Download HinduNidhi App
Bhairava

ଶ୍ରୀ ବାଟୁକ୍ ଭ ରବ ହ୍ରଦୟା

Batuk Bhairav Hridayam Odia

BhairavaHridayam (हृदयम् संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀ ବାଟୁକ୍ ଭ ରବ ହ୍ରଦୟା ||

ପୂର୍ୱପୀଠିକା

କୈଲାଶଶିଖରାସୀନଂ ଦେବଦେବଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ।
ଦେବୀ ପପ୍ରଚ୍ଛ ସର୍ୱଜ୍ଞଂ ଶଙ୍କରଂ ବରଦଂ ଶିବମ୍ ॥

॥ ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟୁବାଚ ॥

ଦେବଦେବ ପରେଶାନ ଭକ୍ତ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକ ।
ପ୍ରବ୍ରୂହି ମେ ମହାଭାଗ ଗୋପ୍ୟଂ ଯଦ୍ୟପି ନ ପ୍ରଭୋ ॥

ବଟୁକସ୍ୟୈବ ହୃଦୟଂ ସାଧକାନାଂ ହିତାୟ ଚ ।

॥ ଶ୍ରୀଶିବ ଉବାଚ ॥

ଶୃଣୁ ଦେବି ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ହୃଦୟଂ ବଟୁକସ୍ୟ ଚ ॥

ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ଗୁହ୍ୟଂ ତଚ୍ଛୃଣୁଷ୍ୱ ତୁ ମଧ୍ୟମେ ।
ହୃଦୟାସ୍ୟାସ୍ୟ ଦେବେଶି ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋ ଋଷିଃ ॥

ଛନ୍ଦୋଽନୁଷ୍ଟୁପ୍ ସମାଖ୍ୟାତୋ ଦେବତା ବଟୁକଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ପ୍ରୟୋଗାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧୟର୍ଥଂ ବିନିୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ॥

॥ ସବିଧି ହୃଦୟସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ବିନିୟୋଗଃ ॥

ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରବହୃଦୟସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରୀବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରବଃ ଦେବତା ।
ଅଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

॥ ଅଥ ଋଷ୍ୟାଦିନ୍ୟାସଃ ॥

ଶ୍ରୀ ବୃହଦାରଣ୍ୟକଋଷୟେ ନମଃ ଶିରସି ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦସେ ନମଃ ମୁଖେ ।
ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରବଦେବତାୟୈ ନମଃ ହୃଦୟେ ।
ଅଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପାଠେ ବିନିୟୋଗାୟ ନମଃ ସର୍ୱାଙ୍ଗେ ॥

॥ ଇତି ଋଷ୍ୟାଦିନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଁ ପ୍ରଣବେଶଃ ଶିରଃ ପାତୁ ଲଲାଟେ ପ୍ରମଥାଧିପଃ ।
କପୋଲୌ କାମବପୁଷୋ ଭ୍ରୂଭାଗେ ଭୈରବେଶ୍ୱରଃ ॥

ନେତ୍ରୟୋର୍ୱହ୍ନିନୟନୋ ନାସିକାୟାମଘାପହଃ ।
ଊର୍ଧ୍ୱୋଷ୍ଠେ ଦୀର୍ଘନୟନୋ ହ୍ୟଧରୋଷ୍ଠେ ଭୟାଶନଃ ॥

ଚିବୁକେ ଭାଲନୟନୋ ଗଣ୍ଡୟୋଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଃ ।
ମୁଖାନ୍ତରେ ମହାକାଲୋ ଭୀମାକ୍ଷୋ ମୁଖମଣ୍ଡଲେ ॥

ଗ୍ରୀବାୟାଂ ବୀରଭଦ୍ରୋଽବ୍ୟାଦ୍ ଘଣ୍ଟିକାୟାଂ ମହୋଦରଃ ।
ନୀଲକଣ୍ଠୋ ଗଣ୍ଡଦେଶେ ଜିହ୍ୱାୟାଂ ଫଣିଭୂଷଣଃ ॥

