Download HinduNidhi App
Sita Mata

देवी जानकी सहस्रनामावली

Janaki Sahastra Namavali Hindi

Sita MataSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।।देवी जानकी सहस्रनामावली।।

ॐ अकल्पायै नमः।
ॐ अकल्मषायै नमः।
ॐ अकामायै नमः।
ॐ अकायायै नमः।
ॐ अकारचर्चितायै नमः।
ॐ अकारणायै नमः।
ॐ अकोपपूज्यायै नमः।
ॐ अक्रूरैकायै नमः।
ॐ अक्षणायै नमः।
ॐ अक्षरायै नमः।
ॐ अगदायै नमः।
ॐ अगुणायै नमः।
ॐ अग्रगण्यायै नमः।
ॐ अचलापुत्रिकायै नमः।
ॐ अचलायै नमः।
ॐ अच्युतायै नमः।
ॐ अजायै नमः।
ॐ अजेयबुद्ध्यै नमः।
ॐ अज्ञातगतिसत्तमायै नमः।
ॐ अणोरणीयस्यै नमः।
ॐ अतर्क्यायै नमः।
ॐ अतीन्द्रियचयायै नमः।
ॐ अतुलायै नमः।
ॐ अदभ्रमहिमायै नमः।
ॐ अदीनबुद्ध्यै नमः।
ॐ अदृश्यायै नमः।
ॐ अद्वितीयक्षमानिधये नमः।
ॐ अद्वितीयदयामूर्त्यै नमः।
ॐ अद्वितीयानहङ्कृत्यै नमः।
ॐ अद्वैतायै नमः।
ॐ अधृतायै नमः।
ॐ अधोक्षजायै नमः।
ॐ अनघायै नमः।
ॐ अनन्तविग्रहायै नमः।
ॐ अनन्तायै नमः।
ॐ अनन्तैश्वर्यसंयुतायै नमः।
ॐ अनन्यभावसन्तुष्टायै नमः।
ॐ अनर्थौघनिवारिण्यै नमः।
ॐ अनवद्यायै नमः।
ॐ अनामरूपायै नमः।
ॐ अनिर्देश्यस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ अनिर्वाच्यसुखाम्भोध्यै नमः।
ॐ अनिर्वाच्याङ्घ्रिमार्दवायै नमः।
ॐ अनिर्विण्णायै नमः।
ॐ अनुकम्पैकपूर्णविग्रहायै नमः।
ॐ अनुकूलैकायै नमः।
ॐ अनुत्तमात्मने नमः।
ॐ अनुत्तमायै नमः।
ॐ अनुरागभराञ्चितायै नमः।
ॐ अपारभववारिधितारिण्यै नमः।
ॐ अपारमहिम्ने नमः।
ॐ अपूर्वचरितायै नमः।
ॐ अपूर्वसिद्धान्तायै नमः।
ॐ अपूर्वसौभगायै नमः।
ॐ अप्रकृष्टायै नमः।
ॐ अप्रतिद्वन्द्वविक्रमायै नमः।
ॐ अप्रतिमद्युत्यै नमः।
ॐ अप्रतिमायै नमः।
ॐ अप्रमत्तात्मने नमः।
ॐ अप्रमेयसुखाकृत्यै नमः।
ॐ अप्राकृतगुणैश्वर्यविश्वमोहनविग्रहायै नमः।
ॐ अभिवाद्यायै नमः।
ॐ अमलायै नमः।
ॐ अमानायै नमः।
ॐ अमितायै नमः।
ॐ अमृतदृष्ट्यै नमः।
ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
ॐ अमृतायै नमः।
ॐ अमृताशायै नमः।
ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
ॐ अयोनिसम्भवायै नमः।
ॐ अरूपायै नमः।
ॐ अरौद्रायै नमः।
ॐ अलोलायै नमः।
ॐ अवनिपुत्रिकायै नमः।
ॐ अवरायै नमः।
ॐ अवर्ण्यकरुणावध्यै नमः।
ॐ अवर्ण्यमाधुर्य्यायै नमः।
ॐ अविचिन्त्यायै नमः।
ॐ अविशिष्टात्मने नमः।
ॐ अव्यक्तायै नमः।
ॐ अव्ययशेमुष्यै नमः।
ॐ अव्याजकरुणामूर्त्यै नमः।
ॐ अशोकायै नमः।
ॐ असङ्ख्यकायै नमः।
ॐ असमायै नमः।
ॐ असम्मितायै नमः।
ॐ असुधारिणां शरण्यैकायै नमः।
ॐ आत्मज्ञानविभाकर्यै नमः।
ॐ आत्ममर्मज्ञायै नमः।
ॐ आत्मलाभप्रदायिन्यै नमः।
ॐ आत्मवत्यै नमः।
ॐ आत्महितकामानां ज्ञेयायै नमः।
ॐ आत्मोद्भवायै नमः।
ॐ आदिकर्त्र्यै नमः।
ॐ आद्ये नमः।
ॐ आधापरमालयायै नमः।
ॐ आध्येयाङ्घ्रिसरोजाङ्कायै नमः।
ॐ आनन्दामृतवर्षिण्यै नमः।
ॐ आप्तसङ्कल्पायै नमः।
ॐ आम्नायवेद्यचरणायै नमः।
ॐ आश्रितत्राणतत्परायै नमः।
ॐ आसक्त्यपहृतासक्त्यै नमः।
ॐ आस्यस्पर्द्धिविधुव्रजायै नमः।
ॐ आह्लादसूपमासिन्धवे नमः।
ॐ इनवंश्यपरप्रियायै नमः।
ॐ इन्दुपूर्णोल्लसद्वक्त्रायै नमः।
ॐ इभराजसुतागत्यै नमः।
ॐ इयत्त्वरहितायै नमः।
ॐ ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः।
ॐ उच्छिन्नाश्रितसंशयायै नमः।
ॐ उज्ज्वलैकसमाराध्यायै नमः।
ॐ उत्तमायै नमः।
ॐ उत्तरायै नमः।
ॐ उत्तानहस्ताब्जायै नमः।
ॐ उत्फुल्लेन्दीवरेक्षणायै नमः।
ॐ उत्सङ्गभूषणायै नमः।
ॐ उदारकीर्तनायै नमः।
ॐ उदारचरितायै नमः।
ॐ उदारजपपाठेज्यायै नमः।
ॐ उदारध्यानसंस्तयायै नमः।
ॐ उदारवन्दनायै नमः।
ॐ उदारवल्लभायै नमः।
ॐ उदारवीक्षणस्मितभाषितायै नमः।
ॐ उदारश्रीनामरूपलीलाधामगुणव्रजायै नमः।
ॐ उदारालिगणायै नमः।
ॐ उदारोपासकायै नमः।
ॐ ॠकारायै नमः।
ॐ ॠतरूपिण्यै नमः।
ॐ ॠभुवन्द्याङ्घ्र्यै नमः।
ॐ एकशरणं पुंसायै नमः।
ॐ एकायै नमः।
ॐ ऐक्यभावप्रसादितायै नमः।
ॐ ओकःप्रधानिकायै नमः।
ॐ ओजोऽब्ध्यै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कमलाराध्यायै नमः।
ॐ करणायै नमः।
ॐ कलभाषिण्यै नमः।
ॐ कलाधारायै नमः।
ॐ कलाभिज्ञायै नमः।
ॐ कलामूर्त्यै नमः।
ॐ कलावध्यै नमः।
ॐ कल्पवृक्षाश्रयायै नमः।
ॐ कल्प्यायै नमः।
ॐ कल्मषौघनिवारिण्यै नमः।
ॐ कल्याणदात्र्यै नमः।
ॐ कल्याणप्रकृत्यै नमः।
ॐ कामचारिण्यै नमः।
ॐ कामदायै नमः।
ॐ काम्यसंसक्त्यै नमः।
ॐ कारणाद्वयकारण्यै नमः।
ॐ कारुण्यार्द्रविशालाक्ष्यै नमः।
ॐ कालचक्रप्रवर्तिकायै नमः।
ॐ कीनाशभयमूलघ्न्यै नमः।
ॐ कुञ्जकेलिसुखप्रदायै नमः।
ॐ कुञ्जराधीशगतिकायै नमः।
ॐ कृतज्ञार्च्यायै नमः।
ॐ कृतागमायै नमः।
ॐ कृपापीयूषजलाध्यै नमः।
ॐ कोमलार्च्यपदाम्बुजायै नमः।
ॐ कौशल्याप्रतिमाम्भोध्यै नमः।
ॐ कौशल्यासुतवल्लभायै नमः।
ॐ क्षमाध्वस्तधरास्मयायै नमः।
ॐ क्षमिणां क्षमास्वरूपायै नमः।
ॐ क्षमेश्यै नमः।
ॐ क्षान्तिविग्रहायै नमः।
ॐ क्षितीशतनयायै नमः।
ॐ क्षेमदायिन्यै नमः।
ॐ क्षेमयाऽर्चितायै नमः।
ॐ खरारिहृदयातुल्यपरमोत्सवरूपिण्यै नमः।
ॐ खलान्यमतिसन्दात्र्यै नमः।
ॐ खवासीशादिवन्दितायै नमः।
ॐ खेलमात्रजगत्सृष्ट्यै नमः।
ॐ गणनाथार्च्चितायै नमः।
ॐ गतैश्वर्यस्मयश्रेष्ठायै नमः।
ॐ गत्यै नमः।
ॐ गभीरायै नमः।
ॐ गम्यभावनायै नमः।
ॐ गहनाग्र्यायै नमः।
ॐ गियै नमः।
ॐ गीर्वाणहितसाधनतत्परायै नमः।
ॐ गुप्तायै नमः।
ॐ गुहेशयायै नमः।
ॐ गुह्यायै नमः।
ॐ गेयोदारयशस्तत्यै नमः।
ॐ गोपनीयपदासक्त्यै नमः।
ॐ गोप्त्र्यै नमः।
ॐ गोविदनुत्तमायै नमः।
ॐ ग्रहणीयशुभादर्शायै नमः।
ॐ ग्लौपुञ्जाभनखच्छव्यै नमः।
ॐ घनश्यामात्मनिलयायै नमः।
ॐ घर्मद्युतिकुलस्नुषायै नमः।
ॐ घृणालुकायै नमः।
ॐ चतुरात्मने नमः।
ॐ चतुर्गत्यै नमः।
ॐ चतुर्भावायै नमः।
ॐ चतुर्वर्गप्रदायिन्यै नमः।
ॐ चतुर्वेदविदां श्रेष्ठायै नमः।
ॐ चतुर्व्यूहायै नमः।
ॐ चन्द्रकलासमाराध्यायै नमः।
ॐ चन्द्रबिम्बोपमाननायै नमः।
ॐ चपलासत्कृतद्युत्यै नमः।
ॐ चारुरूपगुणोपेतायै नमः।
ॐ चारुशीलादिभिः सेव्यायै नमः।
ॐ चारुसम्पावनास्मितायै नमः।
ॐ चारुस्मरणमङ्गलायै नमः।
ॐ चार्वङ्ग्यै नमः।
ॐ चिदलङ्कारायै नमः।
ॐ चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ छविक्षुब्धरत्यै नमः।
ॐ छिन्नप्रणताशेषसंशयायै नमः।
ॐ जगत्क्षेमविधानज्ञायै नमः।
ॐ जगत्सेतुनिबन्धिन्यै नमः।
ॐ जगदात्मप्रेयस्यै नमः।
ॐ जगदात्मिकायै नमः।
ॐ जगदाद्यै नमः।
ॐ जगदालयवृन्देश्यै नमः।
ॐ जगदालयसङ्घसुवे नमः।
ॐ जगदुद्भवादिकर्त्र्यै नमः।
ॐ जगदेकपरायणायै नमः।
ॐ जगन्नेत्र्यै नमः।
ॐ जगन्माङ्गल्यमङ्गलायै नमः।
ॐ जगन्मात्रे नमः।
ॐ जगन्मोहनमाधुर्यमनोमोहनविग्रहायै नमः।
ॐ जतुशोभिपदाम्भोजायै नमः।
ॐ जनकल्याणसक्तात्मने नमः।
ॐ जनकानन्दवर्धिन्यै नमः।
ॐ जननीहृदयानन्दायै नमः।
ॐ जनबाधानिवारिण्यै नमः।
ॐ जनसन्तापशमन्यै नमः।
ॐ जनेश्वरेड्यायै नमः।
ॐ जन्मजरामृत्युभयातिगायै नमः।
ॐ जन्मान्तत्रासनिर्णाशचिन्तनायै नमः।
ॐ जपनीयायै नमः।
ॐ जयघोषाराध्यमानायै नमः।
ॐ जयप्रदायै नमः।
ॐ जयायै नमः।
ॐ जयावहायै नमः।
ॐ जलकेलिमहाप्राज्ञायै नमः।
ॐ जलजायतलोचनायै नमः।
ॐ जलजारुणहस्ताङ्घ्र्यै नमः।
ॐ जलजासनवन्दितायै नमः।
ॐ जवानतमनोवेगायै नमः।
ॐ जाड्यध्वान्तनिवारिण्यै नमः।
ॐ जानक्यै नमः।
ॐ जितच्छव्यै नमः।
ॐ जितद्वन्द्वायै नमः।
ॐ जितमायैकायै नमः।
ॐ जितामर्षायै नमः।
ॐ जितामित्रायै नमः।
ॐ जीवमुक्तिप्रदापिन्यै नमः।
ॐ जीवानां परमाराध्यायै नमः।
