Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

देवी कमला सहस्रनामावली

Kamala Sahastra Namavali Hindi

Lakshmi JiSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

।।देवी कमला सहस्रनामावली।।

ॐ अंशुमालिन्यै नमः।
ॐ अकलङ्कायै नमः।
ॐ अक्षतायै नमः।
ॐ अक्षयायै नमः।
ॐ अग्राह्यायै नमः।
ॐ अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः।
ॐ अच्युतायै नमः।
ॐ अजितायै नमः।
ॐ अदित्यै नमः।
ॐ अध्यात्मविद्यायै नमः।
ॐ अनघायै नमः।
ॐ अनन्तरूपायै नमः।
ॐ अनन्तसम्भवायै नमः।
ॐ अनन्तस्थायै नमः।
ॐ अनन्तात्मने नमः।
ॐ अनन्तायै नमः।
ॐ अनसूयायै नमः।
ॐ अनाहतायै नमः।
ॐ अनिर्देश्यायै नमः।
ॐ अनुग्रहाशक्त्यै नमः।
ॐ अनुमत्यै नमः।
ॐ अनौपम्यायै नमः।
ॐ अन्तर्वेदीदक्षिणायै नमः।
ॐ अपरिमितायै नमः।
ॐ अपर्णायै नमः।
ॐ अपारायै नमः।
ॐ अप्रतर्क्यायै नमः।
ॐ अप्रतिहतायै नमः।
ॐ अप्रमेयायै नमः।
ॐ अभयकर्यै नमः।
ॐ अभेद्यायै नमः।
ॐ अमतावहायै नमः।
ॐ अमलायै नमः।
ॐ अमायै नमः।
ॐ अमितप्रज्ञायै नमः।
ॐ अमिलितायै नमः।
ॐ अमृतस्यन्दिन्यै नमः।
ॐ अमृतायै नमः।
ॐ अमृतायै नमः।
ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
ॐ अमोघाख्यायै नमः।
ॐ अम्बिकायै नमः।
ॐ अम्बिकायै नमः।
ॐ अरुणावत्यै नमः।
ॐ अरुन्धत्यै नमः।
ॐ अर्चिष्मत्यै नमः।
ॐ अवदातायै नमः।
ॐ अवन्यै नमः।
ॐ अव्यक्तायै नमः।
ॐ अव्यक्तायै नमः।
ॐ अव्ययायै नमः।
ॐ अशेषसुखसौभाग्यसम्पदां योनये नमः।
ॐ असङ्कीर्णायै नमः।
ॐ असङ्ख्यातायै नमः।
ॐ आकर्षिण्यै नमः।
ॐ आगतायै नमः।
ॐ आज्यगर्भायै नमः।
ॐ आज्यपायै नमः।
ॐ आदित्यवर्णायै नमः।
ॐ आद्यायै नमः।
ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः।
ॐ आपूरणे नवायै नमः।
ॐ आप्यायन्यै नमः।
ॐ आप्रीतिवर्धिन्यै नमः।
ॐ आर्द्रायै नमः।
ॐ आर्यायै नमः।
ॐ इच्छाधारायै नमः।
ॐ इच्छायै नमः।
ॐ इच्छायै नमः।
ॐ इडायै नमः।
ॐ इन्द्रनमितायै नमः।
ॐ ईशानायै नमः।
ॐ ईश्वर्यै नमः।
ॐ उज्ज्वलोद्यमायै नमः।
ॐ उत्तमायै नमः।
ॐ उत्तमायै नमः।
ॐ उत्पलमालिकायै नमः।
ॐ उद्भवायै नमः।
ॐ उद्भिन्नसन्तानायै नमः।
ॐ उद्याननगरद्वारहर्म्योपवनवासिन्यै नमः।
ॐ उद्रीत्यै नमः।
ॐ ऊर्वश्यै नमः।
ॐ ऋद्ध्यै नमः।
ॐ एकवीरायै नमः।
ॐ एकानन्दायै नमः।
ॐ एकायै नमः।
ॐ ऐन्दव्यै नमः।
ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
ॐ कंसविद्राविण्यै नमः।
ॐ ककुद्मिन्यै नमः।
ॐ कद्र्वै नमः।
ॐ कनकप्रभायै नमः।
ॐ कन्यायै नमः।
ॐ कपिलायै नमः।
ॐ कपिलायै नमः।
ॐ कमलाक्ष्यै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कमलालयायै नमः।
ॐ कमलेक्षणायै नमः।
ॐ कमलोद्भवायै नमः।
ॐ कम्बुकन्धरायै नमः।
ॐ करालायै नमः।
ॐ करालायै नमः।
ॐ करीषिण्यै नमः।
ॐ करुणाधारसम्भूतायै नमः।
ॐ करुणायै नमः।
ॐ कर्तृशक्त्यै नमः।
ॐ कर्षिण्यै नमः।
ॐ कलङ्करहितायै नमः।
ॐ कलायै नमः।
ॐ कलावत्यै नमः।
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः।
ॐ कल्याणवाहिकायै नमः।
ॐ कल्याण्यै नमः।
ॐ कल्याण्यै नमः।
ॐ कल्यायै नमः।
ॐ काङ्क्षायै नमः।
ॐ काञ्चनमालायै नमः।
ॐ कात्यायन्यै नमः।
ॐ कादम्बर्यै नमः।
ॐ कान्तायै नमः।
ॐ कान्त्यै नमः।
ॐ कामकामिन्यै नमः।
ॐ कामचारायै नमः।
ॐ कामदायै नमः।
ॐ कामधनुस्सृष्ट्यै नमः।
ॐ कामधुक्करायै नमः।
ॐ कामधुग्ज्वालामुख्यै नमः।
ॐ कामयोन्यै नमः।
ॐ कामाचारविहारिण्यै नमः।
ॐ काम्याचार्यै नमः।
ॐ काम्यायै नमः।
ॐ काम्यायै नमः।
ॐ कार्दम्यै नमः।
ॐ कालगम्यायै नमः।
ॐ कालरात्र्यै नमः।
ॐ कालसङ्कर्षिण्यै नमः।
ॐ कालायनायै नमः।
ॐ कालिनीसिद्ध्यै नमः।
ॐ कावीरायै नमः।
ॐ काश्यप्यै नमः।
ॐ काष्ठायै नमः।
ॐ किरात्यै नमः।
ॐ कीर्त्यै नमः।
ॐ कीर्त्यै नमः।
ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
ॐ कुसुमाश्रयायै नमः।
ॐ कुह्वै नमः।
ॐ कूष्माण्ड्यै नमः।
ॐ कृष्ट्यै नमः।
ॐ कृष्णायै नमः।
ॐ केवलायै नमः।
ॐ कौबेर्यै नमः।
ॐ कौमार्यै नमः।
ॐ कौमार्यै नमः।
ॐ कौशिक्यै नमः।
ॐ क्रियायोग्यायै नमः।
ॐ क्षमायै नमः।
ॐ क्षीरधारासुप्रभावायै नमः।
ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
ॐ क्षेभिकायै नमः।
ॐ खगवाहनायै नमः।
ॐ खगायै नमः।
ॐ खण्डिकायै नमः।
ॐ खेचरेश्वर्यै नमः।
ॐ गङ्गायै नमः।
ॐ गङ्गायै नमः।
ॐ गजेन्द्रवरवाहनायै नमः।
ॐ गणगन्धर्वसेवितायै नमः।
ॐ गणवत्यै नमः।
ॐ गन्धद्वारायै नमः।
ॐ गन्धलक्ष्म्यै नमः।
ॐ गम्भीरायै नमः।
ॐ गरुडारूढहृदयायै नमः।
ॐ गरुडासनायै नमः।
ॐ गहनायै नमः।
ॐ गान्धर्व्यै नमः।
ॐ गान्धारिण्यै नमः।
ॐ गायत्र्यै नमः।
ॐ गुणगर्वितायै नमः।
ॐ गुहालयायै नमः।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
ॐ गुह्यशक्त्यै नमः।
ॐ गुह्यायै नमः।
ॐ गूढायै नमः।
ॐ गोकुलालयायै नमः।
ॐ गोपिन्यै नमः।
ॐ गोप्त्र्यै नमः।
ॐ गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पिर्जलाश्रयायै नमः।
ॐ गौतम्यै नमः।
ॐ गौर्यै नमः।
ॐ ग्राहिकायै नमः।
ॐ घण्टाकर्णविराजितायै नमः।
ॐ घण्टानिनादबहुलायै नमः।
ॐ घृणायै नमः।
ॐ घोरदुर्गार्तिनाशिन्यै नमः।
ॐ घोरायै नमः।
ॐ घोषवर्जितायै नमः।
ॐ घोषिण्यै नमः।
ॐ चण्डायै नमः।
ॐ चन्द्रभागायै नमः।
ॐ चन्द्राभायै नमः।
ॐ चन्द्रायै नमः।
ॐ चलायै नमः।
ॐ चान्द्र्यै श्रिये नमः।
ॐ चारुपृष्ठायै नमः।
ॐ चारुहासिन्यै नमः।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः।
ॐ चित्रनीलोत्पलगतायै नमः।
ॐ चित्रायै नमः।
ॐ चित्स्वरूपायै नमः।
ॐ चिन्तायै नमः।
ॐ चीरवसनायै नमः।
ॐ च्छायायै नमः।
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः।
ॐ जगत्प्रियायै नमः।
ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः।
ॐ जगद्योनये नमः।
ॐ जगद्विध्यै नमः।
ॐ जगन्मात्रे नमः।
ॐ जनन्यै नमः।
ॐ जनन्यै नमः।
ॐ जयङ्कर्यै नमः।
ॐ जयदायै नमः।
ॐ जयन्त्यै नमः।
ॐ जयश्रियै नमः।
ॐ जयायै नमः।
ॐ जयायै नमः।
ॐ जयायै नमः।
ॐ जयावहायै नमः।
ॐ जरायै नमः।
ॐ जीमूतध्वनिनिस्वनायै नमः।
ॐ जीवकेशायै नमः।
ॐ जीवायै नमः।
ॐ जुह्वतो यज्ञसम्भवायै नमः।
ॐ ज्ञानगम्यायै नमः।
ॐ ज्ञानज्ञेयविकासिन्यै नमः।
ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः।
ॐ ज्ञानशक्त्यै नमः।
ॐ ज्ञेयायै नमः।
ॐ ज्येष्ठायै नमः।
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः।
ॐ ज्योत्स्नायै नमः।
ॐ ज्वालायै नमः।
ॐ ज्वालिन्यै नमः।
ॐ ज्वालिन्यै नमः।
ॐ तत्त्वगर्भायै नमः।
ॐ तत्त्वसङ्कर्षिण्यै कलायै नमः।
ॐ तथागतायै नमः।
ॐ तपिन्यै नमः।
ॐ तमोनुदायै नमः।
ॐ ताण्डवप्रियायै नमः।
ॐ तापन्यै नमः।
ॐ तामस्यै नमः।
ॐ तारयन्त्यै नमः।
ॐ तारायै नमः।
ॐ तारिण्यै नमः।
ॐ तिलोत्तमायै नमः।
ॐ तीक्ष्णायै नमः।
ॐ तुष्ट्यै नमः।
ॐ तृत्यै नमः।
ॐ तेजोलक्ष्म्यै नमः।
ॐ तेजोवत्यै नमः।
ॐ तोषिण्यै नमः।
ॐ त्रय्यै नमः।
ॐ त्रिगुणायै नमः।
ॐ त्रिगुणायै नमः।
ॐ त्रिगुणालयायै नमः।
ॐ त्रिधा सूक्ष्मायै नमः।
ॐ त्रिलोकस्थायै नमः।
ॐ त्रिवर्त्मगायै नमः।
ॐ त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः।
ॐ त्रिविधायै नमः।
ॐ त्रिस्वभावगुणायै नमः।
ॐ त्रैलोक्यबन्धिन्यै नमः।
ॐ त्रैलोक्यभूषणायै नमः।
ॐ त्रैलोक्यमण्डनायै नमः।
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः।
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः।
ॐ दण्डनीत्यै नमः।
ॐ दयायै नमः।
ॐ दर्शनीयायै नमः।
ॐ दहनाश्रयायै नमः।
ॐ दहन्यै नमः।
ॐ दायिन्यै नमः।
ॐ दारिद्र्यदुःखशमन्यै नमः।
ॐ दारुणायै नमः।
ॐ दित्यै नमः।
ॐ दिवे नमः।
ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः।
ॐ दीक्षायै नमः।
ॐ दीप्तायै नमः।
ॐ दीप्त्यै नमः।
ॐ दीप्त्यै नमः।
ॐ दीर्घायै नमः।
ॐ दुरासदायै नमः।
ॐ दुर्गायै नमः।
ॐ दुर्गायै नमः।
ॐ दुर्जयायै नमः।
ॐ दृश्यादृश्यायै नमः।
ॐ दृष्टादृष्टफलप्रदायै नमः।
ॐ दृष्टायै नमः।
ॐ देवकीकामरूपिण्यै नमः।
ॐ देवमात्रे नमः।
ॐ देवसेनायै नमः।
ॐ देव्यै नमः।
ॐ देव्यै नमः।
ॐ दैत्यदानवमर्दिन्यै नमः।
ॐ द्युत्यै नमः।
ॐ द्युत्यै नमः।
ॐ द्विरूपायै नमः।
ॐ धनदायै नमः।
ॐ धनायवे नमः।
ॐ धनुर्लक्ष्म्यै नमः।
ॐ धन्यायै नमः।
ॐ धन्यायै नमः।
ॐ धन्येश्वर्यै नमः।
ॐ धमन्यै नमः।
ॐ धरणीधरायै नमः।
ॐ धरण्यै नमः।
ॐ धरावहायै नमः।
ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः।
ॐ धर्मवेगायै नमः।
ॐ धर्मसेव्यायै नमः।
ॐ धर्मोदयायै नमः।
ॐ धातवे नमः।
ॐ धारणिकायै नमः।
ॐ धारिण्यै नमः।
ॐ धीरायै नमः।
ॐ धुरन्धरायै नमः।
ॐ धूमायै नमः।
ॐ धूमावल्यै नमः।
ॐ धूम्रायै नमः।
ॐ धृत्यै नमः।
ॐ ध्रुवायै गत्यै नमः।
ॐ ध्वन्यै नमः।
ॐ नन्दनालयायै नमः।
ॐ नयात्मिकायै नमः।
ॐ नर्दिन्यै नमः।
ॐ नलिन्यै नमः।
ॐ नानादेहायै नमः।
ॐ नानास्वरूपचिद्धात्र्यै नमः।
ॐ नारीनरेश्वरवरार्चितायै नमः।
ॐ निखिलायै नमः।
ॐ नित्यकामायै नमः।
ॐ नित्यतृप्तायै नमः।
ॐ नित्यदृष्टायै नमः।
ॐ नित्यपुष्टायै नमः।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
ॐ नित्यायै नमः।
ॐ नित्योदितायै नमः।
ॐ निद्रायै नमः।
ॐ निरञ्जनायै नमः।
ॐ निराधारायै नमः।
ॐ निरानन्दायै नमः।
ॐ निरामयायै नमः।
ॐ निराश्रयायै नमः।
ॐ निरीक्षणायै नमः।
ॐ निर्गतायै नमः।
ॐ निर्बीजायै नमः।
ॐ निर्यन्त्रायै नमः।
ॐ निर्वाणदायिन्यै नमः।
ॐ निर्विकल्पायै नमः।
ॐ निर्विकारायै नमः।
ॐ निर्वृत्यै नमः।
ॐ निर्वृत्यै नमः।
ॐ निर्व्योमायै नमः।
ॐ निवृत्तारात्यै नमः।
ॐ निशितृप्तायै नमः।
ॐ निश्रेण्यै नमः।
ॐ निष्कम्पायै नमः।
ॐ निष्कम्पार्च्यै नमः।
ॐ निष्कलप्रियायै नमः।
ॐ निष्कलायै नमः।
ॐ निष्ठायै नमः।
ॐ निस्तरङ्गायै नमः।
ॐ निस्सङ्कल्पायै नमः।
ॐ नीत्यै नमः।
ॐ नीरजायै नमः।
ॐ नीरूपायै नमः।
ॐ नीलरक्तायै नमः।
ॐ नृसिंह्यै नमः।
ॐ न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नमः।
ॐ पञ्चव्योमपदाश्रितायै नमः।
ॐ पद्मनिलयायै नमः।
ॐ पद्मपत्रायतेक्षणायै नमः।
ॐ पद्मबोधायै नमः।
ॐ पद्ममालायै नमः।
ॐ पद्ममालाविभूषितायै नमः।
ॐ पद्मयुग्मधरायै नमः।
ॐ पद्मस्थायै नमः।
ॐ पद्मस्थायै नमः।
ॐ पद्माङ्कायै नमः।
ॐ पद्माननायै नमः।
ॐ पद्मायै नमः।
ॐ पद्मायै नमः।
ॐ परक्रोधनिवारिण्यै नमः।
ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः।
ॐ परमायै नमः।
ॐ परमेष्ठिन्यै नमः।
ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः।
ॐ परमौषध्यै नमः।
ॐ परम्परायै नमः।
ॐ परस्मै व्योम्ने नमः।
ॐ परायै नमः।
ॐ परायै नमः।
ॐ परायै नमः।
ॐ परीक्षायै नमः।
ॐ पश्यन्त्यै नमः।
ॐ पाण्डुरवासिन्यै नमः।
ॐ पापसूदन्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पिङ्गलायै कलायै नमः।
ॐ पुण्यायै नमः।
ॐ पुरातनायै नमः।
ॐ पुष्करिण्यै नमः।
ॐ पुष्टिकर्यै नमः।
ॐ पुष्पनिलयायै नमः।
ॐ पूर्णचन्द्राभायै नमः।
ॐ पूर्णचन्द्रार्कविष्टरायै नमः।
ॐ पूर्णायै नमः।
ॐ पूषायै नमः।
ॐ प्रकृत्यै नमः।
ॐ प्रकृत्यै नमः।
ॐ प्रक्रियायै नमः।
ॐ प्रचण्डज्वलनोज्ज्वलायै नमः।
ॐ प्रचण्डायै नमः।
ॐ प्रजापतीश्वर्यै नमः।
ॐ प्रज्ञाधारायै नमः।
ॐ प्रज्ञायै नमः।
ॐ प्रज्ञायै नमः।
ॐ प्रतिज्ञायै नमः।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः।
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः।
ॐ प्रद्युम्नमात्रे नमः।
ॐ प्रधानायै नमः।
ॐ प्रभाकर्यै नमः।
ॐ प्रभायै नमः।
ॐ प्रभायै नमः।
ॐ प्रभावायै नमः।
ॐ प्रमोदायै नमः।
ॐ प्ररोहायै नमः।
ॐ प्रह्वायै नमः।
ॐ प्रह्वायै नमः।
ॐ प्राणदात्र्यै नमः।
ॐ प्राणदायै नमः।
ॐ प्राणशक्त्यै नमः।
ॐ प्रापण्यै नमः।
ॐ प्रियायै नमः।
ॐ फलश्रियै नमः।
ॐ बलाधिकायै देव्यै नमः।
ॐ बलायै नमः।
ॐ बहुदेहविकासिन्यै नमः।
ॐ बहुरूपास्वरूपायै नमः।
ॐ बाणप्रहरणायै नमः।
ॐ बालायै नमः।
ॐ बालायै नमः।
ॐ बालिकायै नमः।
ॐ बिन्दुमत्यै नमः।
ॐ बिन्दुमालिन्यै नमः।
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः।
ॐ बीजगत्यात्मदर्शनायै नमः।
ॐ बुद्धिगोचरायै नमः।
ॐ बुद्ध्यै नमः।
ॐ बृंहिण्यै नमः।
ॐ ब्रह्मचर्यपरागत्यै नमः।
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः।
ॐ ब्रह्मवन्दितायै नमः।
ॐ ब्रह्मश्रिये नमः।
ॐ ब्रह्मसहितायै नमः।
ॐ ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः।
ॐ ब्रह्मिष्ठायै नमः।
ॐ ब्रह्मेन्द्ररुद्रनमितायै नमः।
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
ॐ भक्तानां परिरक्षिण्यै नमः।
ॐ भक्तार्तिशमन्यै नमः।
ॐ भगमालिन्यै नमः।
ॐ भगवन्मायाशक्त्यै नमः।
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
ॐ भद्रायै नमः।
ॐ भयदायै नमः।
ॐ भयनाशिन्यै नमः।
ॐ भवभर्गापहारिण्यै नमः।
