Download HinduNidhi App
Shiva

అర్ధనారీశ్వర స్తుతి

Ardhanarishvara Stuti Telugu

ShivaStuti (स्तुति संग्रह)తెలుగు
Share This

|| అర్ధనారీశ్వర స్తుతి ||

.. శ్రీః ..

వందేమహ్యమలమయూఖమౌలిరత్నం
దేవస్య ప్రకటితసర్వమంగలాఖ్యం .
అన్యోన్యం సదృశమహీనకంకణాంకం
దేహార్ధద్వితయముమార్ధరుద్ధమూర్తేః ..

తద్వంద్వే గిరిపతిపుత్రికార్ధమిశ్రం
శ్రైకంఠం వపురపునర్భవాయ యత్ర .
వక్త్రేందోర్ఘటయతి ఖండితస్య దేవ్యా
సాధర్మ్యం ముకుటగతో మృగాంకఖండః ..

ఏకత్ర స్ఫటికశిలామలం యదర్ధే
ప్రత్యగ్రద్రుతకనకోజ్జ్వలం పరత్ర .
బాలార్కద్యుతిభరపింజరైకభాగ-
ప్రాలేయక్షితిధరశృంగభంగిమేతి ..

యత్రైకం చకితకురంగభంగి చక్షుః
ప్రోన్మీలత్కుచకలశోపశోభి వక్షః .
మధ్యం చ ఋశిమసమేతముత్తమాంగం
భృంగాలీరుచికచసంచయాంచితం చ ..

స్రాభోగం ఘననిబిడం నితంబబింబం
పాదోఽపి స్ఫుటమణినూపురాభిరామః .
ఆలోక్య క్షణమితి నందినోఽప్యకస్మా-
దాశ్చర్యం పరముదభూదభూతపూర్వం ..

యత్రార్ధం ఘటయతి భూరిభూతిశుభ్రం
చంద్రాంశుచ్ఛురితకుబేరశైలశోభాం .
అర్ధం చ ప్రణిహితకుంకుమాంగరాగం
పర్యస్తారుణరుచికాంచనాద్రిముద్రాం ..

యత్కాంతిం దధదపి కాంచనాభిరామాం
ప్రోన్మీలద్భుజగశుభాంగదోపగూఢం .
బిభ్రాణం ముకుటముపోఢచారుచంద్రం
సంధత్తే సపది పరస్పరోపమానం ..

ఆశ్చర్యం తవ దయితే హితం విధాతుం
ప్రాగల్భ్యం కిమపి భవోపతాపభాజాం .
అన్యోన్యం గతమితి వాక్యమేకవక్త్ర-
ప్రోద్భిన్నం ఘటయతి యత్ర సామరస్యం ..

ప్రత్యంగం ఘనపరిరంభతః ప్రకంపం
వామార్ధం భుజగభయాదివైతి యత్ర .
యత్రాపి స్ఫుటపులకం చకాస్తి శీత-
స్వఃసింధుస్నపితతయేవ దక్షిణార్ధం ..

ఏకత్ర స్ఫురతి భుజంగభోగభంగి-
ర్నీలేందీవరదలమాలికా పరత్ర .
ఏకత్ర ప్రథయతి భాస్మనోఽఙ్గరాగః
శుభ్రత్వం మలయజరంజనం పరత్ర ..

ఏకత్రార్పయతి విషం గలస్య కార్ష్ణ్యం
కస్తూరీకృతమపి పుండ్రకం పరత్ర .
ఏకత్ర ద్యుతిరమలాస్థిమాలికానా-
మన్యత్ర ప్రసరతి మౌక్తికావలీనాం ..

ఏకత్ర స్రుతరుధిరా కరీంద్రకృత్తిః
కౌసుంభం వసనమనశ్వరం పరత్ర .
ఇత్యాదీన్యపి హి పరస్పరం విరుద్ధా-
న్యేకత్వం దధతి విచిత్రధామ్ని యత్ర ..