ॐ जीवेश्यै नमः।
ॐ जेतृसद्गत्यै नमः।
ॐ जेत्र्यै नमः।
ॐ ज्ञानदायै नमः।
ॐ ज्ञानपाथोध्यै नमः।
ॐ ज्ञानिनां गत्यै नमः।
ॐ ज्येष्ठायै नमः।
ॐ ज्योत्स्नाधिपाननायै नमः।
ॐ ज्वरातिगायै नमः।
ॐ ज्वलत्कान्त्यै नमः।
ॐ ज्वालामालासमाकुलायै नमः।
ॐ झणन्नूपुरपादाब्जायै नमः।
ॐ झपकेतुप्रियायूथसञ्चितच्छविमोहिन्यै नमः।
ॐ झम्पाकेशप्रसादितायै नमः।
ॐ झाटवाटोत्सवाधारायै नमः।
ॐ टुण्टुकेतरायै नमः।
ॐ ठात्मिकायै नमः।
ॐ डम्बरोत्कृष्टायै नमः।
ॐ डस्वरूपायै नमः।
ॐ ढक्कामञ्जुनादप्रहर्षितायै नमः।
ॐ ढुण्ढीष्टदेवतायै नमः।
ॐ णकारायै नमः।
ॐ तडिदोघाभदीप्ताङ्ग्यै नमः।
ॐ तत्त्वकुशलायै नमः।
ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः।
ॐ तत्त्वात्मने नमः।
ॐ तत्त्वादये नमः।
ॐ तनुमध्यमायै नमः।
ॐ तन्तुप्रवर्द्धिन्यै नमः।
ॐ तन्व्यै नमः।
ॐ तपनीयनिभद्युत्यै नमः।
ॐ तपोमूर्त्यै नमः।
ॐ तपोवासायै नमः।
ॐ तमसः परतः परायै नमः।
ॐ तमोघ्न्यै नमः।
ॐ तापशमन्यै नमः।
ॐ तारिण्यै नमः।
ॐ तुष्टमानसायै नमः।
ॐ तुष्टिप्रदायिकायै नमः।
ॐ तृप्तायै नमः।
ॐ तृप्त्येककारिण्यै नमः।
ॐ तृप्त्यै नमः।
ॐ तेजःस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ तेजोवृषायै नमः।
ॐ तोयभवार्चितायै नमः।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः।
ॐ त्रिलोकेश्यै नमः।
ॐ थै थै शब्दप्रमोदिन्यै नमः।
ॐ दक्षायै नमः।
ॐ दनुजदर्पघ्न्यै नमः।
ॐ दमिताश्रितकण्टकायै नमः।
ॐ दम्भादिमलमूलघ्न्यै नमः।
ॐ दयामय्यै नमः।
ॐ दयार्द्राक्ष्यै नमः।
ॐ दशस्यन्दनजप्रेष्ठायै नमः।
ॐ दाक्षिण्याखिलपूजितायै नमः।
ॐ दान्तायै नमः।
ॐ दामराधीशगामिन्यै नमः।
ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः।
ॐ दिव्यचरितायै नमः।
ॐ दिव्यध्येयशुभाकृत्यै नमः।
ॐ दिव्यात्मने नमः।
ॐ दिव्यात्मविभवायै नमः।
ॐ दिव्यायै नमः।
ॐ दिव्योदारगुणान्वितायै नमः।
ॐ दीनोद्धरणतत्परायै नमः।
ॐ दीप्तमहिमायै नमः।
ॐ दीप्ताङ्ग्यै नमः।
ॐ दीप्यमानमुखाम्बुजायै नमः।
ॐ दुःस्वप्नादिप्रणाशिन्यै नमः।
ॐ दुराराध्यायै नमः।
ॐ दुरासदायै नमः।
ॐ दुरितघ्न्यै नमः।
ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः।
ॐ दुर्मर्षणायै नमः।
ॐ दुष्प्रकृतिघ्न्यै नमः।
ॐ देवचूडामणिप्रभुप्रियायै नमः।
ॐ देवताहितदायै नमः।
ॐ दैन्यभावाचिरसुतोषितायै नमः।
ॐ द्युतिमत्यै नमः।
ॐ द्युत्यै नमः।
ॐ धराकन्यायै नमः।
ॐ धरानन्दायै नमः।
ॐ धरामोदविवर्धिन्यै नमः।
ॐ धरारत्न्यै नमः।
ॐ धर्मनिधये नमः।
ॐ धर्मशास्त्रानुगायै नमः।
ॐ धर्म-सेतुनिबन्धिन्यै नमः।
ॐ धामपरिभूततडिद्द्युत्यै नमः।
ॐ धृत्यै नमः।
ॐ ध्रुवायै नमः।
ॐ नतिप्रीतायै नमः।
ॐ नयशास्त्रविशारदायै नमः।
ॐ नामनिर्धूतनिरयायै नमः।
ॐ निगमान्तप्रतिष्ठितायै नमः।
ॐ निगमैर्गीतचरितायै नमः।
ॐ नित्यमुक्तनिषेवितायै नमः।
ॐ निधये नमः।
ॐ निमिकुलोत्तंसायै नमः।
ॐ निमित्तज्ञानिसत्तमायै नमः।
ॐ नियतात्मने नमः।
ॐ नियतेन्द्रियसम्भाव्यायै नमः।
ॐ निरञ्जनायै नमः।
ॐ निराकारायै नमः।
ॐ निरातङ्कायै नमः।
ॐ निराधारायै नमः।
ॐ निरामयायै नमः।
ॐ निर्व्याजकरुणामूर्त्यै नमः।
ॐ नीत्यै नमः।
ॐ पङ्केरुहेक्षणायै नमः।
ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।
ॐ पद्मगन्धेष्टायै नमः।
ॐ पद्मजार्च्चितायै नमः।
ॐ पद्मपादायै नमः।
ॐ पद्मवक्त्रायै नमः।
ॐ पद्मिन्यै नमः।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
ॐ परमेश्वर्यै नमः।
ॐ परस्पष्टायै नमः।
ॐ पराशक्त्यै नमः।
ॐ परिग्रहायै नमः।
ॐ परित्रात्र्यै नमः।
ॐ परिश्लाघ्यायै नमः।
ॐ परेप्टायै नमः।
ॐ पर्यवस्थितायै नमः।
ॐ पवित्रायै नमः।
ॐ पाटवाधारायै नमः।
ॐ पातिव्रत्यधुरन्धर्यै नमः।
