Download HinduNidhi App
Misc

ਸਿੱਧ ਕੁੰਜਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ

Siddha Kunjika Stotram Punjabi

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸਿੱਧ ਕੁੰਜਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ||

|| ਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ||

ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਕੁੰਜਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁੱਤਮਮ੍।
ਯੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਚਣ੍ਡੀਜਾਪ: ਭਵੇਤ੍॥1॥

ਨ ਕਵਚੰ ਨਾਰ੍ਗਲਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਕੀਲਕੰ ਨ ਰਹਸ੍ਯਕਮ੍।
ਨ ਸੂਕ੍ਤੰ ਨਾਪਿ ਧ੍ਯਾਨੰ ਚ ਨ ਨ੍ਯਾਸੋ ਨ ਚ ਵਾਰ੍ਚਨਮ੍॥2॥
ਕੁੰਜਿਕਾਪਾਠਮਾਤ੍ਰੇਣ ਦੁਰ੍ਗਾਪਾਠਫਲੰ ਲਭੇਤ੍।
ਅਤਿ ਗੁਹ੍ਯਤਰੰ ਦੇਵਿ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍॥3॥

ਗੋਪਨੀਯੰ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ੍ਵਯੋਨਿਰਿਵ ਪਾਰ੍ਵਤਿ।
ਮਾਰਣੰ ਮੋਹਨੰ ਵਸ਼੍ਯੰ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੋੱਚਾਟਨਾਦਿਕਮ੍।
ਪਾਠਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸੰਸਿੱਧ੍ ਯੇਤ੍ ਕੁੰਜਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁੱਤਮਮ੍॥4॥

|| ਅਥ ਮੰਤ੍ਰ ||

ੴ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਵਿੱਚੇ। ੴ ਗ੍ਲੌ ਹੁੰ ਕ੍ਲੀਂ ਜੂੰ ਸ:
ਜ੍ਵਾਲਯ ਜ੍ਵਾਲਯ ਜ੍ਵਲ ਜ੍ਵਲ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲ
ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਵਿੱਚੇ ਜ੍ਵਲ ਹੰ ਸੰ ਲੰ ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ।”

॥ਇਤਿ ਮੰਤ੍ਰ:॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਧੁਮਰ੍ਦਿਨਿ।
ਨਮ: ਕੈਟਭਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਹਿਸ਼਼ਾਰ੍ਦਿਨ॥1॥
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ੁਮ੍ਭਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਚ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਘਾਤਿਨ॥2॥

ਜਾਗ੍ਰਤੰ ਹਿ ਮਹਾਦੇਵਿ ਜਪੰ ਸਿੱਧੰ ਕੁਰੁਸ਼਼੍ਵ ਮੇ।
ਐਂਕਾਰੀ ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿਰੂਪਾਯੈ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਕਾ॥3॥

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੀ ਕਾਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਬੀਜਰੂਪੇ ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਤੇ।
ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਘਾਤੀ ਚ ਯੈਕਾਰੀ ਵਰਦਾਯਿਨੀ॥4॥

ਵਿੱਚੇ ਚਾਭਯਦਾ ਨਿਤ੍ਯੰ ਨਮਸ੍ਤੇ ਮੰਤ੍ਰਰੂਪਿਣ॥5॥
ਧਾਂ ਧੀਂ ਧੂ ਧੂਰ੍ਜਟੇ: ਪਤ੍ਨੀ ਵਾਂ ਵੀਂ ਵੂੰ ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰੀ।
ਕ੍ਰਾਂ ਕ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੂੰ ਕਾਲਿਕਾ ਦੇਵਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੀਂ ਸ਼ੂੰ ਮੇ ਸ਼ੁਭੰ ਕੁਰੁ॥6॥

ਹੁੰ ਹੁ ਹੁੰਕਾਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਜੰ ਜੰ ਜੰ ਜਮ੍ਭਨਾਦਿਨੀ।
ਭ੍ਰਾਂ ਭ੍ਰੀਂ ਭ੍ਰੂੰ ਭੈਰਵੀ ਭਦ੍ਰੇ ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ॥7॥

ਅੰ ਕੰ ਚੰ ਟੰ ਤੰ ਪੰ ਯੰ ਸ਼ੰ ਵੀਂ ਦੁੰ ਐਂ ਵੀਂ ਹੰ ਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਧਿਜਾਗ੍ਰੰ ਧਿਜਾਗ੍ਰੰ ਤ੍ਰੋਟਯ ਤ੍ਰੋਟਯ ਦੀਪ੍ਤੰ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਸ੍ਵਾਹਾ॥
ਪਾਂ ਪੀਂ ਪੂੰ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਖਾਂ ਖੀਂ ਖੂੰ ਖੇਚਰੀ ਤਥਾ॥ 8॥
ਸਾਂ ਸੀਂ ਸੂੰ ਸਪ੍ਤਸ਼ਤੀ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮੰਤ੍ਰਸਿੱਧਿੰਕੁਰੁਸ਼਼੍ਵ ਮੇ॥
ਇਦੰਤੁ ਕੁੰਜਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਮੰਤ੍ਰਜਾਗਰ੍ਤਿਹੇਤਵੇ।

ਅਭਕ੍ਤੇ ਨੈਵ ਦਾਤਵ੍ਯੰ ਗੋਪਿਤੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ ਪਾਰ੍ਵਤਿ॥
ਯਸ੍ਤੁ ਕੁੰਜਿਕਯਾ ਦੇਵਿਹੀਨਾਂ ਸਪ੍ਤਸ਼ਤੀਂ ਪਠੇਤ੍।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਤੇ ਸਿੱਧਿਰਰਣ੍ਯੇ ਰੋਦਨੰ ਯਥਾ॥

। ਇਤਿਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਗੌਰੀਤੰਤ੍ਰੇ ਸ਼ਿਵਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸੰਵਾਦੇ ਕੁੰਜਿਕਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸਿੱਧ ਕੁੰਜਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ PDF

ਸਿੱਧ ਕੁੰਜਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ PDF

Leave a Comment