Download HinduNidhi App
Surya Dev

આદિત્ય હૃદયમ્

Aditya Hrudayam Gujarati

Surya DevHridayam (हृदयम् संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| આદિત્ય હૃદયમ્ ||

ધ્યાનમ્

નમસ્સવિત્રે જગદેક ચક્ષુસે
જગત્પ્રસૂતિ સ્થિતિ નાશહેતવે
ત્રયીમયાય ત્રિગુણાત્મ ધારિણે
વિરિંચિ નારાયણ શંકરાત્મને

તતો યુદ્ધ પરિશ્રાંતં
સમરે ચિંતયાસ્થિતમ્ ।
રાવણં ચાગ્રતો દૃષ્ટ્વા
યુદ્ધાય સમુપસ્થિતમ્ ॥ 1 ॥

દૈવતૈશ્ચ સમાગમ્ય
દ્રષ્ટુમભ્યાગતો રણમ્ ।
ઉપાગમ્યાબ્રવીદ્રામં અગસ્ત્યો
ભગવાન્ ઋષિઃ ॥ 2 ॥

રામ રામ મહાબાહો
શૃણુ ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
યેન સર્વાનરીન્ વત્સ
સમરે વિજયિષ્યસિ ॥ 3 ॥

આદિત્યહૃદયં પુણ્યં
સર્વશત્રુ-વિનાશનમ્ ।
જયાવહં જપેન્નિત્યં
અક્ષય્યં પરમં શિવમ્ ॥ 4 ॥

સર્વમંગળ-માંગળ્યં
સર્વપાપ-પ્રણાશનમ્ ।
ચિંતાશોક-પ્રશમનં
આયુર્વર્ધનમુત્તમમ્ ॥ 5 ॥

રશ્મિમંતં સમુદ્યંતં
દેવાસુર નમસ્કૃતમ્ ।
પૂજયસ્વ વિવસ્વંતં
ભાસ્કરં ભુવનેશ્વરમ્ ॥ 6 ॥

સર્વદેવાત્મકો હ્યેષ
તેજસ્વી રશ્મિભાવનઃ ।
એષ દેવાસુર-ગણાન્ લોકાન્
પાતિ ગભસ્તિભિઃ ॥ 7 ॥

એષ બ્રહ્મા ચ વિષ્ણુશ્ચ
શિવઃ સ્કંદઃ પ્રજાપતિઃ ।
મહેંદ્રો ધનદઃ કાલો યમઃ
સોમો હ્યપાં પતિઃ ॥ 8 ॥

પિતરો વસવઃ સાધ્યા
હ્યશ્વિનૌ મરુતો મનુઃ ।
વાયુર્વહ્નિઃ પ્રજાપ્રાણઃ
ઋતુકર્તા પ્રભાકરઃ ॥ 9 ॥

આદિત્યઃ સવિતા સૂર્યઃ
ખગઃ પૂષા ગભસ્તિમાન્ ।
સુવર્ણસદૃશો ભાનુઃ
હિરણ્યરેતા દિવાકરઃ ॥ 10 ॥

હરિદશ્વઃ સહસ્રાર્ચિઃ
સપ્તસપ્તિ-ર્મરીચિમાન્ ।
તિમિરોન્મથનઃ શંભુઃ
ત્વષ્ટા માર્તાંડકોંઽશુમાન્ ॥ 11 ॥

હિરણ્યગર્ભઃ શિશિરઃ
તપનો ભાસ્કરો રવિઃ ।
અગ્નિગર્ભોઽદિતેઃ પુત્રઃ
શંખઃ શિશિરનાશનઃ ॥ 12 ॥

વ્યોમનાથ-સ્તમોભેદી
ઋગ્યજુઃસામ-પારગઃ ।
ઘનાવૃષ્ટિરપાં મિત્રઃ
વિંધ્યવીથી પ્લવંગમઃ ॥ 13 ॥

આતપી મંડલી મૃત્યુઃ
પિંગળઃ સર્વતાપનઃ ।
કવિર્વિશ્વો મહાતેજા
રક્તઃ સર્વભવોદ્ભવઃ ॥ 14 ॥

નક્ષત્ર ગ્રહ તારાણાં
અધિપો વિશ્વભાવનઃ ।
તેજસામપિ તેજસ્વી
દ્વાદશાત્મ-ન્નમોઽસ્તુ તે ॥ 15 ॥