ॐ पापिपापौघसंहर्त्र्यै नमः।
ॐ पारिजातसुमार्च्चितायै नमः।
ॐ पावनानुत्तमादर्शायै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पुण्यदर्शनायै नमः।
ॐ पुण्यश्रवणचरितायै नमः।
ॐ पुण्यश्लोकवरीयस्यै नमः।
ॐ पुष्टिदायिन्यै नमः।
ॐ पुष्ट्यै नमः।
ॐ पुष्पालङ्कारसम्पन्नायै नमः।
ॐ पूज्यपादाम्बुजद्वयायै नमः।
ॐ पूतसर्वेहायै नमः।
ॐ पूतात्मने नमः।
ॐ पूर्णायै नमः।
ॐ पूर्णेन्दुवदनायै नमः।
ॐ प्रकृतेः परायै नमः।
ॐ प्रकृत्यै नमः।
ॐ प्रकृष्टात्मने नमः।
ॐ प्रणतध्वस्तसंसृत्यै नमः।
ॐ प्रणतातुल्यवात्सल्यायै नमः।
ॐ प्रणम्याङ्घ्र्यै नमः।
ॐ प्रणयातिशयप्रियायै नमः।
ॐ प्रणविन्यै नमः।
ॐ प्रतिष्ठात्र्यै नमः।
ॐ प्रथमायै नमः।
ॐ प्रथितायै नमः।
ॐ प्रध्यै नमः।
ॐ प्रपन्नरक्षणोद्योगायै नमः।
ॐ प्रपन्नसकलापदां ईर्वाल्व्यै नमः।
ॐ प्रवित्तायै नमः।
ॐ प्रविशारदायै नमः।
ॐ प्रह्व्यै नमः।
ॐ प्राणनिलयायै नमः।
ॐ प्राणप्रदायै नमः।
ॐ प्राणवल्लभायै नमः।
ॐ प्राणात्मिकायै नमः।
ॐ प्रार्थनीयायै नमः।
ॐ प्रियमोहनदर्शनायै नमः।
ॐ प्रियार्हायै नमः।
ॐ प्रीतितत्त्वज्ञायै नमः।
ॐ प्रीतिदायै नमः।
ॐ प्रीतिवर्धिन्यै नमः।
ॐ प्रेज्यायै नमः।
ॐ प्रेमरतायै नमः।
ॐ प्रेमवल्लभातीववल्लभायै नमः।
ॐ प्रेमवारां निधये नमः।
ॐ प्रेमविग्रहायै नमः।
ॐ प्रेमवैभवायै नमः।
ॐ प्रेमशक्त्येकविवशायै नमः।
ॐ प्रेमसंसाध्यदर्शनायै नमः।
ॐ प्रेमैकहाटकागारायै नमः।
ॐ प्रेमैकाद्भुतविग्रहायै नमः।
ॐ फणीन्द्रावर्ण्यविभवायै नमः।
ॐ बहुश्रुतायै नमः।
ॐ बुद्धिदायै नमः।
ॐ बुधमृग्याङ्घ्रिकमलायै नमः।
ॐ बुधाराध्याङ्घ्रिकमलायै नमः।
ॐ बोधवारिध्यै नमः।
ॐ ब्रह्मलेखातिगायै नमः।
ॐ ब्रह्मवेत्त्र्यै नमः।
ॐ ब्रह्माण्डवृन्दसुवे नमः।
ॐ भक्तत्राणविधानज्ञायै नमः।
ॐ भक्तिसंसाध्यदर्शनायै नमः।
ॐ भजनीयगुणोपेतायै नमः।
ॐ भयघ्न्यै नमः।
ॐ भयतारिण्यै नमः।
ॐ भवपूज्यायै नमः।
ॐ भवाराध्यायै नमः।
ॐ भवोत्पत्यादिकारिण्यै नमः।
ॐ भाग्यैकसंशोधयित्र्यै नमः।
ॐ भावैकपरितोषितायै नमः।
ॐ भूतदायिन्यै नमः।
ॐ भूतप्रसूत्यै नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ भूताद्यै नमः।
ॐ भूतिमत्समुपास्याङ्घ्र्यै नमः।
ॐ भूसुतायै नमः।
ॐ भ्रान्तिहारिण्यै नमः।
ॐ मङ्गलाशेषमाङ्गल्यायै नमः।
ॐ मङ्गलैकमहानिधये नमः।
ॐ मधुराकारायै नमः।
ॐ मधुरायै नमः।
ॐ मनःस्वरूपायै नमः।
ॐ मननीयगुणावल्यै नमः।
ॐ मनोजवायै नमः।
ॐ मनोज्ञाङ्ग्यै नमः।
ॐ मनोरमगुणान्वितायै नमः।
ॐ महत्यै नमः।
ॐ महद्ध्र्येकायै नमः।
ॐ महनीयगुणाम्बुधये नमः।
ॐ महाकीर्त्यै नमः।
ॐ महाकोशायै नमः।
ॐ महाक्रतवे नमः।
ॐ महाक्रमायै नमः।
ॐ महागर्तायै नमः।
ॐ महाछव्यै नमः।
ॐ महादृष्ट्यै नमः।
ॐ महाद्युत्यै नमः।
ॐ महाधाम्न्यै नमः।
ॐ महानन्दस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ महानायकसम्मात्यायै नमः।
ॐ महानैपुण्यवारिधये नमः।
ॐ महापूज्यायै नमः।
ॐ महाप्राज्ञायै नमः।
ॐ महाप्रेज्यायै नमः।
ॐ महाफलायै नमः।
ॐ महाभागायै नमः।
ॐ महाभोगायै नमः।
ॐ महामतिमतां वरायै नमः।
ॐ महामाधुर्यसम्पन्नायै नमः।
ॐ महामायास्वरूपिण्यै नमः।
ॐ महायोगप्रसाध्यैकायै नमः।
ॐ महायोगेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ महारत्यै नमः।
ॐ महार्हार्हायै नमः।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
ॐ महाविद्यास्वरूपिण्यै नमः।
ॐ महाशक्त्यै नमः।
ॐ महाश्रेष्ठायै नमः।
ॐ महाश्लाघ्ययशोऽन्वितायै नमः।
ॐ महासिद्ध्यै नमः।
ॐ महासेव्यायै नमः।
ॐ महासौभाग्यदायिन्यै नमः।
ॐ महाहव्यै नमः।
ॐ महिष्टात्मने नमः।
ॐ महीयस्यै नमः।
ॐ महीशजायै नमः।
ॐ महेशादिसमालभ्व्याङ्घ्रिपङ्कजायै नमः।
ॐ महोत्कर्षायै नमः।
