Download HinduNidhi App
Surya Dev

ആദിത്യ ഹൃദയമ്

Aditya Hrudayam Malayalam

Surya DevHridayam (हृदयम् संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ആദിത്യ ഹൃദയമ് ||

ധ്യാനമ്

നമസ്സവിത്രേ ജഗദേക ചക്ഷുസേ
ജഗത്പ്രസൂതി സ്ഥിതി നാശഹേതവേ
ത്രയീമയായ ത്രിഗുണാത്മ ധാരിണേ
വിരിംചി നാരായണ ശംകരാത്മനേ

തതോ യുദ്ധ പരിശ്രാംതം
സമരേ ചിംതയാസ്ഥിതമ് ।
രാവണം ചാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ
യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതമ് ॥ 1 ॥

ദൈവതൈശ്ച സമാഗമ്യ
ദ്രഷ്ടുമഭ്യാഗതോ രണമ് ।
ഉപാഗമ്യാബ്രവീദ്രാമം
അഗസ്ത്യോ ഭഗവാന് ഋഷിഃ ॥ 2 ॥

രാമ രാമ മഹാബാഹോ
ശൃണു ഗുഹ്യം സനാതനമ് ।
യേന സര്വാനരീന് വത്സ
സമരേ വിജയിഷ്യസി ॥ 3 ॥

ആദിത്യഹൃദയം പുണ്യം
സര്വശത്രു-വിനാശനമ് ।
ജയാവഹം ജപേന്നിത്യം
അക്ഷയ്യം പരമം ശിവമ് ॥ 4 ॥

സര്വമംഗല-മാംഗല്യം
സര്വപാപ-പ്രണാശനമ് ।
ചിംതാശോക-പ്രശമനം
ആയുര്വര്ധനമുത്തമമ് ॥ 5 ॥

രശ്മിമംതം സമുദ്യംതം
ദേവാസുര നമസ്കൃതമ് ।
പൂജയസ്വ വിവസ്വംതം
ഭാസ്കരം ഭുവനേശ്വരമ് ॥ 6 ॥

സര്വദേവാത്മകോ ഹ്യേഷ
തേജസ്വീ രശ്മിഭാവനഃ ।
ഏഷ ദേവാസുര-ഗണാന്
ലോകാന് പാതി ഗഭസ്തിഭിഃ ॥ 7 ॥

ഏഷ ബ്രഹ്മാ ച വിഷ്ണുശ്ച
ശിവഃ സ്കംദഃ പ്രജാപതിഃ ।
മഹേംദ്രോ ധനദഃ കാലോ
യമഃ സോമോ ഹ്യപാം പതിഃ ॥ 8 ॥

പിതരോ വസവഃ സാധ്യാ
ഹ്യശ്വിനൌ മരുതോ മനുഃ ।
വായുര്വഹ്നിഃ പ്രജാപ്രാണഃ
ഋതുകര്താ പ്രഭാകരഃ ॥ 9 ॥

ആദിത്യഃ സവിതാ സൂര്യഃ
ഖഗഃ പൂഷാ ഗഭസ്തിമാന് ।
സുവര്ണസദൃശോ ഭാനുഃ
ഹിരണ്യരേതാ ദിവാകരഃ ॥ 10 ॥

ഹരിദശ്വഃ സഹസ്രാര്ചിഃ
സപ്തസപ്തി-ര്മരീചിമാന് ।
തിമിരോന്മഥനഃ ശംഭുഃ ത്വഷ്ടാ
മാര്താംഡകോംഽശുമാന് ॥ 11 ॥

ഹിരണ്യഗര്ഭഃ ശിശിരഃ
തപനോ ഭാസ്കരോ രവിഃ ।
അഗ്നിഗര്ഭോഽദിതേഃ പുത്രഃ
ശംഖഃ ശിശിരനാശനഃ ॥ 12 ॥

വ്യോമനാഥ-സ്തമോഭേദീ
ഋഗ്യജുഃസാമ-പാരഗഃ ।
ഘനാവൃഷ്ടിരപാം മിത്രഃ
വിംധ്യവീഥീ പ്ലവംഗമഃ ॥ 13 ॥

ആതപീ മംഡലീ മൃത്യുഃ
പിംഗലഃ സര്വതാപനഃ ।
കവിര്വിശ്വോ മഹാതേജാ
രക്തഃ സര്വഭവോദ്ഭവഃ ॥ 14 ॥

നക്ഷത്ര ഗ്രഹ താരാണാം
അധിപോ വിശ്വഭാവനഃ ।
തേജസാമപി തേജസ്വീ
ദ്വാദശാത്മ-ന്നമോഽസ്തു തേ ॥ 15 ॥

നമഃ പൂര്വായ ഗിരയേ
പശ്ചിമായാദ്രയേ നമഃ ।
ജ്യോതിര്ഗണാനാം പതയേ
ദിനാധിപതയേ നമഃ ॥ 16 ॥

ജയായ ജയഭദ്രായ
ഹര്യശ്വായ നമോ നമഃ ।
നമോ നമഃ സഹസ്രാംശോ
ആദിത്യായ നമോ നമഃ ॥ 17 ॥

നമ ഉഗ്രായ വീരായ
സാരംഗായ നമോ നമഃ ।
നമഃ പദ്മപ്രബോധായ
മാര്താംഡായ നമോ നമഃ ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മേശാനാച്യുതേശായ
സൂര്യായാദിത്യ-വര്ചസേ ।
ഭാസ്വതേ സര്വഭക്ഷായ
രൌദ്രായ വപുഷേ നമഃ ॥ 19 ॥

തമോഘ്നായ ഹിമഘ്നായ
ശത്രുഘ്നായാ മിതാത്മനേ ।
കൃതഘ്നഘ്നായ ദേവായ
ജ്യോതിഷാം പതയേ നമഃ ॥ 20 ॥

തപ്ത ചാമീകരാഭായ
വഹ്നയേ വിശ്വകര്മണേ ।
നമസ്തമോഽഭി നിഘ്നായ
രുചയേ ലോകസാക്ഷിണേ ॥ 21 ॥

നാശയത്യേഷ വൈ ഭൂതം
തദേവ സൃജതി പ്രഭുഃ ।
പായത്യേഷ തപത്യേഷ
വര്ഷത്യേഷ ഗഭസ്തിഭിഃ ॥ 22 ॥

ഏഷ സുപ്തേഷു ജാഗര്തി
ഭൂതേഷു പരിനിഷ്ഠിതഃ ।
ഏഷ ഏവാഗ്നിഹോത്രം ച
ഫലം ചൈവാഗ്നി ഹോത്രിണാമ് ॥ 23 ॥

വേദാശ്ച ക്രതവശ്ചൈവ
ക്രതൂനാം ഫലമേവ ച ।
യാനി കൃത്യാനി ലോകേഷു
സര്വ ഏഷ രവിഃ പ്രഭുഃ ॥ 24 ॥

ഫലശ്രുതിഃ

ഏന മാപത്സു കൃച്ഛ്രേഷു
കാംതാരേഷു ഭയേഷു ച ।
കീര്തയന് പുരുഷഃ
കശ്ചിന്നാവശീദതി രാഘവ ॥ 25 ॥

പൂജയസ്വൈന മേകാഗ്രഃ
ദേവദേവം ജഗത്പതിമ് ।
ഏതത് ത്രിഗുണിതം ജപ്ത്വാ
യുദ്ധേഷു വിജയിഷ്യസി ॥ 26 ॥

അസ്മിന് ക്ഷണേ മഹാബാഹോ
രാവണം ത്വം വധിഷ്യസി ।
ഏവമുക്ത്വാ തദാഗസ്ത്യോ
ജഗാമ ച യഥാഗതമ് ॥ 27 ॥

ഏതച്ഛ്രുത്വാ മഹാതേജാഃ
നഷ്ടശോകോഽഭവത്തദാ ।
ധാരയാമാസ സുപ്രീതഃ
രാഘവഃ പ്രയതാത്മവാന് ॥ 28 ॥

ആദിത്യം പ്രേക്ഷ്യ ജപ്ത്വാ
തു പരം ഹര്ഷമവാപ്തവാന് ।
ത്രിരാചമ്യ ശുചിര്ഭൂത്വാ
ധനുരാദായ വീര്യവാന് ॥ 29 ॥

രാവണം പ്രേക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ
യുദ്ധായ സമുപാഗമത് ।
സര്വയത്നേന മഹതാ വധേ
തസ്യ ധൃതോഽഭവത് ॥ 30 ॥

അധ രവിരവദന്നിരീക്ഷ്യ രാമം
മുദിതമനാഃ പരമം പ്രഹൃഷ്യമാണഃ ।
നിശിചരപതി സംക്ഷയം വിദിത്വാ
സുരഗണ മധ്യഗതോ വചസ്ത്വരേതി ॥ 31 ॥

ഇത്യാര്ഷേ ശ്രീമദ്രാമായണേ വാല്മികീയേ ആദികാവ്യേ യുദ്ധകാംഡേ പംചാധിക ശതതമഃ സര്ഗഃ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ആദിത്യ ഹൃദയമ് PDF

ആദിത്യ ഹൃദയമ് PDF

Leave a Comment