Download HinduNidhi App
Bhairava

ಶ್ರೀ ಬಟುಕ್ ಭೈರವ್ ಹೃದಯಂ

Batuk Bhairav Hridayam Kannada

BhairavaHridayam (हृदयम् संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀ ಬಟುಕ್ ಭೈರವ್ ಹೃದಯಂ ||

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ

ಕೈಲಾಶಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ .
ದೇವೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಶಂಕರಂ ವರದಂ ಶಿವಂ ..

.. ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ..

ದೇವದೇವ ಪರೇಶಾನ ಭಕ್ತ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ .
ಪ್ರಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಮಹಾಭಾಗ ಗೋಪ್ಯಂ ಯದ್ಯಪಿ ನ ಪ್ರಭೋ ..

ಬಟುಕಸ್ಯೈವ ಹೃದಯಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ .

.. ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ..

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹೃದಯಂ ಬಟುಕಸ್ಯ ಚ ..

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ತು ಮಧ್ಯಮೇ .
ಹೃದಯಾಸ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋ ಋಷಿಃ ..

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ದೇವತಾ ಬಟುಕಃ ಸ್ಮೃತಃ .
ಪ್ರಯೋಗಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯರ್ಥಂ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ..

.. ಸವಿಧಿ ಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಃ ..

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಋಷಿಃ .
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಃ ದೇವತಾ .
ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ..

.. ಅಥ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ..

ಶ್ರೀ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ .
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ .
ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ .
ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ..

.. ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ..

ಓಂ ಪ್ರಣವೇಶಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ .
ಕಪೋಲೌ ಕಾಮವಪುಷೋ ಭ್ರೂಭಾಗೇ ಭೈರವೇಶ್ವರಃ ..

ನೇತ್ರಯೋರ್ವಹ್ನಿನಯನೋ ನಾಸಿಕಾಯಾಮಘಾಪಹಃ .
ಊರ್ಧ್ವೋಷ್ಠೇ ದೀರ್ಘನಯನೋ ಹ್ಯಧರೋಷ್ಠೇ ಭಯಾಶನಃ ..

ಚಿಬುಕೇ ಭಾಲನಯನೋ ಗಂಡಯೋಶ್ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ .
ಮುಖಾಂತರೇ ಮಹಾಕಾಲೋ ಭೀಮಾಕ್ಷೋ ಮುಖಮಂಡಲೇ ..

ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ವೀರಭದ್ರೋಽವ್ಯಾದ್ ಘಂಟಿಕಾಯಾಂ ಮಹೋದರಃ .
ನೀಲಕಂಠೋ ಗಂಡದೇಶೇ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಫಣಿಭೂಷಣಃ ..

ದಶನೇ ವಜ್ರದಶನೋ ತಾಲುಕೇ ಹ್ಯಮೃತೇಶ್ವರಃ .
ದೋರ್ದಂಡೇ ವಜ್ರದಂಡೋ ಮೇ ಸ್ಕಂಧಯೋಃ ಸ್ಕಂದವಲ್ಲಭಃ ..

ಕೂರ್ಪರೇ ಕಂಜನಯನೋ ಫಣೌ ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀಪತಿಃ .
ಅಂಗುಲೀಷು ಮಹಾಭೀಮೋ ನಖೇಷು ಅಘಹಾಽವತು ..

ಕಕ್ಷೇ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನೋ ಪಾತು ಕಟ್ಯಾಂ ಮಾತಂಗಚರ್ಮಣೀ .
ಕುಕ್ಷೌ ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ವಸ್ತಿದೇಶೇ ಸ್ಮರಾಂತಕಃ ..

ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಲಿಂಗದೇಶೇ ಗುಹ್ಯೇ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೋಽವತು .
ಜಂಘಾಯಾಂ ವಜ್ರದಮನೋ ಜಘನೇ ಜೃಂಭಕೇಶ್ವರಃ ..

ಪಾದೌ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಪಾತು ಧನದಶ್ಚಾಂಗುಲೀಷು ಚ .
ದಿಗ್ವಾಸೋ ರೋಮಕೂಪೇಷು ಸಂಧಿದೇಶೇ ಸದಾಶಿವಃ ..

ಪೂರ್ವಾಶಾಂ ಕಾಮಪೀಠಸ್ಥಃ ಉಡ್ಡೀಶಸ್ಥೋಽಗ್ನಿಕೋಣಕೇ .
ಯಾಮ್ಯಾಂ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥೋ ಮೇ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಕೋಟಿಪೀಠಗಃ ..

ವಾರುಣ್ಯಾಂ ವಜ್ರಪೀಠಸ್ಥೋ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಕುಲಪೀಠಗಃ .
ಉದೀಚ್ಯಾಂ ವಾಣಪೀಠಸ್ಥಃ ಐಶಾನ್ಯಾಮಿಂದುಪೀಠಗಃ ..

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬೀಜೇಂದ್ರಪೀಠಸ್ಥಃ ಖೇಟಸ್ಥೋ ಭೂತಲೋಽವತು .
ರುರುಃ ಶಯಾನೇಽವತು ಮಾಂ ಚಂಡೋ ವಾದೇ ಸದಾಽವತು ..

ಗಮನೇ ತೀವ್ರನಯನಃ ಆಸೀನೇ ಭೂತವಲ್ಲಭಃ .
ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಮಹಾಭೀಮೋ ಭಯಕಾಲೇ ಭವಾಂತಕಃ ..

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪರೇಶಾನ ಭೀಮದಂಷ್ಟ್ರ ಭಯಾಪಹ .
ಮಹಾಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕಾಲಸಂಕಟಾತ್ ..

.. ಫಲಶ್ರುತಿಃ ..

ಇತೀದಂ ಹೃದಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ .
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಭದ್ರೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಂ ..

.. ಇತಿ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಬಟುಕ್ ಭೈರವ್ ಹೃದಯಂ PDF

ಶ್ರೀ ಬಟುಕ್ ಭೈರವ್ ಹೃದಯಂ PDF

Leave a Comment