ॐ महोत्साहायै नमः।
ॐ महोदयायै नमः।
ॐ महोदारायै नमः।
ॐ माधुरीजितमाधुर्यै नमः।
ॐ मान्यपरमसम्मान्यायै नमः।
ॐ मायै नमः।
ॐ मितकोकिलस्वनायै नमः।
ॐ मिथिलेशक्रतूद्भूतायै नमः।
ॐ मिथिलेश्वरनन्दिन्यै नमः।
ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
ॐ मुक्तिवरदायै नमः।
ॐ मुनिसेव्यपदाम्बुजायै नमः।
ॐ मुनीन्द्रावर्ण्यमहिमायै नमः।
ॐ मूलप्रकृतिसञ्ज्ञितायै नमः।
ॐ मृगनेत्रायै नमः।
ॐ मृगाङ्काभवदनायै नमः।
ॐ मृदुभाषिण्यै नमः।
ॐ मृदुलाचारायै नमः।
ॐ मृदुलायै नमः।
ॐ मृदुसमोहनेक्षणायै नमः।
ॐ मृदुस्वभावसम्पन्नायै नमः।
ॐ मृद्व्यै नमः।
ॐ मेधसमुद्भवायै नमः।
ॐ मेधेश्यै नमः।
ॐ मैथिल्यै नमः।
ॐ मोदवर्षिण्यै नमः।
ॐ मौढ्यभञ्जिकायै नमः।
ॐ यतचित्तेन्द्रियग्रामायै नमः।
ॐ युक्तात्मभाषितायै नमः।
ॐ युक्तायै नमः।
ॐ योगदायै नमः।
ॐ योगनिलयायै नमः।
ॐ योगस्थायै नमः।
ॐ योगिनां गत्यै नमः।
ॐ योगिनां समुपालभ्यायै नमः।
ॐ योगिराजप्रियात्मजायै नमः।
ॐ रक्तोत्पललसद्धस्तायै नमः।
ॐ रघुनन्दनवल्लभायै नमः।
ॐ रघुनाथस्वभावज्ञायै नमः।
ॐ रघुवीरसुखे रतायै नमः।
ॐ रतिसौन्दर्यदर्पघ्न्यै नमः।
ॐ रतीशेहाहरस्मृत्यै नमः।
ॐ रमणीयगुणग्रामायै नमः।
ॐ रमाराध्यायै नमः।
ॐ रमालयायै नमः।
ॐ रम्यरम्यनिधये नमः।
ॐ रम्याशेषायै नमः।
ॐ रविमण्डलध्यस्थायै नमः।
ॐ रविवंशेन्दुहृत्स्थितायै नमः।
ॐ रसज्ञायै नमः।
ॐ रसभावज्ञायै नमः।
ॐ रसमयाकृत्यै नमः।
ॐ रसानन्दविवर्धिन्यै नमः।
ॐ रसापुत्र्यै नमः।
ॐ रसासक्तायै नमः।
ॐ रसिकानां परागत्यै नमः।
ॐ रसिकेन्द्रप्रियायै नमः।
ॐ राकाधिपपुञ्जनिभाननायै नमः।
ॐ राघवेन्द्रप्रभावज्ञायै नमः।
ॐ राधायै नमः।
ॐ रासरसेश्वर्यै नमः।
ॐ रासलीलाकलापज्ञायै नमः।
ॐ रासानन्दप्रदायिन्यै नमः।
ॐ रासेश्यै नमः।
ॐ रूपदाक्षिण्यमण्डितायै नमः।
ॐ लक्ष्मणार्च्चितायै नमः।
ॐ ललनादर्शचरितायै नमः।
ॐ ललनाधर्मदीपिकायै नमः।
ॐ ललामैकनामरूपलीलाधामगुणादिकायै नमः।
ॐ ललिताम्भोजपत्राक्ष्यै नमः।
ॐ ललिताशेषचेष्टितायै नमः।
ॐ लाकृत्यै नमः।
ॐ लावण्यजितपाथोधये नमः।
ॐ लीनरक्षिकायै नमः।
ॐ लीलाभूमाधवप्रेष्ठायै नमः।
ॐ लॄपुत्र्यै नमः।
ॐ लॄस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ लोककल्याणतत्परायै नमः।
ॐ लोकज्ञायै नमः।
ॐ लोकत्रयमहाराज्ञ्यै नमः।
ॐ लोकपावनपावन्यै नमः।
ॐ लोकप्रगीतमहिमायै नमः।
ॐ लोकमृग्याङ्घ्रिपङ्कजायै नमः।
ॐ लोकशरणायै नमः।
ॐ लोकानुत्तमदर्शनायै नमः।
ॐ लोकालयकलापाम्बायै नमः।
ॐ लोकेशकान्तायै नमः।
ॐ लोकेश्यै नमः।
ॐ लोकैकप्रियकाङ्क्षिण्यै नमः।
ॐ लोकोत्पत्यादिकारिण्यै नमः।
ॐ लोचनादीन्द्रियव्रातशक्तिसञ्चारकारिण्यै नमः।
ॐ लोपयित्र्यै नमः।
ॐ लोभहरायै नमः।
ॐ लोमशादिकभावितायै नमः।
ॐ वङ्कचिकुरायै नमः।
ॐ वङ्कभ्रुवे नमः।
ॐ वङ्काकर्षणवीक्षणायै नमः।
ॐ वत्सरायै नमः।
ॐ वत्सलोत्कृष्टायै नमः।
ॐ वदान्यायै नमः।
ॐ वनजेक्षणायै नमः।
ॐ वनमालाञ्चितायै नमः।
ॐ वभ्व्र्यै नमः।
ॐ वरणीयपदाश्रयायै नमः।
ॐ वरदाधिराजकान्तायै नमः।
ॐ वरदायै नमः।
ॐ वरबोधायै नमः।
ॐ वरवर्णिन्यै नमः।
ॐ वरारोहाभूषितायै नमः।
ॐ वर्णनातिगायै नमः।
ॐ वर्णश्रेष्ठायै नमः।
ॐ वर्णाभावायै नमः।
ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः।
ॐ वर्ण्यानवद्यचित्केल्यै नमः।
ॐ वशकृते नमः।
ॐ वशगश्रेष्ठायै नमः।
ॐ वश्यायै नमः।
ॐ वसुप्रदायिन्यै नमः।
ॐ वाच्यकीर्त्यै नमः।
ॐ वारिजासनवन्दितायै नमः।
ॐ विकल्मषायै नमः।
ॐ विक्षरात्मने नमः।
ॐ विगतेहायै नमः।
ॐ विजेतृकायै नमः।
ॐ विज्ञानदात्र्यै नमः।
ॐ विज्ञानमयाप्राकृतविग्रहायै नमः।
ॐ विज्ञायै नमः।
ॐ विज्वरायै नमः।
ॐ विदितायै नमः।
ॐ विदिशायै नमः।
ॐ विद्ययाऽन्वितायै नमः।
