Download HinduNidhi App
Misc

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ

Hanuman Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸಿಂಧೋಸ್ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ
ಯಶ್ಶೋಕವಹ್ನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ।
ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ
ನಮಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯಮ್ ॥ 1

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ ।
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 2

ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಉದಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಮ್ ॥ 3

ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಾನಂದಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಮ್ ।
ಅಭಯಂ ವರದಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಕಲಯೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಮ್ ॥ 4

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ॥ 5

ಪಾದೌ ವಾಯುಸುತಃ ಪಾತು ರಾಮದೂತಸ್ತದಂಗುಳೀಃ ।
ಗುಲ್ಫೌ ಹರೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಚಾರ್ಣವಲಂಘನಃ ॥ 6

ಜಾನುನೀ ಮಾರುತಿಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತ್ವಸುರಾಂತಕಃ ।
ಗುಹ್ಯಂ ವಜ್ರತನುಃ ಪಾತು ಜಘನಂ ತು ಜಗದ್ಧಿತಃ ॥ 7

ಆಂಜನೇಯಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಜೀವನಃ ।
ಉದರಂ ಪಾತು ಹೃದ್ಗೇಹೀ ಹೃದಯಂ ಚ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 8

ವಕ್ಷೋ ವಾಲಾಯುಧಃ ಪಾತು ಸ್ತನೌ ಚಾಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ।
ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಬಾಹೂ ಸುಗ್ರೀವಮಂತ್ರಕೃತ್ ॥ 9

ಕರಾವಕ್ಷ ಜಯೀ ಪಾತು ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ತದಂಗುಳೀಃ ।
ಪೃಷ್ಠಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ರ್ಬಹ್ಮಾ ಚ ಸ್ಕಂಧೌ ಮತಿ ಮತಾಂ ವರಃ ॥ 10

ಕಂಠಂ ಪಾತು ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುಖಂ ರಾವಣದರ್ಪಹಾ ।
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ವಕ್ತೃಪ್ರವಣೋ ನೇತ್ರೇ ದೇವಗಣಸ್ತುತಃ ॥ 11

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸನ್ಮಾನಕರೋ ಭ್ರುವೌ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ।
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಪೋಲೇ ಮೇ ಫಾಲಂ ವಜ್ರನಖೋಽವತು ॥ 12

ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಸತತಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಪ್ರವರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಕಳೇಬರಮ್ ॥ 13

ಮಾಮಹ್ನಿ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪಾತು ರಾತ್ರೌ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ವಿವಸ್ವದಂತೇವಾಸೀ ಚ ಸಂಧ್ಯಯೋಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ॥ 14

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತಾದತ್ತವರಃ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ ।
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇಚ್ಚ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ ॥ 15

ದೀರ್ಘಮಾಯುರವಾಪ್ನೋತಿ ಬಲಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ ।
ಪಾದಾಕ್ರಾಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಪಠತಸ್ತಸ್ಯ ಶತ್ರವಃ ।
ಸ್ಥಿರಾಂ ಸುಕೀರ್ತಿಮಾರೋಗ್ಯಂ ಲಭತೇ ಶಾಶ್ವತಂ ಸುಖಮ್ ॥ 16

ಇತಿ ನಿಗದಿತವಾಕ್ಯವೃತ್ತ ತುಭ್ಯಂ
ಸಕಲಮಪಿ ಸ್ವಯಮಾಂಜನೇಯ ವೃತ್ತಮ್ ।
ಅಪಿ ನಿಜಜನರಕ್ಷಣೈಕದೀಕ್ಷೋ
ವಶಗ ತದೀಯ ಮಹಾಮನುಪ್ರಭಾವಃ ॥ 17

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಮ್ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ PDF

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment