Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ

Gayatri Chalisa Punjabi

MiscChalisa (चालीसा संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

(ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ)

ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਭਾ
ਜੀਵਨ ਜ੍ਯੋਤਿ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਕਾਨ੍ਤਿ ਜਾਗ੍ਰੁਤ ਪ੍ਰਗਤਿ
ਰਚਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਅਖਣ੍ਡ ॥

ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਙ੍ਗਲ
ਕਰਨਿੰ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸੁਖਧਾਮ ।
ਪ੍ਰਣਵੋਂ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵਧਾ
ਸ੍ਵਾਹਾ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਃ ੴ ਯੁਤ ਜਨਨੀ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਨਿਤ ਕਲਿਮਲ ਦਹਨੀ ॥

ਅਕ੍ਸ਼਼ਰ ਚੌਵਿਸ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤਾ ।
ਇਨਮੇਂ ਬਸੇਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗੀਤਾ ॥

ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸਤ ਰੂਪਾ ।
ਸਤ੍ਯ ਸਨਾਤਨ ਸੁਧਾ ਅਨੂਪਾ ।
ਹੰਸਾਰੂਢ ਸਿਤੰਬਰ ਧਾਰੀ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣ ਕਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ੁਚਿ ਗਗਨ-ਬਿਹਾਰੀ ॥

ਪੁਸ੍ਤਕ ਪੁਸ਼਼੍ਪ ਕਮਣ੍ਡਲੁ ਮਾਲਾ ।
ਸ਼ੁਭ੍ਰ ਵਰ੍ਣ ਤਨੁ ਨਯਨ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ॥

ਧ੍ਯਾਨ ਧਰਤ ਪੁਲਕਿਤ ਹਿਤ ਹੋਈ ।
ਸੁਖ ਉਪਜਤ ਦੁਃਖ ਦੁਰ੍ਮਤਿ ਖੋਈ ॥

ਕਾਮਧੇਨੁ ਤੁਮ ਸੁਰ ਤਰੁ ਛਾਯਾ ।
ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੀ ਅਦ੍ਭੁਤ ਮਾਯਾ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਸ਼ਰਣ ਗਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ।
ਤਰੈ ਸਕਲ ਸੰਕਟ ਸੋਂ ਸੋਈ ॥

ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮੀ ਤੁਮ ਕਾਲੀ ।
ਦਿਪੈ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਜ੍ਯੋਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈਂ ।
ਜੋ ਸ਼ਾਰਦ ਸ਼ਤ ਮੁਖ ਗੁਨ ਗਾਵੈਂ ॥

ਚਾਰ ਵੇਦ ਕੀ ਮਾਤ ਪੁਨੀਤਾ ।
ਤੁਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਗੌਰੀ ਸੀਤਾ ॥

ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰ ਜਿਤਨੇ ਜਗ ਮਾਹੀਂ ।
ਕੋਈ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸਮ ਨਾਹੀਂ ॥

ਸੁਮਿਰਤ ਹਿਯ ਮੇਂ ਜ੍ਞਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸੈ ।
ਆਲਸ ਪਾਪ ਅਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਸੈ ॥

ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿ ਬੀਜ ਜਗ ਜਨਨਿ ਭਵਾਨੀ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿ ਵਰਦਾ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼਼੍ਣੁ ਰੁਦ੍ਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ ।
ਤੁਮ ਸੋਂ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰਤਾ ਤੇਤੇ ॥

ਤੁਮ ਭਕ੍ਤਨ ਕੀ ਭਕਤ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ।
ਜਨਨਿਹਿੰ ਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਪ੍ਯਾਰੇ ॥

ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮ੍ਪਾਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਭਯਹਾਰੀ ॥

ਪੂਰਿਤ ਸਕਲ ਜ੍ਞਾਨ ਵਿਜ੍ਞਾਨਾ ।
ਤੁਮ ਸਮ ਅਧਿਕ ਨ ਜਗਮੇ ਆਨਾ ॥

ਤੁਮਹਿੰ ਜਾਨਿ ਕਛੁ ਰਹੈ ਨ ਸ਼ੇਸ਼਼ਾ ।
ਤੁਮਹਿੰ ਪਾਯ ਕਛੁ ਰਹੈ ਨ ਕਲੇਸਾ ॥

ਜਾਨਤ ਤੁਮਹਿੰ ਤੁਮਹਿੰ ਹੈ ਜਾਈ ।
ਪਾਰਸ ਪਰਸਿ ਕੁਧਾਤੁ ਸੁਹਾਈ ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਦਿਪੈ ਸਬ ਠਾਈ ।
ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਸਬ ਠੌਰ ਸਮਾਈ ॥

ਗ੍ਰਹ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ ਘਨੇਰੇ ।
ਸਬ ਗਤਿਵਾਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ॥

ਸਕਲ ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਧਾਤਾ ।
ਪਾਲਕ ਪੋਸ਼਼ਕ ਨਾਸ਼ਕ ਤ੍ਰਾਤਾ ॥

ਮਾਤੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦਯਾ ਵ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ।
ਤੁਮ ਸਨ ਤਰੇ ਪਾਤਕੀ ਭਾਰੀ ॥

ਜਾਪਰ ਕ੍ਰੁਪਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਹੋਈ ।
ਤਾਪਰ ਕ੍ਰੁਪਾ ਕਰੇਂ ਸਬ ਕੋਈ ॥

ਮੰਦ ਬੁੱਧਿ ਤੇ ਬੁਧਿ ਬਲ ਪਾਵੇਂ ।
ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ॥

ਦਰਿਦ੍ਰ ਮਿਟੈ ਕਟੈ ਸਬ ਪੀਰਾ ।
ਨਾਸ਼ੈ ਦੂਃਖ ਹਰੈ ਭਵ ਭੀਰਾ ॥

ਗ੍ਰੁਹ ਕ੍ਲੇਸ਼ ਚਿਤ ਚਿਨ੍ਤਾ ਭਾਰੀ ।
ਨਾਸੈ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਭਯ ਹਾਰੀ ॥

ਸਨ੍ਤਤਿ ਹੀਨ ਸੁਸਨ੍ਤਤਿ ਪਾਵੇਂ ।
ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਯੁਤ ਮੋਦ ਮਨਾਵੇਂ ॥

ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਸਬੈ ਭਯ ਖਾਵੇਂ ।
ਯਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਿਕਟ ਨਹਿੰ ਆਵੇਂ ॥

ਜੇ ਸਧਵਾ ਸੁਮਿਰੇਂ ਚਿਤ ਠਾਈ ।
ਅਛਤ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਸ਼ੁਬਦਾਈ ॥

ਘਰ ਵਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦ ਲਹੈਂ ਕੁਮਾਰੀ ।
ਵਿਧਵਾ ਰਹੇਂ ਸਤ੍ਯ ਵ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ॥

ਜਯਤਿ ਜਯਤਿ ਜਗਦੰਬ ਭਵਾਨੀ ।
ਤੁਮ ਸਮ ਥੋਰ ਦਯਾਲੁ ਨ ਦਾਨੀ ॥

ਜੋ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸੋ ਦੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪਾਵੇ ।
ਸੋ ਸਾਧਨ ਕੋ ਸਫਲ ਬਨਾਵੇ ॥

ਸੁਮਿਰਨ ਕਰੇ ਸੁਰੂਯਿ ਬਡਭਾਗੀ ।
ਲਹੈ ਮਨੋਰਥ ਗ੍ਰੁਹੀ ਵਿਰਾਗੀ ॥

ਅਸ਼਼੍ਟ ਸਿੱਧਿ ਨਵਨਿਧਿ ਕੀ ਦਾਤਾ ।
ਸਬ ਸਮਰ੍ਥ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ॥

ਰੁਸ਼਼ਿ ਮੁਨਿ ਯਤੀ ਤਪਸ੍ਵੀ ਯੋਗੀ ।
ਆਰਤ ਅਰ੍ਥੀ ਚਿਨ੍ਤਿਤ ਭੋਗੀ ॥

ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਆਵੇਂ ।
ਸੋ ਸੋ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂ ॥

ਬਲ ਬੁਧਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ੀਲ ਸ੍ਵਭਾਓ ।
ਧਨ ਵੈਭਵ ਯਸ਼ ਤੇਜ ਉਛਾਓ ॥

ਸਕਲ ਬਢੇਂ ਉਪਜੇਂ ਸੁਖ ਨਾਨਾ ।
ਜੇ ਯਹ ਪਾਠ ਕਰੈ ਧਰਿ ਧ੍ਯਾਨਾ ॥

ਯਹ ਚਾਲੀਸਾ ਭਕ੍ਤਿ
ਯੁਤ ਪਾਠ ਕਰੈ ਜੋ ਕੋਈ ।
ਤਾਪਰ ਕ੍ਰੁਪਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਕੀ ਹੋਯ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਾਲੀਸਾ PDF

Leave a Comment