ॐ विद्यावत्पुङ्गवोत्कृष्टायै नमः।
ॐ विधात्र्यै नमः।
ॐ विधिकेतनायै नमः।
ॐ विधिदुर्ज्ञेयमहिमायै नमः।
ॐ विधुपूर्णमुखाम्बुजायै नमः।
ॐ विनयार्हायै नमः।
ॐ विनीतात्मने नमः।
ॐ विपक्वात्मने नमः।
ॐ विपद्धरायै नमः।
ॐ विबुधर्षिगणार्चितायै नमः।
ॐ विमत्सरायै नमः।
ॐ विमलार्च्यायै नमः।
ॐ विमुक्तात्मने नमः।
ॐ विमुक्तिदायै नमः।
ॐ विमोहिन्यै नमः।
ॐ वियन्मूर्त्यै नमः।
ॐ विरतिप्रदचिन्तनायै नमः।
ॐ विरामायै नमः।
ॐ विलसत्क्षान्त्यै नमः।
ॐ विवेकपरमाधारायै नमः।
ॐ विवेकवदुपासितायै नमः।
ॐ विशदश्लोकसम्पूज्यायै नमः।
ॐ विशालेन्दीवरेक्षणायै नमः।
ॐ विशिष्टात्मने नमः।
ॐ विशेषज्ञायै नमः।
ॐ विश्रुत औदार्यौत्कर्ष्यै नमः।
ॐ विश्वतः पाणिपादास्यायै नमः।
ॐ विश्वभरण्यै नमः।
ॐ विश्वमात्रैकधारिण्यै नमः।
ॐ विश्वलीलाप्रसारिण्यै नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ विश्वालयव्रजेश्वर्यै नमः।
ॐ विश्वासरूपायै नमः।
ॐ विश्वेषां साक्षिण्यै नमः।
ॐ विस्तृतोत्तमायै नमः।
ॐ वीणावाण्यै नमः।
ॐ वीतभ्रान्त्यै नमः।
ॐ वीतरागस्मयादिकायै नमः।
ॐ वीतशङ्कासमाराध्यायै नमः।
ॐ वीतसम्पूर्णसाध्वसायै नमः।
ॐ वृपपायै नमः।
ॐ वेदकारणायै नमः।
ॐ वेदगायै नमः।
ॐ वेदनिःश्वासायै नमः।
ॐ वेदप्रणुतवैभवायै नमः।
ॐ वेदप्रतिपाद्यतत्त्वायै नमः।
ॐ वेदरक्षाविधानज्ञायै नमः।
ॐ वेदवेदान्तकोविदायै नमः।
ॐ वेदसारमयाकृत्यै नमः।
ॐ वेदान्तवेद्यायै नमः।
ॐ वेदान्तायै नमः।
ॐ वैदेह्यै नमः।
ॐ वैभवार्णवायै नमः।
ॐ शक्तिव्रजेश्वर्यै नमः।
ॐ शक्त्यै नमः।
ॐ शतमूर्त्यै नमः।
ॐ शतोदितायै नमः।
ॐ शबरीमानदप्रेष्ठायै नमः।
ॐ शब्दब्रह्मातिगायै नमः।
ॐ शब्दविग्रहायै नमः।
ॐ शमदायिन्यै नमः।
ॐ शमिताश्रितसङ्क्लेशायै नमः।
ॐ शमिभक्त्याशुतोषितायै नमः।
ॐ शम्पादामोल्लसत्कान्त्यै नमः।
ॐ शम्प्रदध्यानसंस्तवायै नमः।
ॐ शम्मयाशेषकैङ्कर्य्यायै नमः।
ॐ शरणागतसन्त्रात्र्यै नमः।
ॐ शान्तायै नमः।
ॐ शान्तिप्रदायिन्यै नमः।
ॐ शाश्वतचिन्तनीयाङ्घ्रिकमलायै नमः।
ॐ शाश्वतस्थिरायै नमः।
ॐ शाश्वत्यै नमः।
ॐ शासिकोत्कृष्टायै नमः।
ॐ शिरोधार्यकराम्बुजायै नमः।
ॐ शिशिरायै नमः।
ॐ शीलसम्पन्नायै नमः।
ॐ शुचिगम्याङ्घ्रिचिन्तनायै नमः।
ॐ शुचिप्राप्यपदासक्त्यै नमः।
ॐ शुद्धान्तःकरणालयायै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शुद्धिप्रदध्यानायै नमः।
ॐ शूलत्रयनिवारिण्यै नमः।
ॐ शैलराजसुतादीष्टायै नमः।
ॐ शोभासागरसस्कृतायै नमः।
ॐ शौर्यपाथोनिधये नमः।
ॐ श्यामायै नमः।
ॐ श्रयणीयपदाम्बुजायै नमः।
ॐ श्रवणीययशोगाथायै नमः।
ॐ श्रिये नमः।
ॐ श्रीकर्यै नमः।
ॐ श्रीप्रदायिन्यै नमः।
ॐ श्रीमदुत्तंसमहितायै नमः।
ॐ श्रीमय्यै नमः।
ॐ श्रीमहानिधये नमः।
ॐ श्रीलक्ष्म्यादिभिः सेव्यायै नमः।
ॐ श्रीवासायै नमः।
ॐ श्रीसमुद्भवायै नमः।
ॐ श्रुतिगीतचरितायै नमः।
ॐ श्रुत्यन्तप्रतिपादितायै नमः।
ॐ श्रेयोगुणेरणायै नमः।
ॐ श्रेयोनिधये नमः।
ॐ श्रेयोमयस्मृत्यै नमः।
ॐ श्रोत्रियैकसमाराध्यायै नमः।
ॐ श्लक्ष्णसूनृतभाषिण्यै नमः।
ॐ श्लाघनीयमहाकीर्त्यै नमः।
ॐ श्लीलचारित्र्यविश्रुतायै नमः।
ॐ श्लोकलोकार्चिताब्जाङ्घ्र्यै नमः।
ॐ श्वसनाधीशसत्कृतायै नमः।
ॐ श्वेतधामोल्लसद्वक्त्रायै नमः।
ॐ षट्चतुर्वस्विलोदितायै नमः।
ॐ षडतीतायै नमः।
ॐ षडर्द्धाक्षहृदिस्थितायै नमः।
ॐ षडाधारायै नमः।
ॐ सखीमण्डलमध्यस्थायै नमः।
ॐ सख्यशीघ्रसमासाद्यायै नमः।
ॐ सगुणायै नमः।
ॐ सङ्क्षयोज्झितायै नमः।
ॐ सङ्ख्यातीतगुणायै नमः।
ॐ सङ्गमुक्तायै नमः।
ॐ सङ्गीतकोविदायै नमः।
ॐ सङ्गीर्णप्रणतत्राणायै नमः।
ॐ सङ्ग्रहानुग्रहे रतायै नमः।
ॐ सज्जनोपासिताङ्घ्रिकायै नमः।
ॐ सतताराध्यचरणायै नमः।
