Shri Bhavanyashtakam

॥ Shri Bhavanyashtakam ॥

Na Tato Na Mata Na Bandhurna Data
Na Putro Na Putri Na Bhrityo Na Bharta।
Na Jaya Na Vidya Na Vrittirmamaiva
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Bhavabdhavapare Mahaduhkhabhiruh
Papata Prakami Pralobhi Pramattah।
Kusansarapashaprabaddhah Sadaham
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Na Janami Danam Na Cha Dhyanayogam
Na Janami Tantram Na Cha Stotramantram।
Na Janami Pujam Na Cha Nyasayogam
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Na Janami Punyam Na Janami Tirtham
Na Janami Mukti Layam Va Kadachit।
Na Janami Bhakti Vratam Vapi
Matargatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Kukarmi Kusangi Kubuddhih Kudasah
Kulacharahinah Kadacharalinah।
Kudrishtih Kuvakyaprabandhah Sadaham
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Prajesham Ramesham Mahesham Suresham
Dinesham Nishitheshwaram Va Kadachit।
Na Janami Chanyat Sadaham Sharanye
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Vivade Vishade Pramade Pravase
Jale Chanale Parvate Shatrumadhye।
Aranye Sharanye Sada Mam Prapahi
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

Anatho Daridro Jararogayukto
Mahakshinadinah Sada Jadyavaktrah।
Vipattau Pravishtah Pranashtah Sadaham
Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani॥

॥ Iti Bhavanyashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment