Download HinduNidhi App
Bhairava

ਸ਼੍ਰੀ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵ ਹਿਰਦੈ

Batuk Bhairav Hridayam Punjabi

BhairavaHridayam (हृदयम् संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵ ਹਿਰਦੈ ||

ਪੂਰ੍ਵਪੀਠਿਕਾ

ਕੈਲਾਸ਼ਸ਼ਿਖਰਾਸੀਨੰ ਦੇਵਦੇਵੰ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ।
ਦੇਵੀ ਪਪ੍ਰੱਛ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਵਰਦੰ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ॥

ਦੇਵਦੇਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭਕ੍ੱਤਾਭੀਸ਼਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕ ।
ਪ੍ਰਬ੍ਰੂਹਿ ਮੇ ਮਹਾਭਾਗ ਗੋਪ੍ਯੰ ਯਦ੍ਯਪਿ ਨ ਪ੍ਰਭੋ ॥

ਬਟੁਕਸ੍ਯੈਵ ਹ੍ਰੁਦਯੰ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਯ ਚ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ॥

ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਹ੍ਰੁਦਯੰ ਬਟੁਕਸ੍ਯ ਚ ॥

ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰੰ ਗੁਹ੍ਯੰ ਤੱਛ੍ਰੁਣੁਸ਼਼੍ਵ ਤੁ ਮਧ੍ਯਮੇ ।
ਹ੍ਰੁਦਯਾਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਬ੍ਰੁਹਦਾਰਣ੍ਯਕੋ ਰੁਸ਼਼ਿਃ ॥

ਛਨ੍ਦੋ(ਅ)ਨੁਸ਼਼੍ਟੁਪ੍ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤੋ ਦੇਵਤਾ ਬਟੁਕਃ ਸ੍ਮ੍ਰੁਤਃ ।
ਪ੍ਰਯੋਗਾਭੀਸ਼਼੍ਟਸਿੱਧਯਰ੍ਥੰ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥

॥ ਸਵਿਧਿ ਹ੍ਰੁਦਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ੴ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਹ੍ਰੁਦਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰੁਹਦਾਰਣ੍ਯਕ ਰੁਸ਼਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਃ ਦੇਵਤਾ ।
ਅਭੀਸ਼਼੍ਟਸਿੱਧ੍ਯਰ੍ਥੰ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

॥ ਅਥ ਰੁਸ਼਼੍ਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰੁਹਦਾਰਣ੍ਯਕਰੁਸ਼਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ।
ਅਨੁਸ਼਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ਹ੍ਰੁਦਯੇ ।
ਅਭੀਸ਼਼੍ਟਸਿੱਧ੍ਯਰ੍ਥੰ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ॥

॥ ਇਤਿ ਰੁਸ਼਼੍ਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ੴ ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟੇ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਃ ।
ਕਪੋਲੌ ਕਾਮਵਪੁਸ਼਼ੋ ਭ੍ਰੂਭਾਗੇ ਭੈਰਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥

ਨੇਤ੍ਰਯੋਰ੍ਵਹ੍ਨਿਨਯਨੋ ਨਾਸਿਕਾਯਾਮਘਾਪਹਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵੋਸ਼਼੍ਠੇ ਦੀਰ੍ਘਨਯਨੋ ਹ੍ਯਧਰੋਸ਼਼੍ਠੇ ਭਯਾਸ਼ਨਃ ॥

ਚਿਬੁਕੇ ਭਾਲਨਯਨੋ ਗਣ੍ਡਯੋਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਃ ।
ਮੁਖਾਨ੍ਤਰੇ ਮਹਾਕਾਲੋ ਭੀਮਾਕ੍ਸ਼਼ੋ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲੇ ॥

ਗ੍ਰੀਵਾਯਾਂ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ(ਅ)ਵ੍ਯਾਦ੍ ਘਣ੍ਟਿਕਾਯਾਂ ਮਹੋਦਰਃ ।
ਨੀਲਕਣ੍ਠੋ ਗਣ੍ਡਦੇਸ਼ੇ ਜਿਹ੍ਵਾਯਾਂ ਫਣਿਭੂਸ਼਼ਣਃ ॥