ଦଶନେ ବଜ୍ରଦଶନୋ ତାଲୁକେ ହ୍ୟମୃତେଶ୍ୱରଃ ।
ଦୋର୍ଦଣ୍ଡେ ବଜ୍ରଦଣ୍ଡୋ ମେ ସ୍କନ୍ଧୟୋଃ ସ୍କନ୍ଦବଲ୍ଲଭଃ ॥

କୂର୍ପରେ କଞ୍ଜନୟନୋ ଫଣୌ ଫେତ୍କାରିଣୀପତିଃ ।
ଅଙ୍ଗୁଲୀଷୁ ମହାଭୀମୋ ନଖେଷୁ ଅଘହାଽବତୁ ॥

କକ୍ଷେ ବ୍ୟାଘ୍ରାସନୋ ପାତୁ କଟ୍ୟାଂ ମାତଙ୍ଗଚର୍ମଣୀ ।
କୁକ୍ଷୌ କାମେଶ୍ୱରଃ ପାତୁ ବସ୍ତିଦେଶେ ସ୍ମରାନ୍ତକଃ ॥

ଶୂଲପାଣିର୍ଲିଙ୍ଗଦେଶେ ଗୁହ୍ୟେ ଗୁହ୍ୟେଶ୍ୱରୋଽବତୁ ।
ଜଙ୍ଘାୟାଂ ବଜ୍ରଦମନୋ ଜଘନେ ଜୃମ୍ଭକେଶ୍ୱରଃ ॥

ପାଦୌ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦଃ ପାତୁ ଧନଦଶ୍ଚାଙ୍ଗୁଲୀଷୁ ଚ ।
ଦିଗ୍ୱାସୋ ରୋମକୂପେଷୁ ସନ୍ଧିଦେଶେ ସଦାଶିବଃ ॥

ପୂର୍ୱାଶାଂ କାମପୀଠସ୍ଥଃ ଉଡ୍ଡୀଶସ୍ଥୋଽଗ୍ନିକୋଣକେ ।
ଯାମ୍ୟାଂ ଜାଲନ୍ଧରସ୍ଥୋ ମେ ନୈରୃତ୍ୟାଂ କୋଟିପୀଠଗଃ ॥

ବାରୁଣ୍ୟାଂ ବଜ୍ରପୀଠସ୍ଥୋ ବାୟବ୍ୟାଂ କୁଲପୀଠଗଃ ।
ଉଦୀଚ୍ୟାଂ ବାଣପୀଠସ୍ଥଃ ଐଶାନ୍ୟାମିନ୍ଦୁପୀଠଗଃ ॥

ଊର୍ଧ୍ୱଂ ବୀଜେନ୍ଦ୍ରପୀଠସ୍ଥଃ ଖେଟସ୍ଥୋ ଭୂତଲୋଽବତୁ ।
ରୁରୁଃ ଶୟାନେଽବତୁ ମାଂ ଚଣ୍ଡୋ ବାଦେ ସଦାଽବତୁ ॥

ଗମନେ ତୀବ୍ରନୟନଃ ଆସୀନେ ଭୂତବଲ୍ଲଭଃ ।
ଯୁଦ୍ଧକାଲେ ମହାଭୀମୋ ଭୟକାଲେ ଭବାନ୍ତକଃ ॥

ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ପରେଶାନ ଭୀମଦଂଷ୍ଟ୍ର ଭୟାପହ ।
ମହାକାଲ ମହାକାଲ ରକ୍ଷ ମାଂ କାଲସଙ୍କଟାତ୍ ॥

॥ ଫଲଶ୍ରୁତିଃ ॥

ଇତୀଦଂ ହୃଦୟଂ ଦିବ୍ୟଂ ସର୍ୱପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ।
ସର୍ୱସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦଂ ଭଦ୍ରେ ସର୍ୱସିଦ୍ଧିଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରବହୃଦୟସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ ବାଟୁକ୍ ଭ ରବ ହ୍ରଦୟା PDF

ଶ୍ରୀ ବାଟୁକ୍ ଭ ରବ ହ୍ରଦୟା PDF

Leave a Comment