નમઃ પૂર્વાય ગિરયે
પશ્ચિમાયાદ્રયે નમઃ ।
જ્યોતિર્ગણાનાં પતયે
દિનાધિપતયે નમઃ ॥ 16 ॥

જયાય જયભદ્રાય
હર્યશ્વાય નમો નમઃ ।
નમો નમઃ સહસ્રાંશો
આદિત્યાય નમો નમઃ ॥ 17 ॥

નમ ઉગ્રાય વીરાય
સારંગાય નમો નમઃ ।
નમઃ પદ્મપ્રબોધાય
માર્તાંડાય નમો નમઃ ॥ 18 ॥

બ્રહ્મેશાનાચ્યુતેશાય
સૂર્યાયાદિત્ય-વર્ચસે ।
ભાસ્વતે સર્વભક્ષાય
રૌદ્રાય વપુષે નમઃ ॥ 19 ॥

તમોઘ્નાય હિમઘ્નાય
શત્રુઘ્નાયા મિતાત્મને ।
કૃતઘ્નઘ્નાય દેવાય
જ્યોતિષાં પતયે નમઃ ॥ 20 ॥

તપ્ત ચામીકરાભાય
વહ્નયે વિશ્વકર્મણે ।
નમસ્તમોઽભિ નિઘ્નાય
રુચયે લોકસાક્ષિણે ॥ 21 ॥

નાશયત્યેષ વૈ ભૂતં
તદેવ સૃજતિ પ્રભુઃ ।
પાયત્યેષ તપત્યેષ
વર્ષત્યેષ ગભસ્તિભિઃ ॥ 22 ॥

એષ સુપ્તેષુ જાગર્તિ
ભૂતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ ।
એષ એવાગ્નિહોત્રં ચ ફલં
ચૈવાગ્નિ હોત્રિણામ્ ॥ 23 ॥

વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચૈવ
ક્રતૂનાં ફલમેવ ચ ।
યાનિ કૃત્યાનિ લોકેષુ સર્વ
એષ રવિઃ પ્રભુઃ ॥ 24 ॥

ફલશ્રુતિઃ

એન માપત્સુ કૃચ્છ્રેષુ
કાંતારેષુ ભયેષુ ચ ।
કીર્તયન્ પુરુષઃ
કશ્ચિન્નાવશીદતિ રાઘવ ॥ 25 ॥

પૂજયસ્વૈન મેકાગ્રઃ
દેવદેવં જગત્પતિમ્ ।
એતત્ ત્રિગુણિતં જપ્ત્વા
યુદ્ધેષુ વિજયિષ્યસિ ॥ 26 ॥

અસ્મિન્ ક્ષણે મહાબાહો
રાવણં ત્વં વધિષ્યસિ ।
એવમુક્ત્વા તદાગસ્ત્યો
જગામ ચ યથાગતમ્ ॥ 27 ॥

એતચ્છ્રુત્વા મહાતેજાઃ
નષ્ટશોકોઽભવત્તદા ।
ધારયામાસ સુપ્રીતઃ
રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન્ ॥ 28 ॥

આદિત્યં પ્રેક્ષ્ય જપ્ત્વા
તુ પરં હર્ષમવાપ્તવાન્ ।
ત્રિરાચમ્ય શુચિર્ભૂત્વા
ધનુરાદાય વીર્યવાન્ ॥ 29 ॥

રાવણં પ્રેક્ષ્ય હૃષ્ટાત્મા
યુદ્ધાય સમુપાગમત્ ।
સર્વયત્નેન મહતા વધે
તસ્ય ધૃતોઽભવત્ ॥ 30 ॥

અધ રવિરવદન્નિરીક્ષ્ય રામં
મુદિતમનાઃ પરમં પ્રહૃષ્યમાણઃ ।
નિશિચરપતિ સંક્ષયં વિદિત્વા
સુરગણ મધ્યગતો વચસ્ત્વરેતિ ॥ 31 ॥

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે વાલ્મિકીયે આદિકાવ્યે યુદ્ધકાંડે પંચાધિક શતતમઃ સર્ગઃ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download આદિત્ય હૃદયમ્ PDF

આદિત્ય હૃદયમ્ PDF

Leave a Comment