Download HinduNidhi App
Shiva

અર્ધનારીશ્વર સ્તુતિ

Ardhanarishvara Stuti Gujarati

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| અર્ધનારીશ્વર સ્તુતિ ||

.. શ્રીઃ ..

વન્દેમહ્યમલમયૂખમૌલિરત્નં
દેવસ્ય પ્રકટિતસર્વમઙ્ગલાખ્યમ્ .
અન્યોન્યં સદૃશમહીનકઙ્કણાઙ્કં
દેહાર્ધદ્વિતયમુમાર્ધરુદ્ધમૂર્તેઃ ..

તદ્વન્દ્વે ગિરિપતિપુત્રિકાર્ધમિશ્રં
શ્રૈકણ્ઠં વપુરપુનર્ભવાય યત્ર .
વક્ત્રેન્દોર્ઘટયતિ ખણ્ડિતસ્ય દેવ્યા
સાધર્મ્યં મુકુટગતો મૃગાઙ્કખણ્ડઃ ..

એકત્ર સ્ફટિકશિલામલં યદર્ધે
પ્રત્યગ્રદ્રુતકનકોજ્જ્વલં પરત્ર .
બાલાર્કદ્યુતિભરપિઞ્જરૈકભાગ-
પ્રાલેયક્ષિતિધરશૃઙ્ગભઙ્ગિમેતિ ..

યત્રૈકં ચકિતકુરઙ્ગભઙ્ગિ ચક્ષુઃ
પ્રોન્મીલત્કુચકલશોપશોભિ વક્ષઃ .
મધ્યં ચ ઋશિમસમેતમુત્તમાઙ્ગં
ભૃઙ્ગાલીરુચિકચસઞ્ચયાઞ્ચિતં ચ ..

સ્રાભોગં ઘનનિબિડં નિતમ્બબિમ્બં
પાદોઽપિ સ્ફુટમણિનૂપુરાભિરામઃ .
આલોક્ય ક્ષણમિતિ નન્દિનોઽપ્યકસ્મા-
દાશ્ચર્યં પરમુદભૂદભૂતપૂર્વમ્ ..

યત્રાર્ધં ઘટયતિ ભૂરિભૂતિશુભ્રં
ચન્દ્રાંશુચ્છુરિતકુબેરશૈલશોભામ્ .
અર્ધં ચ પ્રણિહિતકુઙ્કુમાઙ્ગરાગં
પર્યસ્તારુણરુચિકાઞ્ચનાદ્રિમુદ્રામ્ ..

યત્કાન્તિં દધદપિ કાઞ્ચનાભિરામાં
પ્રોન્મીલદ્ભુજગશુભાઙ્ગદોપગૂઢમ્ .
બિભ્રાણં મુકુટમુપોઢચારુચન્દ્રં
સન્ધત્તે સપદિ પરસ્પરોપમાનમ્ ..

આશ્ચર્યં તવ દયિતે હિતં વિધાતું
પ્રાગલ્ભ્યં કિમપિ ભવોપતાપભાજામ્ .
અન્યોન્યં ગતમિતિ વાક્યમેકવક્ત્ર-
પ્રોદ્ભિન્નં ઘટયતિ યત્ર સામરસ્યમ્ ..

પ્રત્યઙ્ગં ઘનપરિરમ્ભતઃ પ્રકમ્પં
વામાર્ધં ભુજગભયાદિવૈતિ યત્ર .
યત્રાપિ સ્ફુટપુલકં ચકાસ્તિ શીત-
સ્વઃસિન્ધુસ્નપિતતયેવ દક્ષિણાર્ધમ્ ..

એકત્ર સ્ફુરતિ ભુજઙ્ગભોગભઙ્ગિ-
ર્નીલેન્દીવરદલમાલિકા પરત્ર .
એકત્ર પ્રથયતિ ભાસ્મનોઽઙ્ગરાગઃ
શુભ્રત્વં મલયજરઞ્જનં પરત્ર ..

એકત્રાર્પયતિ વિષં ગલસ્ય કાર્ષ્ણ્યં
કસ્તૂરીકૃતમપિ પુણ્ડ્રકં પરત્ર .
એકત્ર દ્યુતિરમલાસ્થિમાલિકાના-
મન્યત્ર પ્રસરતિ મૌક્તિકાવલીનામ્ ..

એકત્ર સ્રુતરુધિરા કરીન્દ્રકૃત્તિઃ
કૌસુમ્ભં વસનમનશ્વરં પરત્ર .
ઇત્યાદીન્યપિ હિ પરસ્પરં વિરુદ્ધા-
ન્યેકત્વં દધતિ વિચિત્રધામ્નિ યત્ર ..

દન્તાનાં સિતિમનિ કજ્જલપ્રયુક્તે
માલિન્યેઽપ્યલિકવિલોચનસ્ય યત્ર .
રક્તત્વે કરચરણાધરસ્ય ચાન્યો
નાન્યોન્યં સમજનિ નૂતનો વિશેષઃ ..

કણ્ઠસ્ય ભ્રમરનિભા વિભાર્ધભાગં
મુક્ત્વા કિં સ્થિતિમકરોચ્છિરોરુહાર્ધે .
અર્ધં વા કનકસદૃગ્રુચિઃ કચાનાં
સન્ત્યજ્ય ન્યવિશત કિં ગલૈકદેશે ..

સૌવર્ણઃ કરકમલે યથૈવ વામે
સવ્યેઽપિ ધ્રુવમભવત્તથૈવ કુમ્ભઃ .
ક્રીડૈકપ્રસૃતમતિર્વિભુર્બિભર્તિ
સ્વાચ્છન્દ્યાદુરસિ તમેવ નૂનમેનમ્ ..

યત્રાસીજ્જગદખિલં યુગાવસાને
પૂર્ણત્વં યદુચિતમત્ર મધ્યભાગે .
સંરમ્ભાદ્ગલિતમદસ્તદેવ નૂનં
વિશ્રાન્તં ઘનકઠિને નિતમ્બબિમ્બે ..

ઇત્યાદીન્પ્રવિદધુરેવ યત્ર તાવ-
ત્સઙ્કલ્પાન્પ્રથમસમાગમે ગણેન્દ્રાઃ .
યાવત્સ પ્રણતિવિધૌ પદારવિન્દં
ભૃઙ્ગીશઃ પરિહરતિ સ્મ નામ્બિકાયાઃ ..

કિમયં શિવઃ કિમુ શિવાથ શિવા-
વિતિ યત્ર વન્દનવિધૌ ભવતિ .
અવિભાવ્યમેવ વચનં વિદુષા-
મવિભાવ્યમેવ વચનં વિદુષામ્ ..

એકઃ સ્તનઃ સમુચિતોન્નતિરેકમક્ષિ
લક્ષ્યાઞ્જનં તનુરપિ ક્રશિમાન્વિતેતિ .
લિઙ્ગૈસ્ત્રિભિર્વ્યવસિતે સવિભક્તિકેઽપિ
યત્રાવ્યયત્વમવિખણ્ડિતમેવ ભાતિ ..

યત્ર ધ્રુવં હૃદય એવ યદૈક્યમાસી-
દ્વાક્કાયયોરપિ પુનઃ પતિતં તદેવ .
યસ્માત્સતાં હૃદિ યદેવ તદેવ વાચિ
યચ્ચૈવ વાચિ કરણેઽપ્યુચિતં તદેવ ..

કાન્તે શિવે ત્વયિ વિરૂઢમિદં મનશ્ચ
મૂર્તિશ્ચ મે હૃદયસમ્મદદાયિનીતિ .
અન્યોન્યમભ્યભિહિતં વિતનોતિ યત્ર
સાધારણસ્મિતમનોરમતાં મુખસ્ય ..

ઉદ્યન્નિરુત્તરપરસ્પરસામરસ્ય-
સમ્ભાવનવ્યસનિનોરનવદ્યહૃદ્યમ્ .
અદ્વૈતમુત્તમચમત્કૃતિસાધનં ત-
દ્યુષ્માકમસ્તુ શિવયોઃ શિવયોજનાય ..

લક્ષ્યાણ્યલક્ષ્યાણ્યપરત્ર યત્ર
વિલક્ષણાન્યેવ હિ લક્ષણાનિ
સાહિત્યમત્યદ્ભુતમીશયોસ્ત-
ન્ન કસ્ય રોમાઞ્ચમુદઞ્ચયેત ..

જૂટાહેર્મુકુટેન્દ્રનીલરુચિભિઃ શ્યામં દધત્યૂર્ધ્વગં
ભાગં વહ્નિશિખાપિશઙ્ગમધરં મધ્યે સુધાચ્છચ્છવિઃ .
ધત્તે શક્રધનુઃશ્રિયં પ્રતિમિતા યત્રેન્દુલેખાનૃજુ-
ર્યુષ્માકં સ પયોધરો ભગવતો હર્ષામૃતં વર્ષતુ ..

ઇત્યર્ધનારીશ્વરસ્તુતિઃ સમ્પૂર્ણા ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download અર્ધનારીશ્વર સ્તુતિ PDF

અર્ધનારીશ્વર સ્તુતિ PDF

Leave a Comment