దంతానాం సితిమని కజ్జలప్రయుక్తే
మాలిన్యేఽప్యలికవిలోచనస్య యత్ర .
రక్తత్వే కరచరణాధరస్య చాన్యో
నాన్యోన్యం సమజని నూతనో విశేషః ..

కంఠస్య భ్రమరనిభా విభార్ధభాగం
ముక్త్వా కిం స్థితిమకరోచ్ఛిరోరుహార్ధే .
అర్ధం వా కనకసదృగ్రుచిః కచానాం
సంత్యజ్య న్యవిశత కిం గలైకదేశే ..

సౌవర్ణః కరకమలే యథైవ వామే
సవ్యేఽపి ధ్రువమభవత్తథైవ కుంభః .
క్రీడైకప్రసృతమతిర్విభుర్బిభర్తి
స్వాచ్ఛంద్యాదురసి తమేవ నూనమేనం ..

యత్రాసీజ్జగదఖిలం యుగావసానే
పూర్ణత్వం యదుచితమత్ర మధ్యభాగే .
సంరంభాద్గలితమదస్తదేవ నూనం
విశ్రాంతం ఘనకఠినే నితంబబింబే ..

ఇత్యాదీన్ప్రవిదధురేవ యత్ర తావ-
త్సంకల్పాన్ప్రథమసమాగమే గణేంద్రాః .
యావత్స ప్రణతివిధౌ పదారవిందం
భృంగీశః పరిహరతి స్మ నాంబికాయాః ..

కిమయం శివః కిము శివాథ శివా-
వితి యత్ర వందనవిధౌ భవతి .
అవిభావ్యమేవ వచనం విదుషా-
మవిభావ్యమేవ వచనం విదుషాం ..

ఏకః స్తనః సముచితోన్నతిరేకమక్షి
లక్ష్యాంజనం తనురపి క్రశిమాన్వితేతి .
లింగైస్త్రిభిర్వ్యవసితే సవిభక్తికేఽపి
యత్రావ్యయత్వమవిఖండితమేవ భాతి ..

యత్ర ధ్రువం హృదయ ఏవ యదైక్యమాసీ-
ద్వాక్కాయయోరపి పునః పతితం తదేవ .
యస్మాత్సతాం హృది యదేవ తదేవ వాచి
యచ్చైవ వాచి కరణేఽప్యుచితం తదేవ ..

కాంతే శివే త్వయి విరూఢమిదం మనశ్చ
మూర్తిశ్చ మే హృదయసమ్మదదాయినీతి .
అన్యోన్యమభ్యభిహితం వితనోతి యత్ర
సాధారణస్మితమనోరమతాం ముఖస్య ..

ఉద్యన్నిరుత్తరపరస్పరసామరస్య-
సంభావనవ్యసనినోరనవద్యహృద్యం .
అద్వైతముత్తమచమత్కృతిసాధనం త-
ద్యుష్మాకమస్తు శివయోః శివయోజనాయ ..

లక్ష్యాణ్యలక్ష్యాణ్యపరత్ర యత్ర
విలక్షణాన్యేవ హి లక్షణాని
సాహిత్యమత్యద్భుతమీశయోస్త-
న్న కస్య రోమాంచముదంచయేత ..

జూటాహేర్ముకుటేంద్రనీలరుచిభిః శ్యామం దధత్యూర్ధ్వగం
భాగం వహ్నిశిఖాపిశంగమధరం మధ్యే సుధాచ్ఛచ్ఛవిః .
ధత్తే శక్రధనుఃశ్రియం ప్రతిమితా యత్రేందులేఖానృజు-
ర్యుష్మాకం స పయోధరో భగవతో హర్షామృతం వర్షతు ..

ఇత్యర్ధనారీశ్వరస్తుతిః సంపూర్ణా ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download అర్ధనారీశ్వర స్తుతి PDF

అర్ధనారీశ్వర స్తుతి PDF

Leave a Comment