Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

હનુમાન્ માલા મંત્રમ્

Hanuman Mala Mantra Gujarati

Hanuman JiMantra (मंत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| હનુમાન્ માલા મંત્રમ્ ||

ઓં હ્રૌં ક્ષ્રૌં ગ્લૌં હું હ્સૌં ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે પ્રકટ પરાક્રમાક્રાંત સકલદિઙ્મંડલાય, નિજકીર્તિ સ્ફૂર્તિધાવળ્ય વિતાનાયમાન જગત્ત્રિતયાય, અતુલબલૈશ્વર્ય રુદ્રાવતારાય, મૈરાવણ મદવારણ ગર્વ નિર્વાપણોત્કંઠ કંઠીરવાય, બ્રહ્માસ્ત્રગર્વ સર્વંકષાય, વજ્રશરીરાય, લંકાલંકારહારિણે, તૃણીકૃતાર્ણવલંઘનાય, અક્ષશિક્ષણ વિચક્ષણાય, દશગ્રીવ ગર્વપર્વતોત્પાટનાય, લક્ષ્મણ પ્રાણદાયિને, સીતામનોલ્લાસકરાય, રામમાનસ ચકોરામૃતકરાય, મણિકુંડલમંડિત ગંડસ્થલાય, મંદહાસોજ્જ્વલન્મુખારવિંદાય, મૌંજી કૌપીન વિરાજત્કટિતટાય, કનકયજ્ઞોપવીતાય, દુર્વાર વારકીલિત લંબશિખાય, તટિત્કોટિ સમુજ્જ્વલ પીતાંબરાલંકૃતાય, તપ્ત જાંબૂનદપ્રભાભાસુર રમ્ય દિવ્યમંગળ વિગ્રહાય, મણિમયગ્રૈવેયાંગદ હારકિંકિણી કિરીટોદારમૂર્તયે, રક્તપંકેરુહાક્ષાય, ત્રિપંચનયન સ્ફુરત્પંચવક્ત્ર ખટ્વાંગ ત્રિશૂલ ખડ્ગોગ્ર પાશાંકુશ ક્ષ્માધર ભૂરુહ કૌમોદકી કપાલ હલભૃદ્દશભુજાટોપપ્રતાપ ભૂષણાય, વાનર નૃસિંહ તાર્‍ક્ષ્ય વરાહ હયગ્રીવાનન ધરાય, નિરંકુશ વાગ્વૈભવપ્રદાય, તત્ત્વજ્ઞાનદાયિને, સર્વોત્કૃષ્ટ ફલપ્રદાય, સુકુમાર બ્રહ્મચારિણે, ભરત પ્રાણસંરક્ષણાય, ગંભીરશબ્દશાલિને, સર્વપાપવિનાશાય, રામ સુગ્રીવ સંધાન ચાતુર્ય પ્રભાવાય, સુગ્રીવાહ્લાદકારિણે, વાલિ વિનાશકારણાય, રુદ્રતેજસ્વિને વાયુનંદનાય, અંજનાગર્ભરત્નાકરામૃતકરાય, નિરંતર રામચંદ્રપાદારવિંદ મકરંદ મત્ત મધુરકરાયમાણ માનસાય, નિજવાલ વલયીકૃત કપિસૈન્ય પ્રાકારાય, સકલ જગન્મોદકોત્કૃષ્ટકાર્ય નિર્વાહકાય, કેસરીનંદનાય, કપિકુંજરાય, ભવિષ્યદ્બ્રહ્મણે, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે તેજોરાશે એહ્યેહિ દેવભયં અસુરભયં ગંધર્વભયં યક્ષભયં બ્રહ્મરાક્ષસભયં ભૂતભયં પ્રેતભયં પિશાચભયં વિદ્રાવય વિદ્રાવય, રાજભયં ચોરભયં શત્રુભયં સર્પભયં વૃશ્ચિકભયં મૃગભયં પક્ષિભયં ક્રિમિભયં કીટકભયં ખાદય ખાદય, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે જગદાશ્ચર્યકર શૌર્યશાલિને એહ્યેહિ શ્રવણજભૂતાનાં દૃષ્ટિજભૂતાનાં શાકિની ઢાકિની કામિની મોહિનીનાં ભેતાળ બ્રહ્મરાક્ષસ સકલ કૂશ્માંડાનાં વિષયદુષ્ટાનાં વિષમવિશેષજાનાં ભયં હર હર મથ મથ ભેદય ભેદય છેદય છેદય મારય મારય શોષય શોષય પ્રહારય પ્રહારય, ઠઠઠઠ ખખખખ ખેખે ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે શૃંખલાબંધ વિમોચનાય ઉમામહેશ્વર તેજો મહિમાવતાર સર્વવિષભેદન સર્વભયોત્પાટન સર્વજ્વરચ્છેદન સર્વભયભંજન, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે કબલીકૃતાર્કમંડલ ભૂતમંડલ પ્રેતમંડલ પિશાચમંડલાન્નિર્ઘાટય નિર્ઘાટાય ભૂતજ્વર પ્રેતજ્વર પિશાચજ્વર માહેશ્વરજ્વર ભેતાળજ્વર બ્રહ્મરાક્ષસજ્વર ઐકાહિકજ્વર દ્વ્યાહિકજ્વર ત્ર્યાહિકજ્વર ચાતુર્થિકજ્વર પાંચરાત્રિકજ્વર વિષમજ્વર દોષજ્વર બ્રહ્મરાક્ષસજ્વર ભેતાળપાશ મહાનાગકુલવિષં નિર્વિષં કુરુ કુરુ ઝટ ઝટ દહ દહ, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે કાલરુદ્ર રૌદ્રાવતાર સર્વગ્રહાનુચ્ચાટયોચ્ચાટય આહ આહ એહિ એહિ દશદિશો બંધ બંધ સર્વતો રક્ષ રક્ષ સર્વશત્રૂન્ કંપય કંપય મારય મારય દાહય દાહય કબલય કબલય સર્વજનાનાવેશય આવેશય મોહય મોહય આકર્ષય આકર્ષય, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે જગદ્ગીતકીર્તયે પ્રત્યર્થિદર્પ દળનાય પરમંત્રદર્પ દળનાય પરમંત્રપ્રાણનાશાય આત્મમંત્ર પરિરક્ષણાય પરબલં ખાદય ખાદય ક્ષોભય ક્ષોભય હારય હારય ત્વદ્ભક્ત મનોરથાનિ પૂરય પૂરય સકલસંજીવિનીનાયક વરં મે દાપય દાપય, ઓં નમો ભગવતે પંચવક્ત્ર હનૂમતે ઓં હ્રૌં ક્ષ્રૌં ગ્લૌં હું હ્સૌં શ્રીં ભ્રીં ઘ્રીં ઓં ન્રૂં ક્લીં હ્રાં હ્રીં હ્રૂં હ્રૈં હ્રૌં હ્રઃ હું ફટ્ ખે ખે હું ફટ્ સ્વાહા ।

ઇતિ શ્રી પંચમુખ હનુમન્માલા મંત્રમ્ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download હનુમાન્ માલા મંત્રમ્ PDF

હનુમાન્ માલા મંત્રમ્ PDF

Leave a Comment