Download HinduNidhi App
Shiva

ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି

Ardhanarishvara Stuti Odia

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ||

॥ ଶ୍ରୀଃ ॥

ବନ୍ଦେମହ୍ୟମଲମୟୂଖମୌଲିରତ୍ନଂ
ଦେବସ୍ୟ ପ୍ରକଟିତସର୍ୱମଙ୍ଗଲାଖ୍ୟମ୍ ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ସଦୃଶମହୀନକଙ୍କଣାଙ୍କଂ
ଦେହାର୍ଧଦ୍ୱିତୟମୁମାର୍ଧରୁଦ୍ଧମୂର୍ତେଃ ॥

ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଗିରିପତିପୁତ୍ରିକାର୍ଧମିଶ୍ରଂ
ଶ୍ରୈକଣ୍ଠଂ ବପୁରପୁନର୍ଭବାୟ ଯତ୍ର ।
ବକ୍ତ୍ରେନ୍ଦୋର୍ଘଟୟତି ଖଣ୍ଡିତସ୍ୟ ଦେବ୍ୟା
ସାଧର୍ମ୍ୟଂ ମୁକୁଟଗତୋ ମୃଗାଙ୍କଖଣ୍ଡଃ ॥

ଏକତ୍ର ସ୍ଫଟିକଶିଲାମଲଂ ଯଦର୍ଧେ
ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ରଦ୍ରୁତକନକୋଜ୍ଜ୍ୱଲଂ ପରତ୍ର ।
ବାଲାର୍କଦ୍ୟୁତିଭରପିଞ୍ଜରୈକଭାଗ-
ପ୍ରାଲେୟକ୍ଷିତିଧରଶୃଙ୍ଗଭଙ୍ଗିମେତି ॥

ଯତ୍ରୈକଂ ଚକିତକୁରଙ୍ଗଭଙ୍ଗି ଚକ୍ଷୁଃ
ପ୍ରୋନ୍ମୀଲତ୍କୁଚକଲଶୋପଶୋଭି ବକ୍ଷଃ ।
ମଧ୍ୟଂ ଚ ଋଶିମସମେତମୁତ୍ତମାଙ୍ଗଂ
ଭୃଙ୍ଗାଲୀରୁଚିକଚସଞ୍ଚୟାଞ୍ଚିତଂ ଚ ॥

ସ୍ରାଭୋଗଂ ଘନନିବିଡଂ ନିତମ୍ବବିମ୍ବଂ
ପାଦୋଽପି ସ୍ଫୁଟମଣିନୂପୁରାଭିରାମଃ ।
ଆଲୋକ୍ୟ କ୍ଷଣମିତି ନନ୍ଦିନୋଽପ୍ୟକସ୍ମା-
ଦାଶ୍ଚର୍ୟଂ ପରମୁଦଭୂଦଭୂତପୂର୍ୱମ୍ ॥

ଯତ୍ରାର୍ଧଂ ଘଟୟତି ଭୂରିଭୂତିଶୁଭ୍ରଂ
ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁଚ୍ଛୁରିତକୁବେରଶୈଲଶୋଭାମ୍ ।
ଅର୍ଧଂ ଚ ପ୍ରଣିହିତକୁଙ୍କୁମାଙ୍ଗରାଗଂ
ପର୍ୟସ୍ତାରୁଣରୁଚିକାଞ୍ଚନାଦ୍ରିମୁଦ୍ରାମ୍ ॥

ଯତ୍କାନ୍ତିଂ ଦଧଦପି କାଞ୍ଚନାଭିରାମାଂ
ପ୍ରୋନ୍ମୀଲଦ୍ଭୁଜଗଶୁଭାଙ୍ଗଦୋପଗୂଢମ୍ ।
ବିଭ୍ରାଣଂ ମୁକୁଟମୁପୋଢଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରଂ
ସନ୍ଧତ୍ତେ ସପଦି ପରସ୍ପରୋପମାନମ୍ ॥

ଆଶ୍ଚର୍ୟଂ ତବ ଦୟିତେ ହିତଂ ବିଧାତୁଂ
ପ୍ରାଗଲ୍ଭ୍ୟଂ କିମପି ଭବୋପତାପଭାଜାମ୍ ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ଗତମିତି ବାକ୍ୟମେକବକ୍ତ୍ର-
ପ୍ରୋଦ୍ଭିନ୍ନଂ ଘଟୟତି ଯତ୍ର ସାମରସ୍ୟମ୍ ॥

ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଂ ଘନପରିରମ୍ଭତଃ ପ୍ରକମ୍ପଂ
ବାମାର୍ଧଂ ଭୁଜଗଭୟାଦିବୈତି ଯତ୍ର ।
ଯତ୍ରାପି ସ୍ଫୁଟପୁଲକଂ ଚକାସ୍ତି ଶୀତ-
ସ୍ୱଃସିନ୍ଧୁସ୍ନପିତତୟେବ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଧମ୍ ॥

ଏକତ୍ର ସ୍ଫୁରତି ଭୁଜଙ୍ଗଭୋଗଭଙ୍ଗି-
ର୍ନୀଲେନ୍ଦୀବରଦଲମାଲିକା ପରତ୍ର ।
ଏକତ୍ର ପ୍ରଥୟତି ଭାସ୍ମନୋଽଙ୍ଗରାଗଃ
ଶୁଭ୍ରତ୍ୱଂ ମଲୟଜରଞ୍ଜନଂ ପରତ୍ର ॥

ଏକତ୍ରାର୍ପୟତି ବିଷଂ ଗଲସ୍ୟ କାର୍ଷ୍ଣ୍ୟଂ
କସ୍ତୂରୀକୃତମପି ପୁଣ୍ଡ୍ରକଂ ପରତ୍ର ।
ଏକତ୍ର ଦ୍ୟୁତିରମଲାସ୍ଥିମାଲିକାନା-
ମନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରସରତି ମୌକ୍ତିକାବଲୀନାମ୍ ॥

ଏକତ୍ର ସ୍ରୁତରୁଧିରା କରୀନ୍ଦ୍ରକୃତ୍ତିଃ
କୌସୁମ୍ଭଂ ବସନମନଶ୍ୱରଂ ପରତ୍ର ।
ଇତ୍ୟାଦୀନ୍ୟପି ହି ପରସ୍ପରଂ ବିରୁଦ୍ଧା-
ନ୍ୟେକତ୍ୱଂ ଦଧତି ବିଚିତ୍ରଧାମ୍ନି ଯତ୍ର ॥

ଦନ୍ତାନାଂ ସିତିମନି କଜ୍ଜଲପ୍ରୟୁକ୍ତେ
ମାଲିନ୍ୟେଽପ୍ୟଲିକବିଲୋଚନସ୍ୟ ଯତ୍ର ।
ରକ୍ତତ୍ୱେ କରଚରଣାଧରସ୍ୟ ଚାନ୍ୟୋ
ନାନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ସମଜନି ନୂତନୋ ବିଶେଷଃ ॥

କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭ୍ରମରନିଭା ବିଭାର୍ଧଭାଗଂ
ମୁକ୍ତ୍ୱା କିଂ ସ୍ଥିତିମକରୋଚ୍ଛିରୋରୁହାର୍ଧେ ।
ଅର୍ଧଂ ବା କନକସଦୃଗ୍ରୁଚିଃ କଚାନାଂ
ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ନ୍ୟବିଶତ କିଂ ଗଲୈକଦେଶେ ॥

ସୌବର୍ଣଃ କରକମଲେ ଯଥୈବ ବାମେ
ସବ୍ୟେଽପି ଧ୍ରୁବମଭବତ୍ତଥୈବ କୁମ୍ଭଃ ।
କ୍ରୀଡୈକପ୍ରସୃତମତିର୍ୱିଭୁର୍ବିଭର୍ତି
ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟାଦୁରସି ତମେବ ନୂନମେନମ୍ ॥

ଯତ୍ରାସୀଜ୍ଜଗଦଖିଲଂ ଯୁଗାବସାନେ
ପୂର୍ଣତ୍ୱଂ ଯଦୁଚିତମତ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗେ ।
ସଂରମ୍ଭାଦ୍ଗଲିତମଦସ୍ତଦେବ ନୂନଂ
ବିଶ୍ରାନ୍ତଂ ଘନକଠିନେ ନିତମ୍ବବିମ୍ବେ ॥

ଇତ୍ୟାଦୀନ୍ପ୍ରବିଦଧୁରେବ ଯତ୍ର ତାବ-
ତ୍ସଙ୍କଲ୍ପାନ୍ପ୍ରଥମସମାଗମେ ଗଣେନ୍ଦ୍ରାଃ ।
ଯାବତ୍ସ ପ୍ରଣତିବିଧୌ ପଦାରବିନ୍ଦଂ
ଭୃଙ୍ଗୀଶଃ ପରିହରତି ସ୍ମ ନାମ୍ବିକାୟାଃ ॥

କିମୟଂ ଶିବଃ କିମୁ ଶିବାଥ ଶିବା-
ବିତି ଯତ୍ର ବନ୍ଦନବିଧୌ ଭବତି ।
ଅବିଭାବ୍ୟମେବ ବଚନଂ ବିଦୁଷା-
ମବିଭାବ୍ୟମେବ ବଚନଂ ବିଦୁଷାମ୍ ॥

ଏକଃ ସ୍ତନଃ ସମୁଚିତୋନ୍ନତିରେକମକ୍ଷି
ଲକ୍ଷ୍ୟାଞ୍ଜନଂ ତନୁରପି କ୍ରଶିମାନ୍ୱିତେତି ।
ଲିଙ୍ଗୈସ୍ତ୍ରିଭିର୍ୱ୍ୟବସିତେ ସବିଭକ୍ତିକେଽପି
ଯତ୍ରାବ୍ୟଯତ୍ୱମବିଖଣ୍ଡିତମେବ ଭାତି ॥

ଯତ୍ର ଧ୍ରୁବଂ ହୃଦୟ ଏବ ଯଦୈକ୍ୟମାସୀ-
ଦ୍ୱାକ୍କାୟଯୋରପି ପୁନଃ ପତିତଂ ତଦେବ ।
ଯସ୍ମାତ୍ସତାଂ ହୃଦି ଯଦେବ ତଦେବ ବାଚି
ଯଚ୍ଚୈବ ବାଚି କରଣେଽପ୍ୟୁଚିତଂ ତଦେବ ॥

କାନ୍ତେ ଶିବେ ତ୍ୱୟି ବିରୂଢମିଦଂ ମନଶ୍ଚ
ମୂର୍ତିଶ୍ଚ ମେ ହୃଦୟସମ୍ମଦଦାୟିନୀତି ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟମଭ୍ୟଭିହିତଂ ବିତନୋତି ଯତ୍ର
ସାଧାରଣସ୍ମିତମନୋରମତାଂ ମୁଖସ୍ୟ ॥

ଉଦ୍ୟନ୍ନିରୁତ୍ତରପରସ୍ପରସାମରସ୍ୟ-
ସମ୍ଭାବନବ୍ୟସନିନୋରନବଦ୍ୟହୃଦ୍ୟମ୍ ।
ଅଦ୍ୱୈତମୁତ୍ତମଚମତ୍କୃତିସାଧନଂ ତ-
ଦ୍ୟୁଷ୍ମାକମସ୍ତୁ ଶିବୟୋଃ ଶିବୟୋଜନାୟ ॥

ଲକ୍ଷ୍ୟାଣ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟାଣ୍ୟପରତ୍ର ଯତ୍ର
ବିଲକ୍ଷଣାନ୍ୟେବ ହି ଲକ୍ଷଣାନି
ସାହିତ୍ୟମତ୍ୟଦ୍ଭୁତମୀଶୟୋସ୍ତ-
ନ୍ନ କସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚମୁଦଞ୍ଚୟେତ ॥

ଜୂଟାହେର୍ମୁକୁଟେନ୍ଦ୍ରନୀଲରୁଚିଭିଃ ଶ୍ୟାମଂ ଦଧତ୍ୟୂର୍ଧ୍ୱଗଂ
ଭାଗଂ ବହ୍ନିଶିଖାପିଶଙ୍ଗମଧରଂ ମଧ୍ୟେ ସୁଧାଚ୍ଛଚ୍ଛବିଃ ।
ଧତ୍ତେ ଶକ୍ରଧନୁଃଶ୍ରିୟଂ ପ୍ରତିମିତା ଯତ୍ରେନ୍ଦୁଲେଖାନୃଜୁ-
ର୍ୟୁଷ୍ମାକଂ ସ ପୟୋଧରୋ ଭଗବତୋ ହର୍ଷାମୃତଂ ବର୍ଷତୁ ॥

ଇତ୍ୟର୍ଧନାରୀଶ୍ୱରସ୍ତୁତିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି PDF

ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି PDF

Leave a Comment