ਦਸ਼ਨੇ ਵਜ੍ਰਦਸ਼ਨੋ ਤਾਲੁਕੇ ਹ੍ਯਮ੍ਰੁਤੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡੇ ਵਜ੍ਰਦਣ੍ਡੋ ਮੇ ਸ੍ਕਨ੍ਧਯੋਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਵੱਲਭਃ ॥

ਕੂਰ੍ਪਰੇ ਕਞ੍ਜਨਯਨੋ ਫਣੌ ਫੇਤ੍ਕਾਰਿਣੀਪਤਿਃ ।
ਅਙ੍ਗੁਲੀਸ਼਼ੁ ਮਹਾਭੀਮੋ ਨਖੇਸ਼਼ੁ ਅਘਹਾ(ਅ)ਵਤੁ ॥

ਕਕ੍ਸ਼਼ੇ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਸਨੋ ਪਾਤੁ ਕਟ੍ਯਾਂ ਮਾਤਙ੍ਗਚਰ੍ਮਣੀ ।
ਕੁਕ੍ਸ਼਼ੌ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਤੁ ਵਸ੍ਤਿਦੇਸ਼ੇ ਸ੍ਮਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥

ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਦੇਸ਼ੇ ਗੁਹ੍ਯੇ ਗੁਹ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਵਤੁ ।
ਜਙ੍ਘਾਯਾਂ ਵਜ੍ਰਦਮਨੋ ਜਘਨੇ ਜ੍ਰੁਮ੍ਭਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥

ਪਾਦੌ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਃ ਪਾਤੁ ਧਨਦਸ਼੍ਚਾਙ੍ਗੁਲੀਸ਼਼ੁ ਚ ।
ਦਿਗ੍ਵਾਸੋ ਰੋਮਕੂਪੇਸ਼਼ੁ ਸਨ੍ਧਿਦੇਸ਼ੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥

ਪੂਰ੍ਵਾਸ਼ਾਂ ਕਾਮਪੀਠਸ੍ਥਃ ਉੱਡੀਸ਼ਸ੍ਥੋ(ਅ)ਗ੍ਨਿਕੋਣਕੇ ।
ਯਾਮ੍ਯਾਂ ਜਾਲਨ੍ਧਰਸ੍ਥੋ ਮੇ ਨੈੱਰੁਤ੍ਯਾਂ ਕੋਟਿਪੀਠਗਃ ॥

ਵਾਰੁਣ੍ਯਾਂ ਵਜ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥੋ ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਕੁਲਪੀਠਗਃ ।
ਉਦੀਚ੍ਯਾਂ ਵਾਣਪੀਠਸ੍ਥਃ ਐਸ਼ਾਨ੍ਯਾਮਿਨ੍ਦੁਪੀਠਗਃ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵੰ ਬੀਜੇਨ੍ਦ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥਃ ਖੇਟਸ੍ਥੋ ਭੂਤਲੋ(ਅ)ਵਤੁ ।
ਰੁਰੁਃ ਸ਼ਯਾਨੇ(ਅ)ਵਤੁ ਮਾਂ ਚਣ੍ਡੋ ਵਾਦੇ ਸਦਾ(ਅ)ਵਤੁ ॥

ਗਮਨੇ ਤੀਵ੍ਰਨਯਨਃ ਆਸੀਨੇ ਭੂਤਵੱਲਭਃ ।
ਯੁੱਧਕਾਲੇ ਮਹਾਭੀਮੋ ਭਯਕਾਲੇ ਭਵਾਨ੍ਤਕਃ ॥

ਰਕ੍ਸ਼਼ ਰਕ੍ਸ਼਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭੀਮਦੰਸ਼਼੍ਟ੍ਰ ਭਯਾਪਹ ।
ਮਹਾਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਰਕ੍ਸ਼਼ ਮਾਂ ਕਾਲਸਙ੍ਕਟਾਤ੍ ॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

ਇਤੀਦੰ ਹ੍ਰੁਦਯੰ ਦਿਵ੍ਯੰ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦੰ ਭਦ੍ਰੇ ਸਰ੍ਵਸਿੱਧਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਟੁਕਭੈਰਵਹ੍ਰੁਦਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵ ਹਿਰਦੈ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵ ਹਿਰਦੈ PDF

Leave a Comment