ॐ भवभावविभावन्यै नमः।
ॐ भवभूतिदायै नमः।
ॐ भवभ्रान्तिविनाशिन्यै नमः।
ॐ भव्यायै नमः।
ॐ भानुमत्यै नमः।
ॐ भामिन्यै नमः।
ॐ भारत्यै नमः।
ॐ भार्गव्यै नमः।
ॐ भावनायै नमः।
ॐ भासुरायै नमः।
ॐ भासुर्यै नमः।
ॐ भास्कर्यै नमः।
ॐ भास्वरायै नमः।
ॐ भिन्नायै नमः।
ॐ भीमायै नमः।
ॐ भीमायै नमः।
ॐ भूतधात्र्यै नमः।
ॐ भूतरूपायै नमः।
ॐ भूत्यै नमः।
ॐ भूत्यै नमः।
ॐ भूरितारेश्वरप्रभायै नमः।
ॐ भेदिन्यै नमः।
ॐ भेरुण्डायै नमः।
ॐ भैरव्यै नमः।
ॐ भोक्तृशक्त्यै नमः।
ॐ भोगदायिन्यै नमः।
ॐ भोगप्रियायै नमः।
ॐ भोगवत्यै नमः।
ॐ भोगिन्यै नमः।
ॐ भोगीन्द्रशयनासनायै नमः।
ॐ भौमसुतायै नमः।
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः।
ॐ मङ्गलायै नमः।
ॐ मणिभूषणायै नमः।
ॐ मण्डलायै नमः।
ॐ मण्डलेश्वर्यै नमः।
ॐ मतिदायिन्यै नमः।
ॐ मतोद्भवायै नमः।
ॐ मत्यै नमः।
ॐ मत्यै नमः।
ॐ मदलेखायै नमः।
ॐ मधुमत्यै नमः।
ॐ मधुमन्मय्यै नमः।
ॐ मधुराननायै नमः।
ॐ मध्यमायै नमः।
ॐ मनोजवायै नमः।
ॐ मनोज्ञायै नमः।
ॐ मनोभवायै नमः।
ॐ मनोभिज्ञायै नमः।
ॐ मयूर्यै नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ मरीच्यै नमः।
ॐ महर्द्धिदायै नमः।
ॐ महाकाल्यै नमः।
ॐ महाचण्डायै नमः।
ॐ महाज्वालायै नमः।
ॐ महादीप्तायै नमः।
ॐ महादेहायै नमः।
ॐ महाधनायै नमः।
ॐ महाधात्र्यै नमः।
ॐ महाधीरायै नमः।
ॐ महानन्दायै नमः।
ॐ महानारायणीदेव्यै नमः।
ॐ महानीलायै नमः।
ॐ महाप्रभायै नमः।
ॐ महाबलायै नमः।
ॐ महाभोगायै नमः।
ॐ महामन्दारविभवायै नमः।
ॐ महामायामोहिन्यै नमः।
ॐ महामायायै नमः।
ॐ महामूर्त्यै नमः।
ॐ महायोगेश्वरवृतायै नमः।
ॐ महायोगेश्वर्यै नमः।
ॐ महारक्तायै नमः।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
ॐ महावर्तायै नमः।
ॐ महाविद्यासुशोभितायै नमः।
ॐ महाविभवभूषणायै नमः।
ॐ महाविभववाहिन्यै नमः।
ॐ महाशक्त्यै नमः।
ॐ महाश्वेतायै नमः।
ॐ महासनायै नमः।
ॐ महासमूहायै नमः।
ॐ महासुरेन्द्रमथिन्यै नमः।
ॐ महास्त्र्यै नमः।
ॐ महिमायै नमः।
ॐ महोग्ररूपायै नमः।
ॐ महोत्कटायै नमः।
ॐ मातृकायै नमः।
ॐ माधवप्रियायै नमः।
ॐ माधव्यै नमः।
ॐ मानदायिन्यै नमः।
ॐ मानसायै नमः।
ॐ मानिन्यै नमः।
ॐ मानिन्यै नमः।
ॐ मान्यायै नमः।
ॐ मायायै नमः।
ॐ मायायै नमः।
ॐ मालायै नमः।
ॐ मिश्रायै नमः।
ॐ मुच्यायै नमः।
ॐ मूर्त्यै नमः।
ॐ मूलप्रकृत्यै नमः।
ॐ मृगवाहायै नमः।
ॐ मृगाङ्कगायै नमः।
ॐ मृतसञ्जीवन्यै नमः।
ॐ मेघरवायै नमः।
ॐ मेधायै नमः।
ॐ मेधायै नमः।
ॐ मैत्र्यै नमः।
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः।
ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
ॐ यन्त्रवाहिन्यै नमः।
ॐ यमुनायै नमः।
ॐ यशसे नमः।
ॐ यशस्कर्यै नमः।
ॐ यशस्विन्यै नमः।
ॐ यशोदासुतदायै नमः।
ॐ यशोधरायै नमः।
ॐ यशोवत्यै नमः।
ॐ युगान्तहुतभुग्ज्वालायै नमः।
ॐ योक्त्र्यै नमः।
ॐ योगनिद्रायै नमः।
ॐ योगमात्रे नमः।
ॐ योगमायायै नमः।
ॐ योगमायायै नमः।
ॐ योगरतायै नमः।
ॐ योगसिद्धिदायै नमः।
ॐ योगायै नमः।
ॐ योगिन्यै नमः।
ॐ योगीश्वर्यै नमः।
ॐ योगेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ रक्ष्यायै नमः।
ॐ रजोवत्यै अर्कप्रतिभायै नमः।
ॐ रतिप्रियायै नमः।
ॐ रतिम्भरायै नमः।
ॐ रत्नदायै नमः।
ॐ रत्नमालायै नमः।
ॐ रत्नसम्भवायै नमः।
ॐ रत्नायै नमः।
ॐ रत्नावलीभूतायै नमः।
ॐ रत्यै नमः।
ॐ रमण्यै नमः।
ॐ रमायै नमः।
ॐ रम्भायै नमः।
ॐ रम्यायै नमः।
ॐ रसनाप्राणचारिण्यै नमः।
ॐ रसलक्ष्म्यै नमः।
ॐ रसायै नमः।
ॐ रसायै नमः।
ॐ राकायै नमः।
ॐ राजश्रीरूपसहितायै नमः।
ॐ रामायै नमः।
ॐ रिपुहरायै नमः।
ॐ रीत्यै नमः।
ॐ रुक्मिण्यै नमः।
ॐ रूपवर्जितायै नमः।
ॐ रेवत्यै नमः।
ॐ रोचिष्मत्यै नमः।
ॐ रोहिण्यै नमः।
ॐ रौद्र्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
ॐ लेखिन्यै नमः।
ॐ लेलिहानायै नमः।
ॐ लोकमात्रे नमः।
ॐ वक्रदण्डायै नमः।
ॐ वज्रकौमार्यै नमः।
ॐ वज्रजिह्वायै नमः।
ॐ वज्रनलिकायै नमः।
ॐ वज्रवेताल्यै नमः।
ॐ वज्रहस्तायै नमः।
ॐ वज्राख्यायै नमः।
ॐ वज्रायै नमः।
ॐ वदन्मत्यै नमः।
ॐ वनमालायै नमः।
ॐ वनवासिन्यै नमः।
ॐ वनाश्रयायै नमः।
ॐ वन्द्यायै नमः।
ॐ वरदायै नमः।
ॐ वरदायै नमः।
ॐ वरवारिजवाहनायै नमः।
ॐ वराङ्गनायै नमः।
ॐ वराननायै नमः।
ॐ वरायै नमः।
ॐ वरारोहायै नमः।
ॐ वरार्चितायै नमः।
ॐ वरिष्ठायै नमः।
ॐ वरेण्यायै नमः।
ॐ वर्धमानायै नमः।
ॐ वर्षिण्यै नमः।
ॐ वल्लक्यै नमः।
ॐ वसुप्रदायै नमः।
ॐ वसुमत्यै नमः।
ॐ वसुमत्यै नमः।
ॐ वसुवर्धिन्यै नमः।
ॐ वसुवर्धिन्यै नमः।
ॐ वागीश्वर्यै नमः।
ॐ वाचे नमः।
ॐ वामायै नमः।
ॐ वामेश्यै नमः।
ॐ वाराहीनारसिंहीहतासुरायै नमः।
ॐ वारुण्यै नमः।
ॐ वार्तायै नमः।
ॐ वास्तुदेवतायै नमः।
ॐ विकाशिन्यै नमः।
ॐ विकासिन्यै नमः।
ॐ विकृत्यै नमः।
ॐ विघ्नेश्यै नमः।
ॐ विचित्रमाल्यगन्धाढ्यायै नमः।
ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः।
ॐ विचित्राम्बरभूषितायै नमः।
ॐ विचित्रायुधवाहनायै नमः।
ॐ विजयप्रदायै नमः।
ॐ विजयवाहिन्यै नमः।
ॐ विजयायै नमः।
ॐ विजृम्भणायै नमः।
ॐ वितस्तायै नमः।
ॐ विदेहपूजितायै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ विद्युत्प्रभायै नमः।
ॐ विनतायै नमः।
ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः।
ॐ विबुधवन्दितायै नमः।
ॐ विभवायै नमः।
ॐ विभावन्यै नमः।
ॐ विभासिन्यै नमः।
ॐ विभिन्नसर्वार्त्यै नमः।
ॐ विभीषणायै नमः।
ॐ विभूत्यै नमः।
ॐ विमलाननायै नमः।
ॐ विमलायै नमः।
ॐ विमलायै नमः।
ॐ विरजाराज्ञ्यै नमः।
ॐ विरिञ्चिमात्रे नमः।
ॐ विरूपाक्ष्यै नमः।
ॐ विरूपायै नमः।
ॐ विशल्यकरण्यै नमः।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
ॐ विशालोद्दीपन्यै नमः।
ॐ विशोकायै नमः।
ॐ विश्वगोपिन्यै नमः।
ॐ विश्वजनन्यै नमः।
ॐ विश्वपूरकायै नमः।
ॐ विश्वमात्रे नमः।
ॐ विश्वमानिन्यै नमः।
ॐ विश्वम्भरायै नमः।
ॐ विश्वरूपायै नमः।
ॐ विश्वशक्त्यै नमः।
ॐ विश्वशक्त्यै नमः।
ॐ विश्वसंहारिण्यै नमः।
ॐ विश्वानन्दायै नमः।
ॐ विश्वायै नमः।
ॐ विश्वायै नमः।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।
ॐ विषापहायै नमः।
ॐ विष्णुवक्षःस्थलगतायै नमः।
ॐ विष्णुवल्लभायै नमः।
ॐ विस्फुलिङ्गिन्यै नमः।
ॐ विहङ्गमायै नमः।
ॐ वीक्षायै नमः।
ॐ वीरवत्सलायै नमः।
ॐ वीरवन्दितायै नमः।
ॐ वीरायै नमः।
ॐ वीरेश्वर्यै नमः।
ॐ वीर्यायै नमः।
ॐ वृतरत्नाकराश्रयायै नमः।
ॐ वृद्ध्यै नमः।
ॐ वेदमात्रे नमः।
ॐ वैखर्यै नमः।
ॐ वैद्युत्यै नमः।
ॐ वैश्वानरीमहामायायै नमः।
ॐ वैष्णव्यै नमः।
ॐ वैष्णव्यै नमः।
ॐ व्यक्तायै नमः।
ॐ व्यक्तायै नमः।
ॐ व्याख्यायै नमः।
ॐ व्यापिन्यै नमः।
ॐ व्याप्त्यै नमः।
ॐ व्योमगायै नमः।
ॐ व्योमचारिण्यै नमः।
ॐ व्योमनिलयायै नमः।
ॐ व्योमपद्मकृताधारायै नमः।
ॐ व्योममध्यस्थायै नमः।
ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः।
ॐ व्योमविग्रहायै नमः।
ॐ व्योमशक्त्यै नमः।
ॐ शकुन्यै नमः।
ॐ शक्त्यै नमः।
ॐ शङ्खभद्रासनस्थितायै नमः।
ॐ शङ्खिन्यै नमः।
ॐ शच्यै नमः।
ॐ शतधामायै नमः।
ॐ शताननायै नमः।
ॐ शतापहायै नमः।
ॐ शब्दपूर्वायै नमः।
ॐ शशिन्यै नमः।
ॐ शशिप्रियायै नमः।
ॐ शान्तायै नमः।
ॐ शान्तिकर्यै नमः।
ॐ शान्त्यै नमः।
ॐ शान्त्यै नमः।
ॐ शान्त्यै नमः।
ॐ शाश्वत्यै नमः।
ॐ शिखावहायै नमः।
ॐ शिवानन्दायै नमः।
ॐ शिवायै नमः।
ॐ शिवायै नमः।
ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः।
ॐ शुद्धविद्यायै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शुभदानायै नमः।
ॐ शुभाकारायै नमः।
ॐ शुभायै नमः।
ॐ शुभायै नमः।
ॐ शुभावहायै नमः।
ॐ शुभ्रायै नमः।
ॐ शृङ्खलायै नमः।
ॐ शृङ्ग्यै नमः।
ॐ शोभायै नमः।
ॐ शोषिण्यै नमः।
ॐ श्यामायै नमः।
ॐ श्रद्धायै नमः।
ॐ श्रवणायै नमः।
ॐ श्रावणीनेत्रायै नमः।
ॐ श्रियै नमः।
ॐ श्रियै नमः।
ॐ श्रीमत्यै नमः।
ॐ श्रुत्यै नमः।
ॐ श्रेष्ठायै नमः।
ॐ श्रेष्ठायै नमः।
ॐ श्वेतायै नमः।
ॐ संहत्यै नमः।
ॐ सङ्कल्पसिद्धायै नमः।
ॐ सङ्कल्पायै नमः।
ॐ सत्कीर्त्यै नमः।
ॐ सत्क्रियायै नमः।
ॐ सत्त्वायै नमः।
ॐ सत्यभामायै नमः।
ॐ सत्यसङ्कल्पायै नमः।
ॐ सत्यायै नमः।
ॐ सत्यै नमः।
ॐ सत्योपयाचितायै एकायै नमः।
ॐ सद्वज्रायै नमः।
ॐ सनातन्यै नमः।
ॐ सन्तत्यै नमः।
ॐ सन्तारिण्यै परायै नमः।
ॐ सन्धानक्यै नमः।
ॐ सन्धिन्यै नमः।
ॐ सन्ध्यायै नमः।
ॐ समाध्यै नमः।
ॐ समायै नमः।
ॐ समीक्षायै नमः।
ॐ समुद्रपरितोषिण्यै नमः।
ॐ सम्पूर्णमण्डलायै नमः।
ॐ सम्पूर्णाह्लादिन्यै नमः।
ॐ सम्प्रदानेश्वरेश्वर्यै नमः।
ॐ सम्प्रबोधिन्यै नमः।
ॐ सम्बोधिन्यै नमः।
ॐ सरथायै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ सर्गश्रियै नमः।
ॐ सर्वकामप्रदायै नमः।
ॐ सर्वकामसमृद्धिदायै नमः।
ॐ सर्वगायै नमः।
ॐ सर्वतोभद्रायै नमः।
ॐ सर्वदेहस्थायै नमः।
ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः।
ॐ सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः।
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
ॐ सर्वमय्यै नमः।
ॐ सर्वशास्त्रसुधारिण्यै नमः।
ॐ सर्वाकारायै नमः।
ॐ सर्वाङ्गयोन्यै नमः।
ॐ सर्वातिशायिन्यै प्रीत्यै नमः।
ॐ सर्वाधारायै नमः।
ॐ सर्वानन्दायै नमः।
ॐ सर्वाभासायै नमः।
ॐ सर्वाभिलाषपूर्णायै नमः।
ॐ सर्वायै नमः।
ॐ सर्वायै नमः।
ॐ सर्वार्थभाषिण्यै नमः।
ॐ सर्वार्थसाधनकर्यै नमः।
ॐ सर्वार्थसाधिन्यै नमः।
ॐ सर्वेच्छापरिपूरितायै नमः।
ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः।
ॐ सर्वोत्कृष्टायै नमः।
ॐ सहसावर्तमानायै नमः।
ॐ सहस्राण्यै नमः।
ॐ सहितायै नमः।
ॐ साङ्ख्येयायै नमः।
ॐ साङ्गायै नमः।
ॐ साध्यायै नमः।
ॐ साध्व्यै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ सितातपत्रायै नमः।
ॐ सिद्धचारणसेवितायै नमः।
ॐ सिद्धविद्याधरार्चितायै नमः।
ॐ सिद्धसेवितायै नमः।
ॐ सिद्धायै नमः।
ॐ सिद्ध्यै नमः।
ॐ सिनीवाल्यै नमः।
ॐ सीतायै नमः।
ॐ सुकुमारायै नमः।
ॐ सुखसौभाग्यसिद्धिदायै नमः।
ॐ सुखावहायै नमः।
ॐ सुखावहायै नमः।
ॐ सुखावहायै नमः।
ॐ सुखोदयायै नमः।
ॐ सुगुणोर्जितायै नमः।
ॐ सुजाज्वलायै नमः।
ॐ सुतारायै नमः।
ॐ सुतारिण्यै नमः।
ॐ सुदीप्तायै नमः।
ॐ सुदीप्त्यै नमः।
ॐ सुदुर्जयायै नमः।
ॐ सुदुर्धरायै नमः।
ॐ सुदुर्लभायै नमः।
ॐ सुधायै नमः।
ॐ सुधौतकनकप्रख्यायै नमः।
ॐ सुनिर्मलायै नमः।
ॐ सुपुष्पायै नमः।
ॐ सुप्रकाशायै नमः।
ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः।
ॐ सुप्रभायै नमः।
ॐ सुभद्रायै नमः।
ॐ सुमत्यै नमः।
ॐ सुमनोहरायै नमः।
ॐ सुमहाद्युत्यै नमः।
ॐ सुमुख्यै नमः।
ॐ सुयन्त्रायै नमः।
ॐ सुरभ्यै नमः।
ॐ सुरमोहिन्यै नमः।
ॐ सुरसायै नमः।
ॐ सुरसुन्दर्यै नमः।
ॐ सुरासुरवरप्रदायै नमः।
ॐ सुरेन्द्रनमितायै नमः।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः।
ॐ सुवर्चलायै नमः।
ॐ सुवर्णकमलासनायै नमः।
ॐ सुवर्णकरण्यै नमः।
ॐ सुशान्तायै नमः।
ॐ सुशुक्लवसनायै नमः।
ॐ सुशुद्धायै नमः।
ॐ सुश्रेण्यै नमः।
ॐ सुश्रोण्यै नमः।
ॐ सुषुम्नायै नमः।
ॐ सुसूक्ष्मायै नमः।
ॐ सुहितायै नमः।
ॐ सूर्यायै नमः।
ॐ सूर्यायै नमः।
ॐ सृत्यै नमः।
ॐ सृष्ट्यै नमः।
ॐ सृष्ट्यै नमः।
ॐ सेव्यायै नमः।
ॐ सोमगुप्तायै नमः।
ॐ सोमपायै नमः।
ॐ सौदामिन्यै नमः।
ॐ सौम्यमुख्यै नमः।
ॐ सौम्यरूपायै नमः।
ॐ सौम्यसम्बोधनायै नमः।
ॐ सौम्याभोगायै नमः।
ॐ स्थित्यै नमः।
ॐ स्थिरायै नमः।
ॐ स्थिरायै नमः।
ॐ स्थूलायै नमः।
ॐ स्नेहाभासायै नमः।
ॐ स्पृश्यायै नमः।
ॐ स्मृत्यै नमः।
ॐ स्रंसिन्यै नमः।
ॐ स्वच्छन्दशक्त्यै नमः।
ॐ स्वधायै नमः।
ॐ स्वरूपायै नमः।
ॐ स्वर्गत्यै नमः।
ॐ स्वस्त्यै नमः।
ॐ स्वस्थालिखितायै नमः।
ॐ स्वामिन्यै नमः।
ॐ स्वाहायै नमः।
ॐ हंसायै नमः।
ॐ हंस्यै नमः।
ॐ हरितायै नमः।
ॐ हरिप्रियायै नमः।
ॐ हरिभद्रायै नमः।
ॐ हर्षायै नमः।
ॐ हलायुधायै नमः।
ॐ हव्यगर्भायै नमः।
ॐ हव्यवाहायै नमः।
ॐ हस्तिनादप्रबोधिन्यै नमः।
ॐ हारिण्यै नमः।
ॐ हारिण्यै नमः।
ॐ हार्द्यै नमः।
ॐ हिमशैलेन्द्रसङ्काशायै नमः।
ॐ हिरण्मय्यै नमः।
ॐ हिरण्यगर्भायै नमः।
ॐ हिरण्यदायै नमः।
ॐ हिरण्यपद्मवर्णायै नमः।
ॐ हिरण्यप्रकटसदृश्यै नमः।
ॐ हिरण्यरजतद्वन्द्वायै नमः।
ॐ हिरण्यरजताश्रयायै नमः।
ॐ हीनकर्यै नमः।
ॐ हृत्कमलालयायै नमः।
ॐ हृदयोज्ज्वलायै नमः।
ॐ हृदयोत्पलमालिकायै नमः।
ॐ हृद्गृहायै नमः।
ॐ हृद्यायै नमः।
ॐ हेममालिन्यै नमः।
ॐ ह्रियै नमः।
ॐ ह्लादिन्यै नमः।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download देवी कमला सहस्रनामावली PDF

देवी कमला सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment