

ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਂ ਜਪਤੇ ਯਸ੍ਤੁ ਵਜ੍ਰਸਾਰ ਤਨੁਰ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਯਾਤ੍ਰਾਕਾਲੇ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੇਨ ਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ॥ 20 ॥

ਯੁਦ੍ਧਕਾਲੇ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਜਯਂ ਚਾਪ੍ਨੁਯਾਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਮਾਰਣੋਚ੍ਚਾਟਨਾਕਰ੍ਸ਼ ਸ੍ਤਂਭ ਮੋਹਨ ਕਰ੍ਮਣਿ ॥ 21 ॥

ਸਪ੍ਤਵਾਰਂ ਜਪੇਦੇਤਦ੍ਦਨਾਨਾਮੇਕਵਿਂਸ਼ਤਿਃ ।
ਤਤ੍ਤਤ੍ਫਲਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਾਧਕੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 22 ॥

ਏਕਵਿਂਸ਼ਤਿਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਤ੍ਤਾਵਦ੍ਦਿਨਾਨਿ ਯਃ ।
ਕਾਰਾਗ੍ਰੁਰੁਇਹਗਤਂ ਸਦ੍ਯੋ ਰਾਜ੍ਞਾਵਧ੍ਯਂ ਚ ਮੋਚਯੋਤ੍ ॥ 23 ॥

ਰਾਜਦਰ੍ਸ਼ਨ ਵੇਲ਼ਾਯਾਂ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ ਤ੍ਰਿਵਾਰਤਃ ।
ਸ ਰਾਜਾਨਂ ਵਸ਼ਂ ਨੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤੀਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਜਯੇਤ੍ ॥ 24 ॥

ਇਦਂ ਗਣੇਸ਼ਕਵਚਂ ਕਸ਼੍ਯਪੇਨ ਸਵਿਰਿਤਮ੍ ।
ਮੁਦ੍ਗਲਾਯ ਚ ਤੇ ਨਾਥ ਮਾਂਡਵ੍ਯਾਯ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੇ ॥ 25 ॥

ਮਹ੍ਯਂ ਸ ਪ੍ਰਾਹ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਕਵਚਂ ਸਰ੍ਵ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਨ ਦੇਯਂ ਭਕ੍ਤਿਹੀਨਾਯ ਦੇਯਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਤੇ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ 26 ॥

ਅਨੇਨਾਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਨ ਬਾਧਾਸ੍ਯ ਭਵੇਤ੍ ਵ੍ਯਾਚਿਤ੍ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਸੁਰ ਬੇਤਾਲ਼ ਦੈਤ੍ਯ ਦਾਨਵ ਸਂਭਵਾਃ ॥ 27 ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਗਣੇਸ਼ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment