Download HinduNidhi App
Surya Dev

ఆదిత్య హృదయం

Aditya Hrudayam Telugu 2

Surya DevHridayam (हृदयम् संग्रह)తెలుగు
Share This

|| ఆదిత్య హృదయం ||

ధ్యానం

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం
సమరే చింతయాస్థితమ్ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా
యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥

దైవతైశ్చ సమాగమ్య
ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ ।
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం
అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥

రామ రామ మహాబాహో
శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స
సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం
సర్వశత్రు-వినాశనమ్ ।
జయావహం జపేన్నిత్యం
అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ-మాంగళ్యం
సర్వపాప-ప్రణాశనమ్ ।
చింతాశోక-ప్రశమనం
ఆయుర్వర్ధనముత్తమమ్ ॥ 5 ॥

రశ్మిమంతం సముద్యంతం
దేవాసుర నమస్కృతమ్ ।
పూజయస్వ వివస్వంతం
భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష
తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర-గణాన్
లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ
శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో
యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా
హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః
ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః
ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః
హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః
సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా
మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః
తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః
శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ-స్తమోభేదీ
ఋగ్యజుఃసామ-పారగః ।
ఘనావృష్టిరపాం మిత్రః
వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః
పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా
రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం
అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ
ద్వాదశాత్మ-న్నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే
పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే
దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ
హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో
ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ
సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ
మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ
సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ
రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ
శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ
జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ
వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ
రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం
తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష
వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి
భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ
ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ
క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు
సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు
కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః
కశ్చిన్నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః
దేవదేవం జగత్పతిమ్ ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా
యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో
రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో
జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః
నష్టశోకోఽభవత్తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః
రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు
పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా
ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా
యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే
తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30 ॥

అధ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ఆదిత్య హృదయం PDF

ఆదిత్య హృదయం PDF

Leave a Comment