ॐ सतीत्वादर्शदायिन्यै नमः।
ॐ सतीवृन्दशिरोरत्नाय नमः।
ॐ सतीशाजस्रभावितायै नमः।
ॐ सत्तमायै नमः।
ॐ सत्त्ववदग्रण्ये नमः।
ॐ सत्यधर्मैकपालिकायै नमः।
ॐ सत्यरूपिण्यै नमः।
ॐ सत्यसञ्चिन्तनायै नमः।
ॐ सत्यसन्धायै नमः।
ॐ सत्यापतिस्नुषायै नमः।
ॐ सत्यायै नमः।
ॐ सत्रधरागर्भोद्भूतायै नमः।
ॐ सदाचारायै नमः।
ॐ सदानम्यायै नमः।
ॐ सदासेव्यायै नमः।
ॐ सदृशातीतशेमुष्यै नमः।
ॐ सनातन्यै नमः।
ॐ सन्तोषैकप्रदायिन्यै नमः।
ॐ सन्देहापहरायै नमः।
ॐ सन्धये नमः।
ॐ सन्निषेव्यसमाश्रितायै नमः।
ॐ सन्नुत्याशेषचरितायै नमः।
ॐ सभ्यलोकसभाजितायै नमः।
ॐ समग्रज्ञानवैराग्यधर्मश्रीर्यशोनिधये नमः।
ॐ समग्रैश्वर्यसम्पन्नायै नमः।
ॐ समतीतगुणोपमायै नमः।
ॐ समदृष्ट्यै नमः।
ॐ समर्च्यैकायै नमः।
ॐ समर्थाग्र्यायै नमः।
ॐ समर्धकायै नमः।
ॐ समविश्वमनोज्ञाङ्ग्यै नमः।
ॐ समवेक्ष्याङ्घ्रिलाञ्छनायै नमः।
ॐ समस्तजगतां मात्रे नमः।
ॐ समस्तदेवानां इष्टायै नमः।
ॐ समाकर्ण्ययशोगाथायै नमः।
ॐ समानात्मने नमः।
ॐ समाराध्यायै नमः।
ॐ समार्हायै नमः।
ॐ समालम्ब्याङ्घ्रिपङ्कजायै नमः।
ॐ समावर्तायै नमः।
ॐ समासेव्यायै नमः।
ॐ समाहर्त्र्यै नमः।
ॐ समाहितायै नमः।
ॐ समितिञ्जयायै नमः।
ॐ समीक्ष्याव्याजकरुणायै नमः।
ॐ सरयूपुलिनाक्रीडायै नमः।
ॐ सरलायै नमः।
ॐ सरसेक्षणायै नमः।
ॐ सर्गस्थित्यन्तप्रभवायै नमः।
ॐ सर्वकामप्रदायिन्यै नमः।
ॐ सर्वकार्यबुधायै नमः।
ॐ सर्वच्छद्मज्ञायै नमः।
ॐ सर्वजगतां हितकारिण्यै नमः।
ॐ सर्वजन्मदायै नमः।
ॐ सर्वजीवहितायै नमः।
ॐ सर्वज्ञाननिधये नमः।
ॐ सर्वज्ञानवद्भिरुपासितायै नमः।
ॐ सर्वज्ञानिनां ज्ञेयसत्तमायै नमः।
ॐ सर्वज्ञायै नमः।
ॐ सर्वज्येष्ठाद्यै नमः।
ॐ सर्वतीर्थमयस्मृत्यै नमः।
ॐ सर्वतोऽक्ष्यास्यहस्ताङ्घ्रिकमलायै नमः।
ॐ सर्वदर्शनायै नमः।
ॐ सर्वदिव्यगुणोपेतायै नमः।
ॐ सर्वदुःखहरस्मितायै नमः।
ॐ सर्वदेवनुतायै नमः।
ॐ सर्वदेहिनां जनन्यै नमः।
ॐ सर्वदेहिनां शरण्यै नमः।
ॐ सर्वदेहिनां सर्वकर्मणां साक्षिण्यै नमः।
ॐ सर्वदेहिनां स्वामिन्यै नमः।
ॐ सर्वधर्मतत्त्वविदां वरायै नमः।
ॐ सर्वधर्मनिधये नमः।
ॐ सर्वनायकोत्तमनायिकायै नमः।
ॐ सर्वनीतिरहस्यज्ञायै नमः।
ॐ सर्वनैपुण्यमण्डितायै नमः।
ॐ सर्वपापहरध्यानायै नमः।
ॐ सर्वपावनपावन्यै नमः।
ॐ सर्वभक्तावनाभिज्ञायै नमः।
ॐ सर्वभक्तिप्रदोत्कृष्टायै नमः।
ॐ सर्वभक्तिमतां गत्यै नमः।
ॐ सर्वभाव-पदातीतायै नमः।
ॐ सर्वभाव-प्रपूरिकायै नमः।
ॐ सर्वभूतहिते रतायै नमः।
ॐ सर्वभूताशयाभिज्ञायै नमः।
ॐ सर्वभृतसुधारिण्यै नमः।
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः।
ॐ सर्वमण्डनमण्डनायै नमः।
ॐ सर्वमेधाविनां श्रेष्ठायै नमः।
ॐ सर्वमोदमयेक्षणायै नमः।
ॐ सर्वमोहच्छिदासक्त्यै नमः।
ॐ सर्वमोहनमोहिन्यै नमः।
ॐ सर्वमौलिमणिप्रेष्ठायै नमः।
ॐ सर्वयज्ञफलप्रदायै नमः।
ॐ सर्वयज्ञव्रतस्नातायै नमः।
ॐ सर्वयोगविनिःसृतायै नमः।
ॐ सर्वरम्यगुणागारायै नमः।
ॐ सर्वलक्षणलक्षितायै नमः।
ॐ सर्वलावण्यजलधये नमः।
ॐ सर्वलीलाप्रसारिण्यै नमः।
ॐ सर्वलोकनमस्कार्यायै नमः।
ॐ सर्वलोकानां ईश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वलोकेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ सर्वलोकेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वलौकिकेतरवैभवायै नमः।
ॐ सर्वविद्याव्रतस्नातायै नमः।
ॐ सर्ववैभवकारणायै नमः।
ॐ सर्वशक्तिमतामिष्टायै नमः।
ॐ सर्वशक्तिमहेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वशत्रुहरायै नमः।
ॐ सर्वशरणायै नमः।
ॐ सर्वशर्मदायै नमः।
ॐ सर्वश्रेयस्कर्यै नमः।
ॐ सर्वसदर्चितायै नमः।
ॐ सर्वसद्भावनाधारायै नमः।
ॐ सर्वसद्भावपोषिण्यै नमः।
ॐ सर्वसहायै नमः।
ॐ सर्वसौख्यप्रदायै नमः।
ॐ सर्वसौभाग्यैकप्रदायिन्यै नमः।
ॐ सर्वासुधारिणां स्थानायै नमः।
ॐ सविभाव्यसुविग्रहायै नमः।
ॐ साकेतपरमस्थानायै नमः।
ॐ साकेतपरमोत्सवायै नमः।
ॐ साकेताधिपतिप्रेष्ठायै नमः।
ॐ साकेतानन्दवर्षिण्यै नमः।
ॐ साक्षाच्छ्रिये नमः।
ॐ साघप्राणिजनारुष्टायै नमः।
ॐ सातपत्रोत्तमासनायै नमः।
ॐ साधनातीतसम्प्राप्त्यै नमः।
ॐ साध्यायै नमः।
ॐ साध्वीजनप्रियायै नमः।
ॐ साफल्यैकप्रदायिन्यै नमः।
ॐ सामगायै नमः।
ॐ सामगोद्गीतायै नमः।
ॐ सामर्थ्यजगदाधारमोहिन्यै नमः।
ॐ साम्यदायिन्यै नमः।
ॐ सारज्ञायै नमः।
ॐ सिद्धसङ्कल्पायै नमः।
ॐ सिद्धसेव्यपदाम्बुजायै नमः।
ॐ सिद्धार्थायै नमः।
ॐ सिद्धिदायै नमः।
ॐ सिद्धिरूपिण्यै नमः।
ॐ सिद्धिसाधनायै नमः।
ॐ सीतायै नमः।
ॐ सीमन्तिनीश्रेष्ठायै नमः।
ॐ सीरध्वजनृपात्मजायै नमः।
ॐ सुकटाक्षायै नमः।
ॐ सुकर्मणां फलरूपायै नमः।
ॐ सुकीर्तीड्यायै नमः।
ॐ सुकृतीनां महाफलायै नमः।
ॐ सुकेश्यै नमः।
ॐ सुखमूलैकायै नमः।
ॐ सुखसन्दोहदर्शनायै नमः।
ॐ सुखसम्पदां जनित्र्यै नमः।
ॐ सुखसम्पदां वर्धिन्यै नमः।
ॐ सुगमायै नमः।
ॐ सुघनज्ञानायै नमः।
ॐ सुचार्व्यै नमः।
ॐ सुजवोत्तमायै नमः।
ॐ सुज्ञायै नमः।
ॐ सुतन्व्यै नमः।
ॐ सुदत्यै नमः।
ॐ सुदाननिरताश्रयायै नमः।
ॐ सुधावाण्यै नमः।
ॐ सुधीरात्मने नमः।
ॐ सुधीश्रेष्ठायै नमः।
ॐ सुधेक्षणायै नमः।
ॐ सुनयनाक्रोडरत्नाय नमः।
ॐ सुनयनाप्रपोषितायै नमः।
ॐ सुनयनामहाराज्ञीहृदयानन्दवर्द्धिन्यै नमः।
ॐ सुनासायै नमः।
ॐ सुनिदिध्यास्यायै नमः।
ॐ सुनीत्यै नमः।
ॐ सुप्रतिष्ठितायै नमः।
ॐ सुप्रसादायै नमः।
ॐ सुभगायाः करपल्लवचर्चितायै नमः।
ॐ सुभगायै नमः।
ॐ सुभुजायै नमः।
ॐ सुभ्रुवे नमः।
ॐ सुमुख्यै नमः।
ॐ सुरपूजितायै नमः।
ॐ सुराधीशजरक्षिकायै नमः।
ॐ सुराध्यक्षायै नमः।
ॐ सुरानम्यायै नमः।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः।
ॐ सुलभायै नमः।
ॐ सुवर्णाभाङ्गशोभनायै नमः।
ॐ सुवेद्यैकायै नमः।
ॐ सुशरणायै नमः।
ॐ सुश्रिये नमः।
ॐ सुश्लोकसत्तामायै नमः।
ॐ सृष्टदीनहितोपायायै नमः।
ॐ सृष्टिजन्मादिकारिण्यै नमः।
ॐ सेव्यायै नमः।
ॐ सैरध्वजीज्येष्ठायै नमः।
ॐ सोमवत्प्रियदर्शनायै नमः।
ॐ सौभाग्यजनन्यै नमः।
ॐ सौम्यायै नमः।
ॐ स्थिरायै नमः।
ॐ स्थूलदयायै नमः।
ॐ स्थूलसूक्ष्मविलक्षणायै नमः।
ॐ स्रष्टृपात्रन्तकर्तॄणामीश्वर्यै नमः।
ॐ स्वगतिप्रदायै नमः।
ॐ स्वङ्घ्रिकायै नमः।
ॐ स्वच्छन्दायै नमः।
ॐ स्वच्छहृदयायै नमः।
ॐ स्वजनप्रियायै नमः।
ॐ स्वजनानन्दनिवहायै नमः।
ॐ स्वतर्क्यायै नमः।
ॐ स्वधरस्मितायै नमः।
ॐ स्वधर्माचरणाख्यातायै नमः।
ॐ स्वधर्मावनपण्डितायै नमः।
ॐ स्वधास्वरूपायै नमः।
ॐ स्वधृतायै नमः।
ॐ स्वभावाघहरस्मितायै नमः।
ॐ स्वभावापास्तनार्शस्यायै नमः।
ॐ स्वभावावर्ण्यमार्दवायै नमः।
ॐ स्वभावावाच्यवात्सल्यायै नमः।
ॐ स्ववशायै नमः।
ॐ स्वस्तिदक्षिणायै नमः।
ॐ स्वस्तिदायै नमः।
ॐ स्वस्तिरूपायै नमः।
ॐ स्वाश्रितसर्वेष्टदायिन्यै नमः।
ॐ स्वास्यायै नमः।
ॐ स्विष्टदेवतायै नमः।
ॐ स्वेच्छाचारेणरहितायै नमः।
ॐ हरिणोत्फुल्ललोचनायै नमः।
ॐ हारसम्भूषितायै नमः।
ॐ हास्यस्पर्द्धिचन्द्रकरव्रजायै नमः।
ॐ हृदयानन्दवर्द्धिन्यै नमः।
ॐ हृदयेश्यै नमः।
ॐ हृद्यैकायै नमः।
ॐ हेमागारनिवासिन्यै नमः।
ॐ हेमासेव्यपदाम्भोजायै नमः।
ॐ हेयपादाब्जविस्मृत्यै नमः।
ॐ ह्रीमतां श्रेष्ठायै नमः।
ॐ ह्लादिन्यै नमः।

॥ इति श्रीजानकीचरितामृते सप्ताशीतितमोऽध्यायोधृता श्रीजानकीसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download देवी जानकी सहस्रनामावली PDF

देवी जानकी सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment