Download HinduNidhi App
Bhairava

શ્રી બટુક ભૈરવ હૃદયમ્

Batuk Bhairav Hridayam Gujarati

BhairavaHridayam (हृदयम् संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી બટુક ભૈરવ હૃદયમ્ ||

પૂર્વપીઠિકા

કૈલાશશિખરાસીનં દેવદેવં જગદ્ગુરુમ્ .
દેવી પપ્રચ્છ સર્વજ્ઞં શઙ્કરં વરદં શિવમ્ ..

.. શ્રીદેવ્યુવાચ ..

દેવદેવ પરેશાન ભક્ત્તાભીષ્ટપ્રદાયક .
પ્રબ્રૂહિ મે મહાભાગ ગોપ્યં યદ્યપિ ન પ્રભો ..

બટુકસ્યૈવ હૃદયં સાધકાનાં હિતાય ચ .

.. શ્રીશિવ ઉવાચ ..

શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ હૃદયં બટુકસ્ય ચ ..

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં ગુહ્યં તચ્છૃણુષ્વ તુ મધ્યમે .
હૃદયાસ્યાસ્ય દેવેશિ બૃહદારણ્યકો ઋષિઃ ..

છન્દોઽનુષ્ટુપ્ સમાખ્યાતો દેવતા બટુકઃ સ્મૃતઃ .
પ્રયોગાભીષ્ટસિદ્ધયર્થં વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ..

.. સવિધિ હૃદયસ્તોત્રસ્ય વિનિયોગઃ ..

ૐ અસ્ય શ્રીબટુકભૈરવહૃદયસ્તોત્રસ્ય શ્રીબૃહદારણ્યક ઋષિઃ .
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ . શ્રીબટુકભૈરવઃ દેવતા .
અભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થં પાઠે વિનિયોગઃ ..

.. અથ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ..

શ્રી બૃહદારણ્યકઋષયે નમઃ શિરસિ .
અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે .
શ્રીબટુકભૈરવદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે .
અભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થં પાઠે વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ..

.. ઇતિ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ..

ૐ પ્રણવેશઃ શિરઃ પાતુ લલાટે પ્રમથાધિપઃ .
કપોલૌ કામવપુષો ભ્રૂભાગે ભૈરવેશ્વરઃ ..

નેત્રયોર્વહ્નિનયનો નાસિકાયામઘાપહઃ .
ઊર્ધ્વોષ્ઠે દીર્ઘનયનો હ્યધરોષ્ઠે ભયાશનઃ ..

ચિબુકે ભાલનયનો ગણ્ડયોશ્ચન્દ્રશેખરઃ .
મુખાન્તરે મહાકાલો ભીમાક્ષો મુખમણ્ડલે ..

ગ્રીવાયાં વીરભદ્રોઽવ્યાદ્ ઘણ્ટિકાયાં મહોદરઃ .
નીલકણ્ઠો ગણ્ડદેશે જિહ્વાયાં ફણિભૂષણઃ ..

દશને વજ્રદશનો તાલુકે હ્યમૃતેશ્વરઃ .
દોર્દણ્ડે વજ્રદણ્ડો મે સ્કન્ધયોઃ સ્કન્દવલ્લભઃ ..

કૂર્પરે કઞ્જનયનો ફણૌ ફેત્કારિણીપતિઃ .
અઙ્ગુલીષુ મહાભીમો નખેષુ અઘહાઽવતુ ..

કક્ષે વ્યાઘ્રાસનો પાતુ કટ્યાં માતઙ્ગચર્મણી .
કુક્ષૌ કામેશ્વરઃ પાતુ વસ્તિદેશે સ્મરાન્તકઃ ..

શૂલપાણિર્લિઙ્ગદેશે ગુહ્યે ગુહ્યેશ્વરોઽવતુ .
જઙ્ઘાયાં વજ્રદમનો જઘને જૃમ્ભકેશ્વરઃ ..

પાદૌ જ્ઞાનપ્રદઃ પાતુ ધનદશ્ચાઙ્ગુલીષુ ચ .
દિગ્વાસો રોમકૂપેષુ સન્ધિદેશે સદાશિવઃ ..

પૂર્વાશાં કામપીઠસ્થઃ ઉડ્ડીશસ્થોઽગ્નિકોણકે .
યામ્યાં જાલન્ધરસ્થો મે નૈરૃત્યાં કોટિપીઠગઃ ..

વારુણ્યાં વજ્રપીઠસ્થો વાયવ્યાં કુલપીઠગઃ .
ઉદીચ્યાં વાણપીઠસ્થઃ ઐશાન્યામિન્દુપીઠગઃ ..

ઊર્ધ્વં બીજેન્દ્રપીઠસ્થઃ ખેટસ્થો ભૂતલોઽવતુ .
રુરુઃ શયાનેઽવતુ માં ચણ્ડો વાદે સદાઽવતુ ..

ગમને તીવ્રનયનઃ આસીને ભૂતવલ્લભઃ .
યુદ્ધકાલે મહાભીમો ભયકાલે ભવાન્તકઃ ..

રક્ષ રક્ષ પરેશાન ભીમદંષ્ટ્ર ભયાપહ .
મહાકાલ મહાકાલ રક્ષ માં કાલસઙ્કટાત્ ..

.. ફલશ્રુતિઃ ..

ઇતીદં હૃદયં દિવ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ .
સર્વસમ્પત્પ્રદં ભદ્રે સર્વસિદ્ધિફલપ્રદમ્ ..

.. ઇતિ શ્રીબટુકભૈરવહૃદયસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી બટુક ભૈરવ હૃદયમ્ PDF

શ્રી બટુક ભૈરવ હૃદયમ્ PDF

Leave a Comment