Download HinduNidhi App
Shiva

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ

Ardhanarishvara Stuti Kannada

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ||

.. ಶ್ರೀಃ ..

ವಂದೇಮಹ್ಯಮಲಮಯೂಖಮೌಲಿರತ್ನಂ
ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಿತಸರ್ವಮಂಗಲಾಖ್ಯಂ .
ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಸದೃಶಮಹೀನಕಂಕಣಾಂಕಂ
ದೇಹಾರ್ಧದ್ವಿತಯಮುಮಾರ್ಧರುದ್ಧಮೂರ್ತೇಃ ..

ತದ್ವಂದ್ವೇ ಗಿರಿಪತಿಪುತ್ರಿಕಾರ್ಧಮಿಶ್ರಂ
ಶ್ರೈಕಂಠಂ ವಪುರಪುನರ್ಭವಾಯ ಯತ್ರ .
ವಕ್ತ್ರೇಂದೋರ್ಘಟಯತಿ ಖಂಡಿತಸ್ಯ ದೇವ್ಯಾ
ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಮುಕುಟಗತೋ ಮೃಗಾಂಕಖಂಡಃ ..

ಏಕತ್ರ ಸ್ಫಟಿಕಶಿಲಾಮಲಂ ಯದರ್ಧೇ
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರದ್ರುತಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಪರತ್ರ .
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭರಪಿಂಜರೈಕಭಾಗ-
ಪ್ರಾಲೇಯಕ್ಷಿತಿಧರಶೃಂಗಭಂಗಿಮೇತಿ ..

ಯತ್ರೈಕಂ ಚಕಿತಕುರಂಗಭಂಗಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಪ್ರೋನ್ಮೀಲತ್ಕುಚಕಲಶೋಪಶೋಭಿ ವಕ್ಷಃ .
ಮಧ್ಯಂ ಚ ಋಶಿಮಸಮೇತಮುತ್ತಮಾಂಗಂ
ಭೃಂಗಾಲೀರುಚಿಕಚಸಂಚಯಾಂಚಿತಂ ಚ ..

ಸ್ರಾಭೋಗಂ ಘನನಿಬಿಡಂ ನಿತಂಬಬಿಂಬಂ
ಪಾದೋಽಪಿ ಸ್ಫುಟಮಣಿನೂಪುರಾಭಿರಾಮಃ .
ಆಲೋಕ್ಯ ಕ್ಷಣಮಿತಿ ನಂದಿನೋಽಪ್ಯಕಸ್ಮಾ-
ದಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಪರಮುದಭೂದಭೂತಪೂರ್ವಂ ..

ಯತ್ರಾರ್ಧಂ ಘಟಯತಿ ಭೂರಿಭೂತಿಶುಭ್ರಂ
ಚಂದ್ರಾಂಶುಚ್ಛುರಿತಕುಬೇರಶೈಲಶೋಭಾಂ .
ಅರ್ಧಂ ಚ ಪ್ರಣಿಹಿತಕುಂಕುಮಾಂಗರಾಗಂ
ಪರ್ಯಸ್ತಾರುಣರುಚಿಕಾಂಚನಾದ್ರಿಮುದ್ರಾಂ ..

ಯತ್ಕಾಂತಿಂ ದಧದಪಿ ಕಾಂಚನಾಭಿರಾಮಾಂ
ಪ್ರೋನ್ಮೀಲದ್ಭುಜಗಶುಭಾಂಗದೋಪಗೂಢಂ .
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮುಕುಟಮುಪೋಢಚಾರುಚಂದ್ರಂ
ಸಂಧತ್ತೇ ಸಪದಿ ಪರಸ್ಪರೋಪಮಾನಂ ..

ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ತವ ದಯಿತೇ ಹಿತಂ ವಿಧಾತುಂ
ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಭವೋಪತಾಪಭಾಜಾಂ .
ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಗತಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಮೇಕವಕ್ತ್ರ-
ಪ್ರೋದ್ಭಿನ್ನಂ ಘಟಯತಿ ಯತ್ರ ಸಾಮರಸ್ಯಂ ..

ಪ್ರತ್ಯಂಗಂ ಘನಪರಿರಂಭತಃ ಪ್ರಕಂಪಂ
ವಾಮಾರ್ಧಂ ಭುಜಗಭಯಾದಿವೈತಿ ಯತ್ರ .
ಯತ್ರಾಪಿ ಸ್ಫುಟಪುಲಕಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಶೀತ-
ಸ್ವಃಸಿಂಧುಸ್ನಪಿತತಯೇವ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಂ ..

ಏಕತ್ರ ಸ್ಫುರತಿ ಭುಜಂಗಭೋಗಭಂಗಿ-
ರ್ನೀಲೇಂದೀವರದಲಮಾಲಿಕಾ ಪರತ್ರ .
ಏಕತ್ರ ಪ್ರಥಯತಿ ಭಾಸ್ಮನೋಽಙ್ಗರಾಗಃ
ಶುಭ್ರತ್ವಂ ಮಲಯಜರಂಜನಂ ಪರತ್ರ ..

ಏಕತ್ರಾರ್ಪಯತಿ ವಿಷಂ ಗಲಸ್ಯ ಕಾರ್ಷ್ಣ್ಯಂ
ಕಸ್ತೂರೀಕೃತಮಪಿ ಪುಂಡ್ರಕಂ ಪರತ್ರ .
ಏಕತ್ರ ದ್ಯುತಿರಮಲಾಸ್ಥಿಮಾಲಿಕಾನಾ-
ಮನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸರತಿ ಮೌಕ್ತಿಕಾವಲೀನಾಂ ..

ಏಕತ್ರ ಸ್ರುತರುಧಿರಾ ಕರೀಂದ್ರಕೃತ್ತಿಃ
ಕೌಸುಂಭಂ ವಸನಮನಶ್ವರಂ ಪರತ್ರ .
ಇತ್ಯಾದೀನ್ಯಪಿ ಹಿ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರುದ್ಧಾ-
ನ್ಯೇಕತ್ವಂ ದಧತಿ ವಿಚಿತ್ರಧಾಮ್ನಿ ಯತ್ರ ..

ದಂತಾನಾಂ ಸಿತಿಮನಿ ಕಜ್ಜಲಪ್ರಯುಕ್ತೇ
ಮಾಲಿನ್ಯೇಽಪ್ಯಲಿಕವಿಲೋಚನಸ್ಯ ಯತ್ರ .
ರಕ್ತತ್ವೇ ಕರಚರಣಾಧರಸ್ಯ ಚಾನ್ಯೋ
ನಾನ್ಯೋನ್ಯಂ ಸಮಜನಿ ನೂತನೋ ವಿಶೇಷಃ ..

ಕಂಠಸ್ಯ ಭ್ರಮರನಿಭಾ ವಿಭಾರ್ಧಭಾಗಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಿಂ ಸ್ಥಿತಿಮಕರೋಚ್ಛಿರೋರುಹಾರ್ಧೇ .
ಅರ್ಧಂ ವಾ ಕನಕಸದೃಗ್ರುಚಿಃ ಕಚಾನಾಂ
ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ನ್ಯವಿಶತ ಕಿಂ ಗಲೈಕದೇಶೇ ..

ಸೌವರ್ಣಃ ಕರಕಮಲೇ ಯಥೈವ ವಾಮೇ
ಸವ್ಯೇಽಪಿ ಧ್ರುವಮಭವತ್ತಥೈವ ಕುಂಭಃ .
ಕ್ರೀಡೈಕಪ್ರಸೃತಮತಿರ್ವಿಭುರ್ಬಿಭರ್ತಿ
ಸ್ವಾಚ್ಛಂದ್ಯಾದುರಸಿ ತಮೇವ ನೂನಮೇನಂ ..

ಯತ್ರಾಸೀಜ್ಜಗದಖಿಲಂ ಯುಗಾವಸಾನೇ
ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ .
ಸಂರಂಭಾದ್ಗಲಿತಮದಸ್ತದೇವ ನೂನಂ
ವಿಶ್ರಾಂತಂ ಘನಕಠಿನೇ ನಿತಂಬಬಿಂಬೇ ..

ಇತ್ಯಾದೀನ್ಪ್ರವಿದಧುರೇವ ಯತ್ರ ತಾವ-
ತ್ಸಂಕಲ್ಪಾನ್ಪ್ರಥಮಸಮಾಗಮೇ ಗಣೇಂದ್ರಾಃ .
ಯಾವತ್ಸ ಪ್ರಣತಿವಿಧೌ ಪದಾರವಿಂದಂ
ಭೃಂಗೀಶಃ ಪರಿಹರತಿ ಸ್ಮ ನಾಂಬಿಕಾಯಾಃ ..

ಕಿಮಯಂ ಶಿವಃ ಕಿಮು ಶಿವಾಥ ಶಿವಾ-
ವಿತಿ ಯತ್ರ ವಂದನವಿಧೌ ಭವತಿ .
ಅವಿಭಾವ್ಯಮೇವ ವಚನಂ ವಿದುಷಾ-
ಮವಿಭಾವ್ಯಮೇವ ವಚನಂ ವಿದುಷಾಂ ..

ಏಕಃ ಸ್ತನಃ ಸಮುಚಿತೋನ್ನತಿರೇಕಮಕ್ಷಿ
ಲಕ್ಷ್ಯಾಂಜನಂ ತನುರಪಿ ಕ್ರಶಿಮಾನ್ವಿತೇತಿ .
ಲಿಂಗೈಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವ್ಯವಸಿತೇ ಸವಿಭಕ್ತಿಕೇಽಪಿ
ಯತ್ರಾವ್ಯಯತ್ವಮವಿಖಂಡಿತಮೇವ ಭಾತಿ ..

ಯತ್ರ ಧ್ರುವಂ ಹೃದಯ ಏವ ಯದೈಕ್ಯಮಾಸೀ-
ದ್ವಾಕ್ಕಾಯಯೋರಪಿ ಪುನಃ ಪತಿತಂ ತದೇವ .
ಯಸ್ಮಾತ್ಸತಾಂ ಹೃದಿ ಯದೇವ ತದೇವ ವಾಚಿ
ಯಚ್ಚೈವ ವಾಚಿ ಕರಣೇಽಪ್ಯುಚಿತಂ ತದೇವ ..

ಕಾಂತೇ ಶಿವೇ ತ್ವಯಿ ವಿರೂಢಮಿದಂ ಮನಶ್ಚ
ಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಹೃದಯಸಮ್ಮದದಾಯಿನೀತಿ .
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮಭ್ಯಭಿಹಿತಂ ವಿತನೋತಿ ಯತ್ರ
ಸಾಧಾರಣಸ್ಮಿತಮನೋರಮತಾಂ ಮುಖಸ್ಯ ..

ಉದ್ಯನ್ನಿರುತ್ತರಪರಸ್ಪರಸಾಮರಸ್ಯ-
ಸಂಭಾವನವ್ಯಸನಿನೋರನವದ್ಯಹೃದ್ಯಂ .
ಅದ್ವೈತಮುತ್ತಮಚಮತ್ಕೃತಿಸಾಧನಂ ತ-
ದ್ಯುಷ್ಮಾಕಮಸ್ತು ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಯೋಜನಾಯ ..

ಲಕ್ಷ್ಯಾಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಾಣ್ಯಪರತ್ರ ಯತ್ರ
ವಿಲಕ್ಷಣಾನ್ಯೇವ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ
ಸಾಹಿತ್ಯಮತ್ಯದ್ಭುತಮೀಶಯೋಸ್ತ-
ನ್ನ ಕಸ್ಯ ರೋಮಾಂಚಮುದಂಚಯೇತ ..

ಜೂಟಾಹೇರ್ಮುಕುಟೇಂದ್ರನೀಲರುಚಿಭಿಃ ಶ್ಯಾಮಂ ದಧತ್ಯೂರ್ಧ್ವಗಂ
ಭಾಗಂ ವಹ್ನಿಶಿಖಾಪಿಶಂಗಮಧರಂ ಮಧ್ಯೇ ಸುಧಾಚ್ಛಚ್ಛವಿಃ .
ಧತ್ತೇ ಶಕ್ರಧನುಃಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿಮಿತಾ ಯತ್ರೇಂದುಲೇಖಾನೃಜು-
ರ್ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ ಪಯೋಧರೋ ಭಗವತೋ ಹರ್ಷಾಮೃತಂ ವರ್ಷತು ..

ಇತ್ಯರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ PDF

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ PDF

Leave a Comment