Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

శ్రీ గణేశ చాలీసా

Ganesh Chalisa Telugu

Shri GaneshChalisa (चालीसा संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీ గణేశ చాలీసా ||

జయ గణపతి సద్గుణసదన
కవివర బదన కృపాల .
విఘ్న హరణ మంగల కరణ
జయ జయ గిరిజాలాల ..

జయ జయ జయ గణపతి రాజూ .
మంగల భరణ కరణ శుభ కాజూ ..

జయ గజబదన సదన సుఖదాతా .
విశ్వ వినాయక బుద్ధి విధాతా ..

వక్ర తుండ శుచి శుండ సుహావన .
తిలక త్రిపుండ భాల మన భావన ..

రాజిత మణి ముక్తన ఉర మాలా .
స్వర్ణ ముకుట శిర నయన విశాలా ..

పుస్తక పాణి కుఠార త్రిశూలం .
మోదక భోగ సుగంధిత ఫూలం ..

సుందర పీతాంబర తన సాజిత .
చరణ పాదుకా ముని మన రాజిత ..

ధని శివసువన షడానన భ్రాతా .
గౌరీ లలన విశ్వ-విధాతా ..

ఋద్ధి సిద్ధి తవ చఀవర సుధారే .
మూషక వాహన సోహత ద్వారే ..

కహౌం జన్మ శుభ కథా తుమ్హారీ .
అతి శుచి పావన మంగల కారీ ..

ఏక సమయ గిరిరాజ కుమారీ .
పుత్ర హేతు తప కీన్హా భారీ ..

భయో యజ్ఞ జబ పూర్ణ అనూపా .
తబ పహుఀచ్యో తుమ ధరి ద్విజ రూపా ..

అతిథి జాని కై గౌరీ సుఖారీ .
బహు విధి సేవా కరీ తుమ్హారీ ..

అతి ప్రసన్న హ్వై తుమ వర దీన్హా .
మాతు పుత్ర హిత జో తప కీన్హా ..

మిలహి పుత్ర తుహి బుద్ధి విశాలా .
బినా గర్భ ధారణ యహి కాలా ..

గణనాయక గుణ జ్ఞాన నిధానా .
పూజిత ప్రథమ రూప భగవానా ..

అస కహి అంతర్ధ్యాన రూప హ్వై .
పలనా పర బాలక స్వరూప హ్వై ..

బని శిశు రుదన జబహి తుమ ఠానా .
లఖి ముఖ సుఖ నహిం గౌరి సమానా ..

సకల మగన సుఖ మంగల గావహిం .
నభ తే సురన సుమన వర్షావహిం ..

శంభు ఉమా బహుదాన లుటావహిం .
సుర ముని జన సుత దేఖన ఆవహిం ..

లఖి అతి ఆనంద మంగల సాజా .
దేఖన భీ ఆయే శని రాజా ..

నిజ అవగుణ గుని శని మన మాహీం .
బాలక దేఖన చాహత నాహీం ..

గిరజా కఛు మన భేద బఢాయో .
ఉత్సవ మోర న శని తుహి భాయో ..

కహన లగే శని మన సకుచాఈ .
కా కరిహౌ శిశు మోహి దిఖాఈ ..

నహిం విశ్వాస ఉమా కర భయఊ .
శని సోం బాలక దేఖన కహ్యఊ ..

పడతహిం శని దృగ కోణ ప్రకాశా .
బాలక శిర ఇడి గయో ఆకాశా ..

గిరజా గిరీం వికల హ్వై ధరణీ .
సో దుఖ దశా గయో నహిం వరణీ ..

హాహాకార మచ్యో కైలాశా .
శని కీన్హ్యోం లఖి సుత కో నాశా ..

తురత గరుడ చఢి విష్ణు సిధాయే .
కాటి చక్ర సో గజ శిర లాయే ..

బాలక కే ధడ ఊపర ధారయో .
ప్రాణ మంత్ర పఢ శంకర డారయో ..

నామ గణేశ శంభు తబ కీన్హే .
ప్రథమ పూజ్య బుద్ధి నిధి వర దీన్హే ..

బుద్ధి పరీక్శా జబ శివ కీన్హా .
పృథ్వీ కీ ప్రదక్శిణా లీన్హా ..

చలే షడానన భరమి భులాఈ .
రచీ బైఠ తుమ బుద్ధి ఉపాఈ ..

చరణ మాతు-పితు కే ధర లీన్హేం .
తినకే సాత ప్రదక్శిణ కీన్హేం ..

ధని గణేశ కహి శివ హియ హరషే .
నభ తే సురన సుమన బహు బరసే ..

తుమ్హరీ మహిమా బుద్ధి బడాఈ .
శేష సహస ముఖ సకై న గాఈ ..

మైం మతి హీన మలీన దుఖారీ .
కరహుఀ కౌన బిధి వినయ తుమ్హారీ ..

భజత రామసుందర ప్రభుదాసా .
లఖ ప్రయాగ కకరా దుర్వాసా ..

అబ ప్రభు దయా దీన పర కీజై .
అపనీ శక్తి భక్తి కుఛ దీజై ..

దోహా

శ్రీ గణేశ యహ చాలీసా
పాఠ కరేం ధర ధ్యాన .
నిత నవ మంగల గృహ
బసై లహే జగత సన్మాన ..

సంవత్ అపన సహస్ర
దశ ఋషి పంచమీ దినేశ .
పూరణ చాలీసా భయో
మంగల మూర్తి గణేశ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీ గణేశ చాలీసా PDF

శ్రీ గణేశ చాలీసా PDF

Leave a Comment