Download HinduNidhi App
Shiva

ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿ

Ardhanarishvara Stuti Punjabi

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿ ||

॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ਵਨ੍ਦੇਮਹ੍ਯਮਲਮਯੂਖਮੌਲਿਰਤ੍ਨੰ
ਦੇਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਟਿਤਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਖ੍ਯਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਸਦ੍ਰੁਸ਼ਮਹੀਨਕਙ੍ਕਣਾਙ੍ਕੰ
ਦੇਹਾਰ੍ਧਦ੍ਵਿਤਯਮੁਮਾਰ੍ਧਰੁੱਧਮੂਰ੍ਤੇਃ ॥

ਤਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਗਿਰਿਪਤਿਪੁਤ੍ਰਿਕਾਰ੍ਧਮਿਸ਼੍ਰੰ
ਸ਼੍ਰੈਕਣ੍ਠੰ ਵਪੁਰਪੁਨਰ੍ਭਵਾਯ ਯਤ੍ਰ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਨ੍ਦੋਰ੍ਘਟਯਤਿ ਖਣ੍ਡਿਤਸ੍ਯ ਦੇਵ੍ਯਾ
ਸਾਧਰ੍ਮ੍ਯੰ ਮੁਕੁਟਗਤੋ ਮ੍ਰੁਗਾਙ੍ਕਖਣ੍ਡਃ ॥

ਏਕਤ੍ਰ ਸ੍ਫਟਿਕਸ਼ਿਲਾਮਲੰ ਯਦਰ੍ਧੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰਦ੍ਰੁਤਕਨਕੋੱਜ੍ਵਲੰ ਪਰਤ੍ਰ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਭਰਪਿਞ੍ਜਰੈਕਭਾਗ-
ਪ੍ਰਾਲੇਯਕ੍ਸ਼਼ਿਤਿਧਰਸ਼੍ਰੁਙ੍ਗਭਙ੍ਗਿਮੇਤਿ ॥

ਯਤ੍ਰੈਕੰ ਚਕਿਤਕੁਰਙ੍ਗਭਙ੍ਗਿ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਃ
ਪ੍ਰੋਨ੍ਮੀਲਤ੍ਕੁਚਕਲਸ਼ੋਪਸ਼ੋਭਿ ਵਕ੍ਸ਼਼ਃ ।
ਮਧ੍ਯੰ ਚ ਰੁਸ਼ਿਮਸਮੇਤਮੁੱਤਮਾਙ੍ਗੰ
ਭ੍ਰੁਙ੍ਗਾਲੀਰੁਚਿਕਚਸਞ੍ਚਯਾਞ੍ਚਿਤੰ ਚ ॥

ਸ੍ਰਾਭੋਗੰ ਘਨਨਿਬਿਡੰ ਨਿਤਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬੰ
ਪਾਦੋ(ਅ)ਪਿ ਸ੍ਫੁਟਮਣਿਨੂਪੁਰਾਭਿਰਾਮਃ ।
ਆਲੋਕ੍ਯ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਿਤਿ ਨਨ੍ਦਿਨੋ(ਅ)ਪ੍ਯਕਸ੍ਮਾ-
ਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯੰ ਪਰਮੁਦਭੂਦਭੂਤਪੂਰ੍ਵਮ੍ ॥

ਯਤ੍ਰਾਰ੍ਧੰ ਘਟਯਤਿ ਭੂਰਿਭੂਤਿਸ਼ੁਭ੍ਰੰ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਂਸ਼ੁੱਛੁਰਿਤਕੁਬੇਰਸ਼ੈਲਸ਼ੋਭਾਮ੍ ।
ਅਰ੍ਧੰ ਚ ਪ੍ਰਣਿਹਿਤਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਗਰਾਗੰ
ਪਰ੍ਯਸ੍ਤਾਰੁਣਰੁਚਿਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਮੁਦ੍ਰਾਮ੍ ॥

ਯਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿੰ ਦਧਦਪਿ ਕਾਞ੍ਚਨਾਭਿਰਾਮਾਂ
ਪ੍ਰੋਨ੍ਮੀਲਦ੍ਭੁਜਗਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਦੋਪਗੂਢਮ੍ ।
ਬਿਭ੍ਰਾਣੰ ਮੁਕੁਟਮੁਪੋਢਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰੰ
ਸਨ੍ਧੱਤੇ ਸਪਦਿ ਪਰਸ੍ਪਰੋਪਮਾਨਮ੍ ॥

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯੰ ਤਵ ਦਯਿਤੇ ਹਿਤੰ ਵਿਧਾਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਗਲ੍ਭ੍ਯੰ ਕਿਮਪਿ ਭਵੋਪਤਾਪਭਾਜਾਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਗਤਮਿਤਿ ਵਾਕ੍ਯਮੇਕਵਕ੍ਤ੍ਰ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਭਿੰਨੰ ਘਟਯਤਿ ਯਤ੍ਰ ਸਾਮਰਸ੍ਯਮ੍ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗੰ ਘਨਪਰਿਰਮ੍ਭਤਃ ਪ੍ਰਕਮ੍ਪੰ
ਵਾਮਾਰ੍ਧੰ ਭੁਜਗਭਯਾਦਿਵੈਤਿ ਯਤ੍ਰ ।
ਯਤ੍ਰਾਪਿ ਸ੍ਫੁਟਪੁਲਕੰ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ੀਤ-
ਸ੍ਵਃਸਿਨ੍ਧੁਸ੍ਨਪਿਤਤਯੇਵ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਾਰ੍ਧਮ੍ ॥

ਏਕਤ੍ਰ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਭੁਜਙ੍ਗਭੋਗਭਙ੍ਗਿ-
ਰ੍ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਦਲਮਾਲਿਕਾ ਪਰਤ੍ਰ ।
ਏਕਤ੍ਰ ਪ੍ਰਥਯਤਿ ਭਾਸ੍ਮਨੋ(ਅ)ਙ੍ਗਰਾਗਃ
ਸ਼ੁਭ੍ਰਤ੍ਵੰ ਮਲਯਜਰਞ੍ਜਨੰ ਪਰਤ੍ਰ ॥

ਏਕਤ੍ਰਾਰ੍ਪਯਤਿ ਵਿਸ਼਼ੰ ਗਲਸ੍ਯ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਣ੍ਯੰ
ਕਸ੍ਤੂਰੀਕ੍ਰੁਤਮਪਿ ਪੁਣ੍ਡ੍ਰਕੰ ਪਰਤ੍ਰ ।
ਏਕਤ੍ਰ ਦ੍ਯੁਤਿਰਮਲਾਸ੍ਥਿਮਾਲਿਕਾਨਾ-
ਮਨ੍ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਰਤਿ ਮੌਕ੍ਤਿਕਾਵਲੀਨਾਮ੍ ॥

ਏਕਤ੍ਰ ਸ੍ਰੁਤਰੁਧਿਰਾ ਕਰੀਨ੍ਦ੍ਰਕ੍ਰੁੱਤਿਃ
ਕੌਸੁਮ੍ਭੰ ਵਸਨਮਨਸ਼੍ਵਰੰ ਪਰਤ੍ਰ ।
ਇਤ੍ਯਾਦੀਨ੍ਯਪਿ ਹਿ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਰੁੱਧਾ-
ਨ੍ਯੇਕਤ੍ਵੰ ਦਧਤਿ ਵਿਚਿਤ੍ਰਧਾਮ੍ਨਿ ਯਤ੍ਰ ॥

ਦਨ੍ਤਾਨਾਂ ਸਿਤਿਮਨਿ ਕੱਜਲਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੇ
ਮਾਲਿਨ੍ਯੇ(ਅ)ਪ੍ਯਲਿਕਵਿਲੋਚਨਸ੍ਯ ਯਤ੍ਰ ।
ਰਕ੍ਤਤ੍ਵੇ ਕਰਚਰਣਾਧਰਸ੍ਯ ਚਾਨ੍ਯੋ
ਨਾਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਸਮਜਨਿ ਨੂਤਨੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਃ ॥

ਕਣ੍ਠਸ੍ਯ ਭ੍ਰਮਰਨਿਭਾ ਵਿਭਾਰ੍ਧਭਾਗੰ
ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਕਿੰ ਸ੍ਥਿਤਿਮਕਰੋੱਛਿਰੋਰੁਹਾਰ੍ਧੇ ।
ਅਰ੍ਧੰ ਵਾ ਕਨਕਸਦ੍ਰੁਗ੍ਰੁਚਿਃ ਕਚਾਨਾਂ
ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯ ਨ੍ਯਵਿਸ਼ਤ ਕਿੰ ਗਲੈਕਦੇਸ਼ੇ ॥

ਸੌਵਰ੍ਣਃ ਕਰਕਮਲੇ ਯਥੈਵ ਵਾਮੇ
ਸਵ੍ਯੇ(ਅ)ਪਿ ਧ੍ਰੁਵਮਭਵੱਤਥੈਵ ਕੁਮ੍ਭਃ ।
ਕ੍ਰੀਡੈਕਪ੍ਰਸ੍ਰੁਤਮਤਿਰ੍ਵਿਭੁਰ੍ਬਿਭਰ੍ਤਿ
ਸ੍ਵਾੱਛਨ੍ਦ੍ਯਾਦੁਰਸਿ ਤਮੇਵ ਨੂਨਮੇਨਮ੍ ॥

ਯਤ੍ਰਾਸੀੱਜਗਦਖਿਲੰ ਯੁਗਾਵਸਾਨੇ
ਪੂਰ੍ਣਤ੍ਵੰ ਯਦੁਚਿਤਮਤ੍ਰ ਮਧ੍ਯਭਾਗੇ ।
ਸੰਰਮ੍ਭਾਦ੍ਗਲਿਤਮਦਸ੍ਤਦੇਵ ਨੂਨੰ
ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੰ ਘਨਕਠਿਨੇ ਨਿਤਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬੇ ॥

ਇਤ੍ਯਾਦੀਨ੍ਪ੍ਰਵਿਦਧੁਰੇਵ ਯਤ੍ਰ ਤਾਵ-
ਤ੍ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਪ੍ਰਥਮਸਮਾਗਮੇ ਗਣੇਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ।
ਯਾਵਤ੍ਸ ਪ੍ਰਣਤਿਵਿਧੌ ਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦੰ
ਭ੍ਰੁਙ੍ਗੀਸ਼ਃ ਪਰਿਹਰਤਿ ਸ੍ਮ ਨਾਮ੍ਬਿਕਾਯਾਃ ॥

ਕਿਮਯੰ ਸ਼ਿਵਃ ਕਿਮੁ ਸ਼ਿਵਾਥ ਸ਼ਿਵਾ-
ਵਿਤਿ ਯਤ੍ਰ ਵਨ੍ਦਨਵਿਧੌ ਭਵਤਿ ।
ਅਵਿਭਾਵ੍ਯਮੇਵ ਵਚਨੰ ਵਿਦੁਸ਼਼ਾ-
ਮਵਿਭਾਵ੍ਯਮੇਵ ਵਚਨੰ ਵਿਦੁਸ਼਼ਾਮ੍ ॥

ਏਕਃ ਸ੍ਤਨਃ ਸਮੁਚਿਤੋੰਨਤਿਰੇਕਮਕ੍ਸ਼਼ਿ
ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਞ੍ਜਨੰ ਤਨੁਰਪਿ ਕ੍ਰਸ਼ਿਮਾਨ੍ਵਿਤੇਤਿ ।
ਲਿਙ੍ਗੈਸ੍ਤ੍ਰਿਭਿਰ੍ਵ੍ਯਵਸਿਤੇ ਸਵਿਭਕ੍ਤਿਕੇ(ਅ)ਪਿ
ਯਤ੍ਰਾਵ੍ਯਯਤ੍ਵਮਵਿਖਣ੍ਡਿਤਮੇਵ ਭਾਤਿ ॥

ਯਤ੍ਰ ਧ੍ਰੁਵੰ ਹ੍ਰੁਦਯ ਏਵ ਯਦੈਕ੍ਯਮਾਸੀ-
ਦ੍ਵਾੱਕਾਯਯੋਰਪਿ ਪੁਨਃ ਪਤਿਤੰ ਤਦੇਵ ।
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਸਤਾਂ ਹ੍ਰੁਦਿ ਯਦੇਵ ਤਦੇਵ ਵਾਚਿ
ਯੱਚੈਵ ਵਾਚਿ ਕਰਣੇ(ਅ)ਪ੍ਯੁਚਿਤੰ ਤਦੇਵ ॥

ਕਾਨ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵੇ ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਰੂਢਮਿਦੰ ਮਨਸ਼੍ਚ
ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਮੇ ਹ੍ਰੁਦਯਸੰਮਦਦਾਯਿਨੀਤਿ ।
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਮਭ੍ਯਭਿਹਿਤੰ ਵਿਤਨੋਤਿ ਯਤ੍ਰ
ਸਾਧਾਰਣਸ੍ਮਿਤਮਨੋਰਮਤਾਂ ਮੁਖਸ੍ਯ ॥

ਉਦ੍ਯੰਨਿਰੁੱਤਰਪਰਸ੍ਪਰਸਾਮਰਸ੍ਯ-
ਸਮ੍ਭਾਵਨਵ੍ਯਸਨਿਨੋਰਨਵਦ੍ਯਹ੍ਰੁਦ੍ਯਮ੍ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਮੁੱਤਮਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁਤਿਸਾਧਨੰ ਤ-
ਦ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਸ੍ਤੁ ਸ਼ਿਵਯੋਃ ਸ਼ਿਵਯੋਜਨਾਯ ॥

ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਣ੍ਯਲਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਣ੍ਯਪਰਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ
ਵਿਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨ੍ਯੇਵ ਹਿ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨਿ
ਸਾਹਿਤ੍ਯਮਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮੀਸ਼ਯੋਸ੍ਤ-
ੰਨ ਕਸ੍ਯ ਰੋਮਾਞ੍ਚਮੁਦਞ੍ਚਯੇਤ ॥

ਜੂਟਾਹੇਰ੍ਮੁਕੁਟੇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਰੁਚਿਭਿਃ ਸ਼੍ਯਾਮੰ ਦਧਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਗੰ
ਭਾਗੰ ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਪਿਸ਼ਙ੍ਗਮਧਰੰ ਮਧ੍ਯੇ ਸੁਧਾੱਛੱਛਵਿਃ ।
ਧੱਤੇ ਸ਼ਕ੍ਰਧਨੁਃਸ਼੍ਰਿਯੰ ਪ੍ਰਤਿਮਿਤਾ ਯਤ੍ਰੇਨ੍ਦੁਲੇਖਾਨ੍ਰੁਜੁ-
ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ ਪਯੋਧਰੋ ਭਗਵਤੋ ਹਰ੍ਸ਼਼ਾਮ੍ਰੁਤੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਤੁ ॥

ਇਤ੍ਯਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿ PDF

ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿ PDF

Leave a Comment