Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ശ്രീ ഹനുമത്കവചമ്

Hanuman Kavacham Malayalam

Hanuman JiKavach (कवच संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീ ഹനുമത്കവചമ് ||

അസ്യ ശ്രീ ഹനുമത് കവചസ്തോത്രമഹാമംത്രസ്യ വസിഷ്ഠ ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ശ്രീ ഹനുമാന് ദേവതാ മാരുതാത്മജ ഇതി ബീജം അംജനാസൂനുരിതി ശക്തിഃ വായുപുത്ര ഇതി കീലകം ഹനുമത്പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഉല്ലംഘ്യ സിംധോസ്സലിലം സലീലം
യശ്ശോകവഹ്നിം ജനകാത്മജായാഃ ।
ആദായ തേനൈവ ദദാഹ ലംകാം
നമാമി തം പ്രാംജലിരാംജനേയമ് ॥ 1

മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം
ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠമ് ।
വാതാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം
ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി ॥ 2

ഉദ്യദാദിത്യസംകാശം ഉദാരഭുജവിക്രമമ് ।
കംദര്പകോടിലാവണ്യം സര്വവിദ്യാവിശാരദമ് ॥ 3

ശ്രീരാമഹൃദയാനംദം ഭക്തകല്പമഹീരുഹമ് ।
അഭയം വരദം ദോര്ഭ്യാം കലയേ മാരുതാത്മജമ് ॥ 4

ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ ।
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനേ ॥ 5

പാദൌ വായുസുതഃ പാതു രാമദൂതസ്തദംഗുലീഃ ।
ഗുല്ഫൌ ഹരീശ്വരഃ പാതു ജംഘേ ചാര്ണവലംഘനഃ ॥ 6

ജാനുനീ മാരുതിഃ പാതു ഊരൂ പാത്വസുരാംതകഃ ।
ഗുഹ്യം വജ്രതനുഃ പാതു ജഘനം തു ജഗദ്ധിതഃ ॥ 7

ആംജനേയഃ കടിം പാതു നാഭിം സൌമിത്രിജീവനഃ ।
ഉദരം പാതു ഹൃദ്ഗേഹീ ഹൃദയം ച മഹാബലഃ ॥ 8

വക്ഷോ വാലായുധഃ പാതു സ്തനൌ ചാഽമിതവിക്രമഃ ।
പാര്ശ്വൌ ജിതേംദ്രിയഃ പാതു ബാഹൂ സുഗ്രീവമംത്രകൃത് ॥ 9

കരാവക്ഷ ജയീ പാതു ഹനുമാംശ്ച തദംഗുലീഃ ।
പൃഷ്ഠം ഭവിഷ്യദ്ര്ബഹ്മാ ച സ്കംധൌ മതി മതാം വരഃ ॥ 10

കംഠം പാതു കപിശ്രേഷ്ഠോ മുഖം രാവണദര്പഹാ ।
വക്ത്രം ച വക്തൃപ്രവണോ നേത്രേ ദേവഗണസ്തുതഃ ॥ 11

ബ്രഹ്മാസ്ത്രസന്മാനകരോ ഭ്രുവൌ മേ പാതു സര്വദാ ।
കാമരൂപഃ കപോലേ മേ ഫാലം വജ്രനഖോഽവതു ॥ 12

ശിരോ മേ പാതു സതതം ജാനകീശോകനാശനഃ ।
ശ്രീരാമഭക്തപ്രവരഃ പാതു സര്വകലേബരമ് ॥ 13

മാമഹ്നി പാതു സര്വജ്ഞഃ പാതു രാത്രൌ മഹായശാഃ ।
വിവസ്വദംതേവാസീ ച സംധ്യയോഃ പാതു സര്വദാ ॥ 14

ബ്രഹ്മാദിദേവതാദത്തവരഃ പാതു നിരംതരമ് ।
യ ഇദം കവചം നിത്യം പഠേച്ച ശൃണുയാന്നരഃ ॥ 15

ദീര്ഘമായുരവാപ്നോതി ബലം ദൃഷ്ടിം ച വിംദതി ।
പാദാക്രാംതാ ഭവിഷ്യംതി പഠതസ്തസ്യ ശത്രവഃ ।
സ്ഥിരാം സുകീര്തിമാരോഗ്യം ലഭതേ ശാശ്വതം സുഖമ് ॥ 16

ഇതി നിഗദിതവാക്യവൃത്ത തുഭ്യം
സകലമപി സ്വയമാംജനേയ വൃത്തമ് ।
അപി നിജജനരക്ഷണൈകദീക്ഷോ
വശഗ തദീയ മഹാമനുപ്രഭാവഃ ॥ 17

ഇതി ശ്രീ ഹനുമത് കവചമ് ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീ ഹനുമത്കവചമ് PDF

ശ്രീ ഹനുമത്കവചമ് PDF

Leave a Comment