Download HinduNidhi App
Shiva

அர்த⁴நாரீஶ்வர ஸ்துதி

Ardhanarishvara Stuti Tamil

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)தமிழ்
Share This

|| அர்த⁴நாரீஶ்வர ஸ்துதி ||

.. ஶ்ரீ꞉ ..

வந்தே³மஹ்யமலமயூக²மௌலிரத்னம்ʼ
தே³வஸ்ய ப்ரகடிதஸர்வமங்க³லாக்²யம் .
அன்யோன்யம்ʼ ஸத்³ருʼஶமஹீனகங்கணாங்கம்ʼ
தே³ஹார்த⁴த்³விதயமுமார்த⁴ருத்³த⁴மூர்தே꞉ ..

தத்³வந்த்³வே கி³ரிபதிபுத்ரிகார்த⁴மிஶ்ரம்ʼ
ஶ்ரைகண்ட²ம்ʼ வபுரபுனர்ப⁴வாய யத்ர .
வக்த்ரேந்தோ³ர்க⁴டயதி க²ண்டி³தஸ்ய தே³வ்யா
ஸாத⁴ர்ம்யம்ʼ முகுடக³தோ ம்ருʼகா³ங்கக²ண்ட³꞉ ..

ஏகத்ர ஸ்ப²டிகஶிலாமலம்ʼ யத³ர்தே⁴
ப்ரத்யக்³ரத்³ருதகனகோஜ்ஜ்வலம்ʼ பரத்ர .
பா³லார்கத்³யுதிப⁴ரபிஞ்ஜரைகபா⁴க³-
ப்ராலேயக்ஷிதித⁴ரஶ்ருʼங்க³ப⁴ங்கி³மேதி ..

யத்ரைகம்ʼ சகிதகுரங்க³ப⁴ங்கி³ சக்ஷு꞉
ப்ரோன்மீலத்குசகலஶோபஶோபி⁴ வக்ஷ꞉ .
மத்⁴யம்ʼ ச ருʼஶிமஸமேதமுத்தமாங்க³ம்ʼ
ப்⁴ருʼங்கா³லீருசிகசஸஞ்சயாஞ்சிதம்ʼ ச ..

ஸ்ராபோ⁴க³ம்ʼ க⁴னனிபி³ட³ம்ʼ நிதம்ப³பி³ம்ப³ம்ʼ
பாதோ³(அ)பி ஸ்பு²டமணிநூபுராபி⁴ராம꞉ .
ஆலோக்ய க்ஷணமிதி நந்தி³னோ(அ)ப்யகஸ்மா-
தா³ஶ்சர்யம்ʼ பரமுத³பூ⁴த³பூ⁴தபூர்வம் ..

யத்ரார்த⁴ம்ʼ க⁴டயதி பூ⁴ரிபூ⁴திஶுப்⁴ரம்ʼ
சந்த்³ராம்ʼஶுச்சு²ரிதகுபே³ரஶைலஶோபா⁴ம் .
அர்த⁴ம்ʼ ச ப்ரணிஹிதகுங்குமாங்க³ராக³ம்ʼ
பர்யஸ்தாருணருசிகாஞ்சநாத்³ரிமுத்³ராம் ..

யத்காந்திம்ʼ த³த⁴த³பி காஞ்சநாபி⁴ராமாம்ʼ
ப்ரோன்மீலத்³பு⁴ஜக³ஶுபா⁴ங்க³தோ³பகூ³ட⁴ம் .
பி³ப்⁴ராணம்ʼ முகுடமுபோட⁴சாருசந்த்³ரம்ʼ
ஸந்த⁴த்தே ஸபதி³ பரஸ்பரோபமானம் ..

ஆஶ்சர்யம்ʼ தவ த³யிதே ஹிதம்ʼ விதா⁴தும்ʼ
ப்ராக³ல்ப்⁴யம்ʼ கிமபி ப⁴வோபதாபபா⁴ஜாம் .
அன்யோன்யம்ʼ க³தமிதி வாக்யமேகவக்த்ர-
ப்ரோத்³பி⁴ன்னம்ʼ க⁴டயதி யத்ர ஸாமரஸ்யம் ..

ப்ரத்யங்க³ம்ʼ க⁴னபரிரம்ப⁴த꞉ ப்ரகம்பம்ʼ
வாமார்த⁴ம்ʼ பு⁴ஜக³ப⁴யாதி³வைதி யத்ர .
யத்ராபி ஸ்பு²டபுலகம்ʼ சகாஸ்தி ஶீத-
ஸ்வ꞉ஸிந்து⁴ஸ்னபிததயேவ த³க்ஷிணார்த⁴ம் ..

ஏகத்ர ஸ்பு²ரதி பு⁴ஜங்க³போ⁴க³ப⁴ங்கி³-
ர்நீலேந்தீ³வரத³லமாலிகா பரத்ர .
ஏகத்ர ப்ரத²யதி பா⁴ஸ்மனோ(அ)ங்க³ராக³꞉
ஶுப்⁴ரத்வம்ʼ மலயஜரஞ்ஜனம்ʼ பரத்ர ..

ஏகத்ரார்பயதி விஷம்ʼ க³லஸ்ய கார்ஷ்ண்யம்ʼ
கஸ்தூரீக்ருʼதமபி புண்ட்³ரகம்ʼ பரத்ர .
ஏகத்ர த்³யுதிரமலாஸ்தி²மாலிகானா-
மன்யத்ர ப்ரஸரதி மௌக்திகாவலீனாம் ..

ஏகத்ர ஸ்ருதருதி⁴ரா கரீந்த்³ரக்ருʼத்தி꞉
கௌஸும்ப⁴ம்ʼ வஸனமனஶ்வரம்ʼ பரத்ர .
இத்யாதீ³ன்யபி ஹி பரஸ்பரம்ʼ விருத்³தா⁴-
ந்யேகத்வம்ʼ த³த⁴தி விசித்ரதா⁴ம்னி யத்ர ..

த³ந்தானாம்ʼ ஸிதிமனி கஜ்ஜலப்ரயுக்தே
மாலின்யே(அ)ப்யலிகவிலோசனஸ்ய யத்ர .
ரக்தத்வே கரசரணாத⁴ரஸ்ய சான்யோ
நான்யோன்யம்ʼ ஸமஜனி நூதனோ விஶேஷ꞉ ..

கண்ட²ஸ்ய ப்⁴ரமரனிபா⁴ விபா⁴ர்த⁴பா⁴க³ம்ʼ
முக்த்வா கிம்ʼ ஸ்தி²திமகரோச்சி²ரோருஹார்தே⁴ .
அர்த⁴ம்ʼ வா கனகஸத்³ருʼக்³ருசி꞉ கசானாம்ʼ
ஸந்த்யஜ்ய ந்யவிஶத கிம்ʼ க³லைகதே³ஶே ..

ஸௌவர்ண꞉ கரகமலே யதை²வ வாமே
ஸவ்யே(அ)பி த்⁴ருவமப⁴வத்ததை²வ கும்ப⁴꞉ .
க்ரீடை³கப்ரஸ்ருʼதமதிர்விபு⁴ர்பி³ப⁴ர்தி
ஸ்வாச்ச²ந்த்³யாது³ரஸி தமேவ நூனமேனம் ..

யத்ராஸீஜ்ஜக³த³கி²லம்ʼ யுகா³வஸானே
பூர்ணத்வம்ʼ யது³சிதமத்ர மத்⁴யபா⁴கே³ .
ஸம்ʼரம்பா⁴த்³க³லிதமத³ஸ்ததே³வ நூனம்ʼ
விஶ்ராந்தம்ʼ க⁴னகடி²னே நிதம்ப³பி³ம்பே³ ..

இத்யாதீ³ன்ப்ரவித³து⁴ரேவ யத்ர தாவ-
த்ஸங்கல்பான்ப்ரத²மஸமாக³மே க³ணேந்த்³ரா꞉ .
யாவத்ஸ ப்ரணதிவிதௌ⁴ பதா³ரவிந்த³ம்ʼ
ப்⁴ருʼங்கீ³ஶ꞉ பரிஹரதி ஸ்ம நாம்பி³காயா꞉ ..

கிமயம்ʼ ஶிவ꞉ கிமு ஶிவாத² ஶிவா-
விதி யத்ர வந்த³னவிதௌ⁴ ப⁴வதி .
அவிபா⁴வ்யமேவ வசனம்ʼ விது³ஷா-
மவிபா⁴வ்யமேவ வசனம்ʼ விது³ஷாம் ..

ஏக꞉ ஸ்தன꞉ ஸமுசிதோன்னதிரேகமக்ஷி
லக்ஷ்யாஞ்ஜனம்ʼ தனுரபி க்ரஶிமான்விதேதி .
லிங்கை³ஸ்த்ரிபி⁴ர்வ்யவஸிதே ஸவிப⁴க்திகே(அ)பி
யத்ராவ்யயத்வமவிக²ண்டி³தமேவ பா⁴தி ..

யத்ர த்⁴ருவம்ʼ ஹ்ருʼத³ய ஏவ யதை³க்யமாஸீ-
த்³வாக்காயயோரபி புன꞉ பதிதம்ʼ ததே³வ .
யஸ்மாத்ஸதாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ யதே³வ ததே³வ வாசி
யச்சைவ வாசி கரணே(அ)ப்யுசிதம்ʼ ததே³வ ..

காந்தே ஶிவே த்வயி விரூட⁴மித³ம்ʼ மனஶ்ச
மூர்திஶ்ச மே ஹ்ருʼத³யஸம்மத³தா³யிநீதி .
அன்யோன்யமப்⁴யபி⁴ஹிதம்ʼ விதனோதி யத்ர
ஸாதா⁴ரணஸ்மிதமனோரமதாம்ʼ முக²ஸ்ய ..

உத்³யந்நிருத்தரபரஸ்பரஸாமரஸ்ய-
ஸம்பா⁴வநவ்யஸனினோரனவத்³யஹ்ருʼத்³யம் .
அத்³வைதமுத்தமசமத்க்ருʼதிஸாத⁴னம்ʼ த-
த்³யுஷ்மாகமஸ்து ஶிவயோ꞉ ஶிவயோஜனாய ..

லக்ஷ்யாண்யலக்ஷ்யாண்யபரத்ர யத்ர
விலக்ஷணான்யேவ ஹி லக்ஷணானி
ஸாஹித்யமத்யத்³பு⁴தமீஶயோஸ்த-
ந்ன கஸ்ய ரோமாஞ்சமுத³ஞ்சயேத ..

ஜூடாஹேர்முகுடேந்த்³ரநீலருசிபி⁴꞉ ஶ்யாமம்ʼ த³த⁴த்யூர்த்⁴வக³ம்ʼ
பா⁴க³ம்ʼ வஹ்நிஶிகா²பிஶங்க³மத⁴ரம்ʼ மத்⁴யே ஸுதா⁴ச்ச²ச்ச²வி꞉ .
த⁴த்தே ஶக்ரத⁴னு꞉ஶ்ரியம்ʼ ப்ரதிமிதா யத்ரேந்து³லேகா²ந்ருʼஜு-
ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸ பயோத⁴ரோ ப⁴க³வதோ ஹர்ஷாம்ருʼதம்ʼ வர்ஷது ..

இத்யர்த⁴நாரீஶ்வரஸ்துதி꞉ ஸம்பூர்ணா ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download அர்த⁴நாரீஶ்வர ஸ்துதி PDF

அர்த⁴நாரீஶ்வர ஸ்துதி PDF

Leave a Comment