Download HinduNidhi App
Misc

ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா

Gayatri Chalisa Tamil

MiscChalisa (चालीसा संग्रह)தமிழ்
Share This

(ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா)

ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ மேதா⁴
ப்ரபா⁴ ஜீவன ஜ்யோதி ப்ரசண்ட³ .
ஶாந்தி காந்தி ஜாக்³ருʼத ப்ரக³தி
ரசனா ஶக்தி அக²ண்ட³ ..

ஜக³த ஜனனீ மங்க³ல கரனிம்ʼ
கா³யத்ரீ ஸுக²தா⁴ம .
ப்ரணவோம்ʼ ஸாவித்ரீ ஸ்வதா⁴
ஸ்வாஹா பூரன காம ..

பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ௐ யுத ஜனனீ .
கா³யத்ரீ நித கலிமல த³ஹனீ ..

அக்ஷர சௌவிஸ பரம புனீதா .
இனமேம்ʼ ப³ஸேம்ʼ ஶாஸ்த்ர ஶ்ருதி கீ³தா ..

ஶாஶ்வத ஸதோகு³ணீ ஸத ரூபா .
ஸத்ய ஸனாதன ஸுதா⁴ அனூபா .
ஹம்ʼஸாரூட⁴ ஸிதம்ப³ர தா⁴ரீ .
ஸ்வர்ண காந்தி ஶுசி க³க³ன-பி³ஹாரீ ..

புஸ்தக புஷ்ப கமண்ட³லு மாலா .
ஶுப்⁴ர வர்ண தனு நயன விஶாலா ..

த்⁴யான த⁴ரத புலகித ஹித ஹோஈ .
ஸுக² உபஜத து³꞉க² து³ர்மதி கோ²ஈ ..

காமதே⁴னு தும ஸுர தரு சா²யா .
நிராகார கீ அத்³பு⁴த மாயா ..

தும்ஹரீ ஶரண க³ஹை ஜோ கோஈ .
தரை ஸகல ஸங்கட ஸோம்ʼ ஸோஈ ..

ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீ தும காலீ .
தி³பை தும்ஹாரீ ஜ்யோதி நிராலீ ..

தும்ஹரீ மஹிமா பார ந பாவைம்ʼ .
ஜோ ஶாரத³ ஶத முக² கு³ன கா³வைம்ʼ ..

சார வேத³ கீ மாத புனீதா .
தும ப்³ரஹ்மாணீ கௌ³ரீ ஸீதா ..

மஹாமந்த்ர ஜிதனே ஜக³ மாஹீம்ʼ .
கோஈ கா³யத்ரீ ஸம நாஹீம்ʼ ..

ஸுமிரத ஹிய மேம்ʼ ஜ்ஞான ப்ரகாஸை .
ஆலஸ பாப அவித்³யா நாஸை ..

ஸ்ருʼஷ்டி பீ³ஜ ஜக³ ஜனனி ப⁴வானீ .
காலராத்ரி வரதா³ கல்யாணீ ..

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்³ர ஸுர ஜேதே .
தும ஸோம்ʼ பாவேம்ʼ ஸுரதா தேதே ..

தும ப⁴க்தன கீ ப⁴கத தும்ஹாரே .
ஜனனிஹிம்ʼ புத்ர ப்ராண தே ப்யாரே ..

மஹிமா அபரம்பார தும்ஹாரீ .
ஜய ஜய ஜய த்ரிபதா³ ப⁴யஹாரீ ..

பூரித ஸகல ஜ்ஞான விஜ்ஞானா .
தும ஸம அதி⁴க ந ஜக³மே ஆனா ..

துமஹிம்ʼ ஜானி கசு² ரஹை ந ஶேஷா .
துமஹிம்ʼ பாய கசு² ரஹை ந கலேஸா ..

ஜானத துமஹிம்ʼ துமஹிம்ʼ ஹை ஜாஈ .
பாரஸ பரஸி குதா⁴து ஸுஹாஈ ..

தும்ஹரீ ஶக்தி தி³பை ஸப³ டா²ஈ .
மாதா தும ஸப³ டௌ²ர ஸமாஈ ..

க்³ரஹ நக்ஷத்ர ப்³ரஹ்மாண்ட³ க⁴னேரே .
ஸப³ க³திவான தும்ஹாரே ப்ரேரே ..

ஸகல ஸ்ருʼஷ்டி கீ ப்ராண விதா⁴தா .
பாலக போஷக நாஶக த்ராதா ..

மாதேஶ்வரீ த³யா வ்ரத தா⁴ரீ .
தும ஸன தரே பாதகீ பா⁴ரீ ..

ஜாபர க்ருʼபா தும்ஹாரீ ஹோஈ .
தாபர க்ருʼபா கரேம்ʼ ஸப³ கோஈ ..

மந்த³ பு³த்³தி⁴ தே பு³தி⁴ ப³ல பாவேம்ʼ .
ரோகீ³ ரோக³ ரஹித ஹோ ஜாவேம்ʼ ..

த³ரித்³ர மிடை கடை ஸப³ பீரா .
நாஶை தூ³꞉க² ஹரை ப⁴வ பீ⁴ரா ..

க்³ருʼஹ க்லேஶ சித சிந்தா பா⁴ரீ .
நாஸை கா³யத்ரீ ப⁴ய ஹாரீ ..

ஸந்ததி ஹீன ஸுஸந்ததி பாவேம்ʼ .
ஸுக² ஸம்பதி யுத மோத³ மனாவேம்ʼ ..

பூ⁴த பிஶாச ஸபை³ ப⁴ய கா²வேம்ʼ .
யம கே தூ³த நிகட நஹிம்ʼ ஆவேம்ʼ ..

ஜே ஸத⁴வா ஸுமிரேம்ʼ சித டா²ஈ .
அச²த ஸுஹாக³ ஸதா³ ஶுப³தா³ஈ ..

க⁴ர வர ஸுக² ப்ரத³ லஹைம்ʼ குமாரீ .
வித⁴வா ரஹேம்ʼ ஸத்ய வ்ரத தா⁴ரீ ..

ஜயதி ஜயதி ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வானீ .
தும ஸம தோ²ர த³யாலு ந தா³னீ ..

ஜோ ஸத்³கு³ரு ஸோ தீ³க்ஷா பாவே .
ஸோ ஸாத⁴ன கோ ஸப²ல ப³னாவே ..

ஸுமிரன கரே ஸுரூயி ப³ட³பா⁴கீ³ .
லஹை மனோரத² க்³ருʼஹீ விராகீ³ ..

அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவநிதி⁴ கீ தா³தா .
ஸப³ ஸமர்த² கா³யத்ரீ மாதா ..

ருʼஷி முனி யதீ தபஸ்வீ யோகீ³ .
ஆரத அர்தீ² சிந்தித போ⁴கீ³ ..

ஜோ ஜோ ஶரண தும்ஹாரீ ஆவேம்ʼ .
ஸோ ஸோ மன வாஞ்சி²த ப²ல பாவேம்ʼ ..

ப³ல பு³தி⁴ வித்³யா ஶீல ஸ்வபா⁴ஓ .
த⁴ன வைப⁴வ யஶ தேஜ உசா²ஓ ..

ஸகல ப³டே⁴ம்ʼ உபஜேம்ʼ ஸுக² நானா .
ஜே யஹ பாட² கரை த⁴ரி த்⁴யானா ..

யஹ சாலீஸா ப⁴க்தி யுத பாட² கரை ஜோ கோஈ .
தாபர க்ருʼபா ப்ரஸன்னதா கா³யத்ரீ கீ ஹோய ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா PDF

ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா PDF

Leave a Comment