Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

শ্রী হনুমত্কবচম্

Hanuman Kavacham Bengali

Hanuman JiKavach (कवच संग्रह)বাংলা
Share This

|| শ্রী হনুমত্কবচম্ ||

অস্য শ্রী হনুমত্ কবচস্তোত্রমহামংত্রস্য বসিষ্ঠ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছংদঃ শ্রী হনুমান্ দেবতা মারুতাত্মজ ইতি বীজং অংজনাসূনুরিতি শক্তিঃ বাযুপুত্র ইতি কীলকং হনুমত্প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ॥

উল্লংঘ্য সিংধোস্সলিলং সলীলং
যশ্শোকবহ্নিং জনকাত্মজাযাঃ ।
আদায তেনৈব দদাহ লংকাং
নমামি তং প্রাংজলিরাংজনেযম্ ॥ 1

মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেংদ্রিযং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥ 2

উদ্যদাদিত্যসংকাশং উদারভুজবিক্রমম্ ।
কংদর্পকোটিলাবণ্যং সর্ববিদ্যাবিশারদম্ ॥ 3

শ্রীরামহৃদযানংদং ভক্তকল্পমহীরুহম্ ।
অভযং বরদং দোর্ভ্যাং কলযে মারুতাত্মজম্ ॥ 4

শ্রীরাম রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে ।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ 5

পাদৌ বাযুসুতঃ পাতু রামদূতস্তদংগুলীঃ ।
গুল্ফৌ হরীশ্বরঃ পাতু জংঘে চার্ণবলংঘনঃ ॥ 6

জানুনী মারুতিঃ পাতু ঊরূ পাত্বসুরাংতকঃ ।
গুহ্যং বজ্রতনুঃ পাতু জঘনং তু জগদ্ধিতঃ ॥ 7

আংজনেযঃ কটিং পাতু নাভিং সৌমিত্রিজীবনঃ ।
উদরং পাতু হৃদ্গেহী হৃদযং চ মহাবলঃ ॥ 8

বক্ষো বালাযুধঃ পাতু স্তনৌ চাঽমিতবিক্রমঃ ।
পার্শ্বৌ জিতেংদ্রিযঃ পাতু বাহূ সুগ্রীবমংত্রকৃত্ ॥ 9

করাবক্ষ জযী পাতু হনুমাংশ্চ তদংগুলীঃ ।
পৃষ্ঠং ভবিষ্যদ্র্বহ্মা চ স্কংধৌ মতি মতাং বরঃ ॥ 10

কংঠং পাতু কপিশ্রেষ্ঠো মুখং রাবণদর্পহা ।
বক্ত্রং চ বক্তৃপ্রবণো নেত্রে দেবগণস্তুতঃ ॥ 11

ব্রহ্মাস্ত্রসন্মানকরো ভ্রুবৌ মে পাতু সর্বদা ।
কামরূপঃ কপোলে মে ফালং বজ্রনখোঽবতু ॥ 12

শিরো মে পাতু সততং জানকীশোকনাশনঃ ।
শ্রীরামভক্তপ্রবরঃ পাতু সর্বকলেবরম্ ॥ 13

মামহ্নি পাতু সর্বজ্ঞঃ পাতু রাত্রৌ মহাযশাঃ ।
বিবস্বদংতেবাসী চ সংধ্যযোঃ পাতু সর্বদা ॥ 14

ব্রহ্মাদিদেবতাদত্তবরঃ পাতু নিরংতরম্ ।
য ইদং কবচং নিত্যং পঠেচ্চ শৃণুযান্নরঃ ॥ 15

দীর্ঘমাযুরবাপ্নোতি বলং দৃষ্টিং চ বিংদতি ।
পাদাক্রাংতা ভবিষ্যংতি পঠতস্তস্য শত্রবঃ ।
স্থিরাং সুকীর্তিমারোগ্যং লভতে শাশ্বতং সুখম্ ॥ 16

ইতি নিগদিতবাক্যবৃত্ত তুভ্যং
সকলমপি স্বযমাংজনেয বৃত্তম্ ।
অপি নিজজনরক্ষণৈকদীক্ষো
বশগ তদীয মহামনুপ্রভাবঃ ॥ 17

ইতি শ্রী হনুমত্ কবচম্ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শ্রী হনুমত্কবচম্ PDF

শ্রী হনুমত্কবচম্ PDF

